Dziecięca ciekawość nie zna granic

Wykorzystaj ją i zaszczep w dzieciach miłość do matematyki już od najmłodszych lat. Weź udział w programie grantowym „Rosnę z matematyką”. Właśnie wystartowaliśmy z pierwszą edycją!

3, 2, 1... zaczynamy!

W programie możesz ubiegać się o grant na realizację działań edukacji matematycznej skierowanych do dzieci w wieku 3-7 lat, objętych edukacją przedszkolną. Planujemy dofinansować projekty na łączną sumę 200 000 zł.

Zasady są bardzo proste:

 • Złóż wniosek w wersji elektronicznej. Znajdziesz go tutaj.

 • Wnioski można składać od 20 września 2021 r. do 20 października 2021 r. do godziny 24:00

 • Minimalna kwota dofinansowania, o jaką można ubiegać się w konkursie to 2 tys. zł, maksymalna – 5 tys. zł

 • Działania w projekcie powinny trwać od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. Nie mogą być krótsze niż 2 miesiące i dłuższe niż 4 miesiące

Żeby zostać wielkim, najpierw trzeba być małym

Dzieci chętnie odkrywają świat i uczą się nowych rzeczy. To od nas zależy, czym je zainteresujemy. „Rosnę z matematyką” to program dla tych, którzy chcą pokazać dzieciom jak fascynujący może być świat matematyki.

Wnioski o grant mogą składać:

 • przedszkola publiczne

 • szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi lub prowadzące klasy „zerowe”

 • organizacje pozarządowe zajmujące się edukacją

 • grupy nieformalne (np. grupy nauczycieli przedszkolnych, edukatorów, przedszkolne rady rodziców)

Pamiętaj, pilotażowa edycja programu jest skierowana do podmiotów działających w województwach łódzkim i mazowieckim.

 •  

  Klauzula informacyjna – pośrednie zbieranie danych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja mBanku z siedzibą przy ul. Prostej 18, 00-850 w Warszawie ("Administrator")

  • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja mBanku z siedzibą przy ul. Prostej 18, 00-850 w Warszawie ("Administrator") oraz Fundacja Dobra Sieć z siedzibą przy ul. Marszałkowskiej 20/22 lok. 41, 00-590 w Warszawie .

   Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora danych osobowych*. Jest on związany z potrzebą wykonania umowy łączącej Administratora z podmiotem otrzymującym dofinansowanie. Podmiot ten, zwany dalej "Realizatorem"  przeprowadza program społeczny ze środków finansowych Administratora. Udostępnili Państwo swoje dane osobowe Realizatorowi na potrzeby uczestnictwa w prowadzonym przez niego programie społecznym.

   Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celach:

   1) realizacji umowy o dofinansowanie, zawartej między Administratorem a Realizatorem programu społecznego, którego są Państwo uczestnikami. Administrator zawarł umowę z Realizatorem w ramach prowadzenia swojej statutowej działalności.

   2) wykorzystania Państwa wizerunku dla celów promocyjno-informacyjnych związanych z działalnością społeczną Administratora oraz Partnera.

   Kategorie Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmują w szczególności: imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu, wizerunek, datę urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona rodziców, numer rachunku bankowego, a także inne dane osobowe, przekazane Administratorowi przez Realizatora programu społecznego, którego są Państwo ostatecznym beneficjentem. Administrator przetwarza wymienione dane osobowe, by rozliczyć środki otrzymane przez Realizatora.

   Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe przez okres:

   dot. celu 1) - wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy o dofinansowanie oraz rozliczenia efektów pomocy otrzymanej przez Realizatora programu społecznego, którego są Państwo uczestnikiem;

   dot. celu (2) - wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu promocyjno-informacyjnego związanego z działalnością społeczną Administratora, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat.

    

   Prawnie uzasadniony interes Administratora Państwa danych** dotyczy realizacji umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Administratorem a Realizatorem programu społecznego, którego Państwo są beneficjentami.

   Mają Państwo prawo żądania od Administratora:

   1) dostępu do swoich danych osobowych,

   2) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

   3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

   4) przeniesienia danych.

   Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie Państwa danych osobowych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO). Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora pochodzą bezpośrednio od Realizatora, z którym Administratora łączy umowa o dofinansowanie. Umowa ta ma na celu realizację programu społecznego, którego Państwo są beneficjentami.

    

   * Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt (f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO").

   ** Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt (f).