Rozwinięcie produktu dyskonto wierzytelności handlowych. Korzystając z dyskonta klient mBanku może zmienić swoje wierzytelności handlowe z odroczonym terminem płatności na środki finansowe, przed terminem ich zapadalności. W ramach elektronicznego dyskonta wierzytelności mBank oferuje firmom – zbywcom wierzytelności szybki i prosty sposób zlecania dyskonta wierzytelności i zamianę należności z odroczonym terminem płatności w gotówkę w ciągu 15 minut od złożenia zlecenia.

W ramach elektronicznego dyskonta wierzytelności mBank nabywa wierzytelności przysługujące klientowi od jego odbiorcy – dłużnika.

Korzyści

 •  

  szybka zmiana wierzytelności z odroczonym terminem płatności na gotówkę (wypłata do 100 proc. kwoty nabywanej wierzytelności pomniejszonej o koszty dyskonta)

 •  

  poprawa płynności finansowej i wskaźników finansowych

 •  

  wyeliminowanie ryzyka nieterminowej płatności lub braku płatności (dyskonto wierzytelności bez regresu)

 •  

  poprawa dyscypliny płatniczej dłużników poprzez zmianę wierzyciela

 •  

  możliwość zaoferowania odbiorcom wydłużonych terminów płatności

 •  

  zwiększenie sprzedaży i obrotów poprzez wcześniejszy wpływ należności

 •  

  możliwość składania skutecznych oświadczeń woli w formie elektronicznej

Dla kogo?

Elektroniczne dyskonto wierzytelności bez regresu może być stosowane przez firmy sprzedające swoje towary do odbiorców o bardzo dobrej ocenie finansowej, które wyrażą zgodę na cesję swoich wierzytelności. Ocenie podlega także finansowane przedsięwzięcie.

Produkty powiązane

na temat Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym

Zapewnia natychmiastowy dostęp do środków, gdy są one nagle potrzebne w przedsiębiorstwie. Daje kredytobiorcy szansę tworzenia, bądź zwiększania salda debetowego rachunku w ramach przyznanego mu przez mBank limitu.
na temat Kredyt odnawialny na wykup faktur

Kredyt odnawialny na wykup faktur

Przeznaczony dla klientów, którzy chcą  zamienić swoje należności handlowe przed terminem płatności.

Warunki elektronicznego dyskonta wierzytelności

Warunkiem zawarcia umowy o elektroniczne dyskonto wierzytelności jest pozytywna ocena kondycji finansowej dłużnika.

mBank nabywa do 100 proc. kwoty brutto faktury i przejmuje ryzyko niewypłacalności dłużnika.

Przekazywanie faktur do mBanku odbywa się za pośrednictwem elektronicznego modułu bankowości elektronicznej mBank InvoiceNet. W systemie tym wszystkie operacje realizowane są on-line.

mBank Invoice Net umożliwia składanie w formie elektronicznej oświadczeń woli przez zbywcę wierzytelności (zlecenie dyskonta) i dłużnika (akceptacja faktury, zgoda na cesję). Warunki cenowe są negocjowane indywidualnie.