Rozwinięcie produktu dyskonto wierzytelności handlowych. Korzystając z dyskonta klient mBanku może zmienić swoje wierzytelności handlowe z odroczonym terminem płatności na środki finansowe, przed terminem ich zapadalności. W ramach elektronicznego dyskonta wierzytelności mBank oferuje firmom – zbywcom wierzytelności szybki i prosty sposób zlecania dyskonta wierzytelności i zamianę należności z odroczonym terminem płatności w gotówkę w ciągu 15 minut od złożenia zlecenia.

W ramach elektronicznego dyskonta wierzytelności mBank nabywa wierzytelności przysługujące klientowi od jego odbiorcy – dłużnika.

Korzyści

 •  
  szybka zmiana wierzytelności z odroczonym terminem płatności na gotówkę (wypłata do 100 proc. kwoty nabywanej wierzytelności pomniejszonej o koszty dyskonta)
 •  
  poprawa płynności finansowej i wskaźników finansowych
 •  
  wyeliminowanie ryzyka nieterminowej płatności lub braku płatności (dyskonto wierzytelności bez regresu)
 •  
  poprawa dyscypliny płatniczej dłużników poprzez zmianę wierzyciela
 •  
  możliwość zaoferowania odbiorcom wydłużonych terminów płatności
 •  
  zwiększenie sprzedaży i obrotów poprzez wcześniejszy wpływ należności
 •  
  możliwość składania skutecznych oświadczeń woli w formie elektronicznej

Dla kogo?

Elektroniczne dyskonto wierzytelności bez regresu może być stosowane przez firmy sprzedające swoje towary do odbiorców o bardzo dobrej ocenie finansowej, które wyrażą zgodę na cesję swoich wierzytelności. Ocenie podlega także finansowane przedsięwzięcie.

Produkty powiązane

Kredyt w rachunku bieżącym

Zapewnia natychmiastowy dostęp do środków, gdy są one nagle potrzebne w przedsiębiorstwie. Daje kredytobiorcy szansę tworzenia, bądź zwiększania salda debetowego rachunku w ramach przyznanego mu przez mBank limitu.

Kredyt odnawialny na wykup faktur

Przeznaczony dla klientów, którzy chcą  zamienić swoje należności handlowe przed terminem płatności.

Warunki elektronicznego dyskonta wierzytelności

Warunkiem zawarcia umowy o elektroniczne dyskonto wierzytelności jest pozytywna ocena kondycji finansowej dłużnika.

mBank nabywa do 100 proc. kwoty brutto faktury i przejmuje ryzyko niewypłacalności dłużnika.

Przekazywanie faktur do mBanku odbywa się za pośrednictwem elektronicznego modułu bankowości elektronicznej mBank InvoiceNet. W systemie tym wszystkie operacje realizowane są on-line.

mBank Invoice Net umożliwia składanie w formie elektronicznej oświadczeń woli przez zbywcę wierzytelności (zlecenie dyskonta) i dłużnika (akceptacja faktury, zgoda na cesję). Warunki cenowe są negocjowane indywidualnie.