Zapłata za zobowiązania dłużnika, to produkt w ramach którego mBank wstępuje w prawa wierzyciela (zwanego też dostawcą) i jako nowy wierzyciel oferuje dłużnikowi (klientowi mBanku) dodatkowe finansowanie poprzez wydłużenie terminu spłaty wierzytelności. Linia na zapłatę zobowiązań (w każdej z wersji produktu) może mieć ponadto charakter:

 •  

  odnawialny – tzn. każdorazowa spłata ciągnienia, w szczególności spłata częściowa lub przed terminem płatności uzgodnionym z bankiem, odnawia kwotę linii na zapłatę zobowiązań o spłaconą kwotę

 •  

  nieodnawialny – tzn. każdorazowa spłata ciągnienia, w szczególności spłata częściowa, nie odnawia kwoty linii na zapłatę zobowiązań

 •  

  okres finansowania do 12 miesięcy

 •  

  produkt dostępny także na platformie elektronicznej mBank InvoiceNet

 •  

  warunki cenowe negocjowane indywidualnie

Korzyści

 •  

  zatrzymanie większej ilości środków w firmie i przeznaczenie ich na inne cele np. zmniejszenie zadłużenia kredytowego

 •  

  poprawa wskaźników finansowych np. operacyjnych przepływów pieniężnych, rentowności z zainwestowanego kapitału

 •  

  poprawa struktury finansowej

 •  

  możliwość finansowania dostaw od dostawców zagranicznych

 •  

  możliwość wynegocjowania u dostawcy konkurencyjnych warunków płatności – (skonto)

 •  

  alternatywna do kredytu forma finansowania

Wersje produktu

Zapłata jednowalutowa

 • płatności na rzecz dostawców dokonywane w jednej, uzgodnionej walucie bazowej

Zapłata jednowalutowa z opcją ciągnień w różnych walutach

 • płatności na rzecz dostawców dokonywane w różnych walutach, ale zaangażowanie dłużnika ewidencjonowane w jednej walucie bazowej

Zapłata wielowalutowa

 • płatności na rzecz dostawców dokonywane w różnych walutach, ale zaangażowanie dłużnika ewidencjonowane w tych samych walutach

Dla kogo?

Zapraszamy do współpracy firmy, które:

 •  

  posiadają dobrą lub bardzo dobrą kondycję finansową

 •  

  podpisały umowę produktową

 •  

  posiadają bieżący rachunek w mBanku

Produkty powiązane

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym zapewnia natychmiastowy dostęp do środków, gdy są one niezbędne w przedsiębiorstwie. Dzięki niemu kredytobiorca może tworzyć, bądź zwiększać saldo debetowe rachunku w ramach przyznanego mu przez bank limitu.

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy udzielany jest podmiotom gospodarczym w złotych lub walutach obcych na powiększenie środków obrotowych firmy.

Kredyt odnawialny

Kredyt odnawialny udzielany jest w złotych bądź w walutach obcych podmiotom gospodarczym na finansowanie wyłącznie bieżącej działalności. Jego wykorzystanie następuje poprzez dokonywanie ciągnień, których spłata powoduje odnowienie części kredytu o wysokość spłaconej kwoty.