Co to jest?

To papiery wartościowe, które emitują samorządy, firmy, banki w ofercie publicznej lub niepublicznej. Emitent zobowiązuje się, że właścicielowi dłużnego papieru wartościowego zapłaci należność główną i należności uboczne (np. odsetki lub dyskonto).

Inwestorzy powinni mieć u nas rachunek powierniczy papierów wartościowych.

 

Jakie formy produktu?

 • obligacje - dłużne papiery wartościowe, które na mocy ustawy o obligacjach emitują przedsiębiorstwa (obligacje korporacyjne), jednostki samorządu terytorialnego (obligacje komunalne), a także banki (obligacje bankowe)
 • bankowe papiery wartościowe- dłużne, niezabezpieczone papiery wartościowe, które emitują banki na podstawie prawa bankowego
 • listy zastawne- dłużne, zabezpieczone papiery wartościowe, które emitują wyłącznie banki hipoteczne na podstawie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych

 

Co zyskujesz?

 • dywersyfikację aktywów finansowych
 • inwestycję krótko- lub długoterminową
 • wyższą stopę zwrotu niż dla depozytów bankowych lub skarbowych papierów dłużnych
 • wyższą płynność niż przy depozytach bankowych, bo np. odsprzedasz papiery na rynku wtórnym przed terminem ich wykupu
 • inwestycję dopasowaną do nabywcy, poziomu ryzyka kredytowego emitenta papierów dłużnych
 • powiązanie zysku z instrumentami finansowymi, indeksami lub towarami lub walutą, gdy zainwestujesz w strukturyzowane papiery dłużne

 

Co zyskujesz?

 • osoby fizyczne
 • osoby prawne oraz jednostki organizacyjne tych osób, które nie mają osobowości prawnej (także rezydenci i nierezydenci według prawa dewizowego)

 

Zobacz również

 

Oferty publiczne

 

Obligacje przedsiębiorstw

Nota prawna:

Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka dotyczących inwestycji w określone instrumenty finansowe znajduje się pod adresami https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/msp-korporacje/rynki-finansowe/nowa-dokumentacja/ oraz https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/msp-korporacje/rynki-finansowe/priip/
mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych starta może nawet przekroczyć kwotę zainwestowanego kapitału. Przy podejmowaniu każdej decyzji inwestycyjnej należy kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej. Klient powinien szczegółowo zapoznać się ze specyfikacją danego instrumentu i rozważyć, czy jest on dla niego odpowiedni mając na uwadze swoją wiedzę, doświadczenie w inwestowaniu w instrumenty finansowe oraz sytuację finansową. Informacja o charakterystyce poszczególnych instrumentów finansowych, zasady współpracy i informacja o innych dokumentach związanych z zawieraniem transakcji na instrumenty finansowe znajdują się na stronie https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/msp-korporacje/rynki-finansowe/nowa-dokumentacja/.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny, a pochodzi od spółki mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-850), przy ul. Prostej18.