Polityka informacyjna mBanku S.A.

Reguluje ona zasady i sposób ujawniania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej, zgodnie z zapisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.
Wymogi ostrożnościowe dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniając rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (zwanego rozporządzeniem CRR). Polityka informacyjna prowadzona jest też na podstawie innych rozporządzeń wykonawczych Komisji (UE) do rozporządzenia CRR ustanawiających wykonawcze standardy techniczne w zakresie wymogów dotyczących ujawniania informacji.

 

Polityka informacyjna mBanku opisuje:

  • zakres ujawnianych informacji,
  • zasady ograniczania ujawnień,
  • zasady weryfikacji oraz zatwierdzania ujawnianych informacji,
  • częstotliwość i terminy publikacji informacji,
  • miejsce i forma publikacji informacji,
  • tryb weryfikacji polityki informacyjnej.

Archiwum