CRS


Od 1 maja 2017r. instytucje finansowe w tym mBank, mają obowiązek pobierania od klientów oświadczenia, czy są oni podatnikami (rezydentami podatkowymi) innego państwa. Obowiązek ten wynika z Ustawy z dnia 9 marca 2017r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, (zwanej dalej ustawą CRS).
Ustawa i nałożony obowiązek na instytucje finansowe jest konsekwencją przyjętych przez Radę Europy: Dyrektywy 2011/16/UE i Dyrektywy 2014/107/UE/ w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania.

 

Obowiązki banku wynikające z CRS:

 • identyfikowanie klientów indywidulanych i firmowych - posiadaczy rachunków finansowych, pod kątem posiadania statusu rezydenta podatkowego w innych państwach
 • weryfikowanie, czy klienci firmowi mBanku są kontrolowani przez rezydenta podatkowego innego kraju dla celów CRS (tj. beneficjenta rzeczywistego w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu),
 • raportowanie danych dotyczących tych klientów oraz ich dochodów do polskich organów podatkowych.


Obowiązki klientów wynikające z CRS:


1. Obowiązek złożenia oświadczenia o rezydencji podatkowej dotyczy klientów, którzy zawarli z mBankiem S.A. umowę o rachunek finansowy w poniższych okresach:

a. Od dnia 1 maja 2017r.

złożenie oświadczenia przez klienta jest częścią procesu i warunkiem otwarcia rachunku)

b. Do dnia 30.04 2017r.

w stosunku do tych klientów, mBank zobowiązany jest do potwierdzenia statusu podatkowego, tj. czy klient spełnia kryteria podatnika innego państwa dla celów CRS. W przypadku klientów firmowych, bank potwierdza także, czy osoba kontrolująca klienta (firmę)  spełnia kryteria podatnika innego państwa dla celów CRS.


2. W przypadku zmiany okoliczności, które mają wpływ na rezydencję podatkową klienta lub powodują, że informacje zawarte w złożonym oświadczeniu stają się nieaktualne, klient zobowiązany jest zaktualizować oświadczenie w ciągu 30 dni od daty wystąpienia zmiany.

 

Niezależnie od powyższego mBank S.A. zobowiązany jest do weryfikacji wiarygodności złożonego oświadczenia o rezydencji podatkowej  i w tym celu może występować do swoich klientów  o dostarczenie dodatkowych dokumentów, potwierdzających ich status podatkowy.

 

Rachunek finansowy:

w mBankuto w szczególności rachunek oszczędnościowy, oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek bieżący, rachunek karty kredytowej, rachunek powierniczy, objęty obowiązkiem identyfikacji zgodnie z Ustawą.

 

Bank umożliwia złożenie oświadczenia w następujący sposób.

W przypadku pytań dotyczących możliwości złożenia oświadczenia o rezydencji podatkowej w mBanku prosimy o kontakt z Centrum Telefoniczne Bankowości Prywatnej: 801 637 666

 

Zakres danych klienta przekazywanych do lokalnych organów podatkowych 

Sposób złożenia oświadczenia

Oświadczenie FATCA można złożyć:

 • dla nowego klienta - podczas otwierania rachunku,
 • dla klienta istniejącego:
  • w serwisie po zalogowaniu wybierając: Finanse, Usługi, Nowa usługa, FATCA i CRS,
  • podczas wizyty w oddziale mBanku prowadzącym obsługę klientów Private Banking,
  • telefonicznie u swojego doradcy po identyfikacji mobilną autoryzacją.

Administratorem danych zebranych w oświadczeniu jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta18. 

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Pakiecie RODO dla Klienta Private Banking i Biura Maklerskiego mBanku S.A.. Oświadczenie złożone w mBanku będzie przekazywane do Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, w których klient posiada przynajmniej jeden aktywny rejestr funduszu przypisany do mBanku jako dystrybutora.


W przypadku pytań związanych z kwestiami podatkowymi prosimy kontaktować się z doradcą podatkowym. mBank nie oferuje usług doradztwa podatkowego.