Słownik pojęć Usługi Wealth Management

 •  

  Beneficjent rzeczywisty

  • Beneficjent rzeczywisty - to każda osoba fizyczna sprawującą bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna, w tym:

   I. w przypadku osoby prawnej innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym
   z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadających im przepisów prawa państwa trzeciego:

   • osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
   • osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
   • osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji lub które łącznie dysponują więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
   • osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną poprzez posiadanie uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
    o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217), lub
   • osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym–czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

   II. w przypadku trustu:

   • założyciela,
   • powiernika,
   • nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,
   • beneficjenta lub w przypadku gdy osoby fizyczne czerpiące korzyści z danego trustu nie zostały jeszcze określone - grupę osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust,
   • inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,
   • inną osobę fizyczną posiadającą uprawnienia lub wykonującą obowiązki równoważne
    z określonymi w tiret pierwszym–piątym,

   III. w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wobec której nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nią przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taka osoba fizyczna jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym.

 •  

  NKK

  • Numer Klasyfikacyjny Klienta, jest to numer identyfikujący klienta nadany mu przez właściwą izbę rozrachunkową (dawniej „NIK”)

 •  

  Przyjmowanie i przekazywanie zleceń dla klientów Wealth Management

  • Jest to usługa, w ramach której odbieramy Twoje zlecenia dotyczące instrumentów finansowych i przekazujemy je do podmiotów, które to zlecenie zrealizują. Usługę świadczymy na podstawie umowy podstawowej dla wszystkich klientów Wealth Management, w której regulujemy nie tylko prawa i obowiązki dotyczące tej usługi, ale także wspólne dla innych usług Wealth Management (np. ochrona danych osobowych). Formalna nazwa umowy to: Umowa o świadczenie wybranych usług maklerskich dla klientów Wealth Management w Biurze maklerskim mBanku.

 •  

  Modelowe doradztwo inwestycyjne dla klientów Wealth Management

  • Jest to usługa, w której udzielamy Tobie cyklicznych rekomendacji inwestycyjnych dotyczących funduszy inwestycyjnych. Usługę świadczymy na podstawie dyspozycji rozszerzającej umowę o świadczenie wybranych usług maklerskich dla klientów Wealth Management w Biurze maklerskim mBanku w zakresie modelowego doradztwa inwestycyjnego. Nie możesz zawrzeć dyspozycji, jeśli nie posiadasz tej umowy aktywnej.

 •  

  Strategia Inwestycyjna

  • jest to dokument, w którym opisujemy ogólne zasady budowy Portfela Modelowego, czyli naszej rekomendacji inwestycyjnej w ramach usługi Modelowego Doradztwa Inwestycyjnego dla Klientów Wealth Management. Wybrana przez Ciebie Strategia Inwestycyjna musi być zgodna z Twoim profilem Inwestora.

 •  

  Portfel Modelowy

  • jest to nasza cykliczna rekomendacja inwestycyjna w ramach usługi Modelowego Doradztwa Inwestycyjnego dla klientów Wealth Management. W ramach Portfela Modelowego prezentujemy listę rekomendowanych dla Ciebie funduszy inwestycyjnych wraz z ich proponowanym udziałem w całym Portfelu Modelowym.

 •  

  Biuro Maklerskie mBanku

  • jest to wydzielona część mBanku, w której świadczymy usługi maklerskie, w tym usługi Wealth Management.