Informacje dla klientów mBanku posiadających kredyty hipoteczne we franku szwajcarskim


Przedstawiciele 10 polskich banków podpisali deklarację zakładającą dalsze wsparcie dla klientów posiadających kredyty hipoteczne, zwłaszcza we frankach szwajcarskich.

Banki zdecydowały się wesprzeć ideę Funduszu Wsparcia Restrukturyzacji Kredytów Hipotecznych i zadeklarowały zasilenie go kwotą 125 mln zł. Zadaniem Funduszu jest wsparcie kredytobiorców w trudnej sytuacji, posiadających kredyty mieszkaniowe w każdej walucie. Pomoc udzielana będzie do wysokości 100 proc. raty kapitałowo-odsetkowej w okresie 12 miesięcy, nie więcej niż 1500 zł miesięcznie. Udzielenie wsparcia następować będzie w przypadku niekorzystnego zdarzenia losowego u kredytobiorcy, utraty pracy lub choroby. Poza szczególnymi przypadkami pomoc będzie mieć charakter zwrotny.

Banki zdecydowały również o stworzeniu wewnętrznych funduszy stabilizacyjnych skierowanych wyłącznie do kredytobiorców posiadających kredyt we frankach szwajcarskich. W ramach wewnętrznych funduszy system dopłat będzie dostępny po przekroczeniu określonego poziomu granicznego kursu szwajcarskiej waluty. Wsparcie lub pomoc będą udzielane według następującej zasady: mieszkanie do 75 mkw. lub dom do 100 mkw. i dochód kredytobiorcy niższy od średniej krajowej w momencie złożenia wniosku o podpisanie aneksu. Warunkiem udzielenia pomocy będzie regularna obsługa kredytu. Na to rozwiązanie banki łącznie przeznaczą w najbliższym czasie od 300 do 600 mln zł.

Dla skutecznego złagodzenia problemu kredytobiorców mieszkaniowych w walutach niezbędne jest powiązanie inicjatywy sektora bankowego z wdrażaniem odpowiednich regulacji rachunkowych związanych z funkcjonowaniem systemu dopłat oraz rozstrzygnięcia kwestii podatkowych PIT i CIT. Ponadto koniecznym jest jak najszybsze podjęcie prac legislacyjnych, które umożliwią powstanie Funduszu Wsparcia Restrukturyzacji Kredytów Hipotecznych.

Zgodnie z zapowiedzią w najbliższym czasie banki wdrożą także rozwiązania umożliwiające kredytobiorcom przenoszenie zabezpieczeń hipotecznych w celu ułatwienia zbycia mieszkania lub jego zamiany.

Więcej na temat podpisanej przez banki deklaracji.


W nawiązaniu do sytuacji na rynku walutowym związanej z kursem franka szwajcarskiego informujemy, że mBank aktywnie wspiera kredytobiorców spłacających kredyty hipoteczne w tej walucie. W związku z tym bank:

 •  uwzględnia ujemny LIBOR w oprocentowaniu kredytów opartych na stałej marży;
 • oferuje niższy o połowę spread dla kursu CHF – obniżony z 6% do 3% (co oznacza, że spread wynosi symetrycznie po 1,5% po stronie kupna i sprzedaży);
 • umożliwia wydłużenie okresu kredytowania;
 • umożliwia odroczenie płatności raty kapitałowej;
 • oferuje możliwość zmiany dnia płatności rat - kredytobiorca ma możliwość zmienić dzień miesiąca, w którym następuje zapadalność rat;
 • umożliwia zmianę rodzaju płatności rat – z malejących na równe;
 • nie planuje występować z żądaniem do kredytobiorców ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia w sytuacjach gdy wysoki poziom LtV jest następstwem wzrostu zadłużenia w wyniku niekorzystnych zmian kursu waluty CHF;
 • oferuje także przewalutowanie kredytu z CHF na PLN po kursie średnim NBP;
 • dysponuje rozwiązaniami w zakresie restrukturyzacji kredytów waloryzowanych kursem CHF;
 • umożliwia zamianę nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie obecnego kredytu na inną, którą klient zamierza nabyć dopiero po sprzedaży obecnie posiadanej nieruchomości – bez konieczności spłaty dotychczasowego zadłużenia, a więc i realizacji straty. Stanowi to odpowiedź na potrzeby części kredytobiorców, którzy kupowali mieszkania np. przed decyzją o założeniu lub powiększeniu rodziny. Osoby te, mimo często lepszej sytuacji finansowej i posiadanych oszczędności, nie podejmowały dotąd decyzji o zamianie nieruchomości ze względu na obecną, łączną wartość ich zadłużenia, bezpośrednio związaną z wysokim kursem szwajcarskiej waluty w stosunku do złotego.

 
Uprzejmie informujemy, że w przypadku wszystkich powyżej wskazanych możliwości bank zrezygnował z pobierania opłat
i prowizji
, wszelkie zmiany i dyspozycje będą wykonywane nieodpłatnie.

Informujemy także, że mBank pracuje nad rozwiązaniem, które pozwoli na uwzględnienie ujemnej wartości LIBOR-u
w sytuacji, w której bezwzględna wartość tej stawki przekracza wysokość przyjętej w umowie kredytu w CHF marży banku
. Aktualnie trwa analiza możliwości prawnych, technicznych i organizacyjnych planowanego rozwiązania. Bank będzie stosował powyższe rozwiązanie zgodnie z wytycznymi Związku Banków Polskich.

Jakie są zasady i wysokość wsparcia udzielanego z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

 • Podstawą udzielenia wsparcia jest złożenie wniosku na wzorze określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów (formularz wniosku poniżej).
 • Wnioski w sprawie udzielenia wsparcia kredytobiorcy przyjmowane są za pośrednictwem placówek mBanku prowadzących obsługę klientów indywidualnych.
 • Wraz z wnioskiem wymagane jest złożenie dokumentów potwierdzających źródło i wysokość uzyskiwanych dochodów lub zaświadczenie z odpowiedniego Urzędu Pracy o uzyskaniu statusu osoby bezrobotnej.
 • Wsparcie przyznaje się w oparciu o umowę zawieraną między bankiem a kredytobiorcą.
 • Wsparcie wypłacane będzie przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy w wysokości równowartości rat kapitałowych i odsetkowych kredytu mieszkaniowego, ale nie więcej niż
  1500 zł miesięcznie.
 • Zwrot wsparcia przez kredytobiorcę następuje po upływie dwóch lat od wypłaty ostatniej raty wsparcia, przez 8 kolejnych lat w równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach.

Szczegółowe kryteria i zasady dotyczące uzyskania wsparcia znajdują się w cytowanej ustawie.

Dodatkowych informacji udzielają doradcy w placówkach banku.

Najczęściej zadawane pytania