Faktoring

Faktoring z regresem

Jak finansować faktury z odrocznym terminem płatności?

Faktoring z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorcy

Jak sobie pomóc, gdy kontrahent nie płaci w terminie?

Gwarancja importowa

Jak importer może wzmocnić swoją pozycję na rynkach zagranicznych?

Zarządzanie wierzytelnościami

Gdy kontrahent jest dobrym płatnikiem ale nie zgadza się na cesję wierzytelności

Masz pytania?

mFaktoring