Compliance

Działalność mBanku oparta jest na przepisach prawa oraz standardach postępowania instytucji finansowych.
W ramach polityki compliance szczególny akcent został położony na następujące dziedziny:

  • przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  • właściwe postępowanie z informacjami poufnymi
  • ochrona danych osobowych
  • nadzór nad zgodnością z prawem działalności maklerskiej i powierniczej
  • unikanie konfliktów interesów
  • przestrzeganie zasad wręczania i przyjmowania prezentów przez członków władz i pracowników banku
  • weryfikacja przestrzegania prawa w zakresie zawieranych przez bank umów outsourcingowych
  • obowiązek przekazywania do wiadomości publicznej oraz do organów nadzoru przewidzianych prawem raportów na temat zdarzeń związanych z działalnością banku
  • doradztwo dla jednostek organizacyjnych banku w zakresie stosowania nowo wprowadzanych oraz obowiązujących przepisów prawa i standardów rynkowych

Do realizacji zadań o profilu compliance powołano wyspecjalizowaną jednostkę organizacyjną - Departament Compliance.

 

Informowanie o nadużyciach

Naczelną zasadą działania mBanku jest postępowanie zgodne z przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami. Dlatego zależy nam, aby każde działanie noszące znamiona nadużycia zostało szybko ujawnione, a jego skutki zneutralizowane. W tym celu udostępniamy klientom specjalną aplikację służącą do anonimowego zgłaszania wszystkich nieprawidłowości, które wystąpiły lub mogą wystąpić w naszym banku. Szczegółowe informacje oraz zasady przekazywania zgłoszeń znajdują się pod adresem bkms-system.net

Z aplikacji można korzystać codziennie przez całą dobę, z każdego komputera posiadającego dostęp do internetu.


Zgodność z USA Patriot Act

Ustawa Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001, dotycząca zwalczania terroryzmu, potocznie znana pod nazwą "The USA Patriot Act", podpisana została przez prezydenta Busha 26.10.2001r. Ustawa została przyjęta w związku z zamachami z dnia 11.09.2001 roku.

Banki z siedzibą w USA (tj. rodzime banki amerykańskie oraz oddziały i filie banków spoza USA, mające siedzibę na terytorium USA) zostały zobowiązane do uzyskania od każdego banku korespondenta, z którym współpracują, tzw. US Patriot Act Certification, czyli certyfikatu, w którym każdy bank potwierdza, gdzie ma swoją siedzibę, że nie współpracuje z bankami nie posiadającymi fizycznej siedziby (tzw. Shell banks), nie użycza swoich rachunków innym bankom dla rozliczeń ich działalności, ma swój nadzór finansowy, informuje o strukturze własności, jak też wskazuje swojego agenta procesowego.

mBank S.A. współpracuje z wieloma bankami z siedzibą w USA, w związku z czym zamieścił na swojej stronie internetowej (wzorem innych banków, w tym także Commerzbanku) stosowny certyfikat, zgodnie z wymogami ww. ustawy. Może z niego skorzystać każdy bank, który potrzebuje go od nas do swoich akt (bez dodatkowej korespondencji i potrzeby każdorazowego wypełniania formularza i wysyłania go bankowi żądającemu takiego certyfikatu).

Certyfikat zgodny z paragrafami 5318(j) i 5318(k) artykułu 31 kodeksu Stanów Zjednoczonych, których uzupełnienie stanowią paragrafy 313 i 319(b) amerykańskiej Ustawy Patriotycznej z 2001 r. (Patriot Act of 2001) (Prawo Publiczne 107-56), może zostać wykorzystany przez każdą instytucję finansową (jak to zostało zdefiniowane w USA Patriot Act), która zobowiązana jest uzyskać ten certyfikat od mBanku.