Zarząd mBanku

Statut mBanku (§ 25) stanowi, iż zarząd składa się z co najmniej trzech członków powoływanych na wspólną kadencję 5 lat.
Co najmniej połowa członków zarządu, w tym prezes zarządu musi posiadać obywatelstwo polskie, stale zamieszkiwać w Polsce, posługiwać się językiem polskim oraz posiadać doświadczenie na rynku polskim, które można wykorzystać przy zarządzaniu bankiem. W skład zarządu wchodzą prezes zarządu oraz pozostali członkowie zarządu. Rada nadzorcza może powierzyć członkom zarządu pełnienie funkcji pierwszego wiceprezesa lub wiceprezesa zarządu.
Obecny zarząd mBanku składa się z 7 członków, których mandat wygasa z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia w 2018 r.

 

o Cezary Stypułkowski

Prezes zarządu

o Cezary Stypułkowski
o Frank Bock

Wiceprezes zarządu

ds. rynków finansowych

o Frank Bock
o Andreas Boeger

Wiceprezes zarządu

ds. finansów

o Andreas Boeger
o Krzysztof Dąbrowski

Wiceprezes zarządu
ds. operacji i informatyki

o Krzysztof Dąbrowski
o Lidia Jabłonowska-Luba

Wiceprezes zarządu

ds. zarządzania ryzykiem

o Lidia Jabłonowska-Luba
o Cezary Kocik

Wiceprezes zarządu
ds. bankowości detalicznej

o Cezary Kocik
o Adam Pers

Wiceprezes zarządu

ds. bankowości korporacyjnej

i inwestycyjnej

o Adam Pers

Rada nadzorcza mBanku

Statut mBanku (§17), stanowi, iż rada nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków, powoływanych przez walne zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję. Co najmniej połowa członków rady nadzorczej, w tym przewodniczący rady musi posiadać obywatelsko polskie. Liczba członków rady nadzorczej jest ustalona przez walne zgromadzenie. Rada nadzorcza wybiera przewodniczącego i jego zastępcę spośród członków rady. Obecnie rada nadzorcza składa się z 12 członków (z których 4 jest członkami niezależnymi), których mandat wygasa z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia w 2020 roku.

o Maciej Leśny

Przewodniczący rady nadzorczej

o Maciej Leśny
o Stephan Engels

Zastępca przewodniczącego
rady nadzorczej

o Stephan Engels
o Tomasz Bieske

Członek rady nadzorczej
(członek niezależny)

o Tomasz Bieske
o Andre Carls

Członek rady nadzorczej

o Andre Carls
o Marcus Chromik

Członek rady nadzorczej

o Marcus Chromik
o Janusz Fiszer

Członek rady nadzorczej
(członek niezależny)

o Janusz Fiszer
o Mirosław Godlewski

Członek rady nadzorczej
(członek niezależny)

o Mirosław Godlewski
o Jörg Hessenmüller

Członek rady nadzorczej

o Jörg Hessenmüller
o Gurjinder Singh Johal

Członek rady nadzorczej

o Gurjinder Singh Johal
o Michael Mandel

Członek rady nadzorczej

o Michael Mandel
o Teresa Mokrysz

Członek rady nadzorczej

o Teresa Mokrysz
o Agnieszka Słomka-Gołębiowska

Członek rady nadzorczej
(członek niezależny)

o Agnieszka Słomka-Gołębiowska

Schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu

Komitety zarządu banku

 

W mBanku działają następujące komitety pod przewodnictwem członków zarządu:

 •  

  Komitet ds. zarządzania zasobami (przewodniczący: Cezary Stypułkowski)

 •  

  Komitet ds. zarządzania kapitałem (przewodniczący: Andreas Böger)

 •  

  Komitet ds. zarządzania aktywami i pasywami grupy mBanku (przewodniczący: Frank Bock)

 •  

  Komitet ds. nadzoru nad oddziałami zagranicznymi mBanku S.A. (przewodniczący: Cezary Kocik)

 •  

  Komitet kredytowy grupy banku (przewodnicząca: Lidia Jabłonowska-Luba)

 •  

  Komitet ryzyka bankowości detalicznej (przewodnicząca: Lidia Jabłonowska-Luba)

 •  

  Komitet ryzyka bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej (przewodnicząca: Lidia Jabłonowska-Luba)

 •  

  Komitet ryzyka rynków finansowych (przewodnicząca: Lidia Jabłonowska-Luba)

 •  

  Komitet ryzyka modeli (przewodnicząca: Lidia Jabłonowska-Luba)

 •  

  Komitet ds. architektury informatycznej grupy mBanku (przewodniczący: Krzysztof Dąbrowski)

 •  

  Komitet ds. jakości danych i rozwoju systemów informacyjnych (przewodniczący: Andreas Böger)

 •  

  Komitet bankowości inwestycyjnej (przewodnicząca: Lidia Jabłonowska-Luba)

 •  

  Komitet ds. zarządzania bilansem (przewodniczący: Frank Bock)

Komisje rady nadzorczej

W ramach rady nadzorczej działają cztery komisje: komisja prezydialna i ds. nominacji, komisja ds. ryzyka, komisja ds. audytu i komisja ds. wynagrodzeń. Poniżej przedstawiony jest skład poszczególnych komisji (na pierwszych miejscach – przewodniczący komisji). 

Komisja prezydialna i ds. nominacji

Komisja ds. ryzyka

Komisja ds. audytu

Komisja ds. wynagrodzeń

Maciej Leśny

Andre Carls

Stephan Engels

Teresa Mokrysz

Marcus Chromik

Mirosław Godlewski

Gurjinder Singh Johal

Agnieszka Słomka-Gołębiowska

Tomasz Bieske

Andre Carls

Janusz Fiszer

Joerg Hessenmueller

Agnieszka Słomka-Gołębiowska

Andre Carls

Tomasz Bieske

Stephan Engels

Maciej Leśny