Zarząd mBanku

Zgodnie ze statutem mBanku (§ 25) zarząd składa się z co najmniej trzech członków powoływanych na wspólną 5-letnią kadencję. Co najmniej połowa członków zarządu, w tym prezes zarządu, musi mieć obywatelstwo polskie. W skład zarządu wchodzą prezes zarządu oraz pozostali członkowie zarządu. Rada nadzorcza może powierzyć członkom zarządu pełnienie funkcji pierwszego wiceprezesa lub wiceprezesa zarządu. Obecny zarząd mBanku składa się z 7 członków, których mandat wygasa z dniem odbycia walnego zgromadzenia (2024 r.), zatwierdzającego sprawozdanie finansowe mBanku S.A. za rok 2023.

 

Każdy członek zarządu mBanku spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

 

Cezary Stypułkowski

prezes zarządu

 

Krzysztof Dąbrowski

wiceprezes zarządu
ds. operacji i informatyki

 

Cezary Kocik

wiceprezes zarządu
ds. bankowości detalicznej

 

Marek Lusztyn

wiceprezes zarządu ds. zarządzania ryzykiem

 

Julia Nusser

wiceprezeska zarządu

ds. compliance, prawnych i HR

 

Adam Pers

wiceprezes zarządu
ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej

 

Pascal Ruhland

wiceprezes zarządu

ds. finansów

Rada nadzorcza mBanku

Statut mBanku (§17), stanowi, iż rada nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków, powoływanych przez walne zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję. Co najmniej połowa członków rady nadzorczej, w tym przewodniczący rady musi posiadać obywatelsko polskie. Liczba członków rady nadzorczej jest ustalona przez walne zgromadzenie. Rada nadzorcza wybiera przewodniczącego i jego zastępcę spośród członków rady. Obecnie rada nadzorcza składa się z 8 członków (z których 4 jest członkami niezależnymi), których mandat wygasa z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia w 2024 roku.

 

Każdy członek rady nadzorczej mBanku spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

przewodnicząca rady nadzorczej
(członek niezależny)

wiceprzewodnicząca rady nadzorczej

członek rady nadzorczej
(członek niezależny)

członek rady nadzorczej
(członek niezależny)

członek rady nadzorczej

członek rady nadzorczej

członek rady nadzorczej
(członek niezależny)

członek rady nadzorczej

Schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu

 
Komitety zarządu banku
 

W mBanku działają następujące komitety pod przewodnictwem członków zarządu:
 • Komitet zarządzania zasobami (przewodniczący: Pascal Ruhland)
 • Komitet ds. zarządzania aktywami i pasywami oraz Kapitałem (przewodniczący: Pascal Ruhland)
 • Komitet ds. nadzoru nad oddziałami zagranicznymi mBanku S.A. (przewodniczący: Cezary Kocik)
 • Komitet kredytowy grupy mBanku (przewodniczący: Marek Lusztyn)
 • Komitet ryzyka bankowości detalicznej (przewodniczący: Marek Lusztyn)
 • Komitet ryzyka bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej (przewodniczący: Marek Lusztyn)
 • Komitet ryzyka rynków finansowych (przewodniczący: Marek Lusztyn)
 • Komitet ryzyka modeli (przewodniczący: Marek Lusztyn)
 • Komitet ds. architektury informatycznej grupy mBanku (przewodniczący: Krzysztof Dąbrowski)
 • Komitet ds. jakości danych i rozwoju systemów informacyjnych (przewodniczący: Pascal Ruhland)
 • Komitet bankowości inwestycyjnej (przewodniczący: Marek Lusztyn)
 • Komitet zrównoważonego rozwoju grupy mBanku (przewodniczący: Marek Lusztyn)

Komisje rady nadzorczej

W ramach rady nadzorczej działa pięć komisji: komisja prezydialna, komisja ds. ryzyka, komisja ds. audytu, komisja ds. wynagrodzeń i nominacji oraz komisja ds. IT. Poniżej przedstawiony jest skład poszczególnych komisji (na pierwszych miejscach – przewodniczący komisji).

Komisja prezydialna

Komisja ds. ryzyka

Komisja ds. audytu

Komisja ds. wynagrodzeń i nominacji

Komisja ds. IT

Dr Bettina Orlopp

Prof. Agnieszka Słomka-Gołębiowska

Dr Marcus Chromik

 

 

Dr Marcus Chromik

Prof. Agnieszka Słomka-Gołębiowska

Aleksandra Gren

Mirosław Godlewski

Thomas Schaufler

Tomasz Bieske

Aleksandra Gren

Prof. Agnieszka Słomka-Gołębiowska

Dr Bettina Orlopp

Dr Hans-Georg Beyer

Prof. Agnieszka Słomka-Gołębiowska

Dr Bettina Orlopp

Mirosław Godlewski

Tomasz Bieske        

Dr Marcus Chromik

 

Aleksandra Gren

Mirosław Godlewski                             

Dr Marcus Chromik