Zarząd mBanku

Zgodnie ze statutem mBanku (§ 25) zarząd składa się z co najmniej trzech członków powoływanych na wspólną 5-letnią kadencję. Co najmniej połowa członków zarządu, w tym prezes zarządu, musi mieć obywatelstwo polskie. W skład zarządu wchodzą prezes zarządu oraz pozostali członkowie zarządu. Rada nadzorcza może powierzyć członkom zarządu pełnienie funkcji pierwszego wiceprezesa lub wiceprezesa zarządu. Obecny zarząd mBanku składa się z 7 członków, których mandat wygasa z dniem odbycia walnego zgromadzenia (2023 r.), zatwierdzającego sprawozdanie finansowe mBanku S.A. za rok 2022.

 

  Cezary Stypułkowski

Cezary Stypułkowski

Prezes Zarządu

  Frank Bock

Frank Bock

Wiceprezes Zarządu

ds. Rynków Finansowych

  Andreas Boeger

Andreas Boeger

Wiceprezes Zarządu

ds. Finansów

  Krzysztof Dąbrowski

Krzysztof Dąbrowski

Wiceprezes Zarządu
ds. Operacji i Informatyki

  Lidia Jabłonowska-Luba

Lidia Jabłonowska-Luba

Wiceprezes Zarządu

ds. Zarządzania Ryzykiem

  Cezary Kocik

Cezary Kocik

Wiceprezes Zarządu
ds. Bankowości Detalicznej

  Adam Pers

Adam Pers

Wiceprezes Zarządu
ds. Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej

Rada nadzorcza mBanku

Statut mBanku (§17), stanowi, iż rada nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków, powoływanych przez walne zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję. Co najmniej połowa członków rady nadzorczej, w tym przewodniczący rady musi posiadać obywatelsko polskie. Liczba członków rady nadzorczej jest ustalona przez walne zgromadzenie. Rada nadzorcza wybiera przewodniczącego i jego zastępcę spośród członków rady. Obecnie rada nadzorcza składa się z 8 członków (z których 4 jest członkami niezależnymi), których mandat wygasa z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia w 2023 roku.

 

Przewodnicząca rady nadzorczej
(członek niezależny)

 

Zastępca Przewodniczącej

 

Członek rady nadzorczej
(członek niezależny)

 

Członek rady nadzorczej

 

Członek rady nadzorczej
(członek niezależny)

 

Członek rady nadzorczej
(członek niezależny)

 

Członek rady nadzorczej

 

Członek rady nadzorczej

Schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu

 
Komitety zarządu banku
 

W mBanku działają następujące komitety pod przewodnictwem członków zarządu:
 • Komitet ds. zarządzania zasobami (przewodniczący: Cezary Stypułkowski)
 • Komitet ds. zarządzania kapitałem (przewodniczący: Andreas Böger)
 • Komitet ds. zarządzania aktywami i pasywami grupy mBanku (przewodniczący: Frank Bock)
 • Komitet ds. nadzoru nad oddziałami zagranicznymi mBanku S.A. (przewodniczący: Cezary Kocik)
 • Komitet kredytowy grupy banku (przewodnicząca: Lidia Jabłonowska-Luba)
 • Komitet ryzyka bankowości detalicznej (przewodnicząca: Lidia Jabłonowska-Luba)
 • Komitet ryzyka bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej (przewodnicząca: Lidia Jabłonowska-Luba)
 • Komitet ryzyka rynków finansowych (przewodnicząca: Lidia Jabłonowska-Luba)
 • Komitet ryzyka modeli (przewodnicząca: Lidia Jabłonowska-Luba)
 • Komitet ds. architektury informatycznej grupy mBanku (przewodniczący: Krzysztof Dąbrowski)
 • Komitet ds. jakości danych i rozwoju systemów informacyjnych (przewodniczący: Andreas Böger)
 • Komitet bankowości inwestycyjnej (przewodnicząca: Lidia Jabłonowska-Luba)
 • Komitet ds. zarządzania bilansem (przewodniczący: Frank Bock)

Komisje rady nadzorczej

W ramach rady nadzorczej działają cztery komisje: komisja prezydialna i ds. nominacji, komisja ds. ryzyka, komisja ds. audytu i komisja ds. wynagrodzeń. Poniżej przedstawiony jest skład poszczególnych komisji (na pierwszych miejscach – przewodniczący komisji). 

Komisja prezydialna i ds. nominacji

Komisja ds. ryzyka

Komisja ds. audytu

Komisja ds. wynagrodzeń

Prof. Agnieszka Słomka-Gołębiowska

Jörg Hessenmüller

Michael Mandel

 

Dr Marcus Chromik

Mirosław Godlewski

Dr Bettina Orlopp

Prof. Agnieszka Słomka-Gołębiowska

Tomasz Bieske

Aleksandra Gren

Jörg Hessenmüller

 

Michael Mandel

Tomasz Bieske

Mirosław Godlewski

Jörg Hessenmüller