Zarząd mBanku

Statut mBanku (§ 25) stanowi, iż Zarząd składa się z co najmniej trzech członków powoływanych na wspólną kadencję 5 lat.
Co najmniej połowa członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu musi posiadać obywatelstwo polskie, stale zamieszkiwać w Polsce, posługiwać się językiem polskim oraz posiadać doświadczenie na rynku polskim, które można wykorzystać przy zarządzaniu Bankiem. W skład Zarządu wchodzą Prezes Zarządu oraz pozostali członkowie Zarządu. Rada Nadzorcza może powierzyć członkom Zarządu pełnienie funkcji pierwszego wiceprezesa lub wiceprezesa Zarządu.
Obecny Zarząd mBanku składa się z 7 członków, których mandat wygasa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2018 r.

 

o Cezary Stypułkowski

Prezes Zarządu

o Cezary Stypułkowski
o Frank Bock

Wiceprezes Zarządu

ds. Rynków Finansowych

o Frank Bock
o Andreas Boeger

Wiceprezes Zarządu

ds. Finansów

o Andreas Boeger
o Krzysztof Dąbrowski

Wiceprezes Zarządu
ds. Operacji i Informatyki

o Krzysztof Dąbrowski
o Lidia Jabłonowska-Luba

Wiceprezes Zarządu

ds. Zarządzania Ryzykiem

o Lidia Jabłonowska-Luba
o Cezary Kocik

Wiceprezes Zarządu
ds. Bankowości Detalicznej

o Cezary Kocik
o Adam Pers

Wiceprezes Zarządu

ds. Bankowości Korporacyjnej

i Inwestycyjnej

o Adam Pers

Rada Nadzorcza mBanku

Statut mBanku (§17), stanowi, iż Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję. Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady musi posiadać obywatelsko polskie. Liczba członków Rady Nadzorczej jest ustalona przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczącego i jego Zastępcę spośród członków Rady. Obecnie Rada Nadzorcza składa się z 12 członków (z których 4 jest członkami niezależnymi), których mandat wygasa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2020 roku.

o Maciej Leśny

Przewodniczący Rady Nadzorczej

o Maciej Leśny
o Stephan Engels

Zastępca Przewodniczącego
Rady Nadzorczej

o Stephan Engels
o Tomasz Bieske

Członek Rady Nadzorczej
(członek niezależny)

o Tomasz Bieske
o Andre Carls

Członek Rady Nadzorczej

o Andre Carls
o Marcus Chromik

Członek Rady Nadzorczej

o Marcus Chromik
o Janusz Fiszer

Członek Rady Nadzorczej
(członek niezależny)

o Janusz Fiszer
o Mirosław Godlewski

Członek Rady Nadzorczej
(członek niezależny)

o Mirosław Godlewski
o Jörg Hessenmüller

Członek Rady Nadzorczej

o Jörg Hessenmüller
o Thorsten Kanzler

Członek Rady Nadzorczej

o Thorsten Kanzler
o Michael Mandel

Członek Rady Nadzorczej

o Michael Mandel
o Teresa Mokrysz

Członek Rady Nadzorczej

o Teresa Mokrysz
o Agnieszka Słomka-Gołębiowska

Członek Rady Nadzorczej
(członek niezależny)

o Agnieszka Słomka-Gołębiowska

Schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy Członków Zarządu

Komitety Zarządu Banku

 

W mBanku działają następujące komitety pod przewodnictwem członków Zarządu:

 •  

  Komitet ds. Zarządzania Zasobami

 •  

  Komitet ds. Zarządzania Kapitałem

 •  

  Komitet ds. Jakości Danych i Rozwoju Systemów Informacyjnych

 •  

  Komitet ds. Zarządzania Aktywami i Pasywami Grupy mBanku

 •  

  Komitet ds. Nadzoru nad Oddziałami Zagranicznymi mBanku S.A.

 •  

  Komitet Kredytowy Grupy Banku

 •  

  Komitet Ryzyka Bankowości Detalicznej

 •  

  Komitet Ryzyka Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej

 •  

  Komitet Ryzyka Rynków Finansowych

 •  

  Komitet Ryzyka Modeli

 •  

  Komitet ds. Architektury Informatycznej mBanku S.A.

Komisje Rady Nadzorczej

W ramach Rady Nadzorczej działają cztery komisje: Komisja Prezydialna i ds. Nominacji, Komisja ds. Ryzyka, Komisja ds. Audytu i Komisja ds. Wynagrodzeń. Poniżej przedstawiony jest skład poszczególnych komisji (na pierwszych miejscach – przewodniczący komisji). 

Komisja Prezydialna i ds. Nominacji

Komisja ds. Ryzyka

Komisja ds. Audytu

Komisja ds. Wynagrodzeń

Maciej Leśny

Andre Carls

Stephan Engels

Teresa Mokrysz

Marcus Chromik

Thorsten Kanzler

Mirosław Godlewski

Agnieszka Słomka-Gołębiowska

Tomasz Bieske

Andre Carls

Janusz Fiszer

Joerg Hessenmueller

Agnieszka Słomka-Gołębiowska

Andre Carls

Stephan Engels

Maciej Leśny

Tomasz Bieske