Zarząd mBanku

Zgodnie ze statutem mBanku (§ 25) zarząd składa się z co najmniej trzech członków powoływanych na 5-letnią kadencję. Co najmniej połowa członków zarządu, w tym prezes zarządu, musi mieć obywatelstwo polskie. W skład zarządu wchodzą prezes zarządu oraz pozostali członkowie zarządu. Rada nadzorcza może powierzyć członkom zarządu pełnienie funkcji pierwszego wiceprezesa lub wiceprezesa zarządu.

 

Obecny zarząd mBanku składa się z 7 członków. Każdy członek zarządu mBanku spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

 

Cezary Stypułkowski

prezes zarządu

 

Krzysztof Dąbrowski

wiceprezes zarządu
ds. operacji i informatyki

 

Cezary Kocik

wiceprezes zarządu
ds. bankowości detalicznej

 

Marek Lusztyn

wiceprezes zarządu ds. zarządzania ryzykiem

 

Julia Nusser

wiceprezeska zarządu

ds. compliance, prawnych i HR

 

Adam Pers

wiceprezes zarządu
ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej

 

Pascal Ruhland

wiceprezes zarządu

ds. finansów

Rada Nadzorcza mBanku

Statut mBanku (§17), stanowi, iż rada nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków, powoływanych przez walne zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję. Co najmniej połowa członków rady nadzorczej, w tym przewodniczący rady musi posiadać obywatelsko polskie. Liczba członków rady nadzorczej jest ustalona przez walne zgromadzenie. Rada nadzorcza wybiera przewodniczącego i jego zastępców spośród członków rady. Obecnie rada nadzorcza składa się z 8 członków (4 z nich jest członkami niezależnymi), których mandat wygasa z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe mBanku S.A. za rok obrotowy 2026.

 

Każdy członek rady nadzorczej mBanku spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

 

Profesor Agnieszka Słomka-Gołębiowska

Przewodnicząca Rady Nadzorczej mBank S.A.

 

Dr Bettina Orlopp

Zastępczyni Przewodniczącej Rady Nadzorczej mBank S.A.

 

Aleksandra Gren

Członkini Rady Nadzorczej 

 

Mirosław Godlewski

Członek Rady Nadzorczej

 

Bernhard Spalt

Członek Rady Nadzorczej

 

Thomas Schaufler

Członek Rady Nadzorczej

 

Tomasz Bieske

Członek Rady Nadzorczej

 

Dr Hans - Georg Beyer

Członek Rady Nadzorczej

Schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu

 
Komitety zarządu banku
 

W mBanku działają następujące komitety pod przewodnictwem członków zarządu:
 • Komitet zarządzania zasobami (przewodniczący: Pascal Ruhland)
 • Komitet ds. zarządzania aktywami i pasywami oraz Kapitałem (przewodniczący: Pascal Ruhland)
 • Komitet ds. nadzoru nad oddziałami zagranicznymi mBanku S.A. (przewodniczący: Cezary Kocik)
 • Komitet kredytowy grupy mBanku (przewodniczący: Marek Lusztyn)
 • Komitet ryzyka bankowości detalicznej (przewodniczący: Marek Lusztyn)
 • Komitet ryzyka bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej (przewodniczący: Marek Lusztyn)
 • Komitet ryzyka rynków finansowych (przewodniczący: Marek Lusztyn)
 • Komitet ryzyka modeli (przewodniczący: Marek Lusztyn)
 • Komitet ds. architektury informatycznej grupy mBanku (przewodniczący: Krzysztof Dąbrowski)
 • Komitet ds. jakości danych i rozwoju systemów informacyjnych (przewodniczący: Pascal Ruhland)
 • Komitet bankowości inwestycyjnej (przewodniczący: Marek Lusztyn)
 • Komitet zrównoważonego rozwoju grupy mBanku (przewodnicząca: Julia Nusser)

Komisje rady nadzorczej

W ramach rady nadzorczej działają cztery komisje: komisja ds. ryzyka, komisja ds. audytu, komisja ds. wynagrodzeń i nominacji oraz komisja ds. IT. Poniżej przedstawiony jest skład poszczególnych komisji (na pierwszych miejscach – przewodniczący komisji).

Komisja ds. ryzyka

Komisja ds. audytu

Komisja ds. wynagrodzeń i nominacji

Komisja ds. IT

Bernhard Spalt

Prof. Agnieszka Słomka-Gołębiowska

Aleksandra Gren

Mirosław Godlewski

Thomas Schaufler

Tomasz Bieske

Aleksandra Gren

Prof. Agnieszka Słomka-Gołębiowska

Dr Bettina Orlopp

Dr Hans-Georg Beyer

Prof. Agnieszka Słomka-Gołębiowska

Dr Bettina Orlopp

Tomasz Bieske

Mirosław Godlewski     

Bernhard Spalt

Aleksandra Gren

Mirosław Godlewski

Thomas Schaufler