Zarząd mBanku

Statut mBanku (§ 25) stanowi, iż Zarząd składa się z co najmniej trzech członków powoływanych na wspólną kadencję 5 lat.
Co najmniej połowa członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu musi posiadać obywatelstwo polskie, stale zamieszkiwać w Polsce, posługiwać się językiem polskim oraz posiadać doświadczenie na rynku polskim, które można wykorzystać przy zarządzaniu Bankiem. W skład Zarządu wchodzą Prezes Zarządu oraz pozostali członkowie Zarządu. Rada Nadzorcza może powierzyć członkom Zarządu pełnienie funkcji pierwszego wiceprezesa lub wiceprezesa Zarządu.
Obecny Zarząd mBanku składa się z 7 członków, których mandat wygasa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2018 r.

 

o Cezary Stypułkowski

Prezes Zarządu

o Cezary Stypułkowski
o Lidia Jabłonowska-Luba

Wiceprezes Zarządu

ds. Zarządzania Ryzykiem

o Lidia Jabłonowska-Luba
o Przemysław Gdański

Wiceprezes Zarządu

ds. Bankowości Korporacyjnej

i Inwestycyjnej

o Przemysław Gdański
o Jörg Hessenmüller

Wiceprezes Zarządu

ds. Finansów

o Jörg Hessenmüller
o Hans-Dieter Kemler

Wiceprezes Zarządu

ds. Rynków Finansowych

o Hans-Dieter Kemler
o Cezary Kocik

Wiceprezes Zarządu
ds. Bankowości Detalicznej

o Cezary Kocik
o Jarosław Mastalerz

Wiceprezes Zarządu
ds. Operacji i Informatyki

o Jarosław Mastalerz

Rada Nadzorcza mBanku

o Maciej Leśny

Przewodniczący Rady Nadzorczej
(członek niezależny)

o Maciej Leśny
o Martin Zielke

Zastępca Przewodniczącego
Rady Nadzorczej

o Martin Zielke
o Michael Mandel

Członek Rady Nadzorczej

o Michael Mandel
o Andre Carls

Członek Rady Nadzorczej

o Andre Carls
o Marcus Chromik

Członek Rady Nadzorczej

o Marcus Chromik
o Stephan Engels

Członek Rady Nadzorczej

o Stephan Engels
o Thorsten Kanzler

Członek Rady Nadzorczej

o Thorsten Kanzler
o Teresa Mokrysz

Członek Rady Nadzorczej
(członek niezależny)

o Teresa Mokrysz
o Agnieszka Słomka-Gołębiowska

Członek Rady Nadzorczej

o Agnieszka Słomka-Gołębiowska
o Waldemar Stawski

Członek Rady Nadzorczej
(członek niezależny)

o Waldemar Stawski
o Wiesław Thor

Członek Rady Nadzorczej

o Wiesław Thor
o Marek Wierzbowski

Członek Rady Nadzorczej

o Marek Wierzbowski