Pamiętaj, że jeśli nie zgadzasz się z naszym rozwiązaniem, zawsze możesz odwołać się od odpowiedzi na reklamację, abyśmy ponownie rozpatrzyli Twoją sprawę. 

Gdzie jeszcze poza nami możesz zgłosić swój problem:

 • 1.  

  Bankowy Arbitraż Konsumencki

  • Działa przy Związku Banków Polskich. Zajmuje się rozstrzyganiem sporów pomiędzy konsumentami – klientami banków a bankami. Roszczenia objęte bankowym arbitrażem konsumenckim i zasady postępowania w tego typu sprawach określa Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego.

   Szczegółowych informacji o zasadach składania wniosków i działania arbitra bankowego szukaj na stronie https://www.zbp.pl/dla-klientow/arbiter-bankowy Dowiesz się tam również:

   • czym jest FIN-NET, czyli założona przez Komisję Europejską transgraniczna sieć rozpatrywania skarg pozasądowych dotyczących usług finansowych,
   • kto pełni role Arbitra Bankowego i jego zastępcy i jak się z nimi skontaktować.
 • 2.  

  Powiatowi i miejscy rzecznicy konsumenta

  • Informacji o nich szukaj zgodnie ze swoim miejscem zamieszkania, np. na stronach urzędu miasta.

   Przykładowo informacje o Miejskim Rzeczniku Konsumentów w Łodzi znajdziesz tutaj.

 • 3.  

  Rzecznik Finansowy

  • Działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej. Informacji na temat jego działalności szukaj na stronie https://rf.gov.pl/

 • 4.  

  Platforma ODR

  • W przypadku umów zawieranych przez internet, możliwe jest skorzystanie przez klienta (gdy jest on konsumentem) z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (tzw. platforma ODR). Platforma i informacje o zasadach funkcjonowania systemu dostępne są pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

 • 5.  

  Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu

  • Możesz wystąpić z takim wnioskiem do Rzecznika Finansowego (www.rf.gov.pl) lub Arbitra Bankowego (www.zbp.pl).

 • 6.  

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 • 7.  

  Właściwy miejscowo sąd powszechny

  • na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, wskazując jako pozwanego mBank S.A.,

   Możesz wystąpić z powództwem do sądu powszechnego:

   1. właściwości ogólnej siedziby mBanku S.A.: Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 82, 00-517 Warszawa, a dla spraw o wartości przedmiotu sporu przewyższającej 75 tys. zł. Sąd Okręgowy w Warszawie przy Alei Solidarności 127, 00-898 Warszawa,

   2. właściwego dla miejsca wykonania umowy,

   3. właściwego dla miejsca zamieszkania powoda, o ile roszczenie wynika z czynności bankowej.

   To pouczenie nie jest jednak poradą prawną, a wszystkie przypadki właściwości miejscowej i

   rzeczowej sądów powszechnych szczegółowo określają obowiązujące przepisy prawa.

Naszą działalność nadzoruje Komisja Nadzoru Finansowego

Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek

Szczegółowe informacje dotyczące przyjmowania i rozpatrywania reklamacji znajdują się w Regulaminie przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. dostępnym na https://www.mbank.pl/pomoc/reklamacje/regulamin/