Więcej na emeryturze dzięki inwestowaniu w fundusze

Zastanawiasz się, jaka będzie Twoja przyszła emerytura i czy pozwoli na komfortowe życie? Skorzystaj z kalkulatora i sprawdź wysokość Twojej emerytury i przyszłych wydatków. By na emeryturze mieć więcej, możesz samodzielnie na nią odkładać i pomnożyć swoje pieniądze, inwestując w fundusze.

 

 Dlaczego warto?

Środki z IKE fundusze wypłacisz bez podatku po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Płacisz tylko za zarządzanie funduszami.

Długoterminowe inwestowanie daje Ci szansę na dużo większy zysk, niż na IKE rachunku oszczędnościowym.

Pieniądze na IKE fundusze podlegają dziedziczeniu przez Twoich spadkobierców.

 
Jakie fundusze mogę wybrać?

Możesz wybierać spośród 14 funduszy zarządzanych przez jedno z największych TFI w Polsce - SKARBIEC TFI S.A. Sam decydujesz o stopniu ryzyka i kwocie, jaką chcesz zainwestować.

 

 
Często zadawane pytania

 •  

  Jak działa IKE?

  • Jak działa Indywidualne Konto Emerytalne?

   • Zakładasz IKE (nawet od 16. roku życia)

   • Co roku dopłacasz środki zgodnie z obowiązujacymi limitami

   • W każdej chwili możesz wypłacić całość swoich pieniędzy, ale wtedy musisz zapłacić tzw. "podatek Belki"

   • Po przejściu na emeryturę powiększasz ją o środki zgromadzone na IKE, które mogą być zwolnione z "podatku Belki"

 •  

  Czy środki zgromadzone na IKE są zwolnione z podatku?

  • Tak, jeśli wypłacisz je po 60 roku życia. Musisz także spełnić jeden z poniższych warunków:

   • oszczędzać z IKE przez co najmniej 5 dowolnych lat
   • zgromadzić ponad połowę Twoich środków najpóźniej na 5 lat przed chęcią ich wypłaty.
 •  

  Jak wybrać fundusze do oszczędzania z IKE fundusze?

  • Możesz wybrać fundusz w zależności od poziomu ryzyka, jaki akceptujesz. 

    

   Nazwa funduszu

   Poziom ryzyka w skali od  1 (najniższe) do 7 (najwyższe)

   IKE mDEPOZYTOWY

   3

   IKE mOBLIGACJA

   3

   IKE mMARKET OPPORTUNITIES

   3

   IKE mKASA

   1

   IKE mLOKACYJNY

   3

   IKE mRYNKÓW WSCHODZĄCYCH

   6

   IKE mWAGA

   5

   IKE mAKCJA

   6

   IKE mGLOBALNY MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK

   6

   IKE mRYNKÓW SUROWCOWYCH

   5

   IKE mTOP BRANDS

   6

   IKE mSPÓŁEK WZROSTOWYCH

   6

   IKE mMAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK

   6

   IKE mRYNKÓW ROZWINIĘTYCH

   3

   IKE mBank Stabilny

   4

   IKE mBank Agresywny

   5

    IKE mIII Filar

   3

Nota prawna

To nie jest oferta.

 

Wypłata z Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) dokonywana jest na wniosek oszczędzającego. Wypłata nie podlega opodatkowaniu, jeżeli jest dokonywana po uzyskaniu uprawnień emerytalnych (osiągnięciu wieku 55 lub 60 lat) i pod warunkiem dokonania ponad połowy wpłat, co najmniej 5 lat przed datą wypłaty lub oszczędzania przez co najmniej 5 lat. Środki zgromadzone na IKE podlegają dziedziczeniu. Możliwe jest wskazanie osoby uprawnionej. Limit wpłat w 2024 r. wynosi 23 472 zł. 

 

Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych jest świadczona przez mBank S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z usługą przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, a także informacje o ryzykach inwestycyjnych są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. znajdujących się na www.mbank.pl/pdf/inwestycje/fundusze/regulamin-swiadczenia-przez-mbank-uslugi-przyjmowania-i-przekazywania-zlecen-nabycia-lub-odkupienia-jednostek-uczestnictwa-w-funduszach-inwestycyjnych.pdf oraz https://www.mbank.pl/pomoc/oplaty/oferta-indywidualna/aktualna-taryfa/. Instrukcja aktywacji usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dostępna jest na www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/fundusze/supermarket-funduszy-inwestycyjnych. Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych może być świadczona tylko na rzecz posiadacza rachunku bankowego prowadzonego przez mBank S.A.

 

Inwestowanie za pośrednictwem usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym. Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje klientów związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Fundusze inwestycyjne nie są depozytem bankowym. Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze inwestycyjne mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. 

 
mBank S.A. oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.