Więcej na emeryturze dzięki inwestowaniu w fundusze

Zastanawiasz się, jaka będzie Twoja przyszła emerytura i czy pozwoli na komfortowe życie? Skorzystaj z kalkulatora i sprawdź wysokość Twojej emerytury i przyszłych wydatków. By na emeryturze mieć więcej, możesz samodzielnie na nią odkładać i pomnożyć swoje pieniądze, inwestując w fundusze.

 

 Dlaczego warto?

Środki z IKE fundusze wypłacisz bez podatku po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Płacisz tylko za zarządzanie funduszami.

Długoterminowe inwestowanie daje Ci szansę na dużo większy zysk, niż na IKE rachunku oszczędnościowym.

Pieniądze na IKE fundusze podlegają dziedziczeniu przez Twoich spadkobierców.

 
Jakie fundusze mogę wybrać?

Możesz wybierać spośród 15 funduszy zarządzanych przez jedno z największych TFI w Polsce - SKARBIEC TFI S.A. Sam decydujesz o stopniu ryzyka i kwocie, jaką chcesz zainwestować.

 

 
Często zadawane pytania

 •  

  Jak działa IKE?

  • Jak działa Indywidualne Konto Emerytalne?

   • Zakładasz IKE (nawet od 16. roku życia)

   • Co roku dopłacasz środki zgodnie z obowiązujacymi limitami

   • W każdej chwili możesz wypłacić całość swoich pieniędzy, ale wtedy musisz zapłacić tzw. "podatek Belki"

   • Po przejściu na emeryturę powiększasz ją o środki zgromadzone na IKE, które mogą być zwolnione z "podatku Belki"

 •  

  Czy środki zgromadzone na IKE są zwolnione z podatku?

  • Tak, jeśli wypłacisz je po 60 roku życia. Musisz także spełnić jeden z poniższych warunków:

   • oszczędzać z IKE przez co najmniej 5 dowolnych lat
   • zgromadzić ponad połowę Twoich środków najpóźniej na 5 lat przed chęcią ich wypłaty.
 •  

  Jak wybrać fundusze do oszczędzania z IKE fundusze?

  • Możesz wybrać fundusz w zależności od poziomu ryzyka, jaki akceptujesz. 

    

   Nazwa funduszu

   Poziom ryzyka w skali od  1 (najniższe) do 7 (najwyższe)

   IKE mDEPOZYTOWY

   3

   IKE mOBLIGACJA

   3

   IKE mMARKET OPPORTUNITIES

   3

   IKE mKASA

   1

   IKE mLOKACYJNY

   3

   IKE mRYNKÓW WSCHODZĄCYCH

   6

   IKE mWAGA

   5

   IKE mAKCJA

   6

   IKE mGLOBALNY MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK

   6

   IKE mRYNKÓW SUROWCOWYCH

   5

   IKE mTOP BRANDS

   6

   IKE mSPÓŁEK WZROSTOWYCH

   6

   IKE mMAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK

   6

   IKE mRYNKÓW ROZWINIĘTYCH

   3

   IKE mBank Stabilny

   4

   IKE mBank Agresywny

   5

    IKE mIII Filar

   3

Nota prawna

To nie jest oferta.

 

Wypłata z Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) dokonywana jest na wniosek oszczędzającego. Wypłata nie podlega opodatkowaniu, jeżeli jest dokonywana po uzyskaniu uprawnień emerytalnych (osiągnięciu wieku 55 lub 60 lat) i pod warunkiem dokonania ponad połowy wpłat, co najmniej 5 lat przed datą wypłaty lub oszczędzania przez co najmniej 5 lat. Środki zgromadzone na IKE podlegają dziedziczeniu. Możliwe jest wskazanie osoby uprawnionej. Limit wpłat w 2023 wynosi 20 805 zł

 

Inwestowanie w instrumenty finansowe i fundusze inwestycyjne w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych IKE) wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka dotyczących inwestycji w określone instrumenty finansowe, informacja o charakterystyce poszczególnych instrumentów finansowych, regulaminy świadczenia usług maklerskich, tabele opłat i prowizji i informacja o innych dokumentach związanych ze świadczeniem usług maklerskich przez mBank S.A.  znajdują się na stronie internetowej www.mBank.pl w zakładce „Inwestycje”. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w dokumentach określających warunki emisji danego funduszu, prospekcie informacyjnym, prospekcie emisyjnym, memorandum informacyjnym. Dokumenty te są dostępne na stronach internetowych poszczególnych emitentów lub funduszy, w ich siedzibach oraz na stronie internetowej www.mBank.pl. mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe i fundusze inwestycyjne. Instrumenty finansowe i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych starta może nawet przekroczyć kwotę zainwestowanego kapitału. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w instrumenty finansowe i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Przy podejmowaniu każdej decyzji inwestycyjnej należy kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej. Klient powinien szczegółowo zapoznać się ze specyfikacją danego instrumentu i rozważyć, czy jest on dla niego odpowiedni mając na uwadze swoją wiedzę, doświadczenie w inwestowaniu w instrumenty finansowe oraz sytuację finansową. Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników.   mBank S.A. oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa. Wszystkie informacje o ryzykach inwestycyjnych związanych z obrotem instrumentami finansowymi, a także szczegółowe warunki i opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (Regulamin usługi eMakler), Regulaminie świadczenia przez mBank usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., znajdujących się na stronie internetowej www.mBank.pl. Wskazane usługi mogą być świadczone tylko na rzecz posiadacza rachunku w mBanku.