Dlaczego warto założyć lokatę walutową

 

 • Bezpieczeństwo pieniędzy
  Twoje pieniądze chroni Bankowy Fundusz Gwarancyjny sprawdź.
  Kwota nieprzekraczająca 100 000 EUR jest gwarantowana w całości

 

 • Wygoda
  Możesz założyć dowolną liczbę lokat walutowych

 

 • Łatwy start
  Wystarczy już 500 EUR / USD / GBP, aby otworzyć lokatę w dowolnym momencie

Sprawdź oprocentowanie

Lokata 

Oprocentowanie nominalne w skali roku

EUR

GBP

USD

3-miesięczna

0,01%

0,01%

0,01%

6-miesięczna

0,01%

0,01%

0,01%

Stopa procentowa za przedterminową wypłatę środków pieniężnych

0,01%

0,01%

0,01%

 

Myślisz o swoich oszczędnościach długoterminowo?

 

Sprawdź, czy inwestowanie jest dla Ciebie

Pytania i odpowiedzi

 •  

  Czy mogę zerwać lokatę w każdej chwili? Jeśli tak, w jaki sposób mogę to zrobić?

  • Tak, ale pamiętaj, że jeśli zerwiesz lokatę przed jej zakończeniem nie otrzymasz promocyjnego oprocentowania. Oprocentowanie za przedterminowe zamknięcie lokaty wynosi 0,01% (zgodnie z Tabelami Oprocentowania).

    

   Lokatę możesz zerwać:

   • samodzielnie w aplikacji mobilnej w zakładce: Produkty -> Oszczędności -> Lokaty. Wejdź w szczegóły lokaty, którą chcesz zerwać i wybierz: Likwiduj -> Zatwierdź;
   • samodzielnie w serwisie transakcyjnym w zakładce: Produkty -> Oszczędności -> Wszystkie. Wejdź w szczegóły lokaty, którą chcesz zerwać i wybierz: Zerwij lokatę -> Zatwierdź;
   • w placówce Banku;
   • kontaktując się z mLinią.
 •  

  Co się stanie z moimi pieniędzmi po zakończeniu lokaty?

  • To zależy od Ciebie. W serwisie transakcyjnym możesz samodzielnie ustawić, czy chcesz, żeby Twoja lokata po zakończeniu odnowiła się na kolejny okres.
   Zaloguj się na swoje konto i wybierz: Finanse > Oszczędności > Wszystkie > Lokaty. Wybierz lokatę, której ustawienia chcesz zmienić, a w szczegółach lokaty kliknij Automatyczne odnawianie.
   Wybierz Tak – jeśli chcesz, żeby lokata odnowiła się na kolejny okres.
   Wybierz Nie – jeśli nie chcesz, żeby lokata odnowiła się na kolejny okres.

 •  

  W jaki sposób mogę założyć lokatę walutową?

  • Lokatę (w zależności od jej rodzaju) możesz założyć:

   • samodzielnie przez stronę www. Aktualne oferty znajdziesz na stronie: mbank.pl/indywidualny/inwestycje-i-oszczednosci/oszczedzanie/;
   • samodzielnie w aplikacji mobilnej w zakładce Produkty -> Oszczędności -> Lokaty, poprzez złożenie wniosku o wybraną przez Ciebie lokatę;
   • samodzielnie w serwisie transakcyjnym w zakładce Produkty -> Oszczędności -> Nowe oszczędności, poprzez złożenie wniosku o wybraną przez Ciebie lokatę;
   • w placówce Banku;
   • kontaktując się z mLinią.Fundacja Języka Polskiego przyznała nam „Językowy znak jakości”, który potwierdza, że treści na naszej stronie są przyjazne, proste i zrozumiałe. Dowiedz się więcej.

To nie jest oferta.
Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z lokatą walutową znajdują się na stronie www.mBank.pl/indywidualny/oszczednosci/lokaty/lokaty-walutowe/ w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. i Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek.

Pamiętaj, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Powinieneś liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków.
Musisz wiedzieć, że mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a w przypadku instrumentów pochodnych strata może przekroczyć wysokość zainwestowanego kapitału. W przypadku instrumentów finansowych notowanych w innej walucie niż polski złoty wartość Twoich inwestycji może ulec zmianie wskutek zmian kursu walutowego. Potencjalne korzyści z Twoich inwestycji pomniejszą się o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Gdy podejmujesz jakąkolwiek decyzję inwestycyjną, powinieneś kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej. Pamiętaj, aby szczegółowo zapoznać się z opisem czynników ryzyka, specyfikacją danego instrumentu, regulaminami, opłatami i informacjami zawartymi w innych dokumentach związanych ze świadczeniem usług przez mBank S.A. znajdujących się na stronie internetowej: www.mBank.pl/indywidualny/inwestycje/gielda/emakler/ i https://www.mBank.pl/indywidualny/inwestycje/fundusze/supermarket-funduszy-inwestycyjnych/, oraz rozważyć, czy dany instrument jest dla Ciebie odpowiedni zgodnie z własną wiedzą, doświadczeniem w inwestowaniu oraz sytuacją finansową.
Aby skorzystać z usługi eMakler w Biurze maklerskim mBanku lub usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, należy posiadać rachunek bankowy prowadzony przez mBank S.A.
W związku z czym, usługi te stanowią sprzedaż wiązaną z rachunkiem bankowym, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Informacje na temat kosztów związanych z usługami bankowymi i inwestycyjnymi dostępne są w taryfach opłat i prowizji dla właściwych usług bankowych.
Materiał pochodzi od spółki mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-950), przy ul. Senatorskiej 18 (prowadzącej działalność maklerską poprzez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną -Biuro Maklerskie), nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Sprzedaż usługi SFI i eKonta w ramach sprzedaży krzyżowej nie wpływa za ryzyko i opłaty związane z tymi usługami traktowanymi odrębnie.