Instrumenty finansowe wykorzystywane do uzyskiwania krótko-, średnio- i długoterminowych środków finansowych bezpośrednio z rynku kapitałowego. Mogą być emitowane w ramach oferty publicznej lub niepublicznej. Wyróżniamy wśród nich:

 •  

  obligacje – korporacyjne, komunalne, przychodowe, emitowane przez banki

 •  

  papiery dłużne emitowane wyłącznie przez banki – certyfikaty depozytowe, listy zastawne

Korzyści wynikające z emisji papierów dłużnych

 •  
  zróżnicowanie źródeł kapitału obcego
 •  

  pozytywny efekt marketingowy – zaistnienie przez emitenta na rynkach kapitałowych przed planowanym w przyszłości wejściem na rynek publiczny w celu emisji akcji

 •  
  alternatywa dla kredytu
 •  
  brak konieczności wdrażania procedury zamówień publicznych w celu pozyskania finansowania w formie emisji obligacji

 

Produkty powiązane

 

Zarządzanie ryzykiem stóp procentowych

Skuteczny sposób na zabezpieczenie wyniku finansowego firmy przed ryzykiem zmian poziomów stóp procentowych

Emisje nieskarbowych papierów dłużnych

 • dłużne papiery wartościowe emitowane w oparciu o ustawę o obligacjach
 • pozwalają one pozyskać finansowanie bezpośrednio na rynku kapitałowym, emitowane przede wszystkim przez przedsiębiorstwa (obligacje przedsiębiorstw) oraz jednostki samorządu terytorialnego (obligacje komunalne)
 • mogą być emitowane jako niezabezpieczone lub zabezpieczone (poprzez np. hipotekę, zastaw rejestrowy, poręczenie) papiery dłużne, a także jako obligacje przychodowe
 • mogą być emitowane w trybie emisji niepublicznej lub w ramach oferty publicznej
 • bankowe papiery wartościowe – dłużne, niezabezpieczone papiery wartościowe emitowane w oparciu o ustawę prawo bankowe
 • listy zastawne, dłużne - zabezpieczone papiery wartościowe emitowane wyłącznie przez banki hipoteczne, w oparciu o ustawę o listach zastawnych i bankach hipotecznych; podstawę ich emisji i zabezpieczenie stanowią wierzytelności banku hipotecznego z tytułu udzielonych kredytów, a terminy zapadalności wynoszą zwykle co najmniej kilka lat
 • zróżnicowanie źródeł kapitału obcego
 • uniezależnienie się od finansowania kredytowego uzyskiwanego w bankach
 • możliwość uzyskania finansowania o dłuższej zapadalności niż finansowanie kredytowe
 • szansa uzyskania tańszego finansowania w stosunku do kredytów bankowych
 • możliwość sfinansowania programu inwestycyjnego, gdy przepływy finansowe nie pozwalają na liniową amortyzację kredytu inwestycyjnego
 • możliwość sfinansowania akwizycji, których nie można sfinansować kredytem bankowym
 • możliwość pozyskania finansowania przez podmioty nieposiadające wystarczających zabezpieczeń do otrzymania finansowania kredytowego
 • pozytywny efekt marketingowy związany ze zwiększeniem rozpoznawalności emitenta przed planowanym w przyszłości „wejściem” tego podmiotu na rynek publiczny w celu emisji akcji
 • brak konieczności wdrażania procedury zamówień publicznych w celu uzyskania finansowania w formie emisji obligacji
 • możliwość ograniczenia odpowiedzialności emitenta za zobowiązania, wynikające z obligacji przychodowych, do kwoty określonych przychodów lub wartości majątku przedsięwzięcia sfinansowanego z emisji

Dla kogo emisja papierów dłużnych?

Obligacje mogą być emitowane przez:

 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą, posiadające osobowość prawną, a także spółki komandytowo-akcyjne
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową
 • nne podmioty posiadające osobowość prawną, upoważnione do emisji obligacji na podstawie odpowiednich ustaw

 

Obligacje przychodowe mogą być emitowane przez:

 • jednostki samorządu terytorialnego
 • spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których jedynym przedmiotem działania są zadania z zakresu użyteczności publicznej i których większościowym udziałowcem jest jednostka samorządu terytorialnego
 • spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których jedynym przedmiotem działalności jest wykonywanie zadań z zakresu użyteczności publicznej, na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego
 • spółki akcyjne, które na podstawie upoważnienia ustawowego, koncesji lub zezwolenia, wykonują zadania z zakresu użyteczności publicznej, albo świadczą usługi w zakresie transportu lub komunikacji oraz utrzymania i rozwoju infrastruktury komunikacyjnej lub transportowej
 • koncesjonariuszy „autostradowych” (na podstawie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym)