Instrumenty finansowe wykorzystywane do uzyskiwania krótko-, średnio- i długoterminowych środków finansowych bezpośrednio z rynku kapitałowego. Mogą być emitowane w ramach oferty publicznej lub niepublicznej. Wyróżniamy wśród nich:

 •  

  obligacje – korporacyjne, komunalne, przychodowe, emitowane przez banki

 •  

  papiery dłużne emitowane wyłącznie przez banki – certyfikaty depozytowe, listy zastawne

Korzyści wynikające z emisji papierów dłużnych

 •  

  zróżnicowanie źródeł kapitału obcego

 •  

  pozytywny efekt marketingowy – zaistnienie przez emitenta na rynkach kapitałowych przed planowanym w przyszłości wejściem na rynek publiczny w celu emisji akcji

 •  

  alternatywa dla kredytu

 •  

  brak konieczności wdrażania procedury zamówień publicznych w celu pozyskania finansowania w formie emisji obligacji

 

Produkty powiązane

 

Zarządzanie ryzykiem stóp procentowych

Skuteczny sposób na zabezpieczenie wyniku finansowego firmy przed ryzykiem zmian poziomów stóp procentowych

więcej na temat Zarządzanie ryzykiem stóp procentowych

Emisje nieskarbowych papierów dłużnych

 • dłużne papiery wartościowe emitowane w oparciu o ustawę o obligacjach
 • pozwalają one pozyskać finansowanie bezpośrednio na rynku kapitałowym, emitowane przede wszystkim przez przedsiębiorstwa (obligacje przedsiębiorstw) oraz jednostki samorządu terytorialnego (obligacje komunalne)
 • mogą być emitowane jako niezabezpieczone lub zabezpieczone (poprzez np. hipotekę, zastaw rejestrowy, poręczenie) papiery dłużne, a także jako obligacje przychodowe
 • mogą być emitowane w trybie emisji niepublicznej lub w ramach oferty publicznej
 • bankowe papiery wartościowe – dłużne, niezabezpieczone papiery wartościowe emitowane w oparciu o ustawę prawo bankowe
 • listy zastawne, dłużne - zabezpieczone papiery wartościowe emitowane wyłącznie przez banki hipoteczne, w oparciu o ustawę o listach zastawnych i bankach hipotecznych; podstawę ich emisji i zabezpieczenie stanowią wierzytelności banku hipotecznego z tytułu udzielonych kredytów, a terminy zapadalności wynoszą zwykle co najmniej kilka lat
 • zróżnicowanie źródeł kapitału obcego
 • uniezależnienie się od finansowania kredytowego uzyskiwanego w bankach
 • możliwość uzyskania finansowania o dłuższej zapadalności niż finansowanie kredytowe
 • szansa uzyskania tańszego finansowania w stosunku do kredytów bankowych
 • możliwość sfinansowania programu inwestycyjnego, gdy przepływy finansowe nie pozwalają na liniową amortyzację kredytu inwestycyjnego
 • możliwość sfinansowania akwizycji, których nie można sfinansować kredytem bankowym
 • możliwość pozyskania finansowania przez podmioty nieposiadające wystarczających zabezpieczeń do otrzymania finansowania kredytowego
 • pozytywny efekt marketingowy związany ze zwiększeniem rozpoznawalności emitenta przed planowanym w przyszłości „wejściem” tego podmiotu na rynek publiczny w celu emisji akcji
 • brak konieczności wdrażania procedury zamówień publicznych w celu uzyskania finansowania w formie emisji obligacji
 • możliwość ograniczenia odpowiedzialności emitenta za zobowiązania, wynikające z obligacji przychodowych, do kwoty określonych przychodów lub wartości majątku przedsięwzięcia sfinansowanego z emisji

Dla kogo emisja papierów dłużnych?

Obligacje mogą być emitowane przez:

 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą, posiadające osobowość prawną, a także spółki komandytowo-akcyjne
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową
 • nne podmioty posiadające osobowość prawną, upoważnione do emisji obligacji na podstawie odpowiednich ustaw

 

Obligacje przychodowe mogą być emitowane przez:

 • jednostki samorządu terytorialnego
 • spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których jedynym przedmiotem działania są zadania z zakresu użyteczności publicznej i których większościowym udziałowcem jest jednostka samorządu terytorialnego
 • spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których jedynym przedmiotem działalności jest wykonywanie zadań z zakresu użyteczności publicznej, na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego
 • spółki akcyjne, które na podstawie upoważnienia ustawowego, koncesji lub zezwolenia, wykonują zadania z zakresu użyteczności publicznej, albo świadczą usługi w zakresie transportu lub komunikacji oraz utrzymania i rozwoju infrastruktury komunikacyjnej lub transportowej
 • koncesjonariuszy „autostradowych” (na podstawie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym)