zabezpiecz ryzyko zmiany cen

Produkty z zakresu zarządzania ryzykiem pomogą Twojej firmie ograniczyć ryzyko związane ze zmianami stóp procentowych. Dzięki temu możesz dokładnie określać i prognozować przepływy oraz wyniki finansowe. 

wybrane rozwiązania

 

transakcja zamiany stóp procentowych (IRS)

 

kupno opcji na stopę procentową

 

strategia opcyjna

dla kogo?

Dla firm, które:

 • mają kredyt oparty o zmienną stopę procentową
 • wyemitowały obligacje ze zmiennym oprocentowaniem

dlaczego warto?

 

  • nie zaskoczy Cię kwota spłaty raty
  • ustabilizujesz wynik finansowy Twojej firmy
  • eliminujesz niepewność przepływów związaną z wahaniami stóp procentowych
  • stabilnie i bezpiecznie rozwijasz swoją działalność

ryzyko stopy procentowej – co warto o nim wiedzieć? 

Ryzyko stopy procentowej to niekorzystna zmiana wyniku finansowego  spowodowana zmianą stopy procentowej. Wynika ono z niepewności i zmiennych oczekiwań inwestorów odnośnie do:

 

inflacji i koniunktury gospodarczej, które determinują politykę pieniężną banku centralnego,

 

wartości pieniądza w przyszłości.

skąd biorą się wahania stóp procentowych?

 

 • Koniunktura zmienia się cyklicznie, a wraz z nią - polityka pieniężna banku centralnego.

  Wyzwaniem dla stabilności ceny pieniądza były i są także:

  • kryzysy ekonomiczne, które zwiększają znaczenie ryzyka kredytowego oraz ryzyka płynności,
  • niestandardowe narzędzia, które stosują banki centralne (zerowe stopy procentowe),
  • szoki podażowe, które silnie wpływają na wzrost inflacji.

stawki referencyjne, które zabezpieczysz w mBanku:

WIBOR, LIBOR USD, EURIBOR, SONIA, SOFR, ESTR, SARON*

*Zasady postępowania w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego (np. zamiany lub wycofania) opisaliśmy:

jak to robimy?

 

 • Jeśli jesteś:

  • kredytobiorcą – pomożemy zabezpieczyć Twoją firmę przed wzrostem płatności odsetkowych
  • inwestorem – ochronimy np. Twój portfel obligacji przed spadkiem dochodu odsetkowego

   

  Dzięki produktom rynku finansowego zniwelujesz lub ograniczysz potencjalną stratę wynikającą ze zmian kosztu obsługi finansowania.

   

  W wyniku transakcji możesz:

  • ustalić stały poziom płaconych odsetek
  • określić maksymalny poziom odsetkowy
  • zmniejszyć zmienność stopy procentowej, decydując się na rozwiązanie z częściową ochroną

co nas wyróżnia?

 

  • jesteśmy profesjonalnym, wiarygodnym partnerem; mamy kompetencje i długoletnie doświadczenie rynkowe
  • zapewnimy Ci odpowiednią wiedzę przed podjęciem decyzji o transakcji,
  • mamy silny zespół analityków i ekonomistów, którzy na bieżąco analizują rynek – możesz skorzystać z ich opracowań i prognoz makroekonomicznych

nasze rozwiązania

Do każdej firmy i transakcji podchodzimy indywidualnie. Przygotujemy dla Ciebie rozwiązanie, które pasuje do profilu Twojej firmy i Twojego podejścia do ryzyka.  

Nasi klienci najczęściej decydują się na te rozwiązania: 

 

transakcja zamiany stóp procentowych (IRS)

Zawieramy z Tobą umowę zamiany strumieni płatności odsetkowych w jednej walucie ze zmiennych na stałe.

 

W praktyce oznacza to, że w momencie zawarcia transakcji wiesz dokładnie, ile będą wynosić Twoje raty w całym okresie kredytowania – niezależnie od sytuacji rynkowej.

Samo zawarcie transakcji nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.

 

kupno opcji na stopę procentową (CAP)

Jako nabywca kontraktu masz prawo zrealizować opcję, jeśli w danym okresie odsetkowym uzgodniona stopa CAP jest niższa od rynkowej stawki referencyjnej. Oznacza to, że pobierzemy premię (to jedyny koszt opcji) za to, że:

 • zapewniasz sobie maksymalny poziom obsługi kosztów kredytu,
 • nie tracisz korzyści związanych ze spadkiem stóp procentowych.

 

strategia opcyjna

To połączenie co najmniej dwóch różnych opcji w jeden instrument. Dzięki temu możesz:

 • zmniejszyć – często nawet do zera – płaconą premię lub
 • obniżyć stały koszt finansowania.

 

Popularnym przykładem strategii jest CAPPED SWAP, w której koszt Twojego finansowania może być niższy od oprocentowania strategii IRS. Capped swap sprawdzi się, jeśli:

 • nie spodziewasz się znaczącego spadku stóp procentowych
 • chcesz zabezpieczyć się przed ograniczonym wzrostem stóp procentowych
 • liczysz się z tym, że Twoja rata wzrośnie, jeśli stopy rynkowe przekroczą ustalony poziom (zabezpieczymy tylko część zmienności)

 

walutowa transakcja zamiany stóp procentowych (CIRS)

Zawieramy z Tobą umowę zamiany kwot kapitału i płatności odsetkowych w różnych walutach.

Dzięki temu:

 • zabezpieczasz jednocześnie ryzyko zmiany kursów walutowych i stóp procentowych
 • eliminujesz ryzyko związane z tym należności i zobowiązania Twojej firmy są w różnych walutach
 • ustabilizujesz przepływy (ratę kredytu).

 

Przykład:

Masz kredyt oparty o zmienną stopę procentową w walucie PLN (np. WIBOR 3M) a uzyskujesz przychody w innej walucie np. w EUR.

Jeśli zawrzesz transakcję CIRS, możesz:

 • rozliczyć kredyt w walucie, w której masz dochody
 • spłacać raty w oparciu znaną stałą stawkę procentową.

o czym warto pamiętać:

 

  • opisane rozwiązania mają charakter zabezpieczający – muszą pasować do struktury przepływów walutowych w Twojej firmie
  • nie ma jednego najlepszego rozwiązania. Zanim wybierzesz instrument finansowy, dobrze poznaj korzyści i ryzyka z nim związane. Każdorazowo dopasuj produkty do bieżącej sytuacji rynkowej oraz polityki zarządzania ryzykiem w Twojej firmie
  • jeśli sytuacja finansowa Twojej firmy zmieni się, oceń ponownie efektywność zabezpieczenia (sprawdź, czy i jak zmieniła się wartość podmiotu zabezpieczenia)
  • nie gwarantujemy Ci, że dzięki opisanej transakcji zrealizujesz założony cel inwestycyjny lub uzyskasz określony wynik inwestycyjny
  • zawarcie transakcji opisanych w tym materiale może wiązać się z ryzykiem nieograniczonej straty

Powiązane produkty i usługi

 

Kredyt inwestycyjny

Długoterminowe wsparcie finansowe rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej, restrukturyzację bądź modernizację majątku trwałego.

 

Kredyt inwestycyjny Stopa-stop

Możliwość ustalenia maksymalnego poziomu oprocentowania w okresie kredytowania.

 

Kredyt obrotowy

Możliwość powiększenia środków obrotowych firmy.

 

Kredyt inwestycyjny na finansowanie wierzytelności leasingowych

Umożliwia sfinansowanie zakupu przedmiotów leasingu.

 

Emisja nieskarbowych papierów dłużnych

Atrakcyjne źródło pozyskania finansowania.

Nota prawna:

Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka dotyczących inwestycji w określone instrumenty finansowe znajduje się pod adresami https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/msp-korporacje/rynki-finansowe/nowa-dokumentacja/ oraz https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/msp-korporacje/rynki-finansowe/priip/
mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych starta może nawet przekroczyć kwotę zainwestowanego kapitału. Przy podejmowaniu każdej decyzji inwestycyjnej należy kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej. Klient powinien szczegółowo zapoznać się ze specyfikacją danego instrumentu i rozważyć, czy jest on dla niego odpowiedni mając na uwadze swoją wiedzę, doświadczenie w inwestowaniu w instrumenty finansowe oraz sytuację finansową. Informacja o charakterystyce poszczególnych instrumentów finansowych, zasady współpracy i informacja o innych dokumentach związanych z zawieraniem transakcji na instrumenty finansowe znajdują się na stronie https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/msp-korporacje/rynki-finansowe/nowa-dokumentacja/.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny, a pochodzi od spółki mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-850), przy ul. Prostej 18.