Czym są czynniki ESG (Environmental, Social, Governance)?

Idea ESG jest wyrazem odpowiedzialności za środowisko (E=environment), społeczeństwo (S=society) i odpowiednie zarządzanie organizacją (G=governance). Poszczególne aspekty ESG brane są pod uwagę przy ocenie, czy dana działalność prowadzona jest w zrównoważony sposób. 

 
 

Zrównoważony rozwój w naszych produktach inwestycyjnych

Zapobieganie zmianom klimatu, przejście na gospodarkę oszczędzającą zużycie energii, wody, zmniejszenie produkcji zanieczyszczeń, czy zwalczanie nierówności w pracy czy w społeczeństwie mogą być realizowane także za pośrednictwem produktów inwestycyjnych. Inwestorzy mogą wybierać inwestycje, które

 • miałyby na celu promowanie aspektów środowiskowych lub społecznych,
 • unikałyby negatywnych skutków dla środowiska lub spraw społecznych, bądź
 • wspierałyby zrównoważony rozwój.

Gdy wybierasz instrumenty, w które ulokujesz swoje środki, decydujesz o tym, czy trafią one do emitentów uwzględniających czynniki ESG w swojej działalności.

 

W ramach naszych usług zarządzania majątkiem:

 • przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących funduszy inwestycyjnych,
 • doradztwa inwestycyjnego,
 • zarządzania portfelem instrumentów finansowych

dążymy do tego, aby brać pod uwagę czynniki ESG.

 

Gdy podejmujemy decyzje inwestycyjne lub udzielamy rekomendacji inwestycyjnych uwzględniamy:

 • ryzyko dla zrównoważonego rozwoju,
 • również ich negatywne skutki dla czynników ESG.

Przez ryzyko rozumiemy sytuacje lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które mogą mieć istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji naszych klientów.

 

Wierzymy, że czynniki ESG istotnie wpływają na wyniki inwestycyjne, dlatego:

 • uwzględniamy je w analizie finansowej oraz przy alokacji aktywów (w ramach decyzji inwestycyjnych oraz rekomendacji),
 • instrumenty finansowe, które mamy w ofercie, oceniamy pod kątem ESG, korzystając z ratingów uznanych za rzetelne i wiarygodne (np. ratingi MSCI).

 

Prosimy Cię o określenie:

 • swojego celu ESG w inwestycjach oraz
 • swoich preferencji w zakresie zrównoważonego rozwoju, gdy wybierasz strategie inwestycyjne w doradztwie inwestycyjnym czy w zarządzaniu portfelem.

ESG w naszych usługach:

Stosujemy oceny MSCI Inc.:

 • MSCI ESG Rating i MSCI ESG Score odnoszące się do emitenta instrumentu finansowego oraz
 • Fund ESG Rating odnoszący się do oceny funduszu inwestycyjnego.

 

Wskazane ratingi zakładają 7-stopniową skalą ocen od AAA do CCC (gdzie AAA to rating najwyższy, a CCC najniższy).

 

Przyjmujemy, że instrumenty finansowe z oceną ESG BBB i wyższą uwzględniają czynniki zrównoważonego rozwoju.

usługa przyjmowania i przekazywania zleceń

Oceniamy fundusze inwestycyjne dostępne w naszej ofercie pod kątem tego, czy uwzględniają one czynniki ESG.

 

Przyjmujemy, że fundusze z oceną ESG BBB i wyższą uwzględniają czynniki zrównoważonego rozwoju. Natomiast fundusze, dla których MSCI nie publikuje ratingów lub ich ocena jest niższa niż BBB przyjmujemy, że nie uwzględniają czynników zrównoważonego rozwoju.

 

zarządzanie portfelem instrumentów finansowych

Gdy podejmujemy decyzje inwestycyjne, kierujemy się zasadą, aby nabywany instrument uwzględniał aspekty ESG. Do tego celu wykorzystujemy oceny ESG publikowane przez MSCI.

Nasze strategie inwestycyjne zawierają co najmniej połowę swojego składu opartą o instrumenty finansowe o poziomie ratingu ESG MSCI co najmniej BBB lub wyższym.

 

Dwie spośród naszych strategii inwestycyjnych są związane ze zrównoważonym rozwojem

 • Strategia Zrównoważona ESG oraz
 • Strategia Dynamicznego Wzrostu ESG.

Zgodnie z Rozporządzeniem SFDR  klasyfikujemy je jako produkty promujące aspekty środowiskowe lub społeczne (zgodne z art. 8 SFDR).

Dążymy do tego, aby podmioty, w które inwestujemy w ramach tych strategii:

 • w najszerszym zakresie uwzględniały aspekty ESG,
 • miały wysoką ocenę ESG,

ale ich celem nie są zrównoważone inwestycje.

 
Ujawnianie informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem

Informacje w jaki sposób promujemy aspekty środowiskowe lub społeczne w strategiach związanych ze zrównoważonym rozwojem znajdziesz w dokumentach Ujawnianie informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem Strategia Dynamicznego Wzrostu ESG i Ujawnianie informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem Strategia Zrównoważona ESG.

Dodatkowo informacje:

Jednocześnie w poniższym dokumencie wskazujemy, jak uwzględniamy główne niekorzystne skutki podejmowanych decyzji inwestycyjnych dla zrównoważonego rozwoju.

 

Zaktualizowana w dniu 23 lutego 2024 roku wersja 2 oświadczenia za 2022 rok:

Oświadczenie dotyczące głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju za 2022_ver.2” 

Uzupełniliśmy opisy związane z głównymi niekorzystnymi skutkami, które braliśmy pod uwagę w 2022 roku. Zmieniliśmy metodę kalkulacji wskaźników uwzględniając skład portfeli na koniec każdego kwartału.
 

Oświadczenie dotyczące głównych niekorzystnych skutków decyzji  inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju za 2022_ver.1” 

(wersja archiwalna)

 

 

 

usługa doradztwa inwestycyjnego 

 

Gdy udzielamy rekomendacji inwestycyjnych, kierujemy się zasadą, aby rekomendowany instrument uwzględniał aspekty ESG.

 

Nasze strategie inwestycyjne składają się co najmniej w połowie z instrumentów finansowych o poziomie ratingu ESG MSCI BBB lub wyższym.

 

Informacje:

To nie jest oferta.

Niniejszy dokument sporządzony został w celu promocji i reklamy, zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1112 ze zm.). Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Prezentowane wyniki inwestycyjne są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji ani obietnicy osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. mBank S.A. dołożył należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. Niniejsza prezentacja nie stanowi jakiejkolwiek rekomendacji ani porady, w szczególności porady inwestycyjnej. Wszelkie dane zamieszczone w prezentacji mają charakter wyłącznie informacyjny i marketingowy. Nie stanowią one oferty ani zobowiązania i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty całości bądź części kapitału.

 

Zwracamy uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych strata może nawet przekroczyć kwotę zainwestowanego kapitału. W przypadku instrumentów finansowych notowanych w innej walucie niż polski złoty wartość inwestycji może ulec zmianie wskutek zmian kursu walutowego. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w instrumenty finansowe mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, tabel i taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Przy podejmowaniu każdej decyzji inwestycyjnej należy kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej. Klient powinien szczegółowo zapoznać się ze specyfikacją danego instrumentu i rozważyć, czy jest on dla niego odpowiedni, mając na uwadze swoją wiedzę, doświadczenie w inwestowaniu w instrumenty finansowe, nastawienie do ryzyka oraz sytuację finansową i cel oraz horyzont inwestycyjny.

Zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez mBank S.A. udzieliła Komisja Nadzoru Finansowego.

mBank S.A.  |  Biuro maklerskie mBanku  |  ul. Prosta 18  |  00-850 Warszawa  |  tel. +48 22 697 49 00, fax +48 22 697 48 20

 

 

Aby zawnioskować o usługi wealth management, należy posiadać rachunek bankowy private banking prowadzony przez mBank S.A. W związku z czym, usługi te stanowią sprzedaż wiązaną z rachunkiem bankowym, w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Informacje na temat kosztów związanych z usługami bankowymi znajdziesz w taryfach opłat i prowizji dla właściwych usług bankowych. Sprzedaż usług wealth management w ramach sprzedaży krzyżowej nie wpływa za ryzyko i opłaty związane z tymi usługami traktowanymi odrębnie.

 

Szczegółowe informacje, w tym warunki udostępniania i świadczenia usług wealth management oraz przewidywane opłaty i koszty z nimi związane znajdziesz w: Regulaminie świadczenia wybranych usług maklerskich dla Klientów Wealth Management w Biurze Maklerskim mBanku, Tabeli opłat i prowizji dla Klientów Wealth Management w Biurze Maklerskim mBanku oraz w Informacji o Biurze Maklerskim mBanku i świadczonych usługach maklerskich, które udostępniamy na stronie https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/private-banking/wealth-management/uslugi-wealth-management/.

 

Usługi wealth management świadczymy w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej –Biura Maklerskiego mBanku, na podstawie zawartej z klientem umowy, w której regulujemy podstawowe prawa i obowiązki oraz zasady świadczenia danej usługi. Przed zawarciem właściwej umowy zwracamy się do klienta z prośbą o podanie informacji pozwalających na dokonanie oceny jego wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego, nastawienia do ryzyka, sytuacji finansowej oraz celu i horyzontu inwestycyjnego. Na podstawie tej oceny określamy, czy nabywane instrumenty są zgodne z celami, cechami i potrzebami klienta oraz czy strategia inwestycyjna w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego lub zarządzania portfelem instrumentów finansowych jest dla klienta odpowiednia. Nie zawieramy umów obejmujących nieodpowiednie strategie inwestycyjne.

 

Informacja o charakterystyce poszczególnych instrumentów finansowych i szczegółowy opis czynników ryzyka dotyczących inwestycji w określone instrumenty finansowe, znajdziesz w wymieniowych dokumentach dostępnych na naszej stronie. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w poszczególne fundusze inwestycyjne znajdują się w prospekcie informacyjnym, informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, o ile jest sporządzana, oraz kluczowych Informacjach dla Inwestorów i są dostępne na stronach towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz w oddziałach mBanku.

 

Korzystanie przez mBank z danych MSCI ESG RESEARCH LLC lub jej podmiotów stowarzyszonych („MSCI”) oraz używanie logo MSCI, znaków towarowych, znaków usługowych lub nazwy indeksów niniejszych, nie stanowi sponsoringu, zatwierdzenia, rekomendacji ani promocji mBanku przez MSCI. Usługi i dane MSCI są własnością MSCI lub jej dostawców informacji i są dostarczane „takie, jakie są”, bez gwarancji. Nazwy i logo MSCI są znakami towarowymi MSCI.