Kredyt gotówkowy zabezpieczony możesz wykorzystać
na dowolny cel lub na dalsze inwestycje kapitałowe.

Dla kogo?

  • Ten kredyt jest dla Ciebie, jeśli korzystasz z usług private banking mBanku i posiadasz aktywa (takie jak: lokaty, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, wybrane obligacje i akcje).


Kwota kredytu

  • od 256 000 zł – kwota kredytu zależy od rodzaju i wysokości zabezpieczenia


Waluta kredytu

  • PLN


Okres kredytowania

  • 60 miesięcy


Odsetki

  • Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, określonej w umowie. Jej wysokość  ustalana jest jako suma zmiennej stawki bazowej obowiązującej w banku i marży banku.
  • Wysokość zmiennej stawki bazowej ustalana jest przez bank na podstawie wartości stopy referencyjnej WIBOR 3M lub EURIBOR 3M w przedostatnim dniu roboczym lutego, maja, sierpnia i listopada. Informację o stawce bazowej obowiązującej w banku znajdziesz tutaj.


Zabezpieczenie

  • Może nim być dowolna prawna forma zabezpieczenia zaakceptowana przez bank, na aktywach takich jak: środki pieniężne, obligacje Skarbu Państwa, bony skarbowe, akcje notowane na GPW, otwarte fundusze inwestycyjne (FIO), zamknięte fundusze inwestycyjne (FIZ), produkty ubezpieczeniowe z funduszem kapitałowym (w tym strategia zarządzana). Jest również możliwe ustanowienie zabezpieczenia na aktywach należących do osoby trzeciej.

Nota prawna

W przypadku złożenia wniosku o przyznanie kredytu gotówkowego zabezpieczonego, kredyt taki udzielany jest przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-850) przy ul. Prostej 18, który prowadzi działalność bankową na podstawie ustawy z dnia 29.08.97 r. "Prawo Bankowe", posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej i jest nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przyznanie kredytu uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przez mBank S.A. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentach zamieszczonych powyżej na stronie.

Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka dotyczących inwestycji w określone instrumenty finansowe znajduje się na stronie internetowej www.mBank.pl w zakładce „Inwestycje”. mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych strata może nawet przekroczyć kwotę zainwestowanego kapitału. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w instrumenty finansowe mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Przy podejmowaniu każdej decyzji inwestycyjnej należy kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej. Klient powinien szczegółowo zapoznać się ze specyfikacją danego instrumentu i rozważyć, czy jest on dla niego odpowiedni mając na uwadze swoją wiedzę, doświadczenie w inwestowaniu w instrumenty finansowe oraz sytuację finansową. Informacja o charakterystyce poszczególnych instrumentów finansowych, regulaminy świadczenia usług maklerskich, tabele opłat i prowizji i informacja o innych dokumentach związanych ze świadczeniem usług maklerskich przez mBank S.A. znajdują się na stronie www.mBank.pl w zakładce „Inwestycje”.

mBank S.A. oświadcza, iż:

1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 roku na prowadzenie działalności maklerskiej,

2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania,

3) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny, a pochodzi od spółki mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-850) przy ul. Prostej 18, która prowadzi działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej – Biura Maklerskiego posługującego się nazwą Biur maklerskie mBanku.