Najważniejsze informacje o pożyczce hipotecznej

 • cel kredytowania: dowolny
 • zabezpieczenie również na nietypowych nieruchomościach (duże domy i apartamenty, niewielkie lokale użytkowe)
 • kwota pożyczki: od 80 100 zł
 • waluta: złoty polski
 • okres kredytowania: do 20 lat 
 • spłata raty następuje co miesiąc
 • spłata: zadłużenie możesz spłacać w ratach równych lub malejących, których wysokość jest uzależniona od kwoty udzielonej pożyczki, okresu kredytowania i oprocentowania
 • przeprowadzamy indywidualną analizę kredytową oraz przyjmujemy również nietypowe źródła dochodu
 • w dowolnym momencie możesz dokonać częściowej lub całkowitej wcześniejszej spłaty pożyczki bez ponoszenia dodatkowych kosztów

Sprawdź, jak otrzymać pożyczkę w kilku prostych krokach

 

Skontaktuj się ze swoim doradcą private banking. Doradca przekaże Ci najważniejsze informacje o dokumentach niezbędnych do złożenia wniosku o pożyczkę hipoteczną.

 

Na podstawie wniosku o pożyczkę, bank przygotuje dla ciebie formularz informacyjny. Znajdziesz w nim podsumowanie informacji o warunkach swojej pożyczki. O kolejnych etapach procesu poinformuje Cię doradca private banking.

 

Złóż wniosek o zawarcie umowy kredytu. Na jego podstawie wydamy Ci decyzję kredytową, która jest ofertą banku. Jeżeli sobie życzysz możemy ci przedstawić projekt umowy. Zwróć uwagę na warunki, które musisz spełnić aby podpisać umowę i uruchomić kredyt.

 

Umowę podpiszesz u swojego doradcy private banking w placówce banku. Po zawarciu umowy pamiętaj o ustanowieniu zabezpieczeń pożyczki (zostaną wskazane w umowie).

 

Skorzystaj z pomocy doradcy przy składaniu wniosku. Środki z pożyczki przekażemy na Twoje konto.

.

Zobacz jakich dokumentów potrzebujesz

Wybierz z rozwijanych pytań te, które dotyczą Twojej sytuacji, a pomożemy Ci stworzyć własną listę dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o pożyczkę hipoteczną. Dokumenty powinieneś dostarczyć do banku we własnym zakresie.

 • 1.  

  Dokumenty podstawowe

   • Wniosek o kredyt hipoteczny wraz z załącznikami
   • Jeżeli jesteś w separacji lub po rozwodzie, bądź też posiadasz z współmałżonkiem rozdzielność majątkową, będziemy prosili o przedstawienie dokumentów to potwierdzających.

Cel pożyczki

    

Gdy zabezpieczeniem pożyczki jest…

 • 2.  

  Inny lokal mieszkalny

   • Numer księgi wieczystej nieruchomości docelowej lub macierzystej w tym dla garażu jeżeli jest założona
   • Podstawa prawna prawa własności nieruchomości jeżeli Zbywca lub Wnioskodawca nie jest ujawniony w księdze wieczystej.
 • 3.  

  Inny dom jednorodzinny

   • Numer księgi wieczystej nieruchomości docelowej lub macierzystej w tym dla garażu jeżeli jest założona
   • Wypis z ewidencji gruntów
   • Wyrys z mapy ewidencyjnej
   • Zaświadczenie z urzędu o przeznaczeniu budowlanym działki/ek gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
   • Podstawa prawna prawa własności nieruchomości jeżeli Zbywca lub Wnioskodawca nie jest ujawniony w księdze wieczystej
   • Dokument potwierdzający wielkość powierzchni budynku np. rzuty kondygnacji wraz z powierzchnią lub inwentaryzacja lub operat szacunkowy zawierający wykaz pomieszczeń wraz z powierzchnią
   • Zgłoszenie budynku do użytkowania przyjęte bez sprzeciwu
 • 4.  

  Inna działka budowlana

   • Numer księgi wieczystej nieruchomości docelowej lub macierzystej jeżeli jest założona
   • Wypis z ewidencji gruntów
   • Wyrys z mapy ewidencyjnej
   • Zaświadczenie z urzędu o przeznaczeniu budowlanym działki/ek gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
   • Podstawa prawna prawa własności nieruchomości jeżeli Zbywca lub Wnioskodawca nie jest ujawniony w księdze wieczystej

   

Źródło dochodu

 • 1.  

  Umowa o pracę

   • Zaświadczenie o zatrudnieniu na druku bankowym - umowa o pracę
   • Historia rachunku bankowego z wpływem wynagrodzenia za okres ostatnich 3 miesięcy
 • 2.  

  Umowa o pracę zagranica

   • Zaświadczenie o zatrudnieniu na druku bankowym - dochód z zagranicy
   • Historia rachunku bankowego z wpływem wynagrodzenia za 6 ostatnich miesięcy
 • 3.  

  Kontrakt marynarski

   • Książeczka żeglarska
   • Historia rachunku bankowego z wpływem wynagrodzenia za 12 ostatnich miesięcy
 • 4.  

  Umowa zlecenie

   • Zaświadczenie o zatrudnieniu na druku bankowym - umowa o dzieło/zlecenie
   • Historia rachunku bankowego z wpływem wynagrodzenia za 6 ostatnich miesięcy
 • 5.  

  Najem

   • Aktualne umowy najmu/dzierżawy nieruchomości za 6 ostatnich miesięcy
   • Dokument potwierdzający prawo własności do wynajmowanej nieruchomości/ Nr KW
   • Historia rachunku bankowego z wpływem z tytułu najmu/dzierżawy za 6 ostatnich miesięcy
 • 6.  

  Renta z ZUS

   • Decyzja o przyznaniu renty określająca termin jej wygaśnięcia
 • 7.  

  Emerytura

   • Ostatni odcinek emerytury/zasiłku przedemerytalnego
 • 8.  

  Działalność rolnicza

   • Zaświadczenie z urzędu gminy o liczbie hektarów przeliczeniowych gospodarstwa rolnego
   • Umowy kontraktacyjne / faktury / rachunki z tytułu sprzedaży płodów (np. do mleczarni, ubojni) za okres ostatnich 12 miesięcy
   • Zaświadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)
   • Zaświadczenie z urzędu gminy o nie zaleganiu z podatkiem rolnym
 • 9.  

  Udziały w spółce z o.o./S.A.

   • Odpis z KRS
   • Bilans i rachunek zysków i strat za ubiegły rok
   • Bilans i rachunek zysków i strat za pierwsze półrocze bieżącego roku
   • Historia operacji na rachunku bankowym z wpływami z tytułu dywidendy za ostatnie 12 miesięcy
   • Zaświadczenie z firmy podpisane przez głównego księgowego lub innego członka zarządu potwierdzające kwotę dywidendy wypłaconej w ostatnim roku rozliczeniowym
 • 10.  

  Działalność gospodarcza (karta podatkowa)

   • Zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu w opłacaniu składek (dla każdej firmy Wnioskodawcy)
   • Decyzja US o ustaleniu na dany rok podatkowy wysokości podatku dochodowego
 • 11.  

  Działalność gospodarcza (ryczałt)

   • Zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu w opłacaniu składek (dla każdej firmy Wnioskodawcy)
   • PIT28 wraz ze wszystkimi załącznikami za ostatni zamknięty rok obrachunkowy
 • 12.  

  Działalność gospodarcza (KPiR)

   • Zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu w opłacaniu składek (dla każdej firmy Wnioskodawcy)
   • Umowa spółki
   • Książki przychodów i rozchodów dotycząca zestawienia sprzedaży i kosztów za miesiące ubiegłego roku w formie podsumowania poszczególnych miesięcy (lub narastająco)
   • Książki przychodów i rozchodów dotycząca zestawienia sprzedaży i kosztów za miesiące bieżącego roku w formie podsumowania poszczególnych miesięcy (lub narastająco)
   • PIT-36/36-L wraz ze wszystkimi załącznikami
 • 13.  

  Działalność gospodarcza (księgi handlowe)

   • Bilans i rachunek zysków i strat za ubiegły rok
   • Bilans i rachunek zysków i strat za pierwsze półrocze bieżącego roku
   • Zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu w opłacaniu składek (dla każdej firmy Wnioskodawcy)
   • Umowa spółki
   • PIT-36/36-L wraz ze wszystkimi załącznikami
 • 14.  

  Jeżeli działalność jest prowadzona w ramach samozatrudnienia, dodatkowo wymagane będą:

   • Świadectwo pracy
   • Umowa o współpracy w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej

To jest poglądowa lista potrzebnych do uzyskania kredytu dokumentów. Szczegółową listę przekażemy po złożeniu wniosku kredytowego. Bank może na każdym etapie analizy kredytowej poprosić o dodatkowe dokumenty.

Jeżeli nie znalazłeś swojego źródła dochodu, skontaktuj się z doradcą który zweryfikuje czy jest to dochód akceptowany przez bank i przedstawi niezbędną listę dokumentów.

Wybrane opłaty

Rodzaj czynności

Opłaty i prowizje

Opłata za rozpatrzenie wniosku

bez opłat

Prowizja za udzielenie kredytu/pożyczki

0,00% – 3,00%

Prowizja za podwyższenie kwoty kredytu/pożyczki

0,00% – 3,00% kwoty podwyższenia

Prowizja za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę kredytu/pożyczki

bez opłat

Opłata za ocenę nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie kredytu – od każdej nieruchomości

0zł – 300,00 zł – lokal mieszkalny, działka budowlana
0 zł – 500,00 zł – dom jednorodzinny
0 zł – 800,00 zł – nieruchomość nietypowa

Koszty sporządzenia aneksu do Umowy kredytu/pożyczki

100,00 zł – 500,00 zł

Opłata za sporządzenie i wysłanie aktualnego /treści archiwalnego harmonogramu spłat w formie papierowej na życzenie Klienta

40,00 zł

Opłata za zawiadomienie ubezpieczyciela o cesji na rzecz mBanku S.A. (w przypadku zawarcia ramowej umowy cesji pomiędzy cedentem a mBankiem S.A.)

15,00 zł

Taryfa prowizji i opłat bankowych mBanku S.A. dla klientów Private Banking

 

a

Praktyczne porady dla przyszłego kredytobiorcy

 • 1.  

  Kto może otrzymać kredyt?

  • O kredyt hipoteczny może starać się każda osoba, która ukończyła 18 lat i osiąga dochody. Kredyt hipoteczny można uzyskać indywidualnie lub wspólnie: z małżonkiem, członkiem rodziny lub partnerem. W przypadku wniosków wspólnych, dochód powinien osiągać minimum jeden wnioskodawca.

   Osiągasz dochód na podstawie umowy o pracę?
   W momencie składania zapytania o kredyt hipoteczny, konieczne jest zatrudnienie od minimum 3 miesięcy. Umowa o pracę powinna jednocześnie obowiązywać przynajmniej przez kolejne 6 miesięcy.

    

   Prowadzisz działalność gospodarczą?

   Pamiętaj, że działalność gospodarcza powinna być prowadzona nieprzerwanie przez minimum jeden pełny rok kalendarzowy, przed złożeniem wniosku o kredyt i nastąpiło rozliczenie z Urzędem Skarbowym.

    

   Osiągasz dochody z tytułu umowy zlecenia, umowy o dzieło, lub kontraktu menedżerskiego?

   Umowy zlecenia/o dzieło i kontrakty menadżerskie (zawarte z tym samym pracodawcą), powinny obowiązywać przynajmniej od 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

    

   Dopuszczamy również inne formy zatrudnienia.

    

 • 3.  

  Co powinieneś wiedzieć o ryzykach dla kredytobiorców hipotecznych?

  • Kredyt hipoteczny to wieloletnie zobowiązanie, dla którego następują zmiany oprocentowania i wysokości rat (mogą maleć, ale także rosnąć). W czasie może zmienić się także wartość nieruchomości: nabytej i zabezpieczającej spłatę kredytu. Są to bardzo ważne kwestie, które musisz wziąć pod uwagę, zanim zdecydujesz się na zaciągniecie takiego zobowiązania.

 • 4.  

  Co powinieneś zrobić, jeśli planujesz budowę domu?

  • 1. Zweryfikuj stan prawny działki

   Zweryfikuj czy działka, na której realizowana będzie budowa ma uregulowany stan prawny i posiada charakter budowlany - mieszkaniowy. Istotne jest również, aby powierzchnia działki nie przekraczała 2999 m2.

   2. Uzyskaj pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy

   Uzyskaj pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy. Niezbędne do uzyskania pozwolenia będzie: dokument potwierdzający prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz dokumentacja projektowa budynku.

   3. Zgłoś budowę

   Po otrzymaniu pozwolenia/zgłoszenia budowy zgłoś się do starostwa powiatowego o zarejestrowanie dziennika budowy. Złóż również zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęciu robót budowlanych. Tu sprawdzisz organ właściwy dla twojej lokalizacji: link do strony ministerstwa rozwoju. Za rozpoczęcie prac budowlanych uznaje się wytyczenie budynku na gruncie przez uprawnionego geodetę .

   4. Sporządź kosztorys budowy

   Jeśli będziesz miał problem z przygotowaniem kosztorysu budowlanego, zrobimy go za Ciebie. Wystarczy oświadczenie dotyczące planowanego kosztu budowy. Za tę usługę nie pobierzemy od Ciebie żadnej opłaty. Pamiętaj, że Twój kredyt będzie wypłacony w transzach zgodnie z przyjętym kosztorysem, a zakończenie budowy nie powinno przekroczyć 36 miesięcy od wypłaty pierwszej transzy.

   5. Uzyskaj pozwolenie na użytkowanie nieruchomości

   Pamiętaj nas poinformować o zakończeniu budowy. Będzie nam dodatkowo potrzebne: pozwolenie na użytkowanie lub oświadczenie o braku sprzeciwu na użytkowanie. Zlecimy wówczas ostatnie oględziny nieruchomości, aby potwierdzić czy zrealizowałeś inwestycję zgodnie z umową kredytową.

    

    

 • 5.  

  Co powinieneś wiedzieć o oprocentowaniu kredytu?

  • Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, określonej w Umowie. Wysokość zmiennej stopy procentowej ustalana jest jako suma zmiennej stawki bazowej obowiązującej w Banku i marży Banku.

   Wysokość zmiennej stawki bazowej ustalana jest przez bank na podstawie wartości stopy referencyjnej WIBOR 3M w przedostatnim dniu roboczym lutego, maja, sierpnia i listopada. Informację o stawce bazowej obowiązującej w Banku znajdziesz tutaj.

   Więcej o oprocentowaniu i związanym ryzyku jego zmiany znajdziesz w Informacji o ryzykach dla kredytobiorców hipotecznych.

 • 6.  

  Co powinieneś wiedzieć o wycenie nieruchomości?

  • Nie musisz się martwić o wycenę nieruchomości mieszkalnej, która będzie zabezpieczeniem Twojego kredytu. Aby ułatwić Ci formalności, bank w Twoim imieniu zleci ocenę nieruchomości. Koszty wykonania operatu przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną znajdziesz w aktualnej TPiO. W przypadku nieruchomości o charakterze innym niż mieszkalny (np. lokale użytkowe, nieruchomości komercyjne, itd.) musisz dostarczyć do banku operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę.

Przyznanie kredytu hipotecznego uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przez mBank S.A. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z kredytem hipotecznym w mBanku SA znajdują się w: Regulaminie udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla Klientów Private Banking w mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych mBanku S.A. dla klientów Private Banking, dostępnych na stronie: https://www.mbank.pl/private-banking/uslugi-bankowe/produkty-kredytowe/kredyt-hipoteczny/

 

Przykład reprezentatywny dla pożyczki hipotecznej w propozycji standardowej z oprocentowaniem zmiennym, przy następujących założeniach: Kwota pożyczki (netto): 902.300 zł; Wysokość raty: 12.105,86 zł; Okres pożyczki: 192 miesiące; Rodzaj raty: malejąca; Czy pożyczka jest w promocji? nie; Marża: 4%; WIBOR 3M: 5,85%; Oprocentowanie nominalne: 9,85%; Typ nieruchomości: Lokal mieszkalny; Szacowana wartość nieruchomości: 1 700 000 zł; Odsetki od pożyczki: 714.715,48 zł; Prowizja jednorazowa za udzielenie pożyczki: 0,00%; Stawka za ubezpieczenie na życie – za pierwsze 5 lat: brak; Opłata za ocenę nieruchomości: 300zł; Wysokość składki za ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych wyliczana w oparciu o oświadczenie klienta i średnio wynosi:  400 zł rocznie. Poglądowa wartość ubezpieczenia za cały okres kredytowania to 6.400,00 zł. Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) –jednorazowo 19 zł; Całkowity koszt pożyczki: 721.134,48 zł; Całkowita kwota do zapłaty: 1.623.434,48 zł; RRSO: 10,40% Kalkulacja została dokonana na dzień 05.03.2024r. na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.