Twoje decyzje inwestycyjne wspierane przez doświadczonych ekspertów

Chcesz mieć pełną kontrolę nad swoim portfelem i samodzielnie podejmować decyzje? Masz doświadczenie i wiedzę na temat rynków kapitałowych, jednak nie masz czasu na analizę aktualnej sytuacji na rynku

 

Doradztwo inwestycyjne to usługa, stworzona dla klientów, którzy chcą brać udział w procesie inwestycyjnym, przy wsparciu naszych ekspertów w dziedzinie inwestycji. naszych doradców i przygotowywane przez nich rekomendacje będą pomagać w realizacji Twoich decyzji inwestycyjnych. Jest to nasza odpowiedź na zmienność i dynamikę rynków finansowych oraz coraz bardziej złożone produkty finansowe.

 

Za korzystanie z doradztwa inwestycyjnego nie pobieramy opłat.

Modelowe doradztwo inwestycyjne

 • W ramach modelowego doradztwa inwestycyjnego, nasi doradcy stworzyli sześć zróżnicowanych pod względem ryzyka i horyzontu inwestycyjnego strategii modelowych.

   

  Doradztwo modelowe prowadzimy w odniesieniu do funduszy otwartych, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Mamy szeroki wachlarz funduszy zagranicznych w Polsce.

   

  Strategie dostępne są w złotówkach, euro i dolarach.

Jak to działa?

Wypełniasz ankietę, wskazujesz Twój cel inwestycyjny, skłonność do ryzyka, horyzont inwestycyjny i oczekiwaną stopę zwrotu.

Rekomendujemy odpowiednie dla Ciebie strategie modelowe zgodnie z Twoim profilem inwestora. Wybierasz strategię spośród wskazanych przez nas. Zawierasz z nami umowę doradztwa inwestycyjnego.

Regularnie otrzymujesz rekomendacje składu portfela modelowego, które wspierają Twoje decyzje inwestycyjne. Pomagamy Ci dostosować istniejący portfel do rekomendowanego. Proponujemy rozwiązania ułatwiające dostosowanie Twojego portfela do zmieniających się warunków rynkowych.

Jak złożyć wniosek?

Złóż wniosek w serwisie transakcyjnym. Umowę zaakceptujesz smsem lub mobilną autoryzacją.

Umowę podpiszesz w oddziale.

znajdź najbliższy oddział pb

Jeśli nie jesteś jeszcze naszym klientem private banking, złóż wniosek kontaktowy.

 
Modelowe strategie

 •  

  Strategia Konserwatywna

  • Cel inwestycji


   Strategia Konserwatywna ma na celu przede wszystkim nominalną ochronę kapitału, a więc minimalizację ryzyka ujemnego wyniku portfela modelowego w okresie 6 miesięcy (licząc w sposób ciągły).


   Horyzont inwestycyjny:
   1 rok


   Profil ryzyka:
   bardzo niskie ryzyko


   Minimalna kwota inwestycji
   : 500 000 PLN

 •  

  Strategia Stabilna

  • Cel inwestycji


   Strategia Stabilna ma na celu przede wszystkim realną ochronę kapitału, a więc minimalizację ryzyka utraty siły nabywczej (ceny w gospodarce rosną szybciej niż aktywa klienta) portfela w okresie 2 lat (licząc w sposób ciągły).


   Horyzont inwestycyjny:
   2 rok


   Profil ryzyka:
   niskie ryzyko


   Minimalna kwota inwestycji
   : 500 000 PLN

 •  

  Strategia Zrównoważona

  • Cel inwestycji


   Strategia Zrównoważona ma na celu realną ochronę kapitału, w ramach horyzontu inwestycyjnego. Potencjalnie, dodatkowo powinna wygenerować nadwyżkowe zyski z inwestycji w fundusze inwestujące na rynku akcji.


   Horyzont inwestycyjny:
   4 rok


   Profil ryzyka:
   średnie ryzyko


   Minimalna kwota inwestycji
   : 500 000 PLN

 •  

  Strategia Agresywna

  • Cel inwestycji


   Strategia Agresywna ma na celu maksymalny wzrost wartości aktywów, z uwzględnieniem wysokiej zmienności i okresowych spadków.


   Horyzont inwestycyjny:
   5 rok


   Profil ryzyka:
   wysokie ryzyko


   Minimalna kwota inwestycji
   : 500 000 PLN

 •  

  Strategia Stabilna USD

  • Cel inwestycji


   Strategia Stabilna w USD ma na celu przede wszystkim realną ochronę kapitału, a więc minimalizację ryzyka utraty siły nabywczej (ceny w gospodarce rosną szybciej, niż aktywa klienta) portfela w okresie 2 lat (licząc w sposób ciągły).


   Horyzont inwestycyjny:
   2 rok


   Profil ryzyka:
   niskie ryzyko


   Minimalna kwota inwestycji
   : 500 000 PLN

 •  

  Strategia Zrównoważona EUR

  • Cel inwestycji


   Strategia Zrównoważona w EUR ma na celu realną ochronę kapitału w ramach horyzontu inwestycyjnego. Potencjalnie dodatkowo powinna wygenerować nadwyżkowe zyski z inwestycji w fundusze inwestujące na rynku akcji.


   Horyzont inwestycyjny:
   4 rok


   Profil ryzyka:
   średnie ryzyko


   Minimalna kwota inwestycji
   : 500 000 PLN

 
Indywidualne doradztwo inwestycyjne:

 • W ramach indywidualnego doradztwa inwestycyjnego nasi doradcy przygotowują dla Ciebie strategię, która jest dopasowana do Twoich indywidualnych potrzeb.

 • Bierzemy pod uwagę wszystkie klasy aktywów finansowych w Twoim portfelu i szukamy ciekawych rozwiązań inwestycyjnych. W ramach strategii indywidualnego doradztwa inwestycyjnego uwzględniamy fundusze otwarte, zamknięte, zagraniczne, akcje, obligacje, ETF-y, produkty strukturyzowane, UFK, asset management.

 • Rekomendacje inwestycyjne wysyłamy na bieżąco, w zależności od sytuacji rynkowej oraz Twoich zmieniających się potrzeb.

 • Twój portfel jest pod stałą opieką licencjonowanego doradcy inwestycyjnego. Z doradcą możesz skontaktować się w  każdej chwili.

Masz pytania?

 

Słownik pojęć usługi wealth management

Nota prawna

To nie jest oferta.

Aby zawnioskować o usługi wealth management, należy posiadać rachunek bankowy private banking prowadzony przez mBank S.A. W związku z czym, usługi te stanowią sprzedaż wiązaną z rachunkiem bankowym, w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Informacje na temat kosztów związanych z usługami bankowymi znajdziesz w taryfach opłat i prowizji dla właściwych usług bankowych. Sprzedaż usług wealth management w ramach sprzedaży krzyżowej nie wpływa za ryzyko i opłaty związane z tymi usługami traktowanymi odrębnie.

Szczegółowe informacje, w tym warunki udostępniania i świadczenia usług wealth management oraz przewidywane opłaty i koszty z nimi związane znajdziesz w: Regulaminie świadczenia wybranych usług maklerskich dla Klientów Wealth Management w Biurze Maklerskim mBanku, Tabeli opłat i prowizji dla Klientów Wealth Management w Biurze Maklerskim mBanku oraz w Informacji o Biurze Maklerskim mBanku i świadczonych usługach maklerskich, które udostępniamy na stronie https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/private-banking/wealth-management/uslugi-wealth-management/.

Usługi wealth management świadczymy w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej –Biura Maklerskiego mBanku, na podstawie zawartej z klientem umowy, w której regulujemy podstawowe prawa i obowiązki oraz zasady świadczenia danej usługi. Przed zawarciem właściwej umowy zwracamy się do klienta z prośbą o podanie informacji pozwalających na dokonanie oceny jego wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego, nastawienia do ryzyka, sytuacji finansowej oraz celu i horyzontu inwestycyjnego. Na podstawie tej oceny określamy, czy nabywane instrumenty są zgodne z celami, cechami i potrzebami klienta oraz czy strategia inwestycyjna w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego lub zarządzania portfelem instrumentów finansowych jest dla klienta odpowiednia. Nie zawieramy umów obejmujących nieodpowiednie strategie inwestycyjne.

 

Zwracamy uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych strata może nawet przekroczyć kwotę zainwestowanego kapitału. W przypadku instrumentów finansowych notowanych w innej walucie niż polski złoty wartość inwestycji może ulec zmianie wskutek zmian kursu walutowego. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w instrumenty finansowe mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, tabel i taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Przy podejmowaniu każdej decyzji inwestycyjnej należy kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej. Klient powinien szczegółowo zapoznać się ze specyfikacją danego instrumentu i rozważyć, czy jest on dla niego odpowiedni, mając na uwadze swoją wiedzę, doświadczenie w inwestowaniu w instrumenty finansowe, nastawienie do ryzyka oraz sytuację finansową i cel oraz horyzont inwestycyjny.

Informacja o charakterystyce poszczególnych instrumentów finansowych i szczegółowy opis czynników ryzyka dotyczących inwestycji w określone instrumenty finansowe, znajdziesz w wymieniowych dokumentach dostępnych na  naszej stronie. Nie ponosimy odpowiedzialności za decyzje klientów związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Oświadczamy, że posiadamy stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej oraz w zakresie usług powierniczych i jesteśmy nadzorowani przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 

Szczegółowe informacje dotyczące usługi doradztwa inwestycyjnego zamieściliśmy w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. Usługę doradztwa inwestycyjnego świadczymy na podstawie umowy jedynie dla klientów:

a) którzy zawarli umowę Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych,

b) dla których usługę doradztwa inwestycyjnego oceniliśmy jako odpowiednią na podstawie ankiety MIFID.

Usługę doradztwa inwestycyjnego oferujemy w ramach sprzedaży krzyżowej wiązanej, wyłącznie z usługą SFI.

Sprzedaż krzyżowa usługi doradztwa inwestycyjnego z usługą SFI nie generuje dla Ciebie dodatkowego ryzyka.

Koszt usług świadczonych w ramach sprzedaży krzyżowej jest sumą opłat i prowizji za korzystanie z każdej z usług.

Szczegółowe warunki i opłaty związane z Usługą Doradztwa Inwestycyjnego określamy w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.: Produkty inwestycyjne znajdujących się na: www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/oferta-indywidualna/inwestycje/doradztwo-inwestycyjne/regulamin oraz www.mbank.pl/pomoc/oplaty/interaktywna/ind/

Rekomendacja nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka dotyczących inwestowania w jednostki uczestnictwa danego funduszu inwestycyjnego oraz też tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych znajdziesz w prospekcie informacyjnym lub, w przypadku funduszy zagranicznych, równoważnym dokumencie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za decyzje klientów związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Decyzje o zainwestowaniu w dany fundusz inwestycyjny, nawet pomimo naszej rekomendacji, podejmujesz samodzielnie. Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, ewentualny dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, można też stracić co najmniej cześć zainwestowanych środków. Ponadto, potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze inwestycyjne mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów