Otwarta architektura produktowa pozwala na wybór najlepszych funduszy inwestycyjnych dostępnych na rynku polskim i zagranicznym. Nasi klienci mogą korzystać z najnowocześniejszych rozwiązań umożliwiających inwestycje na całym świecie, w różne klasy aktywów i w wielu walutach. Mamy jeden z najbogatszych na rynku asortyment funduszy inwestycyjnych, w tym dostępne wyłącznie w mBanku fundusze.

 

Nasz zespół inwestycyjny cały czas monitoruje sytuację w Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych oraz poszczególnych funduszach.

 

Zawsze sprawdzamy to, co fundusze mają do zaoferowania w swoich portfelach i w jaki sposób zarządzają środkami. Działamy transparentnie, tylko ze sprawdzonymi firmami. Wymagamy, żeby nazwa funduszu inwestycyjnego, z którym współpracujemy, odzwierciedlała to, czym on tak naprawdę się zajmuje.

 

Lista funduszy dystrybuowanych przez Biuro maklerskie mBanku

Wiemy, jak ważna jest wiedza przy wyborze funduszy. Dzięki usłudze doradztwa inwestycyjnego, nasi eksperci będą Cię wspierać na każdym etapie procesu decyzyjnego dotyczącego inwestycji w fundusze.

 

W doborze partnerów kierujemy się naszą filozofią inwestowania, którą nazywamy 3 x P, czyli płynność, przejrzystość i przewidywalność .

Jak złożyć wniosek?

Złóż wniosek w serwisie transakcyjnym. Umowę zaakceptujesz smsem lub mobilną autoryzacją.

Umowę podpiszesz w oddziale.

znajdź najbliższy oddział pb

Jeśli nie jesteś jeszcze naszym klientem private banking, złóż wniosek kontaktowy.

Wśród naszych rozwiązań są też fundusze inwestycyjne, których portfelem zarządza mTowarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Fundusze stworzyliśmy dzięki współpracy z zewnętrznymi Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych. Są dostępne wyłącznie w mBanku.

mFundusz Konserwatywny SFIO

mFundusz Konserwatywny SFIO przygotowaliśmy wspólnie z PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Jest to produkt przeznaczony dla inwestorów, którzy:

 • chcą skorzystać z zalet aktywnie zarządzanego portfela tj. dywersyfikacji i selekcji oraz rozumieją specyfikę inwestowania w papiery dłużne przedsiębiorstw
 • nie akceptują inwestycji o wysokim ryzyku
 • cenią wysoką płynność – możliwość dopłacania i wypłacania środków w dowolnym momencie.

 

W przypadku mFunduszu Konserwatywnego SFIO osiągnięcie celu inwestycyjnego jest możliwe dzięki właściwemu doborowi papierów dłużnych przedsiębiorstw oraz aktywnemu zarządzaniu częścią środków funduszu zainwestowaną w obligacje skarbowe.

mBank FIO

 mBank FIO przygotowaliśmy wspólnie z Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Jest to parasol funduszy inwestycyjnych zawierający cztery subfundusze o różnych strategiach inwestycyjnych:

 • mBank subfundusz Multiasset
  mBank subfundusz Multiasset kładzie nacisk na globalną dywersyfikację aktywów i aktywne zarządzanie strukturą portfela, w oparciu o szeroką gamę instrumentów, zarówno tradycyjnych (akcje i obligacje), jak i alternatywnych. Warto podkreślić, że udział poszczególnych klas aktywów jest warunkowany przez fazy cyklu koniunkturalnego, a szerokie limity inwestycyjne pozwalają na elastyczne dostosowanie portfela do zmieniających się warunków rynkowych.
 • mBank subfundusz Obligacji
  mBank subfundusz Obligacji inwestuje w polskie obligacje skarbowe i w zagraniczne obligacje rządowe, w szczególności z Europy Środkowo-Wschodniej.
 • mBank subfundusz Obligacji Korporacyjnych
  mBank subfundusz Obligacji Korporacyjnych, lokuje pieniądze przede wszystkim w obligacje korporacyjne emitowane przez przedsiębiorstwa mające siedzibę na terenie Polski oraz w ograniczonym (umiarkowanym) zakresie w polskie obligacje skarbowe i obligacje przedsiębiorstw mających siedzibę poza granicami Polski.
 • mBank subfundusz Innowacji PL
  mBank subfundusz Innowacji PL jest najbardziej innowacyjny w ramach mBank FIO. Subfundusz inwestuje głównie w instrumenty o charakterze udziałowym, emitowane przez polskie spółki o innowacyjnym profilu działalności, które mogą stać się beneficjentami globalnych trendów technologicznych, gospodarczych i społecznych.

mFundusze Dobrze Lokujące SFIO

mFundusze Dobrze Lokujące SFIO przygotowaliśmy wspólnie z Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. W ich ramach udostępniamy subfundusze:

 • mFundusz dla Każdego,
 • mFundusz dla Aktywnych,
 • mFundusz dla Odważnych.

 

Specyfiką polityki inwestycyjnej subfunduszy jest inwestowanie w inne fundusze inwestycyjne. Dzięki temu, otrzymujesz zdywersyfikowaną inwestycję. Inwestujesz niemal we wszystkich regionach świata, w najlepiej rozwijające się spółki, obligacje państw i surowce.

 

Przygotowaliśmy je dla tych, którzy nie chcą poświęcać czasu na zarządzanie inwestycjami. Ty wybierasz mFundusz, a my zajmujemy się resztą.

 
Masz pytania?

 

Słownik pojęć usługi wealth management

To nie jest oferta. Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych jest świadczona przez mBank S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z usługą przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, a także informacje o ryzykach inwestycyjnych są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. znajdujących się na: https://www.mbank.pl/pdf/inwestycje/fundusze/regulamin-swiadczenia-przez-mbank-uslugi-przyjmowania-i-przekazywania-zlecen-nabycia-lub-odkupienia-jednostek-uczestnictwa-w-funduszach-inwestycyjnych.pdf oraz https://www.mbank.pl/pomoc/oplaty/oferta-indywidualna/aktualna-taryfa/

 

Instrukcja aktywacji usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dostępna jest na   https://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/fundusze/supermarket-funduszy-inwestycyjnych/

 

Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych może być świadczona tylko na rzecz posiadacza rachunku bankowego prowadzonego przez mBank S.A.

 

Inwestowanie za pośrednictwem usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym

 

Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Fundusze inwestycyjne nie są depozytem bankowym. Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych  może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze inwestycyjne mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów

 

mBank S.A. oświadcza, iż:

1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 roku na prowadzenie działalności maklerskiej,

2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania,

3) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.

 

Aby zawnioskować o usługi wealth management, należy posiadać rachunek bankowy private banking prowadzony przez mBank S.A. W związku z czym, usługi te stanowią sprzedaż wiązaną z rachunkiem bankowym, w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Informacje na temat kosztów związanych z usługami bankowymi znajdziesz w taryfach opłat i prowizji dla właściwych usług bankowych. Sprzedaż usług wealth management w ramach sprzedaży krzyżowej nie wpływa za ryzyko i opłaty związane z tymi usługami traktowanymi odrębnie.

 

Szczegółowe informacje, w tym warunki udostępniania i świadczenia usług wealth management oraz przewidywane opłaty i koszty z nimi związane znajdziesz w: Regulaminie świadczenia wybranych usług maklerskich dla Klientów Wealth Management w Biurze Maklerskim mBanku, Tabeli opłat i prowizji dla Klientów Wealth Management w Biurze Maklerskim mBanku oraz w Informacji o Biurze Maklerskim mBanku i świadczonych usługach maklerskich, które udostępniamy na stronie https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/private-banking/wealth-management/uslugi-wealth-management/.

 

Usługi wealth management świadczymy w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej –Biura Maklerskiego mBanku, na podstawie zawartej z klientem umowy, w której regulujemy podstawowe prawa i obowiązki oraz zasady świadczenia danej usługi. Przed zawarciem właściwej umowy zwracamy się do klienta z prośbą o podanie informacji pozwalających na dokonanie oceny jego wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego, nastawienia do ryzyka, sytuacji finansowej oraz celu i horyzontu inwestycyjnego. Na podstawie tej oceny określamy, czy nabywane instrumenty są zgodne z celami, cechami i potrzebami klienta oraz czy strategia inwestycyjna w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego lub zarządzania portfelem instrumentów finansowych jest dla klienta odpowiednia. Nie zawieramy umów obejmujących nieodpowiednie strategie inwestycyjne.

 

Informacja o charakterystyce poszczególnych instrumentów finansowych i szczegółowy opis czynników ryzyka dotyczących inwestycji w określone instrumenty finansowe, znajdziesz w wymieniowych dokumentach dostępnych na naszej stronie. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w poszczególne fundusze inwestycyjne znajdują się w prospekcie informacyjnym, informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, o ile jest sporządzana, oraz kluczowych Informacjach dla Inwestorów i są dostępne na stronach towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz w oddziałach mBanku.