Zarządzanie portfelem inwestycji przez ekspertów dostosowane do Twoich potrzeb

Zarządzanie inwestycjami wymaga czasu i wiedzy. Dlatego powierz to zadanie naszemu zespołowi ekspertów. Na podstawie udzielonego przez Ciebie pełnomocnictwa, zarządzający zajmą się lokowaniem Twoich pieniędzy, zgodnie z ustaloną strategią inwestycyjną. W ten sposób zbudują Twój portfel inwestycyjny.

Budowane przez nas strategie dzielimy na:

 • klasyczne, z klasycznym podziałem alokacji pomiędzy akcje, obligacje i instrumenty alternatywne

 • tematyczne, których polityka inwestycyjna skoncentrowana jest wokół określonego pomysłu inwestycyjnego.

Jak to działa?

Wypełniasz ankietę, wskazujesz Twój cel inwestycyjny, skłonność do ryzyka, horyzont inwestycyjny, oczekiwaną stopę zwrotu.

Rekomendujemy odpowiednią dla Ciebie strategię inwestycyjną zgodnie z Twoim profilem inwestora. Wybierasz strategię spośród wskazanych przez nas. Zawierasz z nami umowę o zarządzanie i wpłacasz środki.

My decydujemy w co lokować pieniądze, budujemy portfel zgodnie ze strategią, stale go monitorujemy i zmieniamy jego strukturę, w zależności od koniunktury na rynku.

Jak zarządzamy Twoimi pieniędzmi?

 • Budujemy portfele zdywersyfikowane, globalne, opierając się na instrumentach płynnych. Wykorzystujemy efektywnie kosztowo instrumenty typu ETF. Współpracujemy z najważniejszymi światowymi firmami inwestycyjnymi, które dzielą się z nami swoimi poglądami na rynki. Podejmujemy wszystkie działania niezbędne do właściwego zarządzania powierzonymi środkami, stale monitorujemy portfel i zmieniamy jego strukturę w zależności od koniunktury na rynku.

   

 • Przyświeca nam zasada 3 x P, czyli płynność, przejrzystość i przewidywalność .

Jak zarządzamy Twoimi pieniędzmi?

Budujemy portfele zdywersyfikowane, globalne, opierając się na instrumentach płynnych. Wykorzystujemy efektywnie kosztowo instrumenty typu ETF. Współpracujemy z najważniejszymi światowymi firmami inwestycyjnymi, które dzielą się z nami swoimi poglądami na rynki. Podejmujemy wszystkie działania niezbędne do właściwego zarządzania powierzonymi środkami, stale monitorujemy portfel i zmieniamy jego strukturę w zależności od koniunktury na rynku.

 

Przyświeca nam zasada 3 x P, czyli płynność, przejrzystość i przewidywalność .

Jak informujemy o naszych działaniach na Twoim portfelu?

Masz stały wgląd w to, co się dzieje na Twoim portfelu. Co miesiąc poinformujemy Cię o składzie Twojego portfela inwestycyjnego, osiągniętym na nim wyniku i pobranych opłatach. Poinformujemy Cię o aktualnych trendach na rynku i skomentujemy wyniki portfela na tym tle.

Jak złożyć wniosek?

Złóż wniosek w serwisie transakcyjnym. Umowę zaakceptujesz smsem lub mobilną autoryzacją.

Umowę podpiszesz w oddziale.

znajdź najbliższy oddział pb

Jeśli nie jesteś jeszcze naszym klientem private banking, złóż wniosek kontaktowy.

 
Strategie tematyczne

 •  

  Strategia Antyinflacyjna

  • Obawiam się wzrostu inflacji i chcę inwestować w aktywa, które mnie przed nią chronią


   Cel inwestycji


   Celem strategii jest wypracowanie realnych stóp zwrotu w okresach istotnego wzrostu globalnej presji inflacyjnej. Strategia Antyinflacyjna przewiduje lokowanie większości aktywów w instrumenty finansowe, których notowania z reguły zachowują się dobrze w warunkach nasilających się procesów inflacyjnych. Strategia cechuje się umiarkowanym ryzykiem inwestycyjnym. Ze względu na możliwość udziału akcji , surowców i rynku nieruchomości w portfelu, jego wartość może się wahać, szczególnie w krótkich okresach czasu.


   Horyzont inwestycyjny:
   Od 3 do 5 lat


   Profil ryzyka:
   Średnie ryzyko


   Minimalna kwota inwestycji
   : 500.000 PLN

 •  

  Strategia Zrównoważona ESG

  • Chcę, by moje inwestycje przynosiły zysk dla mnie i otoczenia


   Cel inwestycji


   Celem strategii jest uzyskanie, w średnim horyzoncie inwestycyjnym, stóp zwrotu istotnie przewyższających dochód z instrumentów wolnych od ryzyka, takich jak obligacje skarbowe. Jednocześnie dążymy do utrzymania ryzyka inwestycyjnego na umiarkowanym poziomie, czego odzwierciedleniem jest balans pomiędzy udziałem instrumentów dłużnych oraz akcji. Strategia opiera się na zasadach inwestowania odpowiedzialnego społecznie. Przedmiotem inwestycji będą głównie instrumenty finansowe emitentów, którzy prowadząc działalność gospodarczą pozytywnie się wyróżniają m. in. w takich obszarach jak ochrona środowiska, kwestie społeczne i ład korporacyjny.


   Horyzont inwestycyjny:
   Co najmniej 3 lata


   Profil ryzyka:
   Średnie ryzyko


   Minimalna kwota inwestycji
   : 500.000 PLN


   Pobierz plik
   : Informacje na temat uwzględniania zasad zrównoważonego rozwoju w ramach tej strategii

 •  

  Strategia Dynamicznego Wzrostu ESG

  • Chcę, żeby kapitał rósł z zyskiem dla mnie i dla otoczenia


   Cel inwestycji


   Celem strategii jest uzyskanie, w długim okresie, znacznego przyrostu kapitału, przy akceptacji wysokiego ryzyka inwestycyjnego. Strategia opiera się na zasadach inwestowania odpowiedzialnego społecznie. Przedmiotem inwestycji będą głównie instrumenty finansowe emitentów, którzy prowadząc działalność gospodarczą pozytywnie się wyróżniają m. in. w takich obszarach jak ochrona środowiska, kwestie społeczne i ład korporacyjny.  Ze względu na wysoki dopuszczalny udział akcji w portfelu, jego wartość może podlegać znacznym wahaniom.


   Horyzont inwestycyjny:
   Co najmniej 5 lat


   Profil ryzyka:
   Wysokie ryzyko


   Minimalna kwota inwestycji
   : 500.000 PLN


   Pobierz plik
   : Informacje na temat uwzględniania zasad zrównoważonego rozwoju w ramach tej strategii

 •  

  Strategia Akcyjna Megatrendy

  • Chcę inwestować w przyszłość


   Cel inwestycji


   Celem strategii jest uzyskanie, w długim horyzoncie inwestycyjnym, ponadprzeciętnych stóp zwrotu, głównie w oparciu o inwestycje w spółki reprezentujące sektory, które mogą skorzystać na globalnych mega trendach. Ekspozycja na poszczególne segmenty rynkowe, branże oraz grupy emitentów jest budowanaprzede wszystkim w oparciu o notowane na rynkach giełdowych tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF.


   Horyzont inwestycyjny:
   Co najmniej 5 lat


   Profil ryzyka:
   Wysokie ryzyko


   Minimalna kwota inwestycji
   : 500.000 PLN

 •  

  Strategia Multiasset

  • Po prostu inwestuję


   Cel inwestycji


   Celem strategii jest uzyskanie, w średnim okresie, stóp zwrotu przewyższających dochodowość instrumentów wolnych od ryzyka, przy jednoczesnym utrzymaniu ryzyka inwestycyjnego na umiarkowanym poziomie. Szerokie limity inwestycyjne pozwalają na daleko idące zmiany struktury portfela, uzależnione od panujących w danym momencie warunków rynkowych. Aktywne zarządzanie strukturą portfela ma na celu osiąganie stóp zwrotu, również w mniej sprzyjających warunkach rynkowych na rynkach akcji.


   Horyzont inwestycyjny:
   Co najmniej 3 lata


   Profil ryzyka:
   Średnie ryzyko


   Minimalna kwota inwestycji
   : 2 mln PLN

 
Strategie klasyczne

 •  

  Strategia Ochrony Kapitału

  • Chcę ochronić wartość powierzonego kapitału


   Cel inwestycji


   Celem strategii jest uzyskanie, w średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym, stóp zwrotu przewyższających dochód z instrumentów postrzeganych jako wolne od ryzyka. Strategia cechuje się niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego, co oznacza niskie prawdopodobieństwo poniesienia nominalnej straty w krótkim horyzoncie inwestycyjnym (od roku do 2 lat). Przedmiotem inwestycji w ramach tej strategii są wyłącznie instrumenty dłużne, z wykluczeniem lokat na rynku akcji.


   Horyzont inwestycyjny: Co najmniej 2 lata


   Profil ryzyka:
   Niskie ryzyko


   Minimalna kwota inwestycji: 1 mln PLN

 •  

  Strategia Dochodowa

  •  

   Chcę zapewnić sobie stały dochód


   Cel inwestycji


   Celem strategii jest uzyskanie, w średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym, stóp zwrotu przewyższających dochód z instrumentów postrzeganych jako wolne od ryzyka. Strategia cechuje się umiarkowanym poziomem ryzyka inwestycyjnego, co w ramach rekomendowanego horyzontu inwestycyjnego (co najmniej 3 lata) oznacza stosunkowo małe prawdopodobieństwo istotnego naruszenia wartości nominalnej kapitału. Większość aktywów w ramach niniejszej strategii lokowana jest w instrumentach dłużnych, a dopuszczalny udział akcji zawiera się w przedziale od 0% do 30%..


   Horyzont inwestycyjny: Co najmniej 3 lata


   Profil ryzyka:
   Średnie ryzyko


   Minimalna kwota inwestycji: 500 000 PLN

 
Strategie indywidualne

 •  

  Więcej o strategiach indywidualnych

  •  

   Strategie indywidualne przygotowujemy zgodnie z Twoim indywidualnym profilem i oczekiwaniami inwestycyjnymi w zakresie klas aktywów, alokacji oraz opłat. Niezbędna minimalna kwota aktywów do uruchomienia strategii to 5 mln zł.

Masz pytania?

 

Słownik pojęć usługi wealth management

Nota prawna

To nie jest oferta.

Aby zawnioskować o usługi wealth management, należy posiadać rachunek bankowy private banking prowadzony przez mBank S.A. W związku z czym, usługi te stanowią sprzedaż wiązaną z rachunkiem bankowym, w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Informacje na temat kosztów związanych z usługami bankowymi znajdziesz w taryfach opłat i prowizji dla właściwych usług bankowych. Sprzedaż usług wealth management w ramach sprzedaży krzyżowej nie wpływa za ryzyko i opłaty związane z tymi usługami traktowanymi odrębnie.

Szczegółowe informacje, w tym warunki udostępniania i świadczenia usług wealth management oraz przewidywane opłaty i koszty z nimi związane znajdziesz w: Regulaminie świadczenia wybranych usług maklerskich dla Klientów Wealth Management w Biurze Maklerskim mBanku, Tabeli opłat i prowizji dla Klientów Wealth Management w Biurze Maklerskim mBanku oraz w Informacji o Biurze Maklerskim mBanku i świadczonych usługach maklerskich, które udostępniamy na stronie https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/private-banking/wealth-management/uslugi-wealth-management/.

Usługi wealth management świadczymy w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej –Biura Maklerskiego mBanku, na podstawie zawartej z klientem umowy, w której regulujemy podstawowe prawa i obowiązki oraz zasady świadczenia danej usługi. Przed zawarciem właściwej umowy zwracamy się do klienta z prośbą o podanie informacji pozwalających na dokonanie oceny jego wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego, nastawienia do ryzyka, sytuacji finansowej oraz celu i horyzontu inwestycyjnego. Na podstawie tej oceny określamy, czy nabywane instrumenty są zgodne z celami, cechami i potrzebami klienta oraz czy strategia inwestycyjna w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego lub zarządzania portfelem instrumentów finansowych jest dla klienta odpowiednia. Nie zawieramy umów obejmujących nieodpowiednie strategie inwestycyjne.

 

Zwracamy uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych strata może nawet przekroczyć kwotę zainwestowanego kapitału. W przypadku instrumentów finansowych notowanych w innej walucie niż polski złoty wartość inwestycji może ulec zmianie wskutek zmian kursu walutowego. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w instrumenty finansowe mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, tabel i taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Przy podejmowaniu każdej decyzji inwestycyjnej należy kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej. Klient powinien szczegółowo zapoznać się ze specyfikacją danego instrumentu i rozważyć, czy jest on dla niego odpowiedni, mając na uwadze swoją wiedzę, doświadczenie w inwestowaniu w instrumenty finansowe, nastawienie do ryzyka oraz sytuację finansową i cel oraz horyzont inwestycyjny.

Informacja o charakterystyce poszczególnych instrumentów finansowych i szczegółowy opis czynników ryzyka dotyczących inwestycji w określone instrumenty finansowe, znajdziesz w wymieniowych dokumentach dostępnych na  naszej stronie. Nie ponosimy odpowiedzialności za decyzje klientów związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Oświadczamy, że posiadamy stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej oraz w zakresie usług powierniczych i jesteśmy nadzorowani przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Szczegółowe informacje dotyczące usługi doradztwa inwestycyjnego zamieściliśmy w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. Usługę doradztwa inwestycyjnego świadczymy na podstawie umowy jedynie dla klientów:

a) którzy zawarli umowę Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych,

b) dla których usługę doradztwa inwestycyjnego oceniliśmy jako odpowiednią na podstawie ankiety MIFID.

Usługę doradztwa inwestycyjnego oferujemy w ramach sprzedaży krzyżowej wiązanej, wyłącznie z usługą SFI.

Sprzedaż krzyżowa usługi doradztwa inwestycyjnego z usługą SFI nie generuje dla Ciebie dodatkowego ryzyka.

Koszt usług świadczonych w ramach sprzedaży krzyżowej jest sumą opłat i prowizji za korzystanie z każdej z usług.

Szczegółowe warunki i opłaty związane z Usługą Doradztwa Inwestycyjnego określamy w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.: Produkty inwestycyjne znajdujących się na: www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/oferta-indywidualna/inwestycje/doradztwo-inwestycyjne/regulamin oraz www.mbank.pl/pomoc/oplaty/interaktywna/ind/

Rekomendacja nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka dotyczących inwestowania w jednostki uczestnictwa danego funduszu inwestycyjnego oraz też tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych znajdziesz w prospekcie informacyjnym lub, w przypadku funduszy zagranicznych, równoważnym dokumencie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za decyzje klientów związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Decyzje o zainwestowaniu w dany fundusz inwestycyjny, nawet pomimo naszej rekomendacji, podejmujesz samodzielnie. Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, ewentualny dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, można też stracić co najmniej cześć zainwestowanych środków. Ponadto, potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze inwestycyjne mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów