Zarządzanie portfelem inwestycji przez ekspertów dostosowane do Twoich potrzeb

Zarządzanie inwestycjami wymaga czasu i wiedzy. Powierz to zadanie naszemu zespołowi ekspertów. Na podstawie udzielonego przez Ciebie pełnomocnictwa, zarządzający zajmą się lokowaniem Twoich pieniędzy, zgodnie z ustaloną strategią inwestycyjną. W ten sposób zbudują Twój portfel inwestycyjny.

Budowane przez nas strategie dzielimy na:

 • klasyczne, z klasycznym podziałem alokacji pomiędzy akcje, obligacje i instrumenty alternatywne

 • tematyczne, których polityka inwestycyjna skoncentrowana jest wokół określonego pomysłu inwestycyjnego.

Jak to działa?

Wypełniasz ankietę, wskazujesz Twój cel inwestycyjny, skłonność do ryzyka, horyzont inwestycyjny, oczekiwaną stopę zwrotu.

Rekomendujemy odpowiednią dla Ciebie strategię inwestycyjną zgodnie z Twoim profilem inwestora. Wybierasz strategię spośród wskazanych przez nas. Zawierasz z nami umowę o zarządzanie i wpłacasz środki.

My decydujemy w co lokować pieniądze, budujemy portfel zgodnie ze strategią, stale go monitorujemy i zmieniamy jego strukturę, w zależności od koniunktury na rynku.

Jak zarządzamy Twoimi pieniędzmi?

 •  

  Budujemy portfele zdywersyfikowane, globalne, opierając się na instrumentach płynnych. Wykorzystujemy efektywnie kosztowo instrumenty typu ETF. Współpracujemy z najważniejszymi światowymi firmami inwestycyjnymi, które dzielą się z nami swoimi poglądami na rynki. Podejmujemy wszystkie działania niezbędne do właściwego zarządzania powierzonymi środkami, stale monitorujemy portfel i zmieniamy jego strukturę w zależności od koniunktury na rynku.

   

 • Przyświeca nam zasada 3 x P, czyli:

Jak informujemy o naszych działaniach na Twoim portfelu?

Masz stały wgląd w to, co się dzieje na Twoim portfelu. Co miesiąc poinformujemy Cię o składzie Twojego portfela inwestycyjnego, osiągniętym na nim wyniku i pobranych opłatach. Poinformujemy Cię o aktualnych trendach na rynku i skomentujemy wyniki portfela na tym tle.

Jeśli nie jesteś jeszcze naszym klientem a chcesz skorzystać z asset management otwórz konto private banking w mBanku. Tutaj dowiesz się więcej.

Analiza portfeli inwestycyjnych pod kątem ESG

W ramach naszej usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych dążymy do tego, by uwzględniać ryzyka dla zrównoważonego rozwoju. Rozumiemy przez to takie sytuacje lub warunki:

 • środowiskowe,
 • społeczne lub
 • związane z zarządzaniem,

które mogłyby mieć istotny rzeczywisty lub potencjalny negatywny wpływ na wartość inwestycji.

 
Strategie tematyczne

 •  

  Strategia Antyinflacyjna

  • Obawiam się wzrostu inflacji i chcę inwestować w aktywa, które mnie przed nią chronią


   Cel inwestycji


   Celem strategii jest wypracowanie realnych stóp zwrotu w okresach istotnego wzrostu globalnej presji inflacyjnej. Strategia Antyinflacyjna przewiduje lokowanie większości aktywów w instrumenty finansowe, których notowania z reguły zachowują się dobrze w warunkach nasilających się procesów inflacyjnych. Strategia cechuje się umiarkowanym ryzykiem inwestycyjnym. Ze względu na możliwość udziału akcji , surowców i rynku nieruchomości w portfelu, jego wartość może się wahać, szczególnie w krótkich okresach czasu.


   Horyzont inwestycyjny:
   Od 3 do 5 lat


   Profil ryzyka:
   Średnie ryzyko


   Minimalna kwota inwestycji
   : 500.000 PLN

 •  

  Strategia Zrównoważona ESG

  • Chcę, by moje inwestycje przynosiły zysk dla mnie i otoczenia


   Cel inwestycji


   Celem strategii jest uzyskanie, w średnim horyzoncie inwestycyjnym, stóp zwrotu istotnie przewyższających dochód z instrumentów wolnych od ryzyka, takich jak obligacje skarbowe. Jednocześnie dążymy do utrzymania ryzyka inwestycyjnego na umiarkowanym poziomie, czego odzwierciedleniem jest balans pomiędzy udziałem instrumentów dłużnych oraz akcji. Strategia opiera się na zasadach inwestowania odpowiedzialnego społecznie. Przedmiotem inwestycji będą głównie instrumenty finansowe emitentów, którzy prowadząc działalność gospodarczą pozytywnie się wyróżniają m. in. w takich obszarach jak ochrona środowiska, kwestie społeczne i ład korporacyjny.


   Horyzont inwestycyjny:
   Co najmniej 3 lata


   Profil ryzyka:
   Średnie ryzyko


   Minimalna kwota inwestycji
   : 500.000 PLN


   Pobierz plik
   : Informacje na temat uwzględniania zasad zrównoważonego rozwoju w ramach tej strategii

 •  

  Strategia Dynamicznego Wzrostu ESG

  • Chcę, żeby kapitał rósł z zyskiem dla mnie i dla otoczenia


   Cel inwestycji


   Celem strategii jest uzyskanie, w długim okresie, znacznego przyrostu kapitału, przy akceptacji wysokiego ryzyka inwestycyjnego. Strategia opiera się na zasadach inwestowania odpowiedzialnego społecznie. Przedmiotem inwestycji będą głównie instrumenty finansowe emitentów, którzy prowadząc działalność gospodarczą pozytywnie się wyróżniają m. in. w takich obszarach jak ochrona środowiska, kwestie społeczne i ład korporacyjny.  Ze względu na wysoki dopuszczalny udział akcji w portfelu, jego wartość może podlegać znacznym wahaniom.


   Horyzont inwestycyjny:
   Co najmniej 5 lat


   Profil ryzyka:
   Wysokie ryzyko


   Minimalna kwota inwestycji
   : 500.000 PLN


   Pobierz plik
   : Informacje na temat uwzględniania zasad zrównoważonego rozwoju w ramach tej strategii

 •  

  Strategia Akcyjna Megatrendy

  • Chcę inwestować w przyszłość


   Cel inwestycji


   Celem strategii jest uzyskanie, w długim horyzoncie inwestycyjnym, ponadprzeciętnych stóp zwrotu, głównie w oparciu o inwestycje w spółki reprezentujące sektory, które mogą skorzystać na globalnych mega trendach. Ekspozycja na poszczególne segmenty rynkowe, branże oraz grupy emitentów jest budowanaprzede wszystkim w oparciu o notowane na rynkach giełdowych tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF.


   Horyzont inwestycyjny:
   Co najmniej 5 lat


   Profil ryzyka:
   Wysokie ryzyko


   Minimalna kwota inwestycji
   : 500.000 PLN

 •  

  Strategia Multiasset

  • Po prostu inwestuję


   Cel inwestycji


   Celem strategii jest uzyskanie, w średnim okresie, stóp zwrotu przewyższających dochodowość instrumentów wolnych od ryzyka, przy jednoczesnym utrzymaniu ryzyka inwestycyjnego na umiarkowanym poziomie. Szerokie limity inwestycyjne pozwalają na daleko idące zmiany struktury portfela, uzależnione od panujących w danym momencie warunków rynkowych. Aktywne zarządzanie strukturą portfela ma na celu osiąganie stóp zwrotu, również w mniej sprzyjających warunkach rynkowych na rynkach akcji.


   Horyzont inwestycyjny:
   Co najmniej 3 lata


   Profil ryzyka:
   Średnie ryzyko


   Minimalna kwota inwestycji
   : 2 mln PLN

 
Strategie klasyczne

 •  

  Strategia Ochrony Kapitału

  • Chcę ochronić wartość powierzonego kapitału


   Cel inwestycji


   Celem strategii jest uzyskanie, w średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym, stóp zwrotu przewyższających dochód z instrumentów postrzeganych jako wolne od ryzyka. Strategia cechuje się niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego, co oznacza niskie prawdopodobieństwo poniesienia nominalnej straty w krótkim horyzoncie inwestycyjnym (od roku do 2 lat). Przedmiotem inwestycji w ramach tej strategii są wyłącznie instrumenty dłużne, z wykluczeniem lokat na rynku akcji.


   Horyzont inwestycyjny: Co najmniej 2 lata


   Profil ryzyka:
   Niskie ryzyko


   Minimalna kwota inwestycji: 1 mln PLN

 •  

  Strategia Dochodowa

  •  

   Chcę zapewnić sobie stały dochód


   Cel inwestycji


   Celem strategii jest uzyskanie, w średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym, stóp zwrotu przewyższających dochód z instrumentów postrzeganych jako wolne od ryzyka. Strategia cechuje się umiarkowanym poziomem ryzyka inwestycyjnego, co w ramach rekomendowanego horyzontu inwestycyjnego (co najmniej 3 lata) oznacza stosunkowo małe prawdopodobieństwo istotnego naruszenia wartości nominalnej kapitału. Większość aktywów w ramach niniejszej strategii lokowana jest w instrumentach dłużnych, a dopuszczalny udział akcji zawiera się w przedziale od 0% do 30%..


   Horyzont inwestycyjny: Co najmniej 3 lata


   Profil ryzyka:
   Średnie ryzyko


   Minimalna kwota inwestycji: 500 000 PLN

 
Strategie indywidualne

 •  

  Więcej o strategiach indywidualnych

  •  

   Strategie indywidualne przygotowujemy zgodnie z Twoim indywidualnym profilem i oczekiwaniami inwestycyjnymi w zakresie klas aktywów, alokacji oraz opłat. Niezbędna minimalna kwota aktywów do uruchomienia strategii to 5 mln zł.

Nota prawna

To nie jest oferta.

Niniejszy dokument sporządzony został w celu promocji i reklamy, zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1112 ze zm.). Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Prezentowane wyniki inwestycyjne są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji ani obietnicy osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. mBank S.A. dołożył należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. Niniejsza prezentacja nie stanowi jakiejkolwiek rekomendacji ani porady, w szczególności porady inwestycyjnej. Wszelkie dane zamieszczone w prezentacji mają charakter wyłącznie informacyjny i marketingowy. Nie stanowią one oferty ani zobowiązania i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty całości bądź części kapitału.

Zwracamy uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych strata może nawet przekroczyć kwotę zainwestowanego kapitału. W przypadku instrumentów finansowych notowanych w innej walucie niż polski złoty wartość inwestycji może ulec zmianie wskutek zmian kursu walutowego. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w instrumenty finansowe mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, tabel i taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Przy podejmowaniu każdej decyzji inwestycyjnej należy kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej. Klient powinien szczegółowo zapoznać się ze specyfikacją danego instrumentu i rozważyć, czy jest on dla niego odpowiedni, mając na uwadze swoją wiedzę, doświadczenie w inwestowaniu w instrumenty finansowe, nastawienie do ryzyka oraz sytuację finansową i cel oraz horyzont inwestycyjny.

Zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez mBank S.A. udzieliła Komisja Nadzoru Finansowego.

mBank S.A.  |  Biuro maklerskie mBanku  |  ul. Prosta 18  |  00-850 Warszawa  |  tel. +48 22 697 49 00, fax +48 22 697 48 20