Kliknij na kafelek i przejdź do informacji, które Cię interesują

Wsparcie w przypadku problemów ze spłatą kredytu

Informacje dotyczące kredytów w obcej walucie

Odnowienie polisy ubezpieczenia nieruchomości i umowa cesji praw

Stawki bazowe –WIBOR i LIBOR

Oprocentowanie stałe przez 5 lat

Ustawowe wakacje kredytowe

Najważniejsze informacje po uruchomieniu kredytu

 

 • Obniżenie oprocentowania kredytu

Oprocentowanie Twojego kredytu zostanie obniżone po pozytywnej weryfikacji otrzymanego zawiadomienia z sądu lub po dostarczeniu przez Ciebie do banku odpisu księgi wieczystej, które potwierdzi wpis hipoteki.

 • Powiadomienie z sądu o wpisie do rejestru listów zastawnych

Po uruchomieniu Twojego kredytu w mBanku Hipotecznym możesz spodziewać się, że otrzymasz po pewnym czasie powiadomienie z sądu wieczysto-księgowego o pojawieniu się nowej wzmianki w hipotece. Będzie ono zawierać informację o wpisaniu Twojej wierzytelności do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych. Oznacza to, że owa wierzytelność będzie stanowiła podstawę emisji listów zastawnych (więcej o listach zastawnych możesz poczytać tutaj) Jest to wypełnienie obowiązku informacyjnego banku w związku z prowadzeniem działalności emisyjnej. Sama wzmianka zostanie wykreślona po spłaceniu kredytu razem z hipoteką.

 • Wypłata kolejnych transzy kredytu

Kiedy będziesz potrzebować kolejnej transzy kredytu, skontaktuj się z placówką, która wskaże sposób postępowania. Jeśli celem kredytu jest budowa domu umówisz z doradcą termin inspekcji nieruchomości. Przeprowadzi ją pracownik firmy zewnętrznej. Podczas inspekcji, rzeczoznawca wykona zdjęcia nieruchomości, które potwierdzą stan zaawansowania inwestycji.

 • Najważniejsze kroki po zakończeniu budowy

Jeśli zakończysz prace remontowe lub budowlane skontaktuj się z doradcą w placówce mBanku. Uzgodnisz z nim sposób rozliczenia remontu/budowy oraz szczegóły oględzin nieruchomości, które przeprowadzi pracownik firmy zewnętrznej. Podczas inspekcji rzeczoznawca wykona zdjęcia nieruchomości potwierdzające stan realizacji inwestycji.

 • Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia kredytu hipotecznego

W zależności od rodzaju ubezpieczenia,  wniosek o wypłatę odszkodowania możesz złożyć bezpośrednio u ubezpieczyciela. Formę zgłoszenia wniosku oraz informację o dokumentach, które będzie trzeba  dostarczyć sprawdzisz w karcie produktu ubezpieczeniowego lub Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. 

Formularze zgłoszenia szkody i niezbędne dane kontaktowe do ubezpieczycieli znajdziesz tutaj.

 • Odnowienie polisy ubezpieczenia nieruchomości i umowa cesji

Nieruchomość możesz ubezpieczyć na dwa sposoby: 

 1. Za pośrednictwem mBanku wypełniając deklarację przystąpienia do ubezpieczenia nieruchomości w UNIQA TU S.A.
 2. Wybierając ofertę dowolnego towarzystwa ubezpieczeniowego (zalecamy wybór towarzystwa znajdującego się na liście KNF)

Pamiętaj, że polisa ubezpieczeniowa kredytowanej nieruchomości powinna:

 • wskazywać, że suma ubezpieczenia nie jest niższa niż określona w umowie kredytowej lub aneksie do umowy
 • nie wyłączać szkód, które powstały wskutek zdarzeń: pożar, uderzenie pioruna, wybuch (eksplozja i implozja), silny wiatr, deszcz nawalny, grad, przepięcie spowodowane uderzeniem pioruna, zalanie, ciężar śniegu i lodu, uderzenie pojazdu, osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, powódź
 • mieć adnotację o cesji praw ubezpieczenia na rzecz mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa.  

*Jeśli Twój kredyt został przeniesiony do mBanku Hipotecznego - wówczas adnotacja o cesji powinna odnosić się do mBanku Hipotecznego S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa. 

 

Ubezpieczenie wykupione za pośrednictwem mBanku:

Jeśli przystąpisz do ubezpieczenia nieruchomości w UNIQA TU S.A. (dawniej AXA S.A.) w chwili podpisania umowy kredytu hipotecznego, nie musisz nic robić. UNIQA TU S.A. poinformuje mBank o przedłużeniu ubezpieczenia. Składkę pobierzemy automatycznie z Twojego rachunku.

Polisa wykupiona w innym towarzystwie ubezpieczeniowym:

Jeśli przystąpisz do ubezpieczenia nieruchomości w innym towarzystwie ubezpieczeniowym, a kredyt hipoteczny masz w mBanku prosimy pamiętaj o samodzielnym przekazaniu dokumentów.

Polisę ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz potwierdzenie opłaty (polisy lub składki) możesz dostarczyć, tak jak Ci wygodnie:

 

mBank S.A. 

skrytka pocztowa 2108 

90-959 Łódź 2  

(z dopiskiem „POLISA”) 

 • Umowa cesji (przelewu) praw z umów ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych

Przy zawarciu pierwszej polisy konieczne jest podpisanie Ramowej Umowy Cesji Praw z Umów Ubezpieczenia Nieruchomości, pomiędzy Tobą a Bankiem. Ramowa umowa cesji obowiązuje w całym okresie kredytowania i obejmuje wszystkie ubezpieczenia tej samej nieruchomości zawarte do czasu całkowitej spłaty kredytu hipotecznego i wskazane w ww. umowie, niezależnie od wybranego Ubezpieczyciela.

Kiedy musisz zawrzeć umowę cesji praw z polisy?

 1. masz już podpisaną umowę cesji praw z polisy, ale zmieniasz towarzystwo ubezpieczeniowe lub
 2. Twój kredyt został przeniesiony do mBanku Hipotecznego.

Wzór dokumentu umowy cesji znajdziesz tutaj w sekcji „Dokumenty do ubezpieczeń”

mBank S.A. 

skrytka pocztowa 2108 

90-959 Łódź 2  

 • Wsparcie w przypadku problemów ze spłatą kredytu

 

 Jeśli spłata kredytu na dotychczasowych warunkach jest lub może okazać się dla Ciebie w przyszłości trudna - pamiętaj o możliwości złożenia wniosku o restrukturyzację. Restrukturyzacja to zmiana pierwotnych warunków umowy, wynikająca z problemów ze spłatą zobowiązania, zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Na podstawie złożonego wniosku dopasujemy wysokość rat do Twoich aktualnych możliwości finansowych. W zależności od rodzaju kredytu udostępniamy różne formy zmiany harmonogramu. Należą do nich m.in.:

 • karencja w spłacie kapitału - przez ustaloną ilość miesięcy spłacane będą tylko odsetki od kredytu. Nie będzie zatem spłacał kapitału; zawieszony kapitał zostanie dopisany proporcjonalnie do rat pozostałych do spłaty po zakończeniu okresu odroczenia. Rozwiązanie stosowane jest głównie w przypadku przejściowych problemów ze spłatą kredytu. Po zakończeniu okresu karencji, musisz wrócić do regularnej spłaty kredytu. Karencja w spłacie kapitału może trwać od 1 do 6 miesięcy.
 • wydłużenie okresu kredytowania – kwota kapitału pozostałego do spłaty zostanie rozłożona na nowy, dłuższy okres kredytowania.
  Rozwiązanie stosowane jest głównie w przypadku trwałych problemów ze spłatą kredytu. W wyniku wydłużenia okresu kredytowania wysokość raty kapitałowo – odsetkowej ulega zmniejszeniu w całym okresie kredytowania.

Wniosek możesz złożyć w wybanej placówce lub w serwisie transakcyjnym (wybierz Pasaż - Usługi - Dyspozycje - Wniosek o restrukturyzację).

s

Jak wygodnie złożyć wniosek?

Kliknij w przycisk poniżej

chcę złożyć wniosek

Zaloguj się na swoje konto w zakładce Pomoc → Załatw swoje sprawy → Inna sprawa → w wyszukiwarce wpisz "Wsparcie w spłacie kredytów"

+48 42 6 300 800

 

Klienci Private Banking

801 637 666

s

 

Informacje dla kredytobiorców posiadających kredyt w obcej walucie

uzupełniamy tabelę kursów mBanku o średnie kursy  walut obcych Narodowego Banku Polskiego.

Będziemy je stosować do kredytów indeksowanych do walut obcych oraz kredytów walutowych.

 

Średni kurs NBP zastosujemy tylko do spłat kredytów z rachunków prowadzonych w złotych polskich

(nie w rachunkach prowadzonych w walutach obcych).

 

Od 1 lipca 2021 r.:

 

1) do spłaty rat tych kredytów (realizowanej zgodnie z harmonogramem) oraz do naliczenia podstawy składki ubezpieczenia (jeśli wynika ona z salda zadłużenia lub wysokości raty) wybierzemy korzystniejszy z dwóch kursów:

 • średni kurs NBP albo
 • kurs sprzedaży mBanku z godziny 14.50,

 

2) do wcześniejszej spłaty kredytów również wybierzemy korzystniejszy z kursów:

 • średni kurs NBP:
  • do godziny 12.10 – zastosujemy kurs z dnia poprzedzającego spłatę,
  • od godziny 12.11 – zastosujemy kurs z dnia spłaty albo
 • kurs sprzedaży mBanku – aktualny w momencie spłaty.

 

Średni kurs NBP sprawdzisz na stronie:

 

Klienci, którzy spłacają kredyt indeksowany bezpośrednio w walucie, mogą zmienić walutę spłaty na PLN. Jeśli będzie to wymagało aneksu do umowy, przygotujemy go dla Ciebie. Zawarcie aneksu i zmiana zasad spłaty są bezpłatnie.

Metoda, którą opisaliśmy i wprowadzimy od 1 lipca 2021 r. nie ogranicza możliwości dochodzenia roszczeń związanych z umowami o kredyty hipoteczne lub samochodowe  (w tym tych, które mówią o sposobie ustalania przez nas kursów).

1. Sprawdź, jak możemy pomóc

 

W lutym 2015 roku banki zadeklarowały pomoc klientom posiadającym kredyt hipoteczny, którzy są w trudnej sytuacji materialnej. Na ten cel w zeszłym roku przeznaczyły ponad 1,6 mld zł, dofinansowując m.in.:

 • pakiet pomocowy pod nazwą „Sześciopak” - dla klientów posiadających kredyt frankowy,
 • Fundusz Wsparcia Kredytobiorców - dla klientów posiadających kredyt hipoteczny w dowolnej walucie (także kredyt złotowy).

Pakiet pomocowy „Sześciopak”

Możesz za darmo przewalutować kredyt z CHF na PLN po kursie średnim NBP.

mBank pokrywa wszystkie koszty związane z formalnym przygotowaniem przewalutowania, takie jak:

 • opłata za aneks do umowy,
 • prowizja za zmianę waluty,
 • koszt aktualizacji wpisów w księdze wieczystej.


Dla przykładu, standardowo prowizja za zmianę waluty wynosi około 0,8 - 1,5 proc. przewalutowanej kwoty. Przy kredycie o wartości 150 tys. zł koszt prowizji może wynieść 1200-2250 zł. Tyle możez zaoszczędzić dzięki temu, że bank ponosi te koszty za ciebie.

Sprawdź, co należy zrobić

Spread został obniżony bezterminowo.

Pod koniec stycznia 2015 roku obniżyliśmy o 50 proc. spread dla kursu CHF do 3 proc. Obecnie spread wynosi więc symetrycznie po 1,5 proc. po stronie kupna i sprzedaży waluty.

 

Ważne:

Od 2009 roku możesz spłacać swoje zobowiązania w mBanku bezpośrednio w walucie, nie ponosząc kosztów spreadu.

 

Sposób  zmiany warunków umowy

Gdzie można złożyć wniosek?

Kiedy zmienią się warunki spłaty kredytu? 

Czy można wrócić do spłaty w PLN?

Ile kosztuje podpisanie aneksu?

Jak mam dokonać wpłaty?

 • otwarcie rachunku walutowego
 • wniosek o zmianę
 • podpisanie aneksu
 • Serwis Transakcyjny
 • mLinia
 • placówka

Natychmiast po podpisaniu aneksu

Tak        

0 zł        

Bezgotówkowo, poprzez przelew na rachunek do spłaty kredytu

Spłacając kredyt hipoteczny w CHF, możesz za darmo skorzystać z następujących możliwości:

 • wydłużenie okresu kredytowania - dzięki temu możesz zniwelować wzrost kursu CHF poprzez oddalenie daty końcowej spłaty kredytu,
 • zawieszenie spłaty części rat - łącznie możesz zawiesić spłatę raty kapitałowej kredytu nawet na rok (w całym okresie kredytowania),
 • zmiana rodzaju płatności rat z malejących na równe, co  może obniżyć miesięczne obciążenie domowego budżetu.

Proponujemy także pomoc w zakresie restrukturyzacji kredytów waloryzowanych kursem CHF. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat restrukturyzacji, przyjdź do dowolnego oddziału banku. Nasza propozycja dostosowana jest do indywidualnych parametrów kredytu.

W sytuacji, gdy frank szwajcarski drożeje, w związku z czym rośnie zadłużenie kredytu, zmienia się także wskaźnik LTV twojego zobowiązania. Wskaźnik ten pokazuje jaki jest stosunek wartości kredytu do wartości nieruchomości.

Jeśli wzrośnie on drastycznie, istnieje obawa, że posiadane przez ciebie mieszkanie czy dom nie wystarczą do zabezpieczenia kredytu. W takiej sytuacji niektóre instytucje wymagają od klientów dostarczenia dodatkowego zabezpieczenia, czyli dopisania do kredytu dodatkowej nieruchomości lub zakupu specjalnego ubezpieczenia.

mBank niezależnie od poziomu twojego LTV nie podejmie takich działań, biorąc ryzyko związane ze wzrostem poziomu LTV na siebie.

Dla kredytów frankowych ze stałą marżą, bank uwzględnia ujemną stawkę LIBOR (jeden z czynników branych pod uwagę w wyliczaniu oprocentowania kredytu). Oznacza to, że w momencie gdy stawka ta spadnie poniżej zera, oprocentowanie twojego kredytu także zostanie obniżone.

Przykład:

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców zasilany jest ze środków banków. Powstał, aby pomóc w obsłudze kredytu osobom, które nie radzą sobie z jego spłatą. Jeśli posiadasz kredyt zabezpieczony hipoteką, udzielony na własny cel mieszkaniowy, możesz liczyć na wsparcie w postaci:

 • dofinansowania w spłacie raty
 • pożyczki na spłatę zadłużenia pozostałego po sprzedaży przedmiotowej nieruchomości

Wparcie ma charakter zwrotny i jest nieoprocentowane. Fundusz powstał, by pomagać wszystkim posiadaczom kredytów hipotecznych, którzy chwilo mają problemy ze spłatą zobowiązania, np. z powodu utraty pracy.

 • posiadasz tylko jedną nieruchomość mieszkalną (z pomocy nie możesz skorzystać jeśli masz np. dwa mieszkania).
 • stracisz pracę – gdy sam spłacasz kredyt lub pracę straci jeden z kredytobiorców, jeśli kredyt jest wspólny (z wykluczeniem sytuacji, gdy kredytobiorca sam odszedł z pracy lub został zwolniony dyscyplinarnie)
  lub
 • rata kredytu wzrośnie na tyle, że przekroczy 50 procent twojego dochodu,
  lub
 • Twój dochód* po odjęciu raty kredytu nie przekracza:
  • 1552 zł dla gospodarstwa jednoosobowego,
  • 1200 zł na każdą osobę dla gospodarstwa wieloosobowego

W przypadku dofinansowania w spłacie raty:

 • maksymalne wsparcie z funduszu nie może być wyższe niż 2000 zł miesięcznie,
 • jeśli rata kredytu jest wyższa niż 2000 zł  - różnicę pokrywa właściciel kredytu,
 • wsparcie wypłacane jest maksymalnie przez 36 miesięcy,

W przypadku pożyczki na spłatę zadłużenia pozostałego po sprzedaży przedmiotowej nieruchomości:

 • maksymalna kwota pożyczki wynosi 72 000 zł
 • jeśli różnica pomiędzy saldem zadłużenia a kwotą uzyskaną ze sprzedaży nieruchomości przekracza 72 000 zł - różnicę pokrywa kredytobiorca

Jak wygląda spłata:

 • spłata udzielonego wsparcia jest rozłożona na 12 lat,
 • od pożyczonej kwoty nie są naliczane odsetki,
 • jeśli spłacisz 100 rat bez opóźnienia, pozostała część środków do zwrotu będzie umorzona
 • Wniosek możesz złożyć w placówce bankowej (w tym celu wypełnij formularz na wzorze określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów) lub za pośrednictwem systemu transakcyjnego banku,

 

2. Zamień mieszkanie na nowe, bez konieczności spłaty kredytu CHF

 

mBank umożliwia zmianę mieszkania, które jest zabezpieczeniem kredytu hipotecznego waloryzowanego kursem CHF na inne, bez konieczności wcześniejszej spłaty zobowiązania (tzw. uwolnienie hipoteki). Dzięki temu zyskujesz nowe mieszkanie, a kredyt cały czas spłacasz według starych zasad, a więc zachowujesz np. dotychczasową marżę. Rozwiązanie dostępne jest także dla klientów posiadających kredyt w EUR. 

Jak zamienić mieszkanie?

 • jeśli wskaźnik LTV (stosunek wartości kredytu do wartości nieruchomości) po zmianie zabezpieczenia kredytu pozostanie na co najmniej tym samym poziomie lub będzie mniejszy niż obecnie,
 • po dokonaniu przez bank wyceny zarówno starej, jak i nowej nieruchomości oraz dostarczeniu do banku numeru księgi wieczystej nowej nieruchomości lub dokumentu od dewelopera,
 • jeśli jesteś w stanie pokryć różnicę w cenie nieruchomości z własnych środków.
 • w placówce składasz wniosek, w którym wskazujesz, jaką nieruchomość chcesz sprzedać i jaką nieruchomość chcesz kupić (wraz z numerem księgi wieczystej),
 • pieniądze ze sprzedaży, a także twój wkład własny, trafiają na konto kaucji bankowej i są tymczasowym zabezpieczeniem kredytu,
 • gdy dostarczysz do banku potwierdzenie nabycia nowej nieruchomości, to twoje środki zgormadzone na kaucji bankowej są przelewane bezpośrednio na konto sprzedającego,
 • nabyte mieszkanie stanie się nowym zabezpieczeniem kredytu.

 

Przykładowe symulacje zmiany nieruchomości na droższą lub tańszą

Przykład 1: Chcę zmienić swoje mieszkanie na droższe

 • Kupujesz mieszkanie za cenę wyższą, niż uzyskana ze sprzedaży poprzedniej nieruchomości.
 • Różnicę w cenie musisz pokryć z własnych środków.

Saldo kredytu przed zmianą nieruchomości

(LTV - 133%)

Wartość nieruchomości, którą chcesz nabyć

Zysk ze sprzedaży obecnej nieruchomości

Kwota którą dopłacasz z własnych środków by nabyć nową nieruchomość

Saldo kredytu po zmianie nieruchmości

(LTV - 105%)

Przykład 2: Chcę zmienić swoje mieszkanie na tańsze

 • Kupujesz tańszą nieruchomość, bo chcesz w ten sposób np. obniżyć koszt utrzymania mieszkania.
 • Nadpłacasz kredyt w celu zachowania proporcji kredytu do wartości mieszkania.

Saldo kredytu przed zmianą nieruchomości

(LTV - 130%)

Wartość nieruchomości, którą chcesz nabyć

Kwota uzyskana ze sprzedaży obecnej nieruchomości

Nadpłata kredytu środkami pozostałymi ze sprzedaży obecnej nieruchomości

Twoja dopłata do kredytu, niezbędna żeby utrzymać LTV na poziomie 130%

Saldo kredytu po zmianie nieruchomości

(LTV - 130%)

Pamiętaj! W przypadku „uwolnienia hipoteki” stosunek kwoty kredytu do wartości zabezpieczenia (LTV) po zmianie nieruchomości powinien pozostać przynajmniej na tym samym poziomie co przed zmianą.

 

Odwiedź dowolną placówkę mBanku Podczas spotkania, doradca przygotuje symulację kredytową, która będzie zawierać informacje na temat warunków przewalutowania i wysokość nowej raty w PLN.

Zobaczysz wówczas korzyści związane z przewalutowaniem.

 

Wniosek możesz złożyć podczas spotkania z doradcą lub w innym terminie udając się do dowolnej placówki banku.

Wzór wniosku  znajdziesz tutaj.

 

 

W ciągu trzech dni roboczych zostanie przygotowany aneks do umowy kredytu hipotecznego. Doradca  poinformuje cię o ważnych warunkach do spełnienia przed podpisaniem aneksu.

 

Aneks będziesz mógł podpisać w placówce banku.  Ze względu na fakt, że treść aneksu zawiera kurs średni NBP, po którym nastąpi przewalutowanie, ważne jest abyś podpisał dokument do godziny 14:00, aby bank mógł w tym samym dniu przewalutować twój kredyt.

Pamiętaj również o zapewnieniu środków na zapłatę odsetek naliczonych od dnia płatności  ostatniej raty.

 

Po przewalutowaniu kredytu otrzymasz nowy harmonogram spłat. Raty kredytu w PLN będą wyliczone według oprocentowania opartego o stawkę WIBOR 3M i ustaloną marżę kredytu.

.

Aktualne stawki bazowe i historia zmian operacji

Stawka bazowa obowiązująca od 05.09.2022

 

WIBOR 3M dla PLN

7,10000%

EURIBOR 3M dla EUR

0,62000%

LIBOR 3M dla USD

3,08214%

LIBOR 3M dla GBP

2,51690%

Zobacz historię zmian stawek

Stawka bazowa obowiązująca od 7.09.2022

 

WIBOR 3M dla PLN

7,05000%

LIBOR 3M dla CHF

-0,77%

LIBOR 1M dla EUR

-0,57%

LIBOR 3M dla EUR

-0,53%
EURIBOR 3M dla EUR 0,62000%

LIBOR 1M dla USD

2,56400%

LIBOR 3M dla USD

3,08214%

LIBOR 3M dla GBP

2,51690%

 

Pobierz historię zmian stawek bazowych

Historia zmian dotyczy kredytów hipotecznych udzielanych na warunkach obowiązujących do 1.09.2006 r. -zmiany oprocentowania dokonywane decyzją Zarządu BRE Banku S.A (nie dotyczy kredytów udzielanych przez dawny MultiBank).

Data zmiany mPLAN kredyt hipoteczny PLN mPLAN kredyt hipoteczny CHF mPLAN pożyczka hipoteczna PLN mPLAN pożyczka hipoteczna CH
2015.02.09 - - 0,90 p.p.  - - 0,90 p.p. 
2014.12.22 -0,75 p.p. - -0,75 p.p. -
2013.10.08 -0,25 p.p. - -0,25 p.p. -
2013.06.19 -0,50 p.p. - -0,50 p.p. -
2013.03.29 -0,75 p.p. - -0,75 p.p. -
2013.01.30 -0,50 p.p. - -0,50 p.p. -
2012.11.23 -0,25 p.p. - -0,25 p.p. -
2012.05.22 +0,25 p.p. - - -
2011.07.06 +0,25 p.p. - - -
2011.05.30 +0,50 p.p. - - -
2011.02.18 +0,25 p.p. - - -
2010.07.07 -0,45 p.p. -0,3 p.p. -0,45 p.p. -0,3 p.p.
2010.01.12 - -0,15 p.p. - -0,15 p.p.
2009.03.27 -0,80 p.p -0,25 p.p -0,80 p.p -0,25 p.p
2009.02.02 -0,75 p.p - - -
2008.04.07 +0,50 p.p - - -
2008.03.10 +0,25 p.p - +0,25 p.p -
2008.02.05 +0,30 p.p - +0,30 p.p -
2007.12.05 +0,25 p.p - +0,25 p.p -
2007.09.05 +0,25 p.p - +0,25 p.p -
2007.07.16 +0,20 p.p - +0,20 p.p -
2007.07.02 - +0,30 p.p - +0,30 p.p
2007.02.01 - +0,30 p.p - +0,30 p.p
2006.11.10 - +0,30 p.p - +0,30 p.p
2006.08.15 - +0,30 p.p - +0,30 p.p
2006.07.01 - +0,30 p.p - +0,30 p.p
2005.08.22 - - -1,00 p.p -
2005.05.13 - - -0,75 p.p -
2004.09.10 +1,15 p.p - +1,25 p.p -
2004.02.01 -0,30 p.p - - +0,30 p.p
2003.08.01 -0,45 p.p - -0,50 p.p -
2003.05.20 - -0,50 p.p - -0,40 p.p
2003.04.08 -1,00 p.p - -1,00 p.p -

Informujemy, że wybrane stawki LIBOR przestaną być publikowane. Szczegółowe informacje na stronie dotyczącej rozporządzenia BMR.

 

Wskaźniki referencyjne alternatywne obowiązujące od 7.09.2022

nazwa wskaźnika referncyjnego wartość wskaźnika referencyjnego wartość korekty wartość wskaźnika referencyjnego wraz z korektą

EURIBOR 3 M do korekty

0,62000%

-0,0136%

0,60640%

Saron Compound CHF 3M do korekty

-0,29660%

0,0031%

-0,29350%

EURIBOR 1M do korekty

0,19600%

-0,0230%

0,17300%

Wybrane opłaty

Za co zapłacę Opłata
Prowizja za wcześniejszą częściową spłatę

0 zł 

Prowizja za wcześniejszą całkowitą spłatę w okresie pierwszych 3 lat kredytowania1 2% kwoty kapitału pozostałego do spłaty
Koszty restrukturyzacji Umowy

150,00 zł

Opłata za zawiadomienie ubezpieczyciela o cesji na rzecz mBanku Hipotecznego S.A. ( w przypadku zawarcia ramowej umowy cesji pomiędzy cedentem, a mBankiem Hipotecznym S.A.

15,00 zł

Koszty sporządzenia Aneksu do Umowy kredytu  100,00 zł - 500,00 zł

1 prowizja dotyczy kredytów ze zmiennym oprocentowaniem

 

Taryfa prowizji i opłat bankowych mBanku Hipotecznego dla kredytów hipotecznych dla osób fizycznych

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

 

Wybraliśmy dla Ciebie

Ubezpieczenie na życie i od innych zdarzeń

Ubezpieczenie nieruchomości

Sprawdź pozostałe ubezpieczenia

Pytania i odpowiedzi

 •  

  Jak spłacać kredyt hipoteczny?

  • Wystarczy, że zapewnisz środki na rachunku do spłaty rat, który jest wskazany w umowie kredytu. Spłata wykona się automatycznie. Środki powinieneś zapewnić do godziny 23:00 w dniu spłaty raty.

 •  

  Czy mogę dokonać wcześniejszej spłaty kredytu?

  • W każdym momencie możesz dokonać wcześniejszej spłaty kredytu lub pożyczki. Jedynym ograniczeniem jest brak takiej możliwości w dniu płatności raty oraz w przypadku kredytów waloryzowanych kursem waluty, spłacanych w złotych polskich, dla których jest to możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 - 19:30.

 •  

  Jak zmienić dzień spłaty raty/ wariant spłaty raty?


  • Sprawdź w umowie kredytowej, czy zmiana dnia lub wariantu spłaty raty wymaga zawarcia aneksu.

   • jeśli zmiana wymaga zawarcia aneksu, złóż wniosek w serwisie transakcyjnym. Wniosek znajdziesz w Zakładce Kredyty, po wybraniu kredytu dla którego chcesz zgłosić zmianę oraz po rozwinięciu listy danych przy polu Nazwa Kredytu.
   • jeśli zmiana nie wymaga aneksu (a jest kilku kredytobiorców), wniosek muszą złożyć pisemnie wszyscy kredytobiorcy.


   Wniosek o zmianę można złożyć w placówce mBanku lub w Punkcie Obsługi mFinanse. Wniosek musi zawierać dane identyfikujące kredytobiorcę i umowę kredytu, proponowany dzień/wariant spłaty oraz oświadczenie kredytobiorcy o akceptacji możliwości wystąpienia pierwszej wyższej raty korygującej.

   Wzór wniosku o zmianę dnia/wariantu spłaty raty znajdziesz tutaj.

 •  

  Jak zmienić rachunek do spłaty kredytu?

  • Sprawdź w umowie, czy zmiana rachunku do spłaty wymaga zawarcia aneksu.

   • jeśli wymaga zawarcia aneksu, złóż wniosek w serwisie transakcyjnym; wniosek znajdziesz w Zakładce Kredyty, po wybraniu kredytu dla którego chcesz zgłosić zmianę oraz po rozwinięciu listy danych przy polu Nazwa Kredytu.
   • jeśli zmiana nie wymaga aneksu, a jest kilku kredytobiorców, wniosek muszą złożyć pisemnie wszyscy kredytobiorcy.


   Wniosek o zmianę można złożyć w placówce mBanku lub w Punkcie Obsługi  mFinanse. Wniosek musi zawierać dane identyfikujące kredytobiorcę, umowę kredytu oraz proponowany rachunek do spłaty. Wzór wniosku o zmianę  rachunku do spłaty kredytu znajdziesz tutaj.

 •  

  Jak odpisać lub przypisać współkredytobiorcę do kredytu?

  • Zwolnienie z długu (odpisanie jednego z kredytobiorców od kredytu)

   Odpisanie od kredytu następuje na podstawie złożonego wniosku oraz dokumentów potwierdzających dochód osób, które nadal będą kredytobiorcami. Jeżeli powodem złożenia wniosku o zwolnienie z długu jest np. rozwód, konieczne jest dołączenie orzeczenia o rozwodzie.  Dodatkowo, wnioskodawcy składają oświadczenie wyjaśniające kwestie własności zabezpieczenia lub inny dokument potwierdzający zmianę własności nieruchomości (np. dokument potwierdzający podział majątku, akt notarialny umowy sprzedaży lub darowizny nieruchomości). W zależności od indywidualnej sytuacji, doradca może poprosić o dodatkowe dokumenty, o których poinformuje mailowo, pisemnie lub podczas wizyty w placówce. W dalszej kolejności wszyscy kredytobiorcy podpiszą w placówce umowę zwolnienia z długu wraz z aneksem. 

   Aktualną wartość opłaty za aneks za zmianę w umowie kredytu udzielonego przez mBank znajdziesz tutaj, natomiast przez mBank Hipoteczny tutaj.

   Przystąpienie do długu (dopisanie jednego z kredytobiorców od kredytu)

   Wniosek o przystąpienie do długu składany jest przez osobę przystępującą do kredytu. W zależności od indywidualnej sytuacji, doradca może poprosić o dodatkowe dokumenty, o których poinformuje mailowo, pisemnie lub podczas wizyty w placówce. W dalszej kolejności wszyscy kredytobiorcy podpiszą w placówce umowę przystąpienia do długu wraz z aneksem. 

   Aktualną wartość opłaty za aneks za zmianę w umowie kredytu udzielonego przez mBank znajdziesz tutaj,  natomiast przez mBank Hipoteczny tutaj.

 •  

  Jak zmienić zabezpieczenie kredytu?

  • Aby zmienić zabezpieczenie kredytu, złóż wniosek oraz dokumenty dotyczące nieruchomości, która będzie nowym zabezpieczeniem. Jeśli nieruchomość jest wpisania do elektronicznej bazy ksiąg wieczystych, będzie nam potrzebny numer księgi wieczystej. W innym przypadku konieczny jest aktualny odpis księgi wieczystej (w wersji papierowej). W zależności od indywidualnej sytuacji, doradca może poprosić o dodatkowe dokumenty, o których poinformuje mailowo, pisemnie lub podczas wizyty w placówce. W dalszej kolejności wszyscy kredytobiorcy podpiszą w placówce aneks zmieniający zabezpieczenie kredytu.

   Aktualną wartość opłaty za aneks za zmianę w umowie i opłaty za przeprowadzenie inspekcji/oględzin dla kredytu udzielonego przez mBank znajdziesz tutaj, natomiast przez mBank Hipoteczny tutaj.

    

 •  

  Jak zmienić terminy spełnienia warunków dodatkowych?

  • Wniosek możesz złożyć w placówce mBanku, Punkcie Obsługi mFinanse, poprzez serwis transakcyjny lub dzwoniąc na mLinię. Zmiana terminów warunków umownych z reguły nie wymaga zawierania aneksu. O dokonanej zmianie poinformujemy Cię mailowo lub pisemnie.

   Pamiętaj, aby wniosek zawierał następujące informacje:

   • dane identyfikujące kredytobiorcę i umowę kredytu
   • proponowane rozwiązanie, np.: wskazanie nowego terminu dostarczenia wymaganego dokumentu,
   • uzasadnienie

   Opłata za realizację dyspozycji zmieniającej warunki kredytu udzielonego przez mBanku znajdziesz tutaj, natomiast przez mBank Hipoteczny tutaj.

 •  

  Jak zmienić termin zakończenia inwestycji?

  • Wniosek możesz złożyć w placówce mBanku lub Punkcie Obsługi mFinanse.

   Pamiętaj, aby wniosek zawierał następujące informacje:

   • dane identyfikujące kredytobiorcę i umowę kredytu
   • proponowany nowy termin zakończenia inwestycji budowlanej,
   • uzasadnienie z czego wynika zmiana terminu realizacji inwestycji

    

   Dodatkowe dokumenty, które będą nam potrzebne:

   • w przypadku inwestycji realizowanej przez dewelopera -  pismo dewelopera wraz z harmonogramem prac oraz terminem zawarcia aktu notarialnego; alternatywnie może być to aneks do umowy przedwstępnej/umowy deweloperskiej; w przypadku znacznych opóźnień pismo dewelopera powinno zawierać szczegółowe uzasadnienie przyczyn opóźnień,
   • w przypadku inwestycji realizowanej metodą gospodarczą – dziennik budowy; w zależności od powodów i terminów opóźnienia, bank może wymagać oględzin nieruchomości.
 •  

  Informacja o pozostałych zmianach

  • W zależności od rodzaju wnioskowanej zmiany, każdorazowo określimy rodzaj dokumentów, o których zostaniesz poproszony mailowo, pisemnie lub w placówce. Wprowadzenie wnioskowanej zmiany może wiązać się z koniecznością zawarcia aneksu do umowy.

   Opłata za realizację powyższy dyspozycji dla kredytów udzielonych przez  mBank najdziesz tutaj, natomiast przez mBank Hipoteczny tutaj

Przykład reprezentatywny dla kredytu hipotecznego/budowlano-hipotecznego w ofercie promocyjnej „Spełnij marzenia edycja 9” z oprocentowaniem zmiennym dla nowego klienta banku, przy następujących założeniach: Kwota kredytu (netto): 380 000 zł; Wysokość raty: 3 479,89 zł; Okres kredytu: 300 miesięcy; Rodzaj raty: równa; Czy kredyt jest w promocji? tak; Marża: 3,00%; WIBOR 3M: 7,10%; Oprocentowanie nominalne: 10,10%; Typ nieruchomości: Lokal mieszkalny; Szacowana wartość nieruchomości: 450 000 zł; Odsetki od kredytu: 663 962,15 zł; Prowizja jednorazowa za udzielenie kredytu: 0,00%; Stawka za ubezpieczenie na życie – za pierwsze 5 lat 0,0450% od salda kredytu czyli kwota 9 994,42 zł; Opłata za ocenę nieruchomości: 400 zł; Stawka ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (stała przez cały okres kredytowania). Wysokość Twojej składki wyliczymy, gdy przystąpisz do ubezpieczenia (zanim uruchomimy kredyt). Poglądowa wartość to 3 486 zł. Aby ją obliczyć, założyliśmy, że ubezpieczysz w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A mieszkanie o wartości 450 000 zł. Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) – jednorazowo 19 zł; Całkowity koszt kredytu: 680 534,57 zł; Całkowita kwota do zapłaty: 1 060 534,57 zł; RRSO: 11,04% Kalkulacja została dokonana na dzień 15.09.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

 

Przykład reprezentatywny dla kredytu hipotecznego/budowlano-hipotecznego w ofercie promocyjnej „Spełnij marzenia edycja 9” z oprocentowaniem zmiennym dla obecnego klienta banku, przy następujących założeniach: Kwota kredytu (netto): 380 000 zł; Wysokość raty: 3 346,50 zł; Okres kredytu: 300 miesięcy; Rodzaj raty: równa; Czy kredyt jest w promocji? tak; Marża: 2,50%; WIBOR 3M: 7,10; Oprocentowanie nominalne: 9,60%; Typ nieruchomości: Lokal mieszkalny; Szacowana wartość nieruchomości: 450 000 zł; Odsetki od kredytu: 623 950,88 zł; Prowizja jednorazowa za udzielenie kredytu: 0,00%; Stawka za ubezpieczenie na życie – za pierwsze 5 lat 0,0450% od salda kredytu czyli kwota 9 973,39 zł; Opłata za ocenę nieruchomości: 400 zł; Stawka ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (stała przez cały okres kredytowania). Wysokość Twojej składki wyliczymy, gdy przystąpisz do ubezpieczenia (zanim uruchomimy kredyt). Poglądowa wartość to 3 486 zł. Aby ją obliczyć, założyliśmy, że ubezpieczysz w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A mieszkanie o wartości 450 000 zł. Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) – jednorazowo 19 zł; Całkowity koszt kredytu: 640 502,27 zł; Całkowita kwota do zapłaty: 1 020 502,27zł; RRSO: 10,48% Kalkulacja została dokonana na dzień 15.09.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

 

Przykład reprezentatywny dla kredytu hipotecznego w ofercie promocyjnej „Wymarzone m z okresowo stałym oprocentowaniem edycja 11” z oprocentowaniem okresowo stałym dla nowego klienta banku, przy następujących założeniach: Kwota kredytu 380 000zł ;Wysokość raty: 3 404,96 zł; Okres kredytu 300 miesięcy; Rodzaj raty równa; Czy kredyt w promocji ? tak; Oprocentowanie stałe przez 5 lat 9,82%; Marża po 5 latach 3,00%; WIBOR 3M na dzień sporządzenia przykładu 7,10%; Oprocentowanie stałe nominalne 9,82%; Typ nieruchomości Lokal mieszkalny; Szacowana wartość nieruchomości 450 000zł;Odsetki od kredytu 657 378,52 zł ;Prowizja jednorazowa za udzielenie kredytu 0,00% ;Stawka za ubezpieczenie na życie – za pierwsze 5 lat 0,0450% od salda kredytu czyli kwota 9 982,83 zł ;Opłata za ocenę nieruchomości 400zł; Stawka ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (stała przez cały okres kredytowania) Wysokość Twojej składki wyliczymy, gdy przystąpisz do ubezpieczenia (zanim uruchomimy kredyt). Poglądowa wartość to 3 486 zł. Aby ją obliczyć, założyliśmy, że ubezpieczysz w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A mieszkanie o wartości 450 000 zł; Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) – jednorazowo 19zł; Całkowity koszt kredytu 673 939,35 zł ;Całkowita kwota do zapłaty 1 053 939,35 zł; RRSO 10,88%; Kalkulacja została dokonana na dzień 15.09.2022r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

Przykład reprezentatywny dla kredytu hipotecznego w ofercie promocyjnej „Wymarzone m z okresowo stałym oprocentowaniem edycja 11” z oprocentowaniem okresowo stałym dla obecnego klienta banku, przy następujących założeniach: Kwota kredytu 380 000zł ;Wysokość raty: 3 272,62 zł; Okres kredytu 300 miesięcy; Rodzaj raty równa; Czy kredyt w promocji ? tak; Oprocentowanie stałe przez 5 lat 9,32%; Marża po 5 latach 2,50%; WIBOR 3M na dzień sporządzenia przykładu 7,10%; Oprocentowanie stałe nominalne 9,32%; Typ nieruchomości Lokal mieszkalny; Szacowana wartość nieruchomości 450 000zł ;Odsetki od kredytu 617 374,11  zł; Prowizja jednorazowa za udzielenie kredytu 0,00% ;Stawka za ubezpieczenie na życie – za pierwsze 5 lat 0,0450% od salda kredytu czyli kwota 9 961,03 zł ;Opłata za ocenę nieruchomości 400zł; Stawka ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (stała przez cały okres kredytowania) Wysokość Twojej składki wyliczymy, gdy przystąpisz do ubezpieczenia (zanim uruchomimy kredyt). Poglądowa wartość to 3 486 zł. Aby ją obliczyć, założyliśmy, że ubezpieczysz w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A mieszkanie o wartości 450 000 zł; Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) – jednorazowo 19zł; Całkowity koszt kredytu 633 913,14 zł ;Całkowita kwota do zapłaty 1 013 913,14 zł; RRSO 10,33%; Kalkulacja została dokonana na dzień 15.09.2022r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

Przykład reprezentatywny dla pożyczki hipotecznej w propozycji promocyjnej Wymarzone m z okresowo stałym oprocentowaniem edycja 11” z oprocentowaniem okresowo stałym dla nowego klienta banku, przy następujących założeniach: Kwota pożyczki (netto): 200 000 zł; Wysokość raty: 2 324,65zł; Okres pożyczki: 240 miesiące; Rodzaj raty: równe; Czy pożyczka jest w promocji? tak; Oprocentowanie stałe przez 5 lat 12,87%; Marża po 5 latach 6,05%; WIBOR 3M na dzień sporządzenia przykładu 7,10%; Oprocentowanie stałe nominalne 12,87 % Typ nieruchomości: Lokal mieszkalny; Szacowana wartość nieruchomości: 400 000 zł; Odsetki od pożyczki: 364 051,92 zł; Prowizja jednorazowa za udzielenie pożyczki: 0,00%; Stawka za ubezpieczenie na życie – za pierwsze 5 lat 0,0450% od salda pożyczki czyli kwota 5 227,94 zł; Opłata za ocenę nieruchomości: 400 zł; Stawka ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (stała przez cały okres kredytowania) Wysokość Twojej składki wyliczymy, gdy przystąpisz do ubezpieczenia (zanim uruchomimy kredyt). Poglądowa wartość to 2 788,80 zł. Aby ją obliczyć, założyliśmy, że ubezpieczysz w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A mieszkanie o wartości 400 000zł. Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) –jednorazowo 19 zł; Całkowity koszt pożyczki: 372 244,21zł ;Całkowita kwota do zapłaty: 572 244,21 zł; RRSO: 14,29% Kalkulacja została dokonana na dzień 15.09.2022r. na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

 

Przykład reprezentatywny dla pożyczki hipotecznej w propozycji promocyjnej Wymarzone m z okresowo stałym oprocentowaniem edycja 11” z oprocentowaniem okresowo stałym dla obecnego klienta banku, przy następujących założeniach: Kwota pożyczki (netto): 200 000 zł; Wysokość raty: 2 253,98 zł; Okres pożyczki: 240 miesiące; Rodzaj raty: równe; Czy pożyczka jest w promocji? tak; Oprocentowanie stałe przez 5 lat 12,37% Marża po 5 latach 5,55 %; WIBOR 3M na dzień sporządzenia przykładu 7,10%; Oprocentowanie stałe nominalne 12,37% Typ nieruchomości: Lokal mieszkalny; Szacowana wartość nieruchomości: 400 000 zł; Odsetki od pożyczki: 346 994,23 zł; Prowizja jednorazowa za udzielenie pożyczki: 0,00%; Stawka za ubezpieczenie na życie – za pierwsze 5 lat 0,0450% od salda pożyczki czyli kwota 5 211,27 zł; Opłata za ocenę nieruchomości: 400 zł; Stawka ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (stała przez cały okres kredytowania) Wysokość Twojej składki wyliczymy, gdy przystąpisz do ubezpieczenia (zanim uruchomimy kredyt). Poglądowa wartość to 2 788,80 zł. Aby ją obliczyć, założyliśmy, że ubezpieczysz w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A mieszkanie o wartości 400 000zł. Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) –jednorazowo 19 zł; Całkowity koszt pożyczki: 346 994,23zł ;Całkowita kwota do zapłaty: 555 175,70 zł; RRSO: 13,72% Kalkulacja została dokonana na dzień 15.09.2022r. na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

 

Przykład reprezentatywny dla pożyczki hipotecznej w ofercie promocyjnej „Spełnij marzenia edycja 9” z oprocentowaniem zmienny dla nowego klienta banku, przy następujących założeniach: Kwota pożyczki (netto): 200 000 zł; Wysokość raty: 2 364,56zł; Okres pożyczki: 240 miesiące; Rodzaj raty: równe; Czy pożyczka jest w promocji? tak; Marża 6,05 %; WIBOR 3M na dzień sporządzenia przykładu 7,10%; Oprocentowanie nominalne 13,15 % Typ nieruchomości: Lokal mieszkalny; Szacowana wartość nieruchomości: 400 000 zł; Odsetki od pożyczki: 367 489,94 zł; Prowizja jednorazowa za udzielenie pożyczki: 0,00%; Stawka za ubezpieczenie na życie – za pierwsze 5 lat 0,0450% od salda pożyczki czyli kwota 5 227,94 zł; Opłata za ocenę nieruchomości: 400 zł; Stawka ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (stała przez cały okres kredytowania) Wysokość Twojej składki wyliczymy, gdy przystąpisz do ubezpieczenia (zanim uruchomimy kredyt). Poglądowa wartość to 2 788,80 zł. Aby ją obliczyć, założyliśmy, że ubezpieczysz w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A mieszkanie o wartości 400 000zł. Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) –jednorazowo 19 zł; Całkowity koszt pożyczki: 375 688,08 zł ;Całkowita kwota do zapłaty: 575 688,08 zł; RRSO: 14,47% Kalkulacja została dokonana na dzień 15.09.2022r. na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

 

Przykład reprezentatywny dla pożyczki hipotecznej w ofercie promocyjnej „Spełnij marzenia edycja 9” z oprocentowaniem zmienny dla obecnego klienta banku, przy następujących założeniach: Kwota pożyczki (netto): 200 000 zł; Wysokość raty: 2 293,46 zł; Okres pożyczki: 240 miesiące; Rodzaj raty: równe; Czy pożyczka jest w promocji? tak; Marża 5,55 %; WIBOR 3M na dzień sporządzenia przykładu 7,10%; Oprocentowanie nominalne 12,65 % Typ nieruchomości: Lokal mieszkalny; Szacowana wartość nieruchomości: 400 000 zł; Odsetki od pożyczki: 350 434,42 zł; Prowizja jednorazowa za udzielenie pożyczki: 0,00%; Stawka za ubezpieczenie na życie – za pierwsze 5 lat 0,0450% od salda pożyczki czyli kwota 5 217,39 zł; Opłata za ocenę nieruchomości: 400 zł; Stawka ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (stała przez cały okres kredytowania) Wysokość Twojej składki wyliczymy, gdy przystąpisz do ubezpieczenia (zanim uruchomimy kredyt). Poglądowa wartość to 2 788,80 zł. Aby ją obliczyć, założyliśmy, że ubezpieczysz w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A mieszkanie o wartości 400 000zł. Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) –jednorazowo 19 zł; Całkowity koszt pożyczki: 358 622,01 zł ;Całkowita kwota do zapłaty: 558 622,01 zł; RRSO: 13,91% Kalkulacja została dokonana na dzień 15.09.2022r. na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

 

Przykład reprezentatywny dla kredytu hipotecznego w propozycji standardowej z oprocentowaniem okresowo stałym, przy następujących założeniach: Kwota kredytu 927.500,00 zł ;Wysokość raty
8.164,74 zł; Okres kredytu 246 miesięcy; Rodzaj raty równe; Czy kredyt w promocji? nie; Oprocentowanie stałe przez 5 lat 8,82%; Marża po 5 latach 2,00%; WIBOR 3M na dzień sporządzenia przykładu 7,10%; Oprocentowanie stałe nominalne 8,82%; Typ nieruchomości Lokal mieszkalny; Szacowana wartość nieruchomości 1.200.000,00 zł; Odsetki od kredytu 1.106.816,01 zł; Prowizja jednorazowa za udzielenie kredytu 0,00% ; Stawka za ubezpieczenie na życie – za pierwsze 5 lat: brak; Opłata za ocenę nieruchomości: 300 zł; Wysokość składki za ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych wyliczana w oparciu o oświadczenie klienta i średnio wynosi:  400 zł rocznie. Poglądowa wartość ubezpieczenia za cały okres kredytowania to 8.400,00 zł; Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) – jednorazowo 19zł; Całkowity koszt kredytu 1.115.235,01 zł ;Całkowita kwota do zapłaty 2.042.735,01 zł; RRSO 9,40%; Kalkulacja została dokonana na dzień 15.09.2022r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

Przykład reprezentatywny dla kredytu hipotecznego w propozycji standardowej z oprocentowaniem zmiennym, przy następujących założeniach: Kwota kredytu (netto): 927 500 ; Wysokość raty: 10.803,87 zł; Okres kredytu: 246 miesięcy; Rodzaj raty: malejąca; Czy kredyt jest w promocji? nie; Marża: 2,00%; WIBOR 3M: 7,10%; Oprocentowanie nominalne: 9,10%; Typ nieruchomości: Lokal mieszkalny; Szacowana wartość nieruchomości: 1.200.000 zł;  Odsetki od kredytu: 868.641,17 zł; Prowizja jednorazowa za udzielenie kredytu: 0,00%; Stawka za ubezpieczenie na życie – za pierwsze 5 lat: brak; Opłata za ocenę nieruchomości: 300zł; Wysokość składki za ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych wyliczana w oparciu o oświadczenie klienta i średnio wynosi:  400 zł rocznie. Poglądowa wartość ubezpieczenia za cały okres kredytowania to 8.400,00 zł. Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) –jednorazowo 19 zł; Całkowity koszt kredytu 877.060,17 zł ;Całkowita kwota do zapłaty: 1.804.560,17 zł; RRSO: 9,57% Kalkulacja została dokonana na dzień 15.09.2022r. na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

 

Przykład reprezentatywny dla pożyczki hipotecznej w propozycji standardowej z oprocentowaniem okresowo stałym, przy następujących założeniach: Kwota pożyczki (netto): 200 000 zł; Wysokość raty: 2 614,39 zł; Okres pożyczki: 240 miesiące; Rodzaj raty: równe; Czy pożyczka jest w promocji? nie; Oprocentowanie stałe przez 5 lat 14,87%; Marża po 5 latach 8,05%; WIBOR 3M na dzień sporządzenia przykładu 7,10%; Oprocentowanie stałe nominalne 14,87%; Typ nieruchomości: Lokal mieszkalny; Szacowana wartość nieruchomości: 400 000 zł;  Odsetki od pożyczki: 433 941,83 zł; Prowizja jednorazowa za udzielenie pożyczki: 0,00%; Stawka za ubezpieczenie na życie – za pierwsze 5 lat: brak; Opłata za ocenę nieruchomości: 400 zł; Stawka ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (stała przez cały okres kredytowania) Wysokość Twojej składki wyliczymy, gdy przystąpisz do ubezpieczenia (zanim uruchomimy kredyt).Poglądowa wartość to 2 788,80 zł. Aby ją obliczyć, założyliśmy, że ubezpieczysz w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A mieszkanie o wartości 400 000zł. Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) –jednorazowo 19 zł; Całkowity koszt pożyczki: 442 172,36 zł ;Całkowita kwota do zapłaty: 642 172,36 zł; RRSO: 16,58% Kalkulacja została dokonana na dzień 15.09.2022r. na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

 

Przykład reprezentatywny dla pożyczki hipotecznej w propozycji standardowej z oprocentowaniem zmiennym, przy następujących założeniach: Kwota pożyczki (netto): 866 800 zł; Wysokość raty: 12.321,11 zł; Okres pożyczki: 183 miesiące; Rodzaj raty: malejąca; Czy pożyczka jest w promocji? nie; Marża: 3,40%; WIBOR 3M: 7,10%; Oprocentowanie nominalne: 10,50%; Typ nieruchomości: Lokal mieszkalny; Szacowana wartość nieruchomości: 1 700 000 zł; Odsetki od pożyczki: 697.774,29 zł; Prowizja jednorazowa za udzielenie pożyczki: 0,00%; Stawka za ubezpieczenie na życie – za pierwsze 5 lat: brak; Opłata za ocenę nieruchomości: 300zł; Wysokość składki za ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych wyliczana w oparciu o oświadczenie klienta i średnio wynosi:  400 zł rocznie. Poglądowa wartość ubezpieczenia za cały okres kredytowania to 6.400,00 zł. Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) –jednorazowo 19 zł; Całkowity koszt pożyczki: 704.193,29 zł ;Całkowita kwota do zapłaty: 1 570.993,29 zł; RRSO: 11,12% Kalkulacja została dokonana na dzień 15.09.2022r. na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.