Od 29.12.2023 r. wstrzymaliśmy przyjmowanie wniosków o Bezpieczny kredyt 2%.

Więcej na temat dopłat rządowych oraz wyjątków od tych zasad w ustawie z dnia 1 października 2021 r.

o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% oraz na stronie internetowej: 

 
Skorzystaj z kalkulatora kredytu hipotecznego

 

 
Sprawdź jakie warianty dla Ciebie przygotowaliśmy

 

Możesz wybrać segment Intensive i zasilać swoje konto kwotą minimum 7 tys. zł/mc. Więcej

 

Dla tych, którzy spełnią wszystkie kryteria:

 • będą posiadać mKonto Intensive lub dla klienta Private Banking - rachunek Private Banking przez min. 5 lat od uruchomienia kredytu i spłacać z niego raty,
 • zapewnią comiesięczny wpływ na rachunek konto Intensive a dla klienta Private Banking – na rachunek Private Banking minimum 7 000 zł
 • wykonają min. 15 transakcji płatniczych na koncie w mBanku w każdym miesiącu kalendarzowym,
 • przystąpią do ubezpieczenia na życie

 

Te kryteria promocji  wpiszemy do Twojej umowy kredytowej, a promocyjna marża będzie Cię obowiązywać do końca okresu kredytowego, jeśli przez pełne 5 lat od uruchomienia będziesz spełniać powyższe kryteria segmentu Intensive.

 

Możesz wybrać segment Active i zasilać swoje konto kwotą minimum 5 tys. zł/mc. Więcej

 

Dla tych, którzy spełnią wszystkie kryteria:

 • będą posiadać dowolny rachunek w mBanku a dla klienta Private Banking - rachunek Private Banking i spłacać z niego raty
 • zapewnią comiesięczny wpływ na dowolny rachunek w mBanku a klienci Private Banking – na rachunek Private Banking na min. 5 000 zł
 • wykonają min. 15 transakcji bezgotówkowych na koncie w mBanku w miesiącu kalendarzowym,
 • przystąpią do ubezpieczenia na życie

 

Te kryteria promocji  wpiszemy do Twojej umowy kredytowej, a promocyjna marża będzie Cię obowiązywać do końca okresu kredytowego, jeśli przez pełne 5 lat od uruchomienia będziesz spełniać kryteria segmentu Active.

 

Nie wybierzesz segmentu Intensive lub Active i przystąpisz do ubezpieczenia na życie. Więcej

 

 

Dla tych, którzy spełnią wszystkie kryteria:

 • będą posiadać dowolny rachunek w mBanku a dla klienta Private Banking - rachunek Private Banking  i spłacać z niego raty
 • zapewnią comiesięczny wpływ całego wynagrodzenia od pracodawcy lub dwukrotności raty na dowolny rachunek w mBanku a klienci Private Banking – na rachunek Private Banking
 • przystąpią do ubezpieczenia na życie

 

Powyższe kryteria promocji  wpiszemy do Twojej umowy kredytowej, a promocyjna marża będzie Cię obowiązywać do końca okresu kredytowego, jeśli przez pełne 5 lat od uruchomienia będziesz spełniać powyższe kryteria promocji.

 

chcę zamówić rozmowę z doradcą

 

Nie musisz zapewniać regularnych wpływów wynagrodzenia na rachunek w mBanku, ani przystępować do ubezpieczenia na życie. Więcej

 
 • nie wymagamy wpływów wynagrodzenia na rachunek w mBanku
 • nie wymagamy przystąpienia do ubezpieczenia na życie

Czy masz zdolność kredytową? Sprawdź!

 

  • wybierz cel na który chcesz przeznaczyć kredyt hipoteczny i wypełnij podstawowe dane
  • obliczymy Twoją zdolność kredytową
  • przedstawimy kilka wariantów cenowych kredytu hipotecznego, z których możesz skorzystać

Może Cię zainteresować

 

Ubezpieczenie na życie i od innych zdarzeń losowych do kredytu

 

Ubezpieczenie nieruchomości do kredytu hipotecznego

Pytania i odpowiedzi

 •  

  Jak obliczymy raty kredytu uwzględniające dopłatę w ramach rządowego programu Bezpieczny kredyt 2%?

  • Ratę kredytu obliczymy według oprocentowania okresowo stałego, obowiązującego na dzień jej zapłaty, a następnie ratę tą pomniejszymy o kwotę dopłat.

    

   Dopłaty nie wpływają na oprocentowanie kredytu, jedynie pomniejszają kwotę raty.

    

   Dopłata obliczana jest wg wzoru1: D=Ks x (W-2%) /12  

   D – kwota dopłaty 

   Ks – część kapitałowa, która pozostaje do spłaty 

   W – wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej, który obowiązuje w dniu ustalenia stopy oprocentowania kredytu – tę wartość ustala BGK i publikuje na swojej stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej 

   1Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% 

 •  

  Czy muszę mieć wkład własny? 

  • Tak. Możesz ubiegać się o kredyt hipoteczny w programie Bezpieczny kredyt 2% w mBanku bez gwarancji BGK. To oznacza, że musisz mieć 20% wkładu własnego, ale nie więcej niż 200 tys. zł.

   Wyjątek jest m.in, gdy wkładem własnym kredytobiorcy jest wyłącznie nieruchomość gruntowa niezabudowana domem jednorodzinnym, budynkiem w obrębie którego znajduje się lokal mieszkalny oraz na której nie znajdują się obiekty budowlane związane z budową takiego domu lub budynku albo lub kończysz budowę domu jednorodzinnego rozpoczętą przed 1 lipca 2023 r. Wtedy wysokość wkładu władnego plus kwota udzielonego kredytu nie mogą przekroczyć 1 mln zł.

 •  

  Kiedy mogę utracić prawo do dopłat?

  • Możesz utracić prawo do dopłat, m.in., jeśli:

   • nie rozpoczniesz prowadzenia gospodarstwa domowego wdomu jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym w ciągu 24 miesięcy od nabycia prawa własności lokalu lub zgłoszenia zakończenia budowy domu,
   • wynajmiesz lub użyczysz całość lub część lokalu albo domu innej osobie, dokonasz zbycia nieruchomość lub zmienisz sposób jej użytkowania; wyjątki od tych zakazów określa Ustawa
   • nie podpiszesz aneksu* dotyczącego oprocentowania okresowo stałego na kolejny okres 5 letni i nie złożysz oświadczenia, które potwierdzi, że nie wystąpiły przesłanki wygaśnięcia dopłat,
   • podpiszesz aneks dotyczący oprocentowania okresowo stałego na kolejny okres 5 letni ale złożysz oświadczenie, z którego będzie wynikać, że wystąpiły przesłanki wygaśnięcia dopłat,
   • jedyny kredytobiorca, który w dniu podpisania umowy spełnia kryterium 45 lat, przestaje być jej stroną, chyba że zaistniał wyjątek z Ustawy
   • ogłosisz upadłość konsumencką,
   • zostałeś prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z udzieleniem Bezpiecznego kredytu 2%,
   • nastąpiła zmiana oprocentowania kredytu ze stałego na zmienne,
   • nastąpiła zmiana wariantu spłaty raty z malejących na raty równe,
   • częściowo spłacisz kredyt w ciągu 3 lat od jego udzielenia. Wyjątkiem są sytuacje, gdy takiej spłaty dokonano po upływie 3 lat od udzielenia kredytu lub spłata dotyczy jedynie części objętej gwarancją lub łączna wysokość spłaty i wniesionego wkładu własnego nie przekroczyła 200 tys. zł lub łączna wysokość spłaty i zapłaconej raty kredytu nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej raty pomniejszonej o dopłatę.
 •  

  Jak będzie oprocentowany kredyt po 5 latach, gdy będę korzystał z dopłat do kredytu?

  • Przed upływem pierwszego okresu 5 letniego, przedstawimy Ci nowe oprocentowanie okresowo stałe na kolejny okres 5 letni. Jeśli chcesz korzystać z dopłat w kolejnym okresie, musisz podpisać aneks oraz złożyć oświadczenie, które potwierdzi, że nie wystąpiły przesłanki wygaśnięcia dopłat. 

    

   Jeśli podpiszesz aneks ale oświadczysz, że wystąpiły przesłanki wygaśnięcia dopłat, to będziesz spłacał kredyt oprocentowany okresowo stałą stopą na warunkach określonych w aneksie bez możliwości otrzymywania dopłat do rat. Jeśli nie podpiszesz aneksu i nie złożysz oświadczenia, to będziesz spłacał kredyt oprocentowany zmienną stopą procentową (marża + wskaźnik referencyjny) bez możliwości otrzymywania dopłat do rat kredytu.  Zmiana sposobu oprocentowania kredytu na zmienne oznacza utratę dopłaty do rat kredytu. 

Przykład reprezentatywny dla kredytu hipotecznego w ofercie promocyjnej Regulamin promocji kredytu hipotecznego w ramach programu rządowego „Pierwsze mieszkanie - Bezpieczny Kredyt 2% edycja 2” z oprocentowaniem okresowo stałym, przy następujących założeniach: Kwota kredytu 438000zł ; pierwsza rata kapitałowo-odsetkowa (przy założeniu dopłaty BGK w wysokości 1 832,30 zł)  w wysokości 4 066,10 zł, pierwsza rata kapitałowo-odsetkowa (po zakończonym okresie dopłaty BGK,) w wysokości 2 611,05 zł; Okres kredytu 300 miesięcy; Rodzaj raty malejąca; Czy kredyt w promocji? tak; Oprocentowanie stałe przez 5 lat 7,14% Marża po 5 latach 1,98%; WIBOR 3M na dzień sporządzenia przykładu 5,83%.  Oprocentowanie stałe nominalne 7,14% Typ nieruchomości Lokal mieszkalny; Szacowana wartość nieruchomości 550 000 zł; Odsetki od kredytu 268 823,88 zł; Prowizja jednorazowa za udzielenie kredytu 0,00% ;Stawka za ubezpieczenie na życie – za pierwsze 5 lat 0,0450% od salda kredytu czyli kwota 10 663,14 zł ;Opłata za ocenę nieruchomości 400 zł; Stawka ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (stała przez cały okres kredytowania) Wysokość Twojej składki wyliczymy, gdy przystąpisz do ubezpieczenia (zanim uruchomimy kredyt). Poglądowa wartość to 4 218 zł. Aby ją obliczyć, założyliśmy, że ubezpieczysz w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A mieszkanie o wartości 550 000 zł; Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) – jednorazowo 19 zł; Całkowity koszt kredytu 286 694,02 zł, przy uwzględnieniu następujących kosztów: odsetki (przy założeniu dopłat BGK w wysokości 176 267,28 zł) 462 961,3 zł ; Całkowita kwota do zapłaty 724 694,02 zł; RRSO 4,45%; Kalkulacja została dokonana na dzień 05.12.2023r. na reprezentatywnym przykładzie.