Przekonaj się, dlaczego warto wziąć ten kredyt hipoteczny w mBanku:

 

  • 0% prowizji za udzielenie kredytu
  • masz kilka wariantów promocji do wyboru
   (Active, Intensive lub bez segmentu)
  • dodatkowa obniżka oprocentowania o 0,2 p.p. jeśli nieruchomość spełnia warunki ekokredytu hipotecznego 

Najważniejsze zasady programu Bezpieczny kredyt 2% to:

 • nie możesz mieć ukończonych 45 lat 
 • nie możesz mieć prawa do nieruchomości – kredyt z dopłatą musisz przeznaczyć na pierwsze mieszkanie lub dom
 • nie jesteś i w ciągu ostatnich 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie mogłeś być stroną umowy kredytu hipotecznego przeznaczonego na pokrycie wydatków ponoszonych w związku z nabyciem prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do nieruchomości mieszkalnej
 • minimalny wkład własny to 20% wartości nieruchomości, ale nie więcej niż 200 000 zł
 • kredyt może zostać udzielony na co najmniej 15 lat
 • maksymalna kwota kredytu to:

- 500 tys. zł dla jednego kredytobiorcy

- 600 tys. zł gdy kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzi, co najmniej jedno dziecko

 • dopłaty będą przysługiwać do 120 pierwszych, spłacanych zgodnie z harmonogramem rat kapitałowo-odsetkowych
 • w trakcie dopłat Twój kredyt oprocentowany będzie według stałej stopy procentowej, a jego spłata w tym okresie będzie w ratach malejących
 • po pierwszych 5 latach dopłat oprocentowanie stałe będzie ustalane ponownie

 

Więcej na temat dopłat rządowych oraz wyjątków od tych zasad w ustawie z dnia 1 października 2021 r.

o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% oraz na stronie internetowej: 

 
Skorzystaj z kalkulatora kredytu hipotecznego

 

 
Sprawdź jakie warianty dla Ciebie przygotowaliśmy

 

Możesz wybrać segment Intensive i zasilać swoje konto kwotą minimum 7 tys. zł/mc. Więcej

 

Dla tych, którzy spełnią wszystkie kryteria:

 • będą posiadać mKonto Intensive przez min. 5 lat od uruchomienia kredytu i spłacać z niego raty,
 • zapewnią comiesięczny wpływ na rachunek konto Intensive minimum 7 000 zł
 • wykonają min. 15 transakcji płatniczych na koncie w mBanku w każdym miesiącu kalendarzowym,
 • przystąpią do ubezpieczenia na życie

 

Te kryteria promocji  wpiszemy do Twojej umowy kredytowej, a promocyjna marża będzie Cię obowiązywać do końca okresu kredytowego, jeśli przez pełne 5 lat od uruchomienia będziesz spełniać powyższe kryteria segmentu Intensive

 

Możesz wybrać segment Active i zasilać swoje konto kwotą minimum 5 tys. zł/mc. Więcej

 

Dla tych, którzy spełnią wszystkie kryteria:

 • będą posiadać dowolny rachunek w mBanku i spłacać z niego raty
 • zapewnią comiesięczny wpływ na rachunek na min. 5 000 zł
 • wykonają min. 15 transakcji bezgotówkowych na koncie w mBanku w miesiącu kalendarzowym,
 • przystąpią do ubezpieczenia na życie

 

Te kryteria promocji  wpiszemy do Twojej umowy kredytowej, a promocyjna marża będzie Cię obowiązywać do końca okresu kredytowego, jeśli przez pełne 5 lat od uruchomienia będziesz spełniać kryteria segmentu Active

 

Nie wybierzesz segmentu Intensive lub Active i przystąpisz do ubezpieczenia na życie. Więcej

 

Dla tych, którzy spełnią wszystkie kryteria:

 • będą posiadać dowolny rachunek w mBanku i spłacać z niego raty
 • zapewnią comiesięczny wpływ całego wynagrodzenia od pracodawcy lub dwukrotności raty na rachunek w mBanku
 • przystąpią do ubezpieczenia na życie

 

Powyższe kryteria promocji  wpiszemy do Twojej umowy kredytowej, a promocyjna marża będzie Cię obowiązywać do końca okresu kredytowego, jeśli przez pełne 5 lat od uruchomienia będziesz spełniać powyższe kryteria promocji

 

chcę zamówić rozmowę z doradcą

 

Nie musisz zapewniać regularnych wpływów wynagrodzenia na rachunek w mBanku, ani przystępować do ubezpieczenia na życie. Więcej

 
 • nie wymagamy wpływów wynagrodzenia na rachunek w mBanku
 • nie wymagamy przystąpienia do ubezpieczenia na życie

Czy masz zdolność kredytową? Sprawdź!

 

  • wybierz cel na który chcesz przeznaczyć kredyt hipoteczny i wypełnij podstawowe dane
  • obliczymy Twoją zdolność kredytową
  • przedstawimy kilka wariantów cenowych kredytu hipotecznego, z których możesz skorzystać

Cennik

Tabela oprocentowania nie uwzględnia pomniejszenia o kwotę dopłat.

Aktualne oprocentowanie okresowo stałe dla klientów ubiegających się o kredyt. Obowiązuje od 10.11.2023 r.

 

Pamiętaj!

Wartość 2% w nazwie Bezpieczny kredyt 2% nie oznacza, że oprocentowanie Twojego kredytu musi wynosić 2%.

Oprocentowanie stałe przez 5 lat

Oprocentowanie standardowe

Oprocentowanie promocyjne

Prowizja za udzielenie kredytu

Kredyt hipoteczny dla PLN dla LtV <=80%

9,44%

7,44%

0,00%

Segment Intensive

Kredyt hipoteczny dla PLN dla LtV <=80%

9,14%

7,14%

0,00%

Segment Active

Kredyt hipoteczny dla PLN dla LtV <=80%

9,34%

7,34%

0,00%

 

Dlaczego zmieniliśmy oprocentowanie?

 

Przykład dla ekokredytu hipotecznego: Wybierasz ekokredyt hipoteczny w promocji z segmentem Intensive i jesteś obecnym lub nowym klientem mBanku a Twój wkład własny jest przynajmniej na poziomie 20%? Od oprocentowania 7,14% odejmij 0,20 p.p. Twoje oprocentowanie wyniesie 6,94%.

 

Może Cię zainteresować

 

Ubezpieczenie na życie i od innych zdarzeń losowych do kredytu

 

Ubezpieczenie nieruchomości do kredytu hipotecznego

Pytania i odpowiedzi

 •  

  Jak obliczymy raty kredytu uwzględniające dopłatę w ramach rządowego programu Bezpieczny kredyt 2%?

  • Ratę kredytu obliczymy według oprocentowania okresowo stałego, obowiązującego na dzień jej zapłaty, a następnie ratę tą pomniejszymy o kwotę dopłat.

    

   Dopłaty nie wpływają na oprocentowanie kredytu, jedynie pomniejszają kwotę raty.

    

   Dopłata obliczana jest wg wzoru1: D=Ks x (W-2%) /12  

   D – kwota dopłaty 

   Ks – część kapitałowa, która pozostaje do spłaty 

   W – wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej, który obowiązuje w dniu ustalenia stopy oprocentowania kredytu – tę wartość ustala BGK i publikuje na swojej stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej 

   1Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% 

 •  

  Czy muszę mieć wkład własny? 

  • Tak. Możesz ubiegać się o kredyt hipoteczny w programie Bezpieczny kredyt 2% w mBanku bez gwarancji BGK. To oznacza, że musisz mieć 20% wkładu własnego, ale nie więcej niż 200 tys. zł.

   Wyjątek jest m.in, gdy wkładem własnym kredytobiorcy jest wyłącznie nieruchomość gruntowa niezabudowana domem jednorodzinnym, budynkiem w obrębie którego znajduje się lokal mieszkalny oraz na której nie znajdują się obiekty budowlane związane z budową takiego domu lub budynku albo lub kończysz budowę domu jednorodzinnego rozpoczętą przed 1 lipca 2023 r. Wtedy wysokość wkładu władnego plus kwota udzielonego kredytu nie mogą przekroczyć 1 mln zł.

 •  

  Kiedy mogę utracić prawo do dopłat?

  • Możesz utracić prawo do dopłat, m.in., jeśli:

   • nie rozpoczniesz prowadzenia gospodarstwa domowego wdomu jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym w ciągu 24 miesięcy od nabycia prawa własności lokalu lub zgłoszenia zakończenia budowy domu,
   • wynajmiesz lub użyczysz całość lub część lokalu albo domu innej osobie, dokonasz zbycia nieruchomość lub zmienisz sposób jej użytkowania; wyjątki od tych zakazów określa Ustawa
   • nie podpiszesz aneksu* dotyczącego oprocentowania okresowo stałego na kolejny okres 5 letni i nie złożysz oświadczenia, które potwierdzi, że nie wystąpiły przesłanki wygaśnięcia dopłat,
   • podpiszesz aneks dotyczący oprocentowania okresowo stałego na kolejny okres 5 letni ale złożysz oświadczenie, z którego będzie wynikać, że wystąpiły przesłanki wygaśnięcia dopłat,
   • jedyny kredytobiorca, który w dniu podpisania umowy spełnia kryterium 45 lat, przestaje być jej stroną, chyba że zaistniał wyjątek z Ustawy
   • ogłosisz upadłość konsumencką,
   • zostałeś prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z udzieleniem Bezpiecznego kredytu 2%,
   • nastąpiła zmiana oprocentowania kredytu ze stałego na zmienne,
   • nastąpiła zmiana wariantu spłaty raty z malejących na raty równe,
   • częściowo spłacisz kredyt w ciągu 3 lat od jego udzielenia. Wyjątkiem są sytuacje, gdy takiej spłaty dokonano po upływie 3 lat od udzielenia kredytu lub spłata dotyczy jedynie części objętej gwarancją lub łączna wysokość spłaty i wniesionego wkładu własnego nie przekroczyła 200 tys. zł lub łączna wysokość spłaty i zapłaconej raty kredytu nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej raty pomniejszonej o dopłatę.
 •  

  Jak będzie oprocentowany kredyt po 5 latach, gdy będę korzystał z dopłat do kredytu?

  • Przed upływem pierwszego okresu 5 letniego, przedstawimy Ci nowe oprocentowanie okresowo stałe na kolejny okres 5 letni. Jeśli chcesz korzystać z dopłat w kolejnym okresie, musisz podpisać aneks oraz złożyć oświadczenie, które potwierdzi, że nie wystąpiły przesłanki wygaśnięcia dopłat. 

    

   Jeśli podpiszesz aneks ale oświadczysz, że wystąpiły przesłanki wygaśnięcia dopłat, to będziesz spłacał kredyt oprocentowany okresowo stałą stopą na warunkach określonych w aneksie bez możliwości otrzymywania dopłat do rat. Jeśli nie podpiszesz aneksu i nie złożysz oświadczenia, to będziesz spłacał kredyt oprocentowany zmienną stopą procentową (marża + wskaźnik referencyjny) bez możliwości otrzymywania dopłat do rat kredytu.  Zmiana sposobu oprocentowania kredytu na zmienne oznacza utratę dopłaty do rat kredytu. 

Przykład reprezentatywny dla kredytu hipotecznego w ofercie promocyjnej Regulamin promocji kredytu hipotecznego w ramach programu rządowego „Pierwsze mieszkanie - Bezpieczny Kredyt 2% edycja 2” z oprocentowaniem okresowo stałym, przy następujących założeniach: Kwota kredytu 438 000zł ; pierwsza rata kapitałowo-odsetkowa (przy założeniu dopłaty BGK w wysokości 1 832,30 zł)  w wysokości 4 066,10 zł, pierwsza rata kapitałowo-odsetkowa (po zakończonym okresie dopłaty BGK,) w wysokości 2 611,05 zł; Okres kredytu 300 miesięcy; Rodzaj raty malejąca; Czy kredyt w promocji? tak; Oprocentowanie stałe przez 5 lat 7,14% Marża po 5 latach 1,98%; WIBOR 3M na dzień sporządzenia przykładu 6,67%.  Oprocentowanie stałe nominalne 7,14% Typ nieruchomości Lokal mieszkalny; Szacowana wartość nieruchomości 550 000 zł; Odsetki od kredytu 304 833,50 zł; Prowizja jednorazowa za udzielenie kredytu 0,00% ;Stawka za ubezpieczenie na życie – za pierwsze 5 lat 0,0450% od salda kredytu czyli kwota 10 663,14 zł ;Opłata za ocenę nieruchomości 400 zł; Stawka ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (stała przez cały okres kredytowania) Wysokość Twojej składki wyliczymy, gdy przystąpisz do ubezpieczenia (zanim uruchomimy kredyt). Poglądowa wartość to 3 879 zł. Aby ją obliczyć, założyliśmy, że ubezpieczysz w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A mieszkanie o wartości 550 000 zł; Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) – jednorazowo 19 zł; Całkowity koszt kredytu 322 703,64 zł, przy uwzględnieniu następujących kosztów: odsetki (przy założeniu dopłat BGK w wysokości 176 267,28 zł) 498 970,92 zł ; Całkowita kwota do zapłaty 760 703,64 zł; RRSO 4,90%; Kalkulacja została dokonana na dzień 10.11.2023r. na reprezentatywnym przykładzie. 

 

To nie jest oferta. Jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otrzymasz kredyt w mBanku. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, objętych tym materiałem znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek.

Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z kredytem hipotecznym lub pożyczką hipoteczną w mBanku SA znajdują się: w Regulaminie udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., oraz w Regulaminie promocji kredytu hipotecznego w ramach programu rządowego „Pierwsze mieszkanie - Bezpieczny kredyt 2% edycja 2” dostępnego na: www.mbank.pl/indywidualny/kredyty/kredyty-hipoteczne/bezpieczny-kredyt/

Promocja kredytu hipotecznego w ramach programu rządowego „Pierwsze mieszkanie - Bezpieczny kredyt 2% - edycja 2” Obowiązuje od 25.10.2023 r. do 10.01.2024 r.

Do promocji możesz przystąpić, jeśli spełnisz wszystkie te warunki:

- złożysz wniosek o wydanie formularza informacyjnego i zawrzesz umowę kredytową,

- podpiszesz w obecności przedstawiciela mBanku oświadczenie, że przystępujesz do promocji, zapoznałeś się z jej regulaminem i akceptujesz jego postanowienia,

- spełnisz warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową w zakresie Ubezpieczenia na Życie na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie i od innych zdarzeń dla Klientów mBanku S.A (index PPI/2021/03) i podpiszesz wniosek o zawarcie ubezpieczenia na życie najpóźniej w dniu, w którym został przez nas udostępniony Ci kredyt

- skorzystasz przez co najmniej 5 lat z rachunku do spłaty kredytu w mBanku i będziesz zasilać je wymaganą kwotą zasilenia:

- jeśli skorzystasz z promocji dla segmentu Intensive, musi to być mKonto Intensive (lub dla klienta Private Banking - rachunek Private Banking), które będziemy prowadzili dla Ciebie bez opłaty, jeśli będziesz go zasilał kwotą nie niższą niż 7.000 zł w każdym miesiącu kalendarzowym. Jeżeli w trakcie trwania promocji zmienimy wysokość opłaty za prowadzenie mKonta Intensive, (rachunku Private Banking) to warunek posiadania konta w tej taryfie nie będzie Cię obowiązywał,

- jeśli skorzystasz z promocji dla segmentu Active, możesz wybrać bezpłatne eKonto osobiste lub inne konto z oferty mBanku (w tym dla klientów Private Banking – rachunek Private Banking).

- spełnisz w okresie 5 lat warunki wybranego segmentu Active lub Intensive, jeśli takiego wyboru dokonałeś.

Szczegółowe zasady promocji zależą od tego, jakiego wyboru dokonałeś na wniosku o wydanie formularza informacyjnego. Pamiętaj, że po złożeniu wniosku o wydanie formularza informacyjnego nie będziesz mógł dokonać zmiany wybranego segmentu, ani podjąć decyzji o dołączeniu do danego segmentu.