Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich najbliższych

 

Teraz każdy klient z eKontem osobistym, przy zakupie dowolnego ubezpieczenia życia i zdrowia, otrzyma zwrot pierwszej składki.

 

Promocja trwa do 2.08.2021 r.

Sprawdź najważniejsze informacje

 
Z ubezpieczeniem NNW dla dziecka zyskasz dostęp do pakietu assistance

bez ograniczeń

do 4 razy, ale nie więcej niż 2 razy w miesiącu

do 2 razy maks. 300 zł na zdarzenie

do 3 razy

do 2 razy maks. 10 zabiegów na zdarzenie

do 2 razy maks. 1000 zł na zdarzenie

1 lekarze specjaliści, choroby wewnętrzne, chirurg, ortopeda, laryngolog, okulista, dermatolog, psychiatra
2 dotyczy internisty i pediatry

Limity świadczeń odnawiają się co 12 miesięcy. 

Sprawdź jak ubezpieczenie NNW dla dziecka pomogło naszym klientom

Kupił ubezpieczenie NNW
dla córki Oli (10 lat)

 

Kiedy jego córka zachorowała, zadzwonił do Centrum pomocy assistance i skorzystał z domowj wizyty pediatry. Lekarz zbadał Olę i wystawił receptę na leki. Marcin nie musiał płacić za wizytę lekarza (który przyjechał w ciągu 3 godzin od zgłoszenia), a za zakupione w aptece lekarstwa otrzymał zwrot 250 zł.

Kupiła ubezpieczenie NNW
syna Wojtka (13 lat)

 

Syn Olgi pojechał z kolegami na wycieczkę rowerową, podczas której miał nieszczęśliwy wypadek: najechał na gałąź i spadł z roweru. Trafił do szpitala, gdzie spędził 3 dni. Za każdy dzień w szpitalu Olga otrzymała 150 zł. Wojtek za złamanie palca otrzymał - 400 zł, a za uraz stawu łokciowego - 1200 zł. Po zdjęciu gipsu, syn Olgi skorzystał z 10 zabiegów rehabilitacyjnych.

Jak kupić ubezpieczenie?

Kiedy rozpoczyna się ochrona i jak długo trwa?  

Umowę ubezpieczenia zawierasz na 5 lat. Okres ten liczymy od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

Twoja ochrona rozpocznie się w dniu następnym po dniu, w którym zaakceptujemy wniosek i opłacisz pierwszą składkę. Datę znajdziesz w polisie.

Jak zgłosić roszczenie?  

UNIQA

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa


z dopiskiem: Obszar Bancassurance i Programy Partnerskie UNIQA

Jak wypłacimy świadczenie?  

Zgłoś szkodę przez stronę www.uniqa.pl, mailowo lub listownie

Dostarcz potrzebne dokumenty

W ciągu 30 dni uprawnieni otrzymają decyzję o wypłacie świadczenia

Wypłacimy świadczenie

Sprawdź także:

 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla Ciebie i Partnera

więcej na temat Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla Ciebie i Partnera
 

Ubezpieczenie na wypadek nowotworu

więcej na temat Ubezpieczenie na wypadek nowotworu

Jak otrzymać zniżkę 10%?
 

Nie posiadasz jeszcze żadnego ubezpieczenia życia i zdrowia?
  • Przy jednoczesnym zakupie 2 polis otrzymujesz zniżkę 10% na tańszą z nich.
  • Przy jednoczesnym zakupie 3 polis otrzymujesz zniżkę po 10% na dwie najtańsze polisy.
  • Ta sama zasada obowiązuje przy zakupie większej ilości ubezpieczeń życia i zdrowia.
 
Posiadasz przynajmniej jedno ubezpieczenie życia i zdrowia?
  • Otrzymasz 10% zniżki na zakup każdej kolejnej polisy ubezpieczeniowej.

To nie jest oferta. Ubezpieczycielem jest UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie. mBank S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem RAU 11124813/A. Promocja trwa od 15.04.2021 roku do 02.08.2021 roku do 23:59 włącznie.

Promocja „Ubezpieczenia życia i zdrowia ze zwrotem pierwszej składki aktywacyjnej dla posiadaczy eKonta osobistego” skierowana jest do klientów mBanku S.A., którzy spełnią w trakcie trwania Promocji łącznie następujące warunki: są stroną umowy z Bankiem, na mocy której Bank prowadzi na ich rzecz indywidualny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy eKonto osobiste w złotych polskich; złożą wniosek o zawarcie dowolnej umowy ubezpieczenia z oferty ubezpieczeń życia i zdrowia, opłacą pierwszą składkę aktywacyjną za każde z wybranych ubezpieczeń; wniosek o zawarcie umów ubezpieczeń złożą w serwisie transakcyjnym, aplikacji mobilnej, na stronie www.mbank.pl, w kanale call center, w placówce; nie odstąpią od umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni od jej zawarcia. Po spełnieniu ww. warunków Uczestnik Promocji otrzyma zwrot pierwszej składki aktywacyjnej dla każdej umowy ubezpieczenia zawartej w terminie promocji z oferty ubezpieczeń życia i zdrowia. Regulamin Promocji określa ubezpieczenia biorące udział w Promocji, tj. które umowy ubezpieczenia powinny być zawarte, aby móc skorzystać z promocji, jak i to, które umowy można zawrzeć tylko raz, a które na rzecz kilku osób oddzielnie.

Szczegółowe warunki Promocji dostępne są w Regulaminie Promocji „Ubezpieczenia
życia i zdrowia ze zwrotem pierwszej składki aktywacyjnej dla posiadaczy eKonta osobistego”
dostępnym na: https://www.mbank.pl/pdf/promocje/ubezpieczenia/regulamin-promocji-ubezpieczenia-zycia-i-zdrowia-ze-zwrotem-skladki-dla-posiadaczy-ekonta-osobistego-do-2.08.2021.pdf
Szczegółowe informacje o ubezpieczeniach życia i zdrowia, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia, dostępne są na:
https://www.mbank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-ochronne/strona-glowna/


Podana zniżka 10% jest przeznaczona dla klientów, którzy:
1. Nie posiadają żadnego ubezpieczenia w ramach oferty Ubezpieczeń życia i zdrowia i składając wniosek o Ubezpieczenia życia i zdrowia zakupią – w tym samym momencie – co najmniej dwa ubezpieczenia. Zniżka naliczana jest wówczas wg poniższych zasad:
a) na wszystkie ubezpieczenia z wyjątkiem jednego z najwyższą Składką;
b) jeśli wszystkie ubezpieczenia mają taką samą składkę, Zniżka naliczana jest na wszystkie z wyjątkiem jednego z tych ubezpieczeń;
c) jeśli co najmniej dwa ubezpieczenia mają taką samą składkę, wyższą niż pozostałe ubezpieczenia, to Zniżka naliczana jest na wszystkie ubezpieczenia z wyjątkiem jednego spośród tych z taką samą najwyższą Składką.
2. Mają już co najmniej jedno ubezpieczenie w ramach Ubezpieczeń życia i zdrowia i składają wniosek o kolejne Ubezpieczenie życia i zdrowia. Zniżka naliczana jest na każde kolejne ubezpieczenie zakupione w ramach Ubezpieczeń życia i zdrowia.
3. W przypadku zakończenia umowy ubezpieczenia (tj. odstąpienia, wypowiedzenia lub jej rozwiązania w związku z brakiem płatności wymaganych składek), a w odniesieniu do klientów, o których mowa w pkt 2 powyżej, w przypadku zakończenia ostatniej umowy ubezpieczenia, na której nie była naliczona Zniżka, następuje ponowne przeliczenie Zniżek. W wyniku przeliczenia:
a) klient traci prawo do Zniżki, jeśli pozostało tylko jedno ubezpieczenie, tzn. kolejne Składki za to ubezpieczenie będą naliczane bez Zniżki;
b) jeśli pozostało więcej niż jedno ubezpieczenie, a składki są różnej wysokości, klient traci prawo do Zniżki do jednego z ubezpieczeń z najwyższą składką; tzn. kolejne Składki za to ubezpieczenie będą naliczane bez Zniżek;
c) jeśli pozostało więcej niż jedno ubezpieczenie, a składki są tej samej wysokości, klient traci prawo do Zniżki do jednego z tych ubezpieczeń, tzn. kolejne Składki za to ubezpieczenie będą naliczane bez Zniżek.
Pozostałe Zniżki pozostają w mocy.
Propozycja tylko dla posiadaczy rachunku bankowego w mBanku. Szczegółowe informacje na temat zniżek znajdują się w Regulaminie programu zniżkowego dla klientów mBanku S.A. na stronie www.mBank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-ochronne/strona-glowna/
Szczegółowe informacje o ubezpieczeniach życia i zdrowia, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia, dostępne są na: www.mBank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-ochronne/strona-glowna/