Kredyty maklerskie można wykorzystać na zakup wybranych instrumentów finansowych, w tym w szczególności:

  • akcji, praw do akcji spółek, które są lub będą notowane na GPW (bez NEW Connect), zaliczonych do kategorii ryzyka A,
  • dłużnych papierów wartościowych Skarbu Państwa,
  • nadwyżkę gotówki ponad wymagany poziom zabezpieczenia można przeznaczyć na dowolny cel

Kredyt maklerski w rachunku bankowym

Dla kogo Więcej

 

Ten kredyt jest dla Ciebie, jeśli korzystasz z usług private banking mBanku i  posiadasz rachunek bankowy.

Kwota kredytu Więcej

 

Do 200 % aktywów zgromadzonych na rachunku inwestycyjnym w Biurze maklerskim mBanku oraz na rachunku bankowym.

Okres kredytowania Więcej

 

12 miesięcy z  możliwością automatycznego przedłużenia.

Odsetki Więcej

 

Odsetki naliczane i spłacane są co miesiąc. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej ustalonej jako suma stawki referencyjnej WIBOR O/N publikowanej na stronie https://gpwbenchmark.pl/ i stałej marży mBanku.

Zabezpieczenie Więcej

 

całość aktywów na rachunku inwestycyjnym prowadzonym w Biurze maklerskim mBanku i blokada dyspozycji z tego rachunku oraz środki pieniężne na rachunku oszczędnościowym bankowym oraz blokada dyspozycji z tego rachunku.

Kredyt maklerski odnawialny

Dla kogo Więcej

 

Ten kredyt jest dla Ciebie, jeśli korzystasz z usług private banking mBanku lub  jesteś klientem Biura maklerskiego mBanku.

Kwota kredytu Więcej

 

Do 200 % aktywów zgromadzonych na rachunku inwestycyjnym w Biurze maklerskim mBanku.

Okres kredytowania Więcej

 

12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia.

Odsetki Więcej

 

Odsetki naliczane i spłacane są co miesiąc. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej ustalonej jako suma stawki referencyjnej WIBOR 1M publikowanej na stronie https://gpwbenchmark.pl/ i stałej marży mBanku.

Zabezpieczenie Więcej

 

Zabezpieczeniem kredytu jest całość aktywów na rachunku inwestycyjnym, prowadzonym w Biurze maklerskim mBanku oraz blokada dyspozycji z tego rachunku.

RRSO dla odnawialnego kredytu maklerskiego wynosi 9,48%

Kredyt maklerski obrotowy

Dla kogo Więcej

 

Ten kredyt jest dla Ciebie, jeśli korzystasz usług private banking mBanku, korzystasz z naszych usług Asset Management lub jesteś klientem w Biurze maklerskim mBanku. Kredyt ten może być wykorzystywany również na opcje menadżerskie w ramach programów motywacyjnych lub menadżerskich.

Kwota kredytu Więcej

 

Do 200 % aktywów zgromadzonych na rachunku inwestycyjnym w Biurze maklerskim mBanku.

Okres kredytowania Więcej

 

12 miesięcy, przedłużenie kredytu możliwe po podjęciu pozytywnej decyzji kredytowej o przedłużeniu.

Odsetki Więcej

 

Odsetki naliczane i spłacane są co miesiąc. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej ustalonej jako suma stawki referencyjnej WIBOR 1M publikowanej na stronie https://gpwbenchmark.pl/ i stałej marży mBanku.

Zabezpieczenie Więcej

 

Zabezpieczeniem kredytu jest całość aktywów na rachunku inwestycyjnym, prowadzonym w Biurze maklerskim mBanku oraz blokada dyspozycji z tego rachunku.

Koszty kredytu:

Reprezentatywny przykład dla kredytu maklerskiego odnawialnego: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 9,48%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 93.440,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 102.214,02 zł, oprocentowanie nominalne zmienne 8,39% w skali roku, całkowity koszt kredytu 8.774,02 zł (w tym: prowizja 934,40 zł - 1%, odsetki 7.839,62 zł), spłata kapitału na koniec okresu kredytowania 93.440,00 zł. Kalkulacja została wykonana na dzień́ 17.01.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

Nota prawna:

Blokada rachunku inwestycyjnego Klienta w Bm mBanku, może być zabezpieczeniem tylko jednego kredytu maklerskiego. Opłata za blokadę rachunku inwestycyjnego wynosi 50 zł kwartalnie. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie kredytu maklerskiego, kredyt taki udzielany jest przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-850) przy ul. Prostej 18, który prowadzi działalność bankową na podstawie ustawy z dnia 29.08.97 r. "Prawo Bankowe", posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej i jest nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przyznanie kredytu uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przez mBank S.A. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentach zamieszczonych powyżej na stronie. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka dotyczących inwestycji w określone instrumenty finansowe znajduje się na stronie internetowej www.mBank.pl w zakładce „Inwestycje”. mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych strata może nawet przekroczyć kwotę zainwestowanego kapitału. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w instrumenty finansowe mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Przy podejmowaniu każdej decyzji inwestycyjnej należy kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej. Klient powinien szczegółowo zapoznać się ze specyfikacją danego instrumentu i rozważyć, czy jest on dla niego odpowiedni mając na uwadze swoją wiedzę, doświadczenie w inwestowaniu w instrumenty finansowe oraz sytuację finansową. Informacja o charakterystyce poszczególnych instrumentów finansowych, regulaminy świadczenia usług maklerskich, tabele opłat i prowizji i informacja o innych dokumentach związanych ze świadczeniem usług maklerskich przez mBank S.A. znajdują się na stronie www.mBank.pl w zakładce „Inwestycje”.

mBank S.A. oświadcza, iż:

1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 roku na prowadzenie działalności maklerskiej,

2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania,

3) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny, a pochodzi od spółki mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-850) przy ul. Prostej 18, która prowadzi działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej – Biura Maklerskiego posługującego się nazwą Biur maklerskie mBanku.