Kompleksowa obsługa w zakresie transakcji rynku finansowego

Specjalnie dla klientów private banking mBanku, aktywnie zawierających transakcje na rynku walutowym, którzy chcą mieć stały dostęp do aktualnych kwotowań i informacji, stworzyliśmy nową usługę - dealer rynku finansowego.

Współpraca z profesjonalnym dealerem zapewnia:

  • atrakcyjne kursy walutowe
  • szeroką gamę produktów inwestycyjnych: lokaty inwestycyjne i dwuwalutowe, polskie i zagraniczne obligacje skarbowe oraz nie skarbowe papiery dłużne
  • prostą i szybką procedurę zawierania oraz rozliczania transakcji
  • dostęp do bieżących informacji o sytuacji na rynkach finansowych
  • dostęp do prognoz walutowych i makroekonomicznych
  • możliwość składania ofert zakupu i sprzedaży waluty pod transakcje natychmiastowe

Wybierz rodzaj umowy

Umowę indywidualną możesz podpisać:

 • gdy masz konto bankowe indywidualne lub
 • gdy masz konto bankowe wspólne, ale usługa będzie indywidualna.

 

Umowę wspólną możesz podpisać tylko ze swoim współmałżonkiem:

 • gdy nie masz rozdzielności majątkowej oraz
 • gdy posiadacie wspólne konto bankowe.

 

Jak złożyć wniosek?

Złóż wniosek w serwisie transakcyjnym. Umowę zaakceptujesz smsem lub mobilną autoryzacją.

Umowę podpiszesz w oddziale.

Znajdź najbliższy oddział PB

Umowę zaakceptujesz w serwisie transakcyjnym smsem lub mobilną autoryzacją.

Jeśli nie jesteś jeszcze naszym klientem private banking złóż wniosek kontaktowy.

To nie jest oferta.

Inwestowanie w ramach usługi Dealer Rynku Finansowego wiąże się z ryzykiem. Nie gwarantuje realizacji założonego zysku ani założonego celu inwestycyjnego. Klient powinien mieć świadomość, że zawarcie transakcji opisanej w materiale niesie za sobą ryzyko poniesienia nieograniczonej straty. mBank S.A. nie gwarantuje zwrotu wniesionego kapitału, ani nie gwarantuje osiągnięcia zakładanego przez klienta zysku lub efektu ekonomicznego.

Klient, który rozważa zawarcie transakcji powinien w szczególności wziąć pod uwagę: ryzyka rynkowe, ryzyko prawne, działanie efektu dźwigni finansowej, potencjalnie wysoką zmienność cen/wycen transakcji, wymogi związane z ustanawianiem zabezpieczeń oraz ryzyko zaciągnięcia zobowiązania finansowego w wyniku zawierania transakcji. Szczegółowe opisy ryzyk, warunki świadczenia usług oraz opłaty związane z zawarciem transakcji załączyliśmy do Umowy o usługi powiernicze i usługi z zakresu transakcji rynku finansowego i znajdziesz je w: Regulaminie Zasady współpracy w zakresie transakcji rynku finansowego dla konsumentów, Regulaminie świadczenia usług Private Banking w mBanku S.A., Regulaminie świadczenia usług powierniczych, Opisie Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych, Opisie Transakcji Walutowych oraz Opisie Transakcji na Dłużnych Papierach Wartościowych.

mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne klienta i ich skutki. W szczególności mBank nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez klienta szkody (zarówno rzeczywiste, jak i utracone zyski). mBank S.A. zgodnie ze swoją znajomością rynku i wiedzą przedstawił w materiale ryzyka związane z opisywaną w nim transakcją.

Materiał nie stanowi doradztwa inwestycyjnego, porady ani rekomendacji dotyczącej kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych.

Materiał przygotowaliśmy w oparciu o ściśle określone warunki rynkowe. Gdy klient będzie miał zamiar zawrzeć transakcję, mBank S.A. nie gwarantuje tych samych parametrów i kwotowań, jak dla transakcji z materiału. Należy w szczególności wziąć pod uwagę, że zmienność warunków rynkowych może być znacznie wyższa, niż założona w przedstawionej informacji.

Klient nie powinien podejmować żadnych decyzji inwestycyjnych wyłącznie na podstawie tego materiału bez własnych dalszych analiz. mBank S.A. rekomenduje również zasięgnięcie przez klienta niezależnych, profesjonalnych porad doradców: inwestycyjnego, prawnego, podatkowego i rachunkowego. Klient powinien z pomocą tych doradców ocenić ryzyka każdej zawieranej transakcji oraz jej skutków ekonomicznych, prawnych, podatkowych i księgowych. Decyzje w przedmiocie zawarcia z mBankiem S.A. transakcji, w tym również momentu jej zawarcia, klient podejmuje w sposób samodzielny i niezależny od mBanku S.A.