Archiwum raportów grupy

Raporty Grupy mBanku za 2002 rok

Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki Grupy mBanku

mln zł 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aktywa ogółem (mln zł) 98 875 102 145 104 282 117 986 123 523 133 744 131 424
Kredyty i pożyczki udzielone klientom (netto) 67 852 66 947 68 210 74 582 78 434 81 763 84 476
Zobowiązania wobec klientów (mln zł) 54 244 57 984 61 674 72 422 81 141 91 418 91 496
Kapitały razem 8 073 9 619 10 256 11 073 12 275 13 051 14 292
Wynik z tytułu odsetek 2 167 2 280 2 226 2 491 2 511 2 833 3 136
Wynik z tytułu opłat i prowizji 840 787 835 902 897 906 992
Dochody ogółem 3 521 3 571 3 674 3 939 4 093 4 295 4 454
Koszty ogółem (wraz z amortyzacją) -1 680 -1 661 -1 678 -1 771 -2 051 -1 963 2 043
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek -373 -445 -478 -516 -421 -365 508
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A. 1 135 1 197 1 206 1 287 1 301 1 219 1 092
Marża odsetkowa netto 2,5% 2,4% 2,2% 2,3% 2,1% 2,3% 2,5%
Wskaźnik koszty/dochody 47,7% 46,5% 45,7% 44,9% 50,1% 45,7% 45,9%
Koszty ryzyka 0,60% 0,66% 0,70% 0,72% 0,54% 0,46% 0,61%
Zwrot na kapitale (ROE) 16,4% 14,6% 13,1% 13,1% 11,8% 10,1% 8,3%
Zwrot na aktywach (ROA) 1,3% 1,2% 1,1% 1,1% 1,0% 1,0% 0,8%
Współczynnik CET 1 9,6% 13,0% 14,2% 12,2% 14,3% 17,3% 18,3%
Łączny współczynnik kapitałowy 15,0% 18,7% 19,4% 14,7% 17,3% 20,3% 21,0%
Wskaźnik kredyty/depozyty 125,1% 115,5% 110,6% 103,0% 96,7% 89,4% 92,3%
Wskaźnik NPL 4,7% 5,2% 6,3% 6,4% 5,7% 5,4% 5,2%
Wskaźnik pokrycia rezerwami 66,2% 64,1% 47,8% 51,9% 58,9% 57,1% 59,0%
Zatrudnienie (etaty) 6 294 6 138 6 073 6 318 6 540 6 528 6 455

Podstawowe wskaźniki giełdowe dla Grupy mBanku

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Liczba akcji na koniec roku 42 102 746 42 138 976 42174013  42 210 057 42 238 924 42 280 127 42 312 122
Zysk na akcję** (zł) 26,96 28,43 28,62 30,50 30,82 28,90 25,81
Wartość księgowa na akcję (zł) 191,17 227,69 242,55 261,63 289,84 308,03 337,71
Cena/zysk 9,12 11,47 17,47 16,32 10,19 11,6 18,0
Cena/wartość księgowa 1,29 1,43 2,06 1,90 1,1 1,1 1,4
Cena akcji na ostatniej sesji w roku (zł) 246 326 500 498 314,0 335,3 465,0