I kwartał 2023 r. I półrocze 2023 r. III kwartał 2023 r. IV kwartał 2023 r.
pdfRaport zipRaport
movWebcast z konferencji movWebcast z konferencji
pdfPrezentacja pdfPrezentacja
xlsDane finansowe i biznesowe

 

Archiwum raportów grupy

Raporty Grupy mBanku za 2002 rok

Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki Grupy mBanku

mln zł 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Aktywa ogółem 131 424 145 781 158 353 178 861 198 373 209 892
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 84 476 94 766 104 980 108 271 117 677 120 183
Zobowiązania wobec klientów 87 353 98 552 113 184 133 672 157 072 174 131
Kapitały razem 14 292 15 171 16 153 16 675 13 718 12 715
Wynik z tytułu odsetek 3 136 3 496 4 003 4 009 4 126 5 909
Wynik z tytułu opłat i prowizji 1 249 1 258 1 271 1 508 1 868 2 120
Dochody ogółem 4 454 5 080 5 524 5 867 6 111 7 842
Koszty ogółem (wraz z amortyzacją) -2 043 -2 164 -2 329 -2 411 -2 457 -3 319
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek -508 -694 -794 -1 293 -879 -835
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A. 1 092 1 303 1 010 104 -1 179 -703
Marża odsetkowa netto 2,48% 2,58% 2,69% 2,33% 2,16% 3,70%
Wskaźnik koszty/dochody 45,9% 42,6% 42,2% 41,1% 40,2% 42,3%
Koszty ryzyka 0,61% 0,78% 0,79% 1,20% 0,76% 0,68%
Zwrot na kapitale (ROE) 8,0% 8,9% 6,4% 0,6% -7,2% -5,3%
Zwrot na aktywach (ROA) 0,83% 0,93% 0,66% 0,06% -0,59% -0,34%
Współczynnik CET 1 18,3% 17,5% 16,5% 17,0% 14,2% 13,8%
Łączny współczynnik kapitałowy 21,0% 20,7% 19,5% 19,9% 16,6% 16,4%
Wskaźnik kredyty/depozyty 96,7% 96,2% 92,8% 81,0% 74,9% 69,0%
Wskaźnik NPL 5,2% 4,8% 4,5% 4,8% 3,9% 4,0%
Wskaźnik pokrycia rezerwami 59,2% 62,5% 60,7% 58,3% 53,1% 52,3%
Zatrudnienie (etaty) 6 455 6 524 6 771 6 688 6 738 7 014

 

Podstawowe wskaźniki giełdowe dla Grupy mBanku

  2017 2018 2019 2020 2021 2022
Liczba akcji na koniec roku 42 312 122 42 336 982 42 350 367 42 367 040 42 384 884 42 433 495
Zysk na akcję (zł)  25,8  30,8  23,9  2,5 -27,8 -16,6
Wartość księgowa na akcję (zł) 337,7 358,3 381,4 393,5 323,6 299,6
Wskaźnik cena/zysk (P/E) 18,0x  13,8x  16,3x 73,1x n/a n/a
Wskaźnik cena/wartość księgowa (P/BV)  1,4x  1,2x 1,0x  0,5x 1,3x 1,0x
Cena akcji na ostatniej sesji w roku (zł) 465,0 424,2 389,4 179,2 433,2 296,0