Archiwum raportów grupy

Raporty Grupy mBanku za 2002 rok

Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki Grupy mBanku

mln zł 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Aktywa ogółem 117 986 123 523 133 744 131 424 145 781 158 721
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 74 582 78 434 81 763 84 476 94 766 105 347
Zobowiązania wobec klientów 72 422 81 141 91 418 91 496 102 009 116 661
Kapitały razem 11 073 12 275 13 051 14 292 15 171 16 153
Wynik z tytułu odsetek 2 491 2 511 2 833 3 136 3 496 4 003
Wynik z tytułu opłat i prowizji 902 897 906 992 976 965
Dochody ogółem 3 939 4 093 4 295 4 454 5 080 5 524
Koszty ogółem (wraz z amortyzacją) -1 771 -2 051 -1 963 -2 043 -2 164 -2 329
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek -516 -421 -365 -508 -694 -794
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A. 1 287 1 301 1 219 1 092 1 303 1 010
Marża odsetkowa netto 2,3% 2,1% 2,3% 2,5% 2,6% 2,7%
Wskaźnik koszty/dochody 44,9% 50,1% 45,7% 45,9% 42,6% 42,2%
Koszty ryzyka 0,72% 0,54% 0,46% 0,61% 0,78% 0,79%
Zwrot na kapitale (ROE) 13,1% 11,8% 10,1% 8,3% 9,4% 6,6%
Zwrot na aktywach (ROA) 1,13% 1,04% 0,95% 0,83% 0,93% 0,66%
Współczynnik CET 1 12,2% 14,3% 17,3% 18,3% 17,5% 16,5%
Łączny współczynnik kapitałowy 14,7% 17,3% 20,3% 21,0% 20,7% 19,5%
Wskaźnik kredyty/depozyty 103,0% 96,7% 89,4% 92,3% 92,9% 90,3%
Wskaźnik NPL 6,4% 5,7% 5,4% 5,2% 4,8% 4,5%
Wskaźnik pokrycia rezerwami 51,9% 58,9% 57,1% 59,2% 62,5% 60,7%
Zatrudnienie (etaty) 6 318 6 540 6 528 6 455 6 524 6 771

 

Podstawowe wskaźniki giełdowe dla Grupy mBanku

  2014 2015 2016 2017 2018 2019
Liczba akcji na koniec roku 42 210 057 42 238 924 42 280 127 42 312 122 42 336 982 42 350 367
Zysk na akcję (zł) 30,5 30,8 28,8 25,8 30,8 23,9
Wartość księgowa na akcję (zł) 261,6 289,8 308,0 337,7 358,3 381,4
Wskaźnik cena/zysk (P/E) 16,3 10,2 11,6 18,0 13,8 16,3
Wskaźnik cena/wartość księgowa (P/BV) 1,9 1,1 1,1 1,4 1,2 1,0
Cena akcji na ostatniej sesji w roku (zł) 498,0 314,0 335,3 465,0 424,2 389,4