Archiwum raportów grupy

Raporty Grupy mBanku za 2002 rok

Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki Grupy mBanku

mln zł 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Aktywa ogółem 98 876 102 145 104 283 117 986 123 523 133 744
Kredyty i pożyczki udzielone klientom (netto) 67 852 66 947 68 210 74 582 78 434 81 763
Zobowiązania wobec klientów 54 244 57 984 61 674 72 422 81 141 91 418
Kapitały razem 8 073 9 619 10 256 11 073 12 275 13 051
Wynik z tytułu odsetek 2 167 2 280 2 226 2 491 2 511 2 833
Wynik z tytułu opłat i prowizji 840 787 835 902 897 906
Dochody ogółem 3 521 3 571 3 674 3 939 4 093 4 295
Koszty ogółem (wraz z amortyzacją) -1 680 -1 661 -1 678 -1 771 -2 051 -1 963
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek -373 -445 -478 -516 -421 -365
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A. 1 135 1 197 1 206 1 287 1 301 1 219
             
Marża odsetkowa netto 2,47% 2,39% 2,21% 2,30% 2,13% 2,30%
Wskaźnik koszty/dochody 47,7% 46,5% 45,7% 44,9% 50,1% 45,7%
Koszty ryzyka 0,60% 0,66% 0,70% 0,72% 0,54% 0,46%
Zwrot na kapitale (ROE) 16,4% 14,6% 13,1% 13,1% 11,8% 10,1%
Zwrot na aktywach (ROA) 1,25% 1,23% 1,14% 1,13% 1,04% 0,95%
Współczynnik CET 1 9,6% 13,0% 14,2% 12,2% 14,3% 17,3%
Łączny współczynnik kapitałowy 15,0% 18,7% 19,4% 14,7% 17,3% 20,3%
Wskaźnik kredyty/depozyty 125,1% 115,5% 110,6% 103,0% 96,7% 89,4%
Wskaźnik NPL 4,7% 5,2% 6,3% 6,4% 5,7% 5,4%
Wskaźnik pokrycia rezerwami 66,2% 64,1% 47,8% 51,9% 58,9% 57,1%
Zatrudnienie (etaty) 6 294 6 138 6 073 6 318 6 540 6 528

Podstawowe wskaźniki giełdowe dla Grupy mBanku

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Liczba akcji (na koniec roku) 42 102 746 42 138 976 42 174 013 42 210 057 42 238 924 42 280 127
Zysk na akcję (zł) 27,0 28,4 28,6 30,5 30,8 28,9
Wartość księgowa na akcję (zł) 191,2 227,7 242,6 261,6 289,8 308,0
Cena/zysk (P/E) 9,1x 11,4x 17,5x 16,3x 10,2x 11,6x
Cena/wartość księgowa (P/BV) 1,3x 1,4x 2,1x 1,9x 1,1x 1,1x
Cena akcji na ostatniej sesji w roku (zł) 246,0 326,0 500,0 498,0 314,0 335,3