Strategia Grupy mBanku na lata 2021-2025
Od ikony mobilności, do ikony możliwości.

 • Zarząd mBanku opracował nową strategię na lata 2021-2025. Ma ona na celu wykorzystanie naszych obecnych przewag konkurencyjnych, dostosowanie się do nowego otoczenia i zaradzenie słabościom. W rezultacie ma zapewnić, że bank nadal będzie plasował się wśród najlepszych instytucji finansowych w Polsce i jednocześnie osiągnie lepszą wycenę. Określając nasze aspiracje, cele i inicjatywy, uwzględniliśmy między innymi przewidywane perspektywy gospodarcze i rynkowe, wymogi regulacyjne, postęp technologiczny, ewolucję zachowań konsumentów i jej dynamikę, lokalne ograniczenia oraz uwarunkowania wewnętrzne.

W strategii Grupy mBanku na lata 2021-2025, skupimy się na 5 obszarach:

 

Naszą aspiracją jest stać się wiodącą bankowością detaliczną zintegrowaną z cyklem życia klienta. Udany wzrost organiczny będzie dalej zasilany przez ciągłą akwizycję nowych (przede wszystkim młodych) klientów i dojrzewanie obecnych. Zorganizujemy się wokół segmentów demograficznych, aby rozwinąć kompletną ofertę i propozycję wartości precyzyjnie zaspokajające potrzeby pojawiające się w różnych fazach życia klienta. Skupimy się na kredytach hipotecznych (ekspansja przez poprawiony ich proces udzielania), kompleksowej ofercie inwestycyjnej (przez własne nowo utworzone TFI), narzędziach zarządzania finansami osobistymi i ekosystemie usług pozabankowych. Wraz ze wzmocnieniem podejścia mobile-first, będziemy projektować kanały kontaktu mBanku z nastawieniem na zdalny dostęp i cyfrową sprzedaż. Będziemy wspierać przedsiębiorców
i małe firmy przez dostarczanie im dostosowanej do branży wiedzy i zintegrowaną platformę do zarządzania różnymi zadaniami związanymi z prowadzoną działalnością.

Mając silną pozycję wyjściową na rynku e-commerce w Polsce i ponadprzeciętne rozwiązania transakcyjne, aspirujemy do bycia preferowanym bankiem dla internetowych sprzedawców i sklepów, jak również ulubioną platformą dla klientów kupujących w sieci. Dostrzegamy szansę wzrostu w dalszym wzmacnianiu naszej oferty i uzupełnianiu jej o nowe elementy. Chcemy, aby nasz integrator płatności Paynow zyskał znaczący udział w procesowaniu wolumenów transakcyjnych. Poszerzymy zakres usług dodatkowych i udostępnimy dopasowane finansowanie, aby zwiększyć znaczenie relacji z mBankiem i stać się dla sprzedawców partnerem w głównych obszarach ich działalności w e-commerce. Planujemy również unowocześnić i rozszerzyć naszą obecną platformę mOkazje.

Chcemy rozwijać działalność w segmencie bankowości korporacyjnej, optymalizując ekspozycje w kierunku wyższej rentowności. Będziemy nawiązywać, rozszerzać i zacieśniać współpracę z przedsiębiorstwami z perspektywicznych branż i szybko rosnących sektorów gospodarki, które są zgodne z naszą agendą ESG. Zwiększymy naszą koncentrację na segmencie MŚP, aby zyskać na ich postępującej migracji do e-commerce. Aby jeszcze poprawić satysfakcję klientów i wewnętrzną efektywność, dostarczymy najlepsze, całościowe doświadczenie w bankowości cyfrowej dla korporacji w Polsce. Przeprojektujemy także nasz proces kredytowy, aby wspierał wzrost biznesu oraz zapewniał bezpieczny poziom kosztów ryzyka. Równolegle, zamierzamy wzmocnić relacje z klientami poprzez dodatkowe usługi oparte na wiedzy, wsparcie pierwszorzędnych doradców i głęboką ekspertyzę branżową.

Naszym głównym celem jest zapewnianie wysokiej jakości, dostępności i bezpieczeństwa serwisów mBanku oraz rozwiązań dla klientów. Dzięki gotowości na rozwiązania chmurowe, będziemy dążyć do utrzymania technologicznej przewagi mBanku w sektorze finansowym. Pozwoli nam to także wzmocnić elastyczność, podnieść innowacyjność aplikacji biznesowych, skrócić czas wprowadzania produktu na rynek i zwiększyć skalowalność używanej technologii. Ciągły rozwój wielowarstwowego modelu obrony cyberbezpieczeństwa i zapewnienie poufności danych pozostanie naszym stałym priorytetem. Dążymy do oferowania najwyższej możliwej ochrony naszej aplikacji mobilnej oraz najbezpieczniejszego i przyjaznego klientom procesu weryfikacji tożsamości we wszystkich kanałach cyfrowych. Zastosujemy sztuczną inteligencję i analitykę danych, aby wesprzeć tworzenie innowacyjnych produktów i lepszą ocenę ryzyka, jak również podnieść efektywność systemów wewnętrznych i przepływu pracy.

Tworzymy kulturę, w której współpraca opiera się na zaufaniu i dobrych intencjach. Dzięki temu dostarczymy ludziom bezpieczną przestrzeń do eksperymentowania, bycia innowacyjnym i podejmowania śmiałych decyzji. Opracujemy najlepsze w swojej klasie środowisko pracy hybrydowej. Menadżerowie mBanku nabędą praktyczne umiejętności w kierowaniu rozproszonymi zespołami, a nasi pracownicy będą korzystać z nowej technologii komunikacji i współpracy. Uczynimy zdolności ludzi przewagą konkurencyjną dla organizacji, przez podejście oparte na mocnych stronach, które pozwoli wykorzystać indywidualne talenty i skupi się na przyszłych umiejętnościach potrzebnych organizacji do odniesienia sukcesu. Zmodyfikujemy system wynagradzania, aby stał się atrakcyjny z perspektywy pracownika i wspierał cele organizacji.

 • Jako integralną część działalności Grupy mBanku, wdrażamy naszą strategię ESG, która została zaktualizowana w IV kw. 2023 roku. Chcemy pozostać liderem zrównoważonej bankowości w Polsce. Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności za klimat, społeczeństwo, kondycję finansową klientów i zgodność z deklarowanymi wartościami ESG. Zamierzamy ograniczać emisję gazów cieplarnianych generowanych zarówno bezpośrednio przez nas samych, jak i przez portfel kredytowy, który finansujemy. Naszym celem jest osiągnięcie net zero w działalności własnej (zakres 1 i 2) do 2040 roku. Wykorzystamy metody Science Based Targets Initiative do wyznaczenia celów dekarbonizacyjnych i przekształcenia naszych ekspozycji kredytowych, aby osiągnęły net zero (zakres 3) do 2050 roku. Zachęcamy naszych klientów do korzystania z produktów i usług, które promują zrównoważony rozwój i wspierają transformację energetyczną. Dzięki włączeniu standardów ESG do naszych procesów biznesowych i ryzyka, będziemy prowadzić odpowiedzialną sprzedaż, której towarzyszy jasna i precyzyjna komunikacja, transparentnie przedstawiać ryzyka związane z określonymi produktami finansowymi i kontynuować kampanie edukacyjne o bezpiecznym bankowaniu w sieci i ochronie danych osobowych. Dzięki rozwojowi dedykowanych funkcjonalności do zarządzania finansami osobistymi (PFM), wspieramy zdrowie finansowe klientów mBanku. Chcemy tworzyć ukierunkowane na ESG środowisko pracy i zapewniać równość płci. Różnorodność i inkluzywność odgrywają ważną rolę w sposobie zarządzania naszą firmą. Chcemy budować wiarygodne relacje i wzmacniać zaufanie naszych interesariuszy, działając transparentnie i przykładając wagę do wysokiej jakości ujawnień w zakresie ESG.

Pytania i odpowiedzi

Dywidenda

Walne Zgromadzenie

 • 1.  

  Czy akcjonariusz zagraniczny może oddać głos przez system proxy-voting?

  • W celu oddania głosu w sposób zdalny, akcjonariusz może powołać pełnomocnika – mBank nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zapisy ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia precyzują zasady uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem powołanego pełnomocnika. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się wśród materiałów na Walne Zgromadzenie. Wykorzystanie formularza nie jest obowiązkowe.

 • 2.  

  Co zrobić, aby uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu?

  • Stosownie do art. 4061 § 1 Ksh, prawo uczestniczenia w ZWZ mając osoby będące akcjonariuszami Banku na 16 dni przed datą ZWZ (Dzień Rejestracji). Inwestor, który chce uczestniczyć w ZWZ, musi nabyć akcje spółki najpóźniej 18 dni przed terminem ZWZ w związku z tym, że rozliczenie akcji następuje po 2 dniach od zakupu. Następnie, akcjonariusz powinien złożyć w swoim domu maklerskim odpowiednią dyspozycję o wydanie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zgłoszenia należy dokonać nie później niż w pierwszym dniu po Dniu Rejestracji. Domy maklerskie przygotowuję listy uprawnionych akcjonariuszy i przekazują je do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW).

Wyniki finansowe

Inne