Strategia Grupy mBanku na lata 2020-2023
pt. „Rośniemy z klientami i dzięki nim”

 • Strategia Grupy mBanku na lata 2020-2023 została opracowana jako odpowiedź na bieżące zmiany w otoczeniu oraz spodziewane trendy w przyszłości. Wzięliśmy pod uwagę m.in. perspektywy gospodarcze, postęp technologiczny, ewolucję zachowań i oczekiwań konsumentów, lokalne ograniczenia, a także uwarunkowania wewnętrzne. Czerpiąc z doświadczenia zgromadzonego w toku realizacji poprzedniej strategii, potwierdzamy dalszą adekwatność misji i wartości Grupy mBanku także w horyzoncie nowego planu.

W strategii na lata 2020-2023, skoncentrujemy się na 4 obszarach, odpowiadających kluczowym komponentom naszego modelu biznesowego:

 

Akwizycja i długotrwałe relacje

Będziemy rosnąć organicznie, stale pozyskiwać nowych klientów (szczególnie młodych i firmy) oraz wzmacniać naszą pozycję w grupie wiekowej 30-45 lat. Poprawimy retencję klientów indywidualnych, rozwiniemy produkty kotwiczące ich w banku na poszczególnych etapach cyklu życia. W segmencie korporacyjnym będziemy kształtować portfel klientów antycypując trendy i zmiany w otoczeniu. Jednocześnie zachowamy dużą dywersyfikację eskpozycji. Rozbudujemy wiedzę o klientach, aby jeszcze precyzyjniej identyfikować i zaspokajać ich potrzeby, konstruując spersonalizowaną ofertę. Zgodnie z założeniami empatii, będziemy komunikować się z klientami w sposób zrozumiały i wyróżniać transparentnością oferty, w tym naszej polityki cenowej.

Ekosystem i user experience

Będziemy stale ulepszać zdalne kanały dostępu do banku i promować cyfrową samoobsługę. Nadamy wiodącą rolę aplikacji mobilnej, posiadającej identyczny zakres funkcjonalności jak serwis bankowości internetowej, a contact center i placówki będą pełnić rolę wspierającą. Będziemy rozwijać platformę detaliczną przez uzupełnienie jej o usługi dodane i ofertę wybranych partnerów, w tym niefinansowych. Skupieni na zapewnieniu wygody, łatwości i szybkości obsługi, zbudujemy najlepszą w Polsce bankowość cyfrową dla korporacji.

Przewaga operacyjna

Utrzymamy przewagę technologiczną w sektorze finansowym. Będziemy opierać się na „zwinnych” interdyscyplinarnych zespołach, projektujących i dostarczających rozwiązania od początku do końca. Zmodyfikujemy architekturę IT, wykorzystując najlepsze praktyki w branży. Zwiększymy zakres cyfrowej samodzielności klientów, równolegle optymalizując sieć sprzedaży. Poprawimy sprawność operacyjną banku poprzez implementację na szeroką skalę automatyzacji oraz uproszczenie procesów.

Będziemy dbać, aby środowisko i organizacja pracy w Grupie mBanku sprzyjały efektywności, współpracy, wysokiemu zaangażowaniu i kreowaniu innowacyjnych rozwiązań. Chcemy kształtować menedżerów, którzy myślą perspektywicznie i inspirują do rozwoju oraz pracowników, którzy poszukują nowych rozwiązań i dbają o klienta. Wykorzystamy technologię, aby odciążyć pracowników od rutynowych zadań oraz będziemy wdrażać zautomatyzowane narzędzia ułatwiające zapewnienie zgodności z regulacjami.

Działania Grupy mBanku w latach 2020-2023 będą ukierunkowane na osiągnięcie następujących celów finansowych:

 • Marża odsetkowa (NIM): wzrost do ~3,0% w 2023 roku,
 • Wskaźnik koszty/dochody (C/I): redukcja do ~40% w 2023 roku,
 • Zwrot na kapitale (ROE netto): poprawa do ~10,5% w 2023 roku,
 • Relacja kredyty/depozyty: w przedziale 92-94% w każdym roku,
 • Współczynniki kapitałowe: końcoworoczne minimum 1,5 p.p. powyżej wymagań KNF,
 • Średni roczny wzrost (CAGR) w okresie 2019-2023 w wysokości: kredyty ~6%, depozyty ~6%, przychody ogółem ~8%, koszty ogółem ~5%.

Celem mBanku jest wypłata dywidendy na poziomie 50% zysku netto.

Pytania i odpowiedzi

Dywidenda

Walne Zgromadzenie

 • 1.  

  Czy akcjonariusz zagraniczny może oddać głos przez system proxy-voting?

  • W celu oddania głosu w sposób zdalny, akcjonariusz może powołać pełnomocnika – mBank nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zapisy ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia precyzują zasady uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem powołanego pełnomocnika. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się wśród materiałów na Walne Zgromadzenie. Wykorzystanie formularza nie jest obowiązkowe.

 • 2.  

  Co zrobić, aby uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu?

  • Stosownie do art. 4061 § 1 Ksh, prawo uczestniczenia w ZWZ mając osoby będące akcjonariuszami Banku na 16 dni przed datą ZWZ (Dzień Rejestracji). Inwestor, który chce uczestniczyć w ZWZ, musi nabyć akcje spółki najpóźniej 18 dni przed terminem ZWZ w związku z tym, że rozliczenie akcji następuje po 2 dniach od zakupu. Następnie, akcjonariusz powinien złożyć w swoim domu maklerskim odpowiednią dyspozycję o wydanie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zgłoszenia należy dokonać nie później niż w pierwszym dniu po Dniu Rejestracji. Domy maklerskie przygotowuję listy uprawnionych akcjonariuszy i przekazują je do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW).

Wyniki finansowe

Inne