Strategia Grupy mBanku na lata 2016-2020 wyznacza azymut w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu

Empatia

Jak zadowalać naszych klientów i uczynić bankowość przyjazną?

 • Oferować najlepsze doświadczenia dla klientów - dostarczać dokładnie to, czego i kiedy potrzebują
 • Łatwa i przyjazna bankowość
 • Skalibrowana akwizycja klientów ukierunkowana na rozwój aktywnej bazy, w tym aspiracją mBanku jest pozyskiwać 1/3 młodych wchodzących na rynek bankowy
 • Rozszerzyć źródła informacji o kliencie, aby precyzyjnie oferować produkty i usługi

Mobilność

Jak zbudować dominującą pozycję jako bank mobilny?

 • Stanowić punkt referencyjny w kategorii bankowości mobilnej
 • Oferować najlepszą (wygodną, przyjazną, intuicyjną i angażującą) aplikację mobilną
 • Wzmacniać podejście ‘mobile first’ w wielokanałowym modelu dostępu i dystrybucji
 • Zminimalizować lukę funkcjonalną względem bankowości internetowej
 • Zwiększać bazę aktywnych użytkowników aplikacji mobilnej i sprzedaż przez ten kanał

Efektywność

Jak skutecznie zarządzać naszymi zasobami?

 • Wzrost biznesu utrzymując obecną wielkość zatrudnienia
 • Zwiększać średnie przychody na klienta każdego roku
 • Poprawiać rentowność aktywów poprzez aktywne zarządzanie bilansem
 • Wzmacniać profil finansowania dzięki rosnącym wolumenom listów zastawnych i depozytów transakcyjnych
 • Upraszczać, automatyzować i digitalizować wszystkie procesy, aby być bankiem bez papieru

Cele finansowe – 5 kluczowych miar

Miara finansowa  Pozycja docelowa
1. Efektywność kosztowa: Wskaźnik koszty/dochody Top3 w Polsce, rokrocznie - być w gronie trzech najbardziej efektywnych banków giełdowych w Polsce
2. Rentowność powierzonego kapitału: Zwrot na kapitale (ROE netto) Top3 w Polsce, rokrocznie - być w gronie trzech najbardziej rentownych banków giełdowych w Polsce, przy założeniu ROE uwzględniającego wypłatę dywidendy
3. Rentowność bilansu: Zwrot na aktywach (ROA netto) Top3 w Polsce, w 2020 r. - być w gronie trzech banków giełdowych w Polsce z najwyższym ROA
4. Pozycja kapitałowa w zakresie adekwatności kapitału podstawowego: Wskaźnik CET 1 Utrzymywać wskaźnik CET 1 min. 1,5 p.p. powyżej wymogu kapitałowego dla mBanku i zdolność wypłaty dywidendy każdego roku
5. Stabilność finansowania: Wskaźnik kredyty/depozyty Utrzymywać wskaźnik L/D na poziomie co najwyżej nieznacznie przekraczającym 100%, każdego roku

 

Pytania i odpowiedzi

Dywidenda

Walne Zgromadzenie

 • 1.  

  Czy akcjonariusz zagraniczny może oddać głos przez system proxy-voting?

  • W celu oddania głosu w sposób zdalny, akcjonariusz może powołać pełnomocnika – mBank nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zapisy ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia precyzują zasady uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem powołanego pełnomocnika. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się wśród materiałów na Walne Zgromadzenie. Wykorzystanie formularza nie jest obowiązkowe.

 • 2.  

  Co zrobić, aby uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu?

  • Stosownie do art. 4061 § 1 Ksh, prawo uczestniczenia w ZWZ mając osoby będące akcjonariuszami Banku na 16 dni przed datą ZWZ (Dzień Rejestracji). Inwestor, który chce uczestniczyć w ZWZ, musi nabyć akcje spółki najpóźniej 18 dni przed terminem ZWZ w związku z tym, że rozliczenie akcji następuje po 2 dniach od zakupu. Następnie, akcjonariusz powinien złożyć w swoim domu maklerskim odpowiednią dyspozycję o wydanie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zgłoszenia należy dokonać nie później niż w pierwszym dniu po Dniu Rejestracji. Domy maklerskie przygotowuję listy uprawnionych akcjonariuszy i przekazują je do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW).

Wyniki finansowe

Inne