• 1.  

  Rating agencji Fitch Ratings dla mBanku

  • Długoterminowa ocena  Krótkoterminowa ocen  Viability rating  Ocena wsparcia  Perspektywa dla ratingu długoterminowego 
   BBB- F3 bbb- 3 na liście obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym

   Ostatnia zmiana: 15 października 2019 r.
   - "BBB" - czwarta ocena w skali inwestycyjnej, wskazuje na dobrą zdolność spłaty zobowiązań finansowych w perspektywie długoterminowej( skala ocen AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, RD, D możliwością dodania znaku "+" lub "-" w zależności od poziomu głównej kategorii oceny.)
   - "F2" - wskazuje na dobrą zdolność terminowego regulowania zobowiązań w perspektywie krótkoterminowej (skala ocen F1, F2, F3, B, C, RD, D z możliwością dodania znaku "+" lub "-" w zależności od poziomu głównej kategorii oceny.)

    

   Rating dla emisji długu niepodporządkowanego w ramach Programu Emisji Euroobligacji (EMTN)

   Długoterminowy Krótkoterminowy
   BBB-

   F3

    

   Rating dla Polski

   Długoterminowy Krótkoterminowy
   A- F2

    

   Rating dla Commerzbanku

   Długoterminowy Krótkoterminowy
   BBB+ (perspektywa negatywna) F2

    

   Analitycy

   Michał Bryks  Jakub Kopiec 
   tel.: +48 22 338 62 93 
   Michal.Bryks@fitchratings.com
   tel.: +48 22 330 67 02 
   jakub.kopiec@fitchratings.com
 • 2.  

  Rating agencji S&P Global Ratings

  •  Rating długoterminowy Rating krótkoterminowy  Rating samodzielny (SACP)  Perspektywa dla ratingu długoterminowego 
    BBB  A-2  bbb rozwojowa

   Pierwszy rating na zlecenie przyznany 6 czerwca 2013 r.  Ostatnia zmiana ratingu 15 września 2019 roku.

   BBB (w skali: AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, R, SD i D; ratingi z "AA" do "CCC" mogą być modyfikowane przez dodanie plusa (+ ) lub minusa (-), by pokazać względną pozycję w ramach głównych kategorii ratingowych) - odpowiednia zdolność do wywiązywania się ze zobowiązań finansowych. Jednak niekorzystne warunki gospodarcze lub zmieniających się okoliczności mogą prowadzić do osłabienia zdolności dłużnika do wywiązania się ze zobowiązań finansowych.
   A-2 (w skali: A-1, A-2, A-3, B, C, R, SD i D) - zadowalająca zdolność do wywiązywania się ze zobowiązań finansowych. Jednakże, zdolność ta jest nieco bardziej podatna na negatywne zmiany okoliczności i warunków gospodarczych niż w przypadku najwyższej kategorii oceny.

    

   Rating dla emisji długu niezabezpieczonego w ramach Programu Emisji Euroobligacji (EMTN)

   Długoterminowy Krótkoterminowy
   BBB A-2

    

   Rating kontrahenta w przypadku procesu przymusowej restrukturyzacji (RCR - ang. resolution counterparty rating)

   Długookresowy

   Krótkookresowy

   BBB+

   A-2

    

    
   Rating dla Polski

   Długoterminowy Krótkoterminowy
   A- A2

    

   Rating dla Commerzbanku

   Długoterminowy Krótkoterminowy
   A- (perspektywa negatywna) A2

    

   Analitycy

   Michal Selbka Harm Semder
   michal.selbka@spglobal.com  harm.semder@spglobal.com

    

    

 • 3.  

  Pozostałe ratingi wiarygodności kredytowej

  • Moody’s Investors Service
   Rating Moody’s Investors Service oparty jest wyłącznie na ogólnodostępnych informacjach.

    Długookresowa ocena depozytów Krótkookresowa ocena depozytów Baseline Credit Assessment (BCA) Adjusted BCA Ocena ryzyka kontrahenta
   A3 P-2 baa3 baa2 A2 (cr) / P-1 (cr)

    

   Rating dla Polski

    Długoterminowy Krótkoterminowy
   A2 P - 1

    

   Rating dla Commerzbanku

   Długookresowa ocena depozytów Rating krótkoterminowy
   Long-term Issuer Credit Rating / Preferred senior unsecured debt (senior)
   Baseline Credit Assessment (BCA)
   A1 P - 1 A1 baa2

     

   Capital Intelligence Ratings

   Rating oparty na ogólnodostępnych informacjach.

   Rating długoterminowy

   (waluty obce)

   Rating krótkookresowy
   (waluty obce)
   Rating indywidualny Banku (BSR) Podstawowa siła finansowa (CFS)
   A- A2 bbb+ bbb+

    

   EuroRating

   Rating oparty na ogólnodostępnych informacjach.

   Rating kredytowy emitenta
   BBB ip

    

Kontakt:

Paweł Lipiński
tel. +48 22 829 15 33
Pawel.Lipinski@mbank.pl