DANE FINANSOWE

 

Wybrane dane finansowe

 

Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informację uzupełniającą do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy mBanku S.A. za 2015 rok.

Do wyliczenia wybranych danych finansowych w EUR zastosowano następujące kursy:

 • dla pozycji skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej – kurs NBP z dnia 31 grudnia 2015 roku – 1 EUR = 4,2615 PLN oraz kurs z dnia 31 grudnia 2014 roku – 1 EUR = 4,2623 PLN
 • dla pozycji skonsolidowanego rachunku zysków i start - kurs wyliczony jako średnia kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2015 i 2014 roku, odpowiednio: 1 EUR = 4,1848 PLN i 1 EUR = 4,1893 PLN.

 

   
w tys. zł w tys. EUR
Rok kończący się 31.12.2015 Rok kończacy się 31.12.2014 Rok kończący się 31.12.2015 Rok kończacy się 31.12.2014
I. Przychody z tytułu opłat i prowizji 3 660 505 3 956 254 874 714 944 371
II. Przychody z tytułu opłat i prowizji 1 433 927 1 399 601 342 651 334 089
III. Wynik na działalności handlowej 292 935 369 156 70 000 88 119
IV. Wynik na działalności operacyjnej 1 617 855 1 652 700 386 603 394 505
V. Zysk brutto 1 617 855 1 652 700 386 603 394 505
VI. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A. 1 301 246 1 286 668 310 946 307 132
VII. Zysk netto przypadający na udziąły niekontrolujące 2 882 2 642 689 631

VIII.

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 989 966 481 916 1 670 323 115 035
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 291 202 (196 312) 69 586 (46 860)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (5 320 487) 721 137 (1 271 384) 172 146
XI. Przepływy pieniężne netto, razem 1 960 681 1 006 777 468 524 240 321
XII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 30,82 30,50 7,36 7,28
XIII. Rozwodniony zysk na jedną akcje zwykłą (w zł/EUR) 30,80 30,47 7,36 7,27
XiV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ( zł/EUR) - 17,00 - 4,06
w tys. zł w tys. EUR
Stan na dzień Stan na dzień
31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014
I. Aktywa razem 123 523 021 117 985 822 28 985 808 27 681 257
II. Zobowiazania wobec banku centralnego - - - -
III. Zobowiązania wobec innych banków 12 019 331 13 383 829 2 820 446 3 140 049
IV. Zobowiązania wobec klientów 81 140 866 72 422 479 19 040 447 16 991 408
V. Kapitały własne przepadające na akcjonariuszy mBanku S.A. 12 242 346 11 043 242 2 872 779 2 590 911
VI. Udziały niekontrolujące 32 618 29 738 7 654 6 977
VII. Kapitał akcyjny 168 956 168 840 39 647 39 612
VIII. Liczba akcji 42 238 924 42 210 057 42 238 924 42 210 057
IX. Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/EUR) 289,84 261,63 68,01 61,38
X. Łączny współczynnik kapitałowy 17,25 14,66 17,25 14,66

 

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

   
Nota Rok kończący się 31 grudnia
2015 2014
Przychody z tytułu odsetek 6 3 660 505 3 956 254
Koszty odsetek 6 (1 149 132) (1 465 596)
Wynik z tytułu odsetek 2 511 373 2 490 658
Przychody z tytułu opłat i prowizji 7 1 433 927 1 399 601
Koszty z tytułu opłat i prowizji 7 (536 751) (497 911)
Wynik z tytułu opłat i prowizji 897 176 901 690
Przychody z tytułu dywidend 8 17 540 19 992
Wynik na działalności handlowej 9 292 935 369 156
Wynik z pozycji wymiany 288 708 233 048
Wynik na pozostałej działalności handlowej oraz na rachunkowości zabezpieczeń 4 227 136 108
Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone, w tym: 23 314 408 51 926
Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych 133 213 55 373
Wynik na inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone 181 195 (3 447)
Udział w zyskach (stratach) inwestycji we wspólne przedsięwzięcia (141) -
Pozostałe przychody operacyjne 10 245 859 346 922
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek 13 (421 222) (515 903)
Ogólne koszty administracyjne 11 (1 854 596) (1 580 543)
Amortyzacja 25, 26 (199 650) (190 022)
Pozostałe koszty operacyjne 12 (185 827) (241 176)
Wynik działalności operacyjnej 1 617 855 1 652 700
Zysk brutto 1 617 855 1 652 700
Podatek dochodowy 14 (313 727) (363 390)
Zysk netto 1 304 128 1 289 310
Zysk netto przypadający na:
- akcjonariuszy mBanku S.A. 1 301 246 1 286 668
- udziały niekontrolujące 2 882 2 642
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A. 1 301 246 1 286 668
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 15 42 221 351 42 189 705
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) 15 30,82 30,50
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 15 42 247 160 42 221 295
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) 15 30,80 30,47

 

Skosolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

 

   
Aktywa Nota 31.12.2015 31.12.2014
Kasa, operacje z bankiem centralnym 17 5 938 133 3 054 549
Należności od banków 18 1 897 334 3 751 415
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 19 557 541 1 163 944
Pochodne instrumenty finansowe 20 3 349 328 4 865 517
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 22 78 433 546 74 582 350
Różnice z rachunkowości zabezpieczeń dotyczące wartości godziwej pozycji zabezpieczanych 21 130 461
Inwestycyjne papiery wartościowe 23 30 736 949 27 678 614
Inwestycje we wspólne przedsięwzięcia 7 359 -
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 24 - 576 838
Wartości niematerialne 25 519 049 465 626
Rzeczowe aktywa trwałe 26 744 522 717 377
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 1 850 61 751
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 34 366 088 272 416
Inne aktywa 27 971 192 794 964
AKTYWA RAZEM 123 523 021 117 985 822
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY
Z o b o w i ą z a n i a
Zobowiązania wobec banku centralnego
Zobowiązania wobec innych banków 28 12 019 331 13 383 829
Pochodne instrumenty finansowe 20 3 173 638 4 719 056
Zobowiązania wobec klientów 29 81 140 866 72 422 479
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 30 8 946 195 10 341 742
Różnice z rachunkowości zabezpieczeń dotyczące wartości godziwej pozycji zabezpieczanych 21 100 098 103 382
Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży 24 - 276 341
Pozostałe zobowiązania 32 1 764 091 1 349 654
Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego 50 126 1 969
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 34 981 9 785
Rezerwy 33 225 416 176 881
Zobowiązania podporządkowane 31 3 827 315 4 127 724
Z o b o w i ą z a n i a   r a z e m 111 248 057 106 912 842
K a p i t a ł y
Kapitały własne przypadające na akcjonariuszy mBanku S.A. 12 242 346 11 043 242
Kapitał podstawowy: 3 535 758 3 523 903
- Zarejestrowany kapitał akcyjny 38 168 956 168 840
- Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej 39 3 366 802 3 355 063
Zyski zatrzymane 40 8 273 782 6 969 816
- Wynik finansowy z lat ubiegłych 6 972 536 5 683 148
- Wynik roku bieżącego 1 301 246 1 286 668
Inne pozycje kapitału własnego 41 432 806 549 523
Udziały niekontrolujące 32 618 29 738
K a p i t a ł y r a z e m 12 274 964 11 072 980
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY RAZEM 123 523 021 117 985 822
Łączny współczynnik kapitałowy 49 17,25 14,66
Współczynnik kapitału podstawowego Tier I 49 14,29 12,24
Wartość księgowa 12 242 346 11 043 242
Liczba akcji 42 238 924 42 210 057
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 289,84 261,63

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

   
Nota

Rok kończący się 31

grudnia

2015 2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 6 989 966 481 916
Zysk przed opodatkowaniem 1 617 855 1 652 700
Korekty: 5 372 111 1 170 784
Zapłacony podatek dochodowy 256 570 398 422
Amortyzacja 25, 26 245 425 240 441
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych z działalności finansowej 1 611 739 796 603
(Zyski) straty z działalności inwestycyjnej (321 382) (2 121)
Utrata wartości inwestycyjnych papierów wartościowych 8 086 3 447
Dywidendy otrzymane 8 (17 540) (19 992)
Przychody odsetkowe (rachunek zysków i strat) 6 (3 660 505) (3 956 254)
Koszty odsetkowe (rachunek zysków i strat) 6 1 149 132 1 465 596
Odsetki otrzymane 3 844 426 4 226 919
Odsetki zapłacone (1 121 141) (1 259 024)
Zmiana stanu należności od banków 1 418 145 (1 002 595)
Zmiana stanu papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 71 698 (72 578)
Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu pochodnych instrumentów finansowych (8 161) (204 904)
Zmiana stanu pożyczek i kredytów udzielonych klientom (3 863 810) (6 406 450)
Zmiana stanu inwestycyjnych papierów wartościowych (3 374 776) (2 284 104)
Zmiana stanu pozostałych aktywów (168 378) (387 566)
Zmiana stanu zobowiązań wobec banków 612 911 (2 846 865)
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów 8 430 304 9 799 826
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 134 591 818 384
Zmiana stanu rezerw 48 535 (51 347)
Zmiana stanu innych zobowiązań 589 382 370 222
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 989 966 481 916
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 291 202 (196 312)
Wpływy z działalności inwestycyjnej 654 702 54 988
Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych, po odliczeniu zbytych środków pieniężnych 427 424 -
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 31 186 34 996
Dywidendy otrzymane 8 17 540 19 992
Inne wpływy inwestycyjne 178 552 -
Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 363 500 251 300
Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych 2 997 -
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 342 942 251 300
Inne wydatki inwestycyjne 17 561 -
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 291 202 (196 312)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (5 320 487) 721 173
Wpływy z działalności finansowej 2 136 724 6 027 185
Z tytułu kredytów i pożyczek otrzymanych od banków 180 475 -
Z tytułu kredytów i pożyczek otrzymanych od innych podmiotów 415 420 1 050 075
Emisja dłużnych papierów wartościowych 1 540 713 4 226 966
Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych 31 - 750 000
Z tytułu emisji akcji zwykłych 116 144
Wydatki z tytułu działalności finansowej 7 457 211 5 306 012
Spłaty kredytów i pożyczek od banków 3 380 926 3 601 459
Spłaty kredytów i pożyczek na rzecz innych podmiotów 12 655 10 064
Wykup dłużnych papierów wartościowych 3 055 583 136 462
Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych 31 637 661 480 122
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 509 439
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli - 716 984
Odsetki zapłacone od kredytów otrzymanych od banków oraz od pożyczek podporządkowanych 369 877 360 482
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 5 320 487 721 173
Zmiana stanu środków pieniężnych netto, razem (A+B+C) 1 960 681 1 006 777
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych (15 804) 19 088
Środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego 4 711 505 3 685 640
Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego 43 6 656 382 4 711 505

 

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

 

Zmiany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

   
Nota Kapitał podstawowy Zyski zatrzymane Inne pozycje capitału własnego Kapitały przypadające na akcjonariuszy mBanku S.A. razem Udziały niekontrolujące Razem
Zarejestrowany kapitał akcyjny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej Pozostały kapitał zapasowy Pozostałe kapitały rezerwowe Fundusz ogólnego ryzyka Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych Wynik roku bieżącego przypadający na  akcjonariuszy mBanku S.A. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Zabezpieczenia przepływów pieniężnych Zyski i straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia
Stan na 1 stycznia 2015 r. 168 840 3 355 063 4 413 825 101 252 1 041 953 1 412 786 - (1 765) 549 621 4 056 (2 389) 11 043 242 29 738 11 072 980
Dochody całkowite razem 16 1 301 246 (4 661) (107 267) (3 197) (1 592) 1 184 529 2 882 1 187 411
Transfer na fundusz ogólnego ryzyka - - - - 53 500 (53 500) - - - - - - - -
Transfer na kapitał zapasowy - - 469 777 - - (469 777) - - - - - - - -
Emisja akcji 38 116 - - - - - - - - - - 116 - 116
Pozostałe zmiany - - - - - - - - - - - - (2) (2)
Program opcji pracowniczych 39, 44 - 11 739 - 2 720 - - - - - - - 14 459 - 14 459
- wartość usług świadczonych przez pracowników - - - 14 459 - - - - - - 14 459 - 14 459
- rozliczenie zrealizowanych opcji pracowniczych - 11 739 - (11 739) - - - - - - - - -
Stan na 31 grudnia 2015 r. 168 956 3 366 802 4 883 602 103 972 1 095 453 889 509 1 301 246 (6 426) 442 354 859 (3 981) 12 242 346 32 618 12 274 964


Zmiany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

   
Nota Kapitał podstawowy Zyski zatrzymane Inne pozycje capitału własnego Kapitały przypadające na akcjonariuszy mBanku S.A. razem Udziały niekontrolujące Razem
Zarejestrowany kapitał akcyjny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej Pozostały kapitał zapasowy Pozostałe kapitały rezerwowe Fundusz ogólnego ryzyka Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych Wynik roku bieżącego
przypadający
na akcjonariuszy
mBanku S.A.
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Zabezpieczenia przepływów pieniężnych Zyski i straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia
Stan na 1 stycznia 2014 r. 168 696 3 343 642 4 118 312 100 057 989 953 1 190 615 - (2 010) 320 561 - (484) 10 229 342 27 096 10 256 438
Dochody całkowite razem 16 1 286 668 245 229 060 4 056 (1 905) 1 518 124 2 642 1 520 766
Dywidendy wypłacone - - - - - (716 984) - - - - - - - (716 984)
Transfer na fundusz ogólnego ryzyka - - - - 52 000 (52 000) - - - - - - - -
Transfer na kapitał zapasowy - - 295 513 - - (295 513) - - - - - - - -
Emisja akcji 38 144 - - - - - - - - - - 144 - 144
Program opcji pracowniczych 39, 44 - 11 421 - 1 195 - - - - - - - -12 616 - 12 616
- wartość usług świadczonych przez pracowników - - - 12 616 - - - - - - -12 616 - 12 616
- rozliczenie zrealizowanych opcji pracowniczych - 11 421 - (11 421) - - - - - - - - -
Stan na 31 grudnia 2014 r. 168 840 3 355 063
4 413 825
101 252
1 041 953
126 118
1 286 668 (1 765)
549 621
4 056
(2 389)
11 043 242
29 738
11 072 980

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

   
Note Rok kończący się 31 grudnia
2015 2014
Zysk netto 1 304 128 1 289 310
Pozostałe dochody całkowite netto, w tym: 16 (116 717) 231 456
Pozycje, które mogą być przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat (115 125) 233 361
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (netto) ( 4 661) 245
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (netto) (107 267) 229 060
Zabezpieczenia przepływów pieniężnych (netto) (3 197) 4 056
Pozycje, które nie zostaną przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat (1 592) (1 905)
Zyski i straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia (netto) (1 592) (1 905)
Dochody całkowite netto, razem 1 187 411 1 520 766
Dochody całkowite netto, razem przypadające na:
- akcjonariuszy mBanku S.A. 1 184 529 1 518 124
- udziały niekontrolujące 2 882 2 642

 

Konsolidacja ostrożnościowa


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 648/2012 ("Rozporządzenie CRR"), mBank ("Bank") jest istotną jednostką zależną unijnej instytucji dominującej, sporządzającą skonsolidowane ostrożnościowo dane finansowe w celu wypełnienia wymagań opisanych w MSR 1.135 „Prezentacja sprawozdań finansowych”.

Poniżej przedstawiono informacje finansowe, nie stanowiące miar regulowanych przez MSSF.

Grupę Kapitałową mBanku S.A. („Grupa”) stanowią podmioty określone zgodnie z zasadami konsolidacji ostrożnościowej zawartymi w Rozporządzeniu CRR.

Podstawa sporządzenia skonsolidowanych ostrożnościowo danych finansowych

Skonsolidowane ostrożnościowo dane finansowe Grupy sporządzone zgodnie z zasadami konsolidacji ostrożnościowej określonymi w Rozporządzeniu CRR („skonsolidowane ostrożnościowo dane finansowe”) sporządzono za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2015 roku i za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 roku.

Wykazany w skonsolidowanych ostrożnościowo danych finansowych skonsolidowany zysk z bieżącego okresu może być zaliczony do skonsolidowanego kapitału podstawowego Tier I w kalkulacji skonsolidowanego współczynnika kapitału podstawowego Tier I, skonsolidowanego współczynnika kapitału Tier I oraz skonsolidowanego łącznego współczynnika kapitałowego po uzyskaniu uprzedniego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, lub po zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie.

Podczas sporządzania skonsolidowanych ostrożnościowo danych finansowych Grupy zostały zastosowane te same zasady (polityki) rachunkowości, które zostały zastosowane podczas sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy mBanku S.A. za 2015 rok, sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”), za wyjątkiem zasad konsolidacji przedstawionych poniżej.

Skonsolidowane ostrożnościowo dane finansowe obejmują Bank oraz następujące spółki:

   

 

31.12.2015 31.12.2014
Nazwa spółki Udział w liczbie głosów (bezpośrednio i pośrednio) Metoda konsolidacji Udział w liczbie głosów (bezpośrednio i pośrednio) Metoda konsolidacji
Aspiro S.A 100% pełna - -
Dom Maklerski mBanku S.A. 100% pełna 100% pełna
mBank Hipoteczny S.A. 100% pełna 100% pełna
mCentrum Operacji Sp. z o.o. 100% pełna 100% pełna
mFaktoring S.A. 100% pełna 100% pełna
mLeasing Sp. z o.o. 100% pełna 100% pełna
MLV 45 Sp. z o.o. spółka komandytowa - - 100% pełna
mWealth Management S.A. 100% pełna - -
Tele-Tech Investment Sp. z o.o. 100% pełna - -
Transfinance a.s. - - 100% pełna
mFinance France S.A. 99,998% pełna 99,98% pełnaZakresem konsolidacji ostrożnościowej objęte są jednostki zdefiniowane w Rozporządzeniu CRR – jako instytucje, instytucje finansowe lub przedsiębiorstwa usług pomocniczych będące jednostkami zależnymi lub przedsiębiorstwami, w kapitale których utrzymywany jest udział kapitałowy, poza jednostkami, w których łączna kwota aktywów i pozycji pozabilansowych jest niższa od mniejszej z następujących dwóch kwot:
a) 10 mln EUR;
b) 1% łącznej kwoty aktywów oraz pozycji pozabilansowych jednostki dominującej lub przedsiębiorstwa posiadającego udział kapitałowy.

Skonsolidowane dane finansowe łączą pozycje aktywów, zobowiązań, kapitału własnego, przychodów i kosztów jednostki dominującej i jednostek zależnych wyłączając wartość bilansową inwestycji jednostki dominującej w każdej z jednostek zależnych oraz tej części kapitału własnego każdej z jednostek zależnych, która odpowiada udziałowi jednostki dominującej. Stąd powstaje wartość firmy. Jeżeli wartość firmy jest ujemna, ujmuje się ją bezpośrednio w rachunku zysków i strat. Zysk lub strata i każdy składnik pozostałych całkowitych dochodów jest przypisywany do właścicieli Grupy oraz do udziałów niekontrolujących nawet wtedy, gdy w rezultacie udziały niekontrolujące przybierają wartość ujemną. Jeżeli Grupa utraci kontrolę nad jednostką zależną, to rozlicza wszelkie kwoty ujęte w pozostałych całkowitych dochodach związane z tą jednostką zależną na takich zasadach, jakie byłyby wymagane w przypadku, gdy Grupa bezpośrednio zbyła odnośne aktywa lub zobowiązania.

Transakcje, rozrachunki i niezrealizowane zyski na transakcjach pomiędzy spółkami Grupy są eliminowane. Niezrealizowane straty również podlegają eliminacji, chyba że transakcja dostarcza dowodów na utratę wartości przekazanego składnika aktywów. Zasady rachunkowości stosowane przez jednostki zależne zostały zmienione, tam gdzie było to konieczne, dla zapewnienia zgodności z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Grupę.

W 2015 roku dochód Grupy, obliczony jako suma wyniku z tytułu odsetek, wyniku z tytułu opłat i prowizji, przychodów z tytułu dywidend, wyniku na działalności handlowej, wyniku na inwestycyjnych papierach wartościowych oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone, pozostałych przychodów operacyjnych oraz pozostałych kosztów operacyjnych, wyniósł 4 086 379 tys. zł (2014 r. – 3 759 919 tys. zł). Dochód ten pochodzi w całości z działalności prowadzonej na terenie Unii Europejskiej.

W 2015 roku stopa zwrotu z aktywów Grupy, obliczona jako iloraz zysku netto i średniej wartości aktywów, wyniosła 1,07%.

W 2015 roku Grupa nie otrzymała wsparcia finansowego pochodzącego ze środków publicznych, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 12 lutego 2009 roku o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 158).

Na dzień 31 grudnia 2015 roku zatrudnienie w Grupie wynosiło 6 483 etaty i 8 529 osób (31 grudnia 2014 r. odpowiednio: 6 043 etaty i 7 284 osoby).

Skonsolidowany ostrożnościowo rachunek zysków i strat
   
Okres
od 01.01.2015
do 31.12.2015
Okres
od 01.01.2014
do 31.12.2014
Przychody z tytułu odsetek 3 655 896 3 930 574
Koszty odsetek (1 149 114) (1 468 315)
Wynik z tytułu odsetek 2 506 782 2 462 259
Przychody z tytułu opłat i prowizji 1 448 741 1 358 468
Koszty z tytułu opłat i prowizji (535 835) (482 126)
Wynik z tytułu opłat i prowizji 912 906 876 342
Przychody z tytułu dywidend 17 540 30 133
Wynik na działalności handlowej, w tym: 292 020 366 232
Wynik z pozycji wymiany 288 558 233 341
Wynik na pozostałej działalności handlowej oraz na rachunkowości zabezpieczeń 3 462 132 891
Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone, w tym: 348 898 29 205
Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych 133 213 55 373
Wynik na inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone 215 685 (26 168)
Pozostałe przychody operacyjne 107 338 137 734
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (421 222) (515 903)
Ogólne koszty administracyjne (1 837 816) (1 500 946)
Amortyzacja (199 146) (186 251)
Pozostałe koszty operacyjne (99 105) (141 986)
Wynik działalności operacyjnej 1 628 195 1 556 819
Zysk brutto 1 628 195 1 556 819
Podatek dochodowy (307 887) (333 587)
Zysk netto 1 320 308 1 223 232
Zysk netto przypadający na:
- akcjonariuszy mBanku S.A. 1 320 308 1 223 232
- udziały niekontrolujące - -

 Skonsolidowane ostrożnościowo sprawozdanie z sytuacji finansowej
   
Aktywa 31.12.2015 31.12.2014
Kasa, operacje z bankiem centralnym 5 938 132 3 054 548
Należności od banków 1 897 233 3 727 309
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 557 541 1 156 450
Pochodne instrumenty finansowe 3 349 328 4 865 517
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 78 464 673 74 697 423
Różnice z rachunkowości zabezpieczeń dotyczące wartości godziwej pozycji zabezpieczanych 130 461
Inwestycyjne papiery wartościowe 30 980 449 27 906 260
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży - 291 829
Wartości niematerialne, w tym: 519 049 456 522
- wartość firmy jednostek zależnych 3 532 -
Rzeczowe aktywa trwałe 739 978 708 103
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 1 721 61 336
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 357 207 238 980
Inne aktywa 702 967 509 114
AKTYWA RAZEM 123 508 408 117 673 852
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY
Z o b o w i ą z a n i a
Zobowiązania wobec banku centralnego - -
Zobowiązania wobec innych banków 12 019 331 13 383 829
Pochodne instrumenty finansowe 3 173 638 4 719 056
Zobowiązania wobec klientów 81 185 025 72 615 316
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych  papierów wartościowych 8 946 195 10 341 742
Różnice z rachunkowości zabezpieczeń  dotyczące wartości godziwej pozycji zabezpieczanych 100 098 103 382
Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży - 91 793
Pozostałe zobowiązania 1 708 139 1 301 051
Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego 50 126 1 441
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 981 1 980
Rezerwy 225 416 176 881
Zobowiązania podporządkowane 3 827 315 4 127 724
Z o b o w i ą z a n i a   r a z e m 111 236 264 106 864 195
K a p i t a ł y
Kapitały własne przypadające na akcjonariuszy mBanku S.A. 12 272 144 10 809 655
Kapitał podstawowy: 3 535 758 3 523 903
- Zarejestrowany kapitał akcyjny 168 956 168 840
- Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej 3 366 802 3 355 063
Zyski zatrzymane 8 303 580 6 736 229
- Wynik finansowy z lat ubiegłych 6 983 272 5 512 997
- Wynik roku bieżącego 1 320 308 1 223 232
Inne pozycje kapitału własnego 432 806 549 523
Udziały niekontrolujące - 2
K a p i t a ł y r a z e m 12 272 144 10 809 657
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY RAZEM 123 508 408 117 673 852

 

 

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mBanku S.A.

 

 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy mBanku S.A. („Grupa”), w której jednostką dominującą jest mBank S.A. („Bank”) z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, obejmującego skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym oraz skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz noty objaśniające do sprawozdania finansowego („załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe”).
 2. Za rzetelność i jasność załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jak również za jego sporządzenie zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz za prawidłowość dokumentacji konsolidacyjnej odpowiada Zarząd Banku. Ponadto, Zarząd Banku oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Grupy spełniały wymagania przewidziane w Ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2013.330 z późn. zm. – „ustawa o rachunkowości”). Naszym zadaniem było zbadanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz wyrażenie, na podstawie badania, opinii o tym czy jest ono we wszystkich istotnych aspektach zgodne z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Grupy.
 3. Badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
  • rozdziału 7 ustawy o rachunkowości;
  • Krajowych Standardów Rewizji Finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce;

  w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, czy sprawozdanie to nie zawiera istotnych nieprawidłowości. W szczególności, badanie obejmowało sprawdzenie – w dużej mierze metodą wyrywkową – dokumentacji, z której wynikają kwoty i informacje zawarte w załączonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowało również ocenę poprawności przyjętych i stosowanych przez Grupę zasad rachunkowości oraz znaczących szacunków dokonanych przez Zarząd Banku, jak i ogólnej prezentacji załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Uważamy, że przeprowadzone przez nas badanie dostarczyło nam wystarczających podstaw do wyrażenia opinii o załączonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym traktowanym jako całość.
 4. Naszym zdaniem załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:
  • przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej Grupy na dzień 31 grudnia 2015 roku;
  • sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską;
  • jest zgodne z wpływającymi na formę i treść sprawozdania finansowego przepisami prawa regulującymi przygotowanie sprawozdań finansowych.
 5. Zapoznaliśmy się ze sprawozdaniem Zarządu Banku na temat działalności Grupy w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz zasad sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego („sprawozdanie z działalności”) i uznaliśmy, że informacje pochodzące z załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są z nim zgodne. Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności uwzględniają postanowienia art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014.133, z późn. zm.) oraz art. 111a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. 2015.128 z późn. zm.).

 

w imieniu

Ernst & Young Audyt Polska spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
Numer ewidencyjny 130
 
Kluczowy Biegły Rewident
(-)
 
 
Dominik Januszewski
Biegły Rewident
Numer 9707

 

Warszawa, dnia 25 lutego 2016 roku

 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

 

1. Informacje ogólne

 

Jednostką dominująca w Grupie mBank (zwanej dalej „Grupą” lub „Grupą Kapitałową”) jest mBank S.A. („jednostka dominująca”, „Bank”).

Jednostka dominująca została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 11 grudnia 1986 roku. Siedziba jednostki dominującej mieści się w Warszawie, ul. Senatorska 18.

Jednostka dominująca jest emitentem papierów wartościowych, o których mowa w art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 19 lipca 2002 r. nr 1606/2002/WE w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (DzUrz WE L 243 z 11 września 2002 roku, str. 1; DzUrz UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, str. 609) i na podstawie art. 55.5 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (DzU 2013.330 z późn. zm. – „ustawa o rachunkowości”) sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską.

W dniu 11 lipca 2001 roku jednostka dominująca została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237.

Jednostka dominująca posiada numer NIP: 5260215088 nadany w dniu 13 grudnia 2013 roku oraz symbol REGON: 001254524 nadany w dniu 9 grudnia 2013 roku.

Jednostka dominująca należy do grupy kapitałowej Commerzbank AG.

Podstawowym przedmiotem działalności jednostki dominującej jest:

 • przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów;
 • prowadzenie innych rachunków bankowych;
 • przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych;
 • udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych;
 • wykonywanie operacji wekslowych i czekowych oraz operacji, których przedmiotem są warranty;
 • udzielanie i potwierdzanie poręczeń;
 • udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw;
 • pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym;
 • emitowanie bankowych papierów wartościowych;
 • wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych;
 • przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych;
 • dokonywanie terminowych operacji finansowych;
 • nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych;
 • wykonywanie czynności banku reprezentanta przewidzianych w Ustawie o obligacjach;
 • prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych;
 • wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu;
 • wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego.


Zakres działalności podmiotów zależnych obejmuje następujące rodzaje działalności:

 • usługi faktoringowe;
 • leasing;
 • administrowanie nieruchomością gruntową;
 • pozyskiwanie środków finansowych dla jednostki dominującej;
 • obrót papierami wartościowymi;
 • dystrybucja produktów oferowanych przez jednostką dominującą;
 • kompleksowe zarządzanie majątkiem klienta;
 • udzielanie kredytów hipotecznych;
 • działalność ubezpieczeniowa;
 • zarządzanie danymi i dokumentami;
 • opracowywanie projektów inwestycyjnych oraz prowadzenie prac wykonawczych;
 • realizacja przedsięwzięć deweloperskich.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku kapitał akcyjny jednostki dominującej wynosił 168 955 696 złotych i był podzielony na 42 238 924 akcji.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku struktura własności kapitału akcyjnego jednostki dominującej była następująca:

   
Liczba akcji Liczba głosów Wartość nominalna akcji
(w złotych)
Udział w kapitale akcyjnym
Commerzbank AG 29 352 897 29 352 897 117 411 588 69,49%
ING Otwarty Fundusz Emerytalny 2 130 699 2 130 699 8 522 796 5,05%
Pozostali akcjonariusze 10 755 328 10 755 328 43 021 312 25,46%
----- ----- ----- -----
Razem 42 238 924 42 238 924 168 955 696 100%
----- ----- ----- -----

 

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w nocie 38 not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, w roku obrotowym miały miejsce następujące zmiany w strukturze własnościowej kapitału akcyjnego jednostki dominującej:

 • W dniu 20 marca 2015 roku Bank otrzymał od ING Otwarty Fundusz Emerytalny („Fundusz”) zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania akcji mBanku S.A. powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu mBanku S.A.
 • Przed nabyciem akcji Fundusz posiadał 2 110 309 akcji mBanku S.A., co stanowiło 4,99% kapitału zakładowego mBanku S.A. i uprawniało do 2 110 309 głosów na Walnym Zgromadzeniu mBanku S.A. W dniu 18 marca 2015 roku na rachunku Funduszu znajdowało się 2 130 699 akcji mBanku S.A., co stanowi 5,05% kapitału zakładowego mBanku S.A. Akcje te uprawniają do 2 130 699 głosów na Walnym Zgromadzeniu mBanku S.A., co stanowi 5,05% ogólnej liczby głosów.

 

W okresie po dacie bilansowej do daty opinii nie było zmian w strukturze własnościowej kapitału akcyjnego jednostki dominującej.

Zmiany kapitału akcyjnego jednostki dominującej w roku obrotowym były następujące:

   
Liczba akcji Wartość nominalna akcji (w złotych)
Stan na początek okresu 42 210 057 168 840 228
Podwyższenie/ obniżenie kapitału 28 867 115 468
----- -----
Stan na koniec okresu 42 238 924 168 955 696
----- -----

 

W 2015 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych dokonał rejestracji 28 867 akcji Banku wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału akcyjnego Banku w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji Banku osobom biorącym udział w programach motywacyjnych. W wyniku rejestracji akcji Banku kapitał akcyjny Banku wzrósł w 2015 roku o kwotę 115 468 złotych.

 

W skład Zarządu jednostki dominującej na dzień 25 lutego 2016 roku wchodzili:

Cezary Stypułkowski - Prezes Zarządu

Lidia Jabłonowska-Luba - Wiceprezes Zarządu
Przemysław Gdański - Wiceprezes Zarządu
Jörg Hessenmüller - Wiceprezes Zarządu
Hans-Dieter Kemler - Wiceprezes Zarządu
Cezary Kocik - Wiceprezes Zarządu
Jarosław Mastalerz - Wiceprezes Zarządu

 

 

W okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku („okres sprawozdawczy”) oraz od dnia bilansowego do daty opinii nie było zmian w składzie Zarządu Banku.

 

2. Skład Grupy Kapitałowej

 

Na dzień 31 grudnia 2015 roku w skład Grupy Kapitałowej mBanku S.A. wchodziły następujące jednostki zależne (bezpośrednio i pośrednio):

   
Nazwa jednostki Metoda konsolidacji Rodzaj opinii o sprawozdaniu finansowym Podmiot uprawniony, który przeprowadził badanie sprawozdania finansowego Dzień bilansowy, na który sporządzono sprawozdanie finansowe
Aspiro S.A. konsolidacja pełna w trakcie badania Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 31 grudnia 2015
BDH Development Sp. z o.o. konsolidacja pełna w trakcie badania Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 31 grudnia 2015
Dom Maklerski mBanku S.A. konsolidacja pełna w trakcie badania Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 31 grudnia 2015
Garbary Sp. z o.o. konsolidacja pełna w trakcie badania Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 31 grudnia 2015
mCentrum Operacji Sp. z o.o. konsolidacja pełna w trakcie badania Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 31 grudnia 2015
mBank Hipoteczny S.A. konsolidacja pełna w trakcie badania Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 31 grudnia 2015
mFactoring S.A. konsolidacja pełna w trakcie badania Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 31 grudnia 2015
mFinance France S.A. konsolidacja pełna w trakcie badania Ernst & Young et Associés 31 grudnia 2015
mLocum S.A. konsolidacja pełna bez zastrzeżeń Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 31 grudnia 2015
mLeasing S.A. konsolidacja pełna w trakcie badania Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 31 grudnia 2015
mWealth Management S.A. konsolidacja pełna w trakcie badania Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 31 grudnia 2015

 

Rodzaj zmian i wpływ wywołany zmianami w stosunku do roku ubiegłego w zakresie jednostek objętych konsolidacją został przedstawiony w nocie 1 not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku („noty objaśniające”).

 

3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

 

3.1 Opinia biegłego rewidenta oraz badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

 

Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1 jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę pod numerem 130.

Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w dniu 30 marca 2015 roku została wybrana przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy.

Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. oraz kluczowy biegły rewident spełniają, w rozumieniu art. 56 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 roku, nr 77, poz. 649, z późn. zm.), warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Na podstawie umowy zawartej w dniu 20 maja 2015 roku z Zarządem jednostki dominującej przeprowadziliśmy badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku.

Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na podstawie przeprowadzonego przez nas badania. Przeprowadzone w trakcie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego procedury były zaprojektowane tak, aby umożliwić wydanie opinii o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym traktowanym jako całość. Nasze procedury nie obejmowały uzupełniających informacji, które nie mają wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe traktowane jako całość.

Na podstawie naszego badania, z dniem 25 lutego 2016 roku wydaliśmy opinię biegłego rewidenta bez zastrzeżeń o następującej treści:

„Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mBanku S.A.

1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy mBanku S.A. („Grupa”), w której jednostką dominującą jest mBank S.A. („Bank”) z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, obejmującego skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym oraz skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz noty objaśniające do sprawozdania finansowego („załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe”).

2. Za rzetelność i jasność załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jak również za jego sporządzenie zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz za prawidłowość dokumentacji konsolidacyjnej odpowiada Zarząd Banku. Ponadto, Zarząd Banku oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Grupy spełniały wymagania przewidziane w Ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2013.330 z późn. zm. – „ustawa o rachunkowości”). Naszym zadaniem było zbadanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz wyrażenie, na podstawie badania, opinii o tym czy jest ono we wszystkich istotnych aspektach zgodne z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Grupy.

3. Badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

 • rozdziału 7 ustawy o rachunkowości;
 • Krajowych Standardów Rewizji Finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce;

w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, czy sprawozdanie to nie zawiera istotnych nieprawidłowości. W szczególności, badanie obejmowało sprawdzenie – w dużej mierze metodą wyrywkową – dokumentacji, z której wynikają kwoty i informacje zawarte w załączonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowało również ocenę poprawności przyjętych i stosowanych przez Grupę zasad rachunkowości i znaczących szacunków dokonanych przez Zarząd Banku, jak i ogólnej prezentacji załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Uważamy, że przeprowadzone przez nas badanie dostarczyło nam wystarczających podstaw do wyrażenia opinii o załączonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym traktowanym jako całość.

4. Naszym zdaniem załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:

 • przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej Grupy na dzień 31 grudnia 2015 roku;
 • sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską;
 • jest zgodne z wpływającymi na formę i treść sprawozdania finansowego przepisami prawa regulującymi przygotowanie sprawozdań finansowych.

Zapoznaliśmy się ze sprawozdaniem Zarządu Banku na temat działalności Grupy w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz zasad sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego („sprawozdanie z działalności”) i uznaliśmy, że informacje pochodzące z załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są z nim zgodne. Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności uwzględniają postanowienia art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014.133, z późn. zm.) oraz art. 111a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. 2015.128 z późn. zm.).”Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy przeprowadziliśmy w okresie od dnia 1 września 2015 roku do dnia 25 lutego 2016 roku, w tym w siedzibie jednostki dominującej od dnia 1 października 2015 roku do dnia 30 listopada 2015 roku oraz od dnia 4 stycznia 2016 roku do dnia 25 lutego 2016 roku.

 

3.2 Oświadczenia otrzymane i dostępność danych

 

Zarząd jednostki dominującej potwierdził swoją odpowiedzialność za rzetelną prezentację sprawozdania finansowego jak również za jego sporządzenie zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz prawidłowość dokumentacji konsolidacyjnej. Oświadczył on, iż udostępnił nam wszystkie sprawozdania finansowe jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, dokumentację konsolidacyjną oraz pozostałe wymagane dokumenty oraz udzielił niezbędnych wyjaśnień. Otrzymaliśmy również pisemne oświadczenie z dnia 25 lutego 2016 roku Zarządu jednostki dominującej o:

 • kompletnym ujęciu informacji w dokumentacji konsolidacyjnej,
 • wykazaniu wszelkich zobowiązań warunkowych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, oraz
 • ujawnieniu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wszelkich istotnych zdarzeń, które nastąpiły po dacie bilansu do dnia złożenia oświadczenia.

W oświadczeniu potwierdzono, że przekazane nam informacje były rzetelne i prawdziwe zgodnie z przekonaniem i najlepszą wiedzą Zarządu jednostki dominującej i objęły wszelkie zdarzenia mogące mieć wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Jednocześnie oświadczamy, że w trakcie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie nastąpiły ograniczenia zakresu badania.

 

3.3 Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za poprzedni rok obrotowy

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku zostało zbadane przez Dominika Januszewskiego, kluczowego biegłego rewidenta nr 9707, działającego w imieniu Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, firmy wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 130. Działający w imieniu podmiotu uprawnionego kluczowy biegły rewident wydał o tym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku opinię bez zastrzeżeń. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku zostało zatwierdzone przez Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 marca 2015 roku.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku wraz z opinią biegłego rewidenta, odpisem uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdaniem z działalności Grupy zostało złożone w dniu 9 kwietnia 2015 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

4. Sytuacja finansowa

 

4.1 Podstawowe dane i wskaźniki finansowe

 

Poniżej przedstawiono wybrane wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Grupy w latach 2013 – 2015, wyliczone na podstawie danych finansowych zawartych w zbadanych skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych za lata zakończone dnia 31 grudnia 2014 roku i dnia 31 grudnia 2015 roku.

 

   
2015 2014 2013
Suma bilansowa 123 523 021 117 985 822 104 282 761
Kapitał własny 12 274 964 11 072 980 10 256 438
Wynik finansowy netto 1 304 128 1 289 310 1 208 978
Łączny współczynnik kapitałowy (%) 17,25% 14,66% 19,38%
Wskaźnik rentowności 78,76% 93,34% 90,44%
zysk brutto
ogólne koszty administracyjne i amortyzacja
Wskaźnik poziomu kosztów 50,18% 44,95% 45,68%
ogólne koszty administracyjne i amortyzacja
przychody operacyjne ogółem pomniejszone o pozostałe koszty operacyjne1

Wskaźnik zwrotu kapitału

11,17% 12,09% 12,17%
zysk netto
średni stan kapitałów własnych2
Wskaźnik zwrotu aktywów 1,08% 1,16% 1,17%
zysk netto
średni stan aktywów3
Wskaźnik inflacji:
Średnioroczny -0,9% 0,0% 0,9%
Grudzień roku bieżącego/ grudzień roku poprzedniego -0,5% -1,0% 0,7%

1 Przychody operacyjne ogółem pomniejszone o pozostałe koszty operacyjne stanowią sumę wyniku z tytułu odsetek, wyniku z tytułu prowizji, przychodów z tytułu dywidend, wyniku na działalności handlowej, wyniku na inwestycyjnych papierach wartościowych oraz inwestycji w jednostki zależne i stowarzyszone oraz pozostałych przychodów operacyjnych pomniejszonych o pozostałe koszty operacyjne.

2 Średni stan kapitałów własnych jest średnią arytmetyczną stanu kapitałów własnych na początek i koniec danego okresu.

3 Średni stan aktywów jest średnią arytmetyczną stanu aktywów na początek i koniec danego okresu.


4.2 Komentarz

 

Przedstawione wskaźniki wskazują na następujące trendy:

 • Wskaźnik rentowności wzrósł z poziomu 90,44% w 2013 roku do poziomu 93,34% w 2014 roku, a następnie spadł do poziomu 78,76% w 2015 roku.
 • Wskaźnik poziomu kosztów spadł z poziomu 45,68% w 2013 roku do poziomu 44,95% w 2014 roku, a następnie wzrósł do poziomu 50,18% w 2015 roku.
 • Wskaźnik zwrotu kapitału spadł z poziomu 12,17% w 2013 roku do poziomu 12,09% w 2014 roku, a następnie spadł do poziomu 11,17% w 2015 roku.
 • Wskaźnik zwrotu aktywów spadł z poziomu 1,17% w 2013 roku do poziomu 1,16% w 2014 roku, a następnie spadł do poziomu 1,08% w 2015 roku.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku łączny współczynnik kapitałowy Grupy wynosił 17,25% w porównaniu do 14,66% na koniec 2014 roku i 19,38% na koniec 2013 roku.

 

4.3 Kontynuacja działalności

 

Podczas naszego badania nic nie zwróciło naszej uwagi, co powodowałoby nasze przekonanie, że jednostka dominująca nie jest w stanie kontynuować działalności przez co najmniej 12 miesięcy licząc od dnia 31 grudnia 2015 roku na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.

W nocie 2.1 not objaśniających do zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku Zarząd jednostki dominującej wskazał, że będące podstawą sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego sprawozdania finansowe jednostek Grupy zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez te jednostki przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia 31 grudnia 2015 roku i że nie występują okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez te jednostki.

 

4.4 Stosowanie zasad ostrożności

 

Na dzień 31 grudnia 2015 roku przewidziane były przepisami Prawa Bankowego, uchwałami Zarządu Narodowego Banku Polskiego, uchwałami Komisji Nadzoru Finansowego oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (CRR) i wydanych na podstawie tego rozporządzenia rozporządzeń Komisji (UE) zasady ostrożności dotyczące:

 • koncentracji ryzyka kredytowego,
 • koncentracji udziałów kapitałowych,
 • kwalifikacji kredytów oraz udzielonych gwarancji i poręczeń do grup ryzyka i tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków,
 • płynności,
 • wysokości rezerwy obowiązkowej,
 • adekwatności kapitałowej.

Podczas przeprowadzonego badania nie stwierdziliśmy istotnych faktów wskazujących na niestosowanie się przez Grupę w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia niniejszego raportu do powyższych zasad. Jak ujawniono w nocie 49 not objaśniających do zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego uwzględniając „obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 roku na mocy Ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym dodatkowy bufor zabezpieczający w wysokości 1,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, począwszy od dnia 1 stycznia 2016 roku Bank oraz Grupa mBanku powinny utrzymywać, odpowiednio na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym, współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 na poziomie nie niższym niż 13,54% oraz łączny współczynnik kapitałowy na poziomie nie niższym niż 17,64%, w porównaniu do zaraportowanego przez Grupę mBanku na dzień 31 grudnia 2015 roku odpowiednich współczynników na poziomie 14,29% oraz 17,25%. Na dzień 31 stycznia 2016 roku zaraportowany na poziomie skonsolidowanym łączny współczynnik kapitałowy był poniżej wspomnianego wcześniej docelowego współczynnika 17,64%, podczas gdy skonsolidowany współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 pozostawał na poziomie wyraźnie przekraczającym nowy docelowy współczynnik, podobnie jak odpowiednie współczynniki na poziomie jednostkowym mBanku. Zarząd mBanku uważa, że uwzględniając decyzje, które mają zostać podjęte na nadchodzącym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mBanku (planowanym na dzień 24 marca 2016 roku), Grupa przekroczy wymagany poziom łącznego współczynnika kapitałowego wynoszący 17,64%.” Uzyskaliśmy ponadto pisemne oświadczenie Zarządu Banku, że w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia opinii inne normy ostrożnościowe były przestrzegane.

 

4.5 Prawidłowość ustalenia łącznego współczynnika kapitałowego

 

Podczas przeprowadzania badania nie stwierdziliśmy istotnych nieprawidłowości w zakresie ustalania łącznego współczynnika kapitałowego na dzień 31 grudnia 2015 roku zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku (CRR).

 

II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

 

1. Kompletność i poprawność dokumentacji konsolidacyjnej


Podczas badania nie stwierdziliśmy mogących mieć istotny wpływ na zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe nieprawidłowości dokumentacji konsolidacyjnej, które nie zostałyby usunięte, w tym w zakresie spełnienia warunków, jakim powinna odpowiadać dokumentacja konsolidacyjna (a w szczególności obejmujących wyłączenia dotyczące korekt konsolidacyjnych).

2. Zasady i metody wyceny aktywów i zobowiązań oraz kapitałów własnych


Zasady (politykę) rachunkowości Grupy oraz wykazywania danych przedstawiono w nocie 2 not objaśniających do zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku.

3. Charakterystyka składników skonsolidowanego sprawozdania finansowego

 

Struktura aktywów, zobowiązań i kapitałów własnych Grupy została przedstawiona w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku.

Dane wykazane w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym są zgodne z dokumentacją konsolidacyjną.

3.1 Wartość firmy z konsolidacji oraz sposób dokonywania odpisów

 

Sposób ustalenia wartości firmy z konsolidacji, zasady oceny utraty wartości oraz dokonane odpisy z tytułu utraty wartości za rok obrotowy i do dnia bilansowego przedstawiono w nocie 2 i nocie 25 not objaśniających do zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku.

 

3.2 Kapitał własny, w tym udziały niekontrolujące

 

Wykazany stan kapitałów własnych, w tym udziałów niekontrolujących, jest zgodny z dokumentacją konsolidacyjną i odpowiednimi dokumentami prawnymi. Udziały niekontrolujące na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiły 32 618 tysięcy złotych. Udziały niekontrolujące zostały ustalone prawidłowo i są zgodne z dokumentacją konsolidacyjną. Dane dotyczące kapitałów własnych przedstawiono w notach 38 – 42 not objaśniających do zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku.

 

3.3 Rok obrotowy

 

Sprawozdania finansowe, będące podstawą sporządzenia zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wszystkich jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej zostały sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku i obejmują dane finansowe za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

 

Wyłączenia konsolidacyjne

 

4.1 Wyłączenia wzajemnych rozrachunków (należności i zobowiązań) oraz obrotów wewnętrznych (przychodów i kosztów) jednostek objętych konsolidacją

 

Dokonane wyłączenia wzajemnych rozrachunków (należności i zobowiązań) oraz obrotów wewnętrznych (przychodów i kosztów) jednostek objętych konsolidacją są zgodne z dokumentacją konsolidacyjną.

 

4.2 Wyłączenia wyników niezrealizowanych przez jednostki objęte konsolidacją, zawartych w wartości aktywów oraz z tytułu dywidend

 

Dokonane wyłączenia wyników niezrealizowanych przez jednostki objęte konsolidacją zawartych w wartości aktywów oraz z tytułu dywidend są zgodne z dokumentacją konsolidacyjną.

 

Sprzedaż całości lub części udziałów (akcji) w jednostce podporządkowanej

 

Informacje dotyczące sprzedaży udziałów (akcji) w jednostkach podporządkowanych zostały przedstawione w nocie 24 i nocie 46 not objaśniających do zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku.

 

6. Pozycje kształtujące wynik działalności Grupy

 

Charakterystyka pozycji kształtujących wynik działalności Grupy została przedstawiona w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku.

 

7. Słuszność odstępstw od zasad konsolidacji i stosowania metody praw własności określonych w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez UE

 

W procesie sporządzania zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie miały miejsca odstępstwa od zasad konsolidacji i stosowania metody praw własności.

 

8. Noty objaśniające

 

Noty objaśniające w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku sporządzone zostały, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską.

 

10. Sprawozdanie z działalności Grupy

 

Zapoznaliśmy się ze sprawozdaniem Zarządu Banku na temat działalności Grupy w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz zasad sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego („sprawozdanie z działalności”) i uznaliśmy, że informacje pochodzące z załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są z nim zgodne. Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności uwzględniają postanowienia art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014.133, z późn. zm.) oraz art. 111a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. 2015.128 z późn. zm.).

 

11. Zgodność z prawem

 

Uzyskaliśmy pisemne potwierdzenie od Zarządu jednostki dominującej, iż w roku sprawozdawczym nie zostały naruszone przepisy prawa, a także postanowienia statutów i umów jednostek Grupy mające wpływ na zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

 

12. Wykorzystanie pracy specjalistów

 

W trakcie naszego badania korzystaliśmy z wyników prac niezależnych rzeczoznawców majątkowych – w wyliczeniach dotyczących poziomu odpisów z tytułu utraty wartości należności z tytułu kredytów Grupa uwzględniła wartość przedmiotów zabezpieczeń według wycen sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych na zlecenie Grupy.

 

w imieniu

Ernst & Young Audyt Polska spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
Numer ewidencyjny 130
 
Kluczowy Biegły Rewident
(-)
 
 
Dominik Januszewski
Biegły Rewident
Numer 9707

 

Warszawa, dnia 25 lutego 2016 roku