DANE FINANSOWE

 

Informacje dla inwestorów

 

Poniższa tabela przedstawia podstawowe dane na temat akcji mBanku:

   
Dane na temat akcji mBanku 2015 2016
 Cena akcji na zamknięciu ostatniej sesji w roku  314,0  335,3
 Łączna liczba akcji  42 238 924  42 280 127
Wskaźnik P/E 10,2 11,6
Wskaźnik P/BV 1,1 1,1
Maksymalna cena akcji 505,0 393,0
Minimalna cena akcji 294,7 268,15
Kapitalizacja (mld zł) 13,3 14,2
Średni wolumen obrotu (mln zł) 12,2 8,8
Dywidenda na akcję - -


Struktura akcjonariatu oraz notowania akcji mBanku na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW)

Akcjonariusze mBanku

[G4-7] Od 1994 roku strategicznym akcjonariuszem mBanku jest Commerzbank AG. Jego udział wzrastał od 21,0% w 1995 roku poprzez 50,0% w 2000 roku do poziomu 72,2% w 2003 roku. Począwszy od 2005 roku udział ten nieznacznie zmalał w związku z realizacją programów opcji menedżerskich w Banku.

Na koniec 2016 roku Commerzbank AG posiadał 69,4% akcji i głosów na walnym zgromadzeniu. Pozostałe 30,6% akcji znajduje się w wolnym obrocie (free float) z dominującym udziałem inwestorów finansowych (głównie polskie fundusze emerytalne oraz polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne). Jedynym inwestorem, który przekracza próg 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu jest Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny. Według danych agencji Bloomberg posiadał on 5,05% ogólnej akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu mBanku. Istotnym akcjonariuszem jest również Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, który posiada około 4,9% akcji mBanku.

Notowania akcji mBanku w 2016 roku

Kluczowe parametry charakteryzujące akcje mBanku:

  • wartość nominalna 1 akcji: 4,00 zł;
  • zarejestrowany kapitał akcyjny: 169 121 tys. zł, w całości opłacony;
  • akcje mBanku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) od 1992 roku;
  • akcje Banku są składową indeksów GPW: WIG, WIG-Poland, WIG20, WIG30 i WIG-Banki; ponadto akcje wchodzą w skład indeksów pochodnych opartych na WIG20.

 

W 2016 roku liczba akcji mBanku wzrosła łącznie o 41 203 akcji wyemitowanych w ramach realizacji programu motywacyjnego. W efekcie nowych emisji zarejestrowany kapitał akcyjny wzrósł o 164,8 tys. zł.

Notowania akcji mBanku w 2016 roku podlegały znacznym wahaniom i należy je analizować w kontekście sytuacji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i notowań innych banków.

Rok 2016 był burzliwym okresem dla inwestorów giełdowych. Na sytuację na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wpływały zarówno wydarzenia w kraju, jak i czynniki zewnętrzne. Spośród tych pierwszych uwagę inwestorów przyciągały rozważania na temat przyszłości Otwartych Funduszy Emerytalnych, obniżka w styczniu 2016 roku przez agencję ratingową S&P oceny wiarygodności kredytowej Polski i obawy, że pozostałe agencje mogą podjąć analogiczne akcje ratingowe, konieczność znaczącej weryfikacji optymistycznych prognoz rozwoju gospodarczego z początku roku, zmiany w składzie zarządów i rad nadzorczych szeregu spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa, a także spekulacje na temat ratowania kopalń ze środków spółek energetycznych. Na te czynniki nałożyły się obawy przed konsekwencjami Brexitu, wybory prezydenckie w USA, perspektywa podwyżek stóp procentowych przez amerykański bank centralny Fed oraz problemy banków włoskich i niepokój, czy otrzymają one wsparcie ze strony państwa. Na notowania banków w Polsce dodatkowo miały wpływ propozycje polityków w zakresie rozwiązania kwestii walutowych kredytowych mieszkaniowych, obawy o skutki wprowadzonego od lutego 2016 roku podatku od niektórych instytucji finansowych oraz procesy konsolidacji w sektorze bankowym, w szczególności finalizacja jednej z największych transakcji finansowych w ostatnich latach – nabycia przez PZU i Polski Fundusz Rozwoju 32,8% pakietu akcji Pekao S.A. od Unicredit.

Decyzjom inwestycyjnym towarzyszyła niepewność, a nastroje inwestorów zmieniały się diametralnie pod wpływem różnorodnych informacji. Przykładem była masowa wyprzedaż akcji po zaskakujących wynikach czerwcowego referendum w Wielkiej Brytanii oraz gwałtowne reakcje inwestorów na projekty ustaw dotyczących walutowych kredytów mieszkaniowych przedstawiane przez Kancelarię Prezydenta RP. W 2016 roku obroty na rynku akcji były o 10% mniejsze niż rok wcześniej. Niepewność wpłynęła również na niewielką liczbę debiutów na GPW. W 2016 roku na Głównym Rynku zadebiutowało 19 spółek (wliczając w to przejścia z NewConnect), lecz w związku z wycofaniem niektórych spółek z warszawskiego parkietu, po raz pierwszy w historii GPW w ciągu roku nie zwiększyła się liczba notowanych spółek.

W 2016 roku indeks WIG wzrósł o 11,3%. Był to bardzo dobry rok dla posiadaczy akcji średnich spółek - indeks mWIG40 wzrósł o 18,2%. Indeks największych spółek WIG-20 zyskał w ciągu roku 4,8%, a indeks sWIG80, obejmujący 80 małych spółek notowanych na Głównym Rynku GPW wzrósł o 7,9%. Na tym tle gorzej wypadł Indeks WIG-Banki, który na koniec 2016 roku był wyższy o 2,9% w stosunku do końca 2015 roku.

Cena akcji mBanku na zamknięciu ostatniej sesji giełdowej w 2016 roku wyniosła 335,25 zł i była o 6,8% wyższa niż przed rokiem. Kapitalizacja spółki w ciągu roku wzrosła o 0,9 mld zł i na koniec roku wyniosła 14,2 mld zł. Wśród banków notowanych na GPW wyższy wzrost notowań w 2016 roku odnotowały tylko ING BśK oraz BZ WBK.

Spadek notowań akcji mBanku w styczniu 2016 roku był reakcją inwestorów na prezydencki projekt ustawy o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i umów pożyczki, zakładający przewalutowanie walutowych kredytów mieszkaniowych po kursie sprawiedliwym oraz zwrot spreadów. Z kolei gwałtowny wzrost notowań akcji Banku w sierpniu to skutek entuzjastycznej reakcji inwestorów po zaprezentowaniu 2 sierpnia przez Kancelarię Prezydenta RP nowego projektu ustawy dotyczącej zwrotu spreadów walutowych od kredytów mieszkaniowych w walucie, który nie zakłada przymusowego przewalutowania kredytów. Korekta trendu i wyprzedaż akcji mBanku w dniach 8-12 września wynikała z faktu, że po silnym wzroście notowań akcji mBanku, wskaźniki „cena/wartość księgowa” oraz „cena/zysk” zawierały nieuzasadnioną premię w stosunku do innych banków z indeksu WIG-Banki.

 
 

 

Zmiana notowań akcji mBanku na tle indeksów WIG-Banki i EURO STOXX Banks

   
Zmiana 2013 2014 2015 2016
mBank +53,4% -0,4% -36,9% +6,8%
Indeks WIG-Banki +20,5% -0,7% -23,5% +2,9%
EURO STOXX Banks Index +25,9% -4,9% -4,9% -8,1%

Relacje Inwestorskie mBanku

mBank szczególnie dużo uwagi poświęca zapewnieniu dobrej komunikacji z inwestorami i analitykami. Za relacje inwestorskie opowiada Departament Relacji Inwestorskich i Strategii Grupy, który współpracując z Zarządem Banku i różnymi jednostkami organizacyjnymi Banku, dba o to by zainteresowane strony otrzymywały właściwe i kompletne informacje o Grupie mBanku.

W 2016 roku inwestorzy i analitycy giełdowi uczestniczyli w czterech konferencjach wynikowych, zarówno bezpośrednio, jak i przez Internet. Każdorazowo w takiej konferencji uczestniczy około dwudziestu przedstawicieli domów maklerskich oraz inwestorów. Wszystkie spotkania z Zarządem przy okazji publikacji rezultatów kwartalnych były transmitowane online w języku polskim i angielskim, a także udostępniane na stronach Banku.

Relacje z analitykami, akcjonariuszami i potencjalnymi inwestorami są również wzmacniane poprzez spotkania podczas konferencji w Polsce i poza jej granicami. W 2016 roku mBank uczestniczył w czterech konferencjach w Warszawie, trzech zagranicznych konferencjach oraz zorganizował indywidualne spotkania inwestorów instytucjonalnych z przedstawicielami Zarządu Banku po wynikach I kwartału 2016 roku. Ponadto Bank dwukrotnie zorganizował roadshow w Stanach Zjednoczonych oraz czterokrotnie w Europie (w tym po raz pierwszy w Estonii). W ciągu roku, oprócz spotkań podczas konferencji i roadshow, w Banku odbywały się indywidualne spotkania inwestorów i analityków z przedstawicielami Zarządu i/lub zespołem Relacji Inwestorskich.

Jak co roku, w 2016 roku odbyły się również dwa przeglądy będące elementem regularnych spotkań z agencjami ratingowymi oraz klika telekonferencji z agencjami ratingowymi.

Analitycy i inwestorzy mBanku są na bieżąco informowani o ważnych wydarzeniach w Grupie mBanku poprzez comiesięczny Newsletter oraz wiadomości wysyłane drogą elektroniczną.

Internetowy serwis relacji inwestorskich (http://www.mbank.pl/relacje-inwestorskie/), zaprojektowany z myślą o inwestorach i analitykach, zarówno polsko-, jak i anglojęzycznych. zapewnia aktualne, pogrupowane tematycznie informacje m.in. o wynikach finansowych Grupy mBanku, akcjonariacie, walnych zgromadzeniach, ratingach i notowaniach akcji mBanku na GPW. Można tam przejrzeć raporty bieżące i okresowe oraz zapoznać się z konsensusem prognozowanych wyników Grupy. Specjalna interaktywna aplikacja klasy Business Inteligence - Analyzer mBanku, umożliwia szybki i sprawny przegląd wyników finansowych i danych biznesowych Grupy mBanku. Specjalna sekcja dla nowych inwestorów zawiera factsheet i prezentację przedstawiającą podstawowe informacje o Grupie mBanku, pytania i odpowiedzi (FAQ) oraz szczegóły Strategii „mobilny bank”.

 

Ratingi mBanku i mBanku Hipotecznego

 

Rating przyznany przez agencję Fitch Ratings

W dniu 7 marca 2016 roku agencja Fitch Ratings podwyższyła długoterminowy rating mBanku dla waluty zagranicznej z „BBB-" do „BBB" oraz krótkoterminowy rating dla waluty zagranicznej (short-term foreign currency IDR) z poziomu „F3" do „F2". Perspektywa dla ratingu długoterminowego jest stabilna. Poprawa ratingu mBanku była związana z podwyższeniem ratingu długookresowego Commerzbanku z poziomu „BBB" do „BBB+". W ocenie agencji Fitch istnieje wysokie prawdopodobieństwo wsparcia mBanku ze strony Commerzbanku w razie ewentualnej potrzeby.

Samodzielny rating mBanku, czyli viability rating, będący oceną wiarygodności finansowej mBanku na podstawie takich czynników jak profil biznesowy, zarządzanie i strategia, profil ryzyka, wyniki finansowe i otoczenie zewnętrzne, w 2016 roku nie uległ zmianie i pozostaje na poziomie „bbb-”.

W dniu 18 stycznia 2017 roku agencja Fitch potwierdziła wszystkie ratingi i perspektywę ratingu długoterminowego mBanku na dotychczasowych poziomach.

   
Fitch Ratings – oceny mBanku
Rating długoterminowy podmiotu (Long–term IDR) BBB (perspektywa pozytywna)
Rating krótkoterminowy (Short-term IDR) F2
Viability rating bbb-
Rating wsparcia  2
Rating dla emisji długu niezabezpieczonego w ramach Programu Emisji Euroobligacji (EMTN) BBB

 

Akcja ratingowa w dniu 7 marca 2016 roku objęła również mBank Hipoteczny. Rating długoterminowy mBanku Hipotecznego został podwyższony z „BBB-” do „BBB” a rating krótkoterminowy z „F3” do „F2”. Ratingi listów zastawnych emitowanych przez mBank Hipoteczny zostały podniesione z „BBB” do „BBB+”. W dniu 1 lipca 2016 roku agencja Fitch podniosła rating hipotecznych listów zastawnych do poziomu „A” z perspektywą pozytywną. W dniu 20 grudnia agencja Fitch, w związku z przyjęciem zmodyfikowanych kryteriów ratingu listów zastawnych, potwierdziła rating dla programu hipotecznych listów zastawnych mBanku Hipotecznego na poziomie „A” z perspektywą pozytywną. Ponadto w dniu 18 stycznia 2017 roku agencja Fitch potwierdziła oceny ratingowe mBanku Hipotecznego.

Oceny długo- i krótkoterminowe mBanku Hipotecznego odpowiada ratingowi mBanku, co świadczy o roli tej spółki dla mBanku.

   
Fitch Ratings – oceny mBanku Hipotecznego
Rating długoterminowy podmiotu (Long–term IDR) BBB (perspektywa stabilna)
Rating krótkoterminowy (Short-term IDR) F2
Rating wsparcia   2
Ratingi hipotecznych listów zastawnych wyemitowanych przez mBank Hipoteczny A

 

 

Rating przyznany przez agencję S&P Global Ratings

 

W dniu 3 lutego 2016 roku agencja S&P Global Ratings (S&P) potwierdziła oceny ratingowe mBanku na poziomie „BBB" dla ratingu długoterminowego (long-term counterparty credit rating) i „A2" dla ratingu krótkoterminowego (short-term counterparty credit rating), zmieniając perspektywę ratingu ze stabilnej na negatywną, w związku z analogiczną zmianą perspektywy ryzyka sektora bankowego w Polsce. Agencja uznała wówczas, że zdolność sektora bankowego do absorpcji strat i jego odporność na wstrząsy może się zmniejszyć w ciągu najbliższych dwóch lat w związku z wprowadzeniem podatku bankowego, wzrostem kosztów regulacyjnych, a także potencjalnymi kosztami związanymi z rozważanym rozwiązaniami prawnymi w kwestii kredytów walutowych, co zwiększy presję na rentowność sektora bankowego w otoczeniu niskich stóp procentowych.

W dniu 11 marca 2016 roku agencja S&P zmieniła perspektywę ratingu mBanku z negatywnej na stabilną w związku z analogiczną zmianą perspektywy ratingu dla Commerzbanku AG.

W dniu 15 grudnia 2016 roku rating długoterminowy mBanku został umieszczony na liście „CreditWatch positive”, czyli na liście obserwacyjnej pod kątem możliwości podwyższenia ratingu. Wynikało to z analogicznej akcji ratingowej agencji wobec Commerzbanku, w związku z przeprowadzaną przez S&P analizą możliwości zaliczenia niektórych instrumentów długu podporządkowanego do buforu ALAC (additional loss-absorbing capacity) określającego dodatkową zdolność do absorpcji strat w ramach regulacji dotyczących uporządkowanej likwidacji banków.

   
S&P Global Ratings – oceny mBanku
Długookresowa ocena depozytów BBB (na liście obserwacyjnej „CreditWatch positive”)
Rating krótkoterminowy A-2
Ocena samodzielna (SACP) bbb-
Rating dla emisji długu niezabezpieczonego w ramach Programu Emisji Euroobligacji (EMTN) BBB

 

Rating przyznany przez agencję Moody’s oparty na publicznie dostępnych informacjach

Oceny agencji Moody’s dla mBanku oparte są wyłącznie na publicznie dostępnych informacjach, a Bank nie bierze udziału w procesie ratingowym, posiadając status „non-participating issuer”. W 2016 roku, zarówno poziom ocen ratingowych, jak i perspektywa ratingu nie uległy zmianie.

   
Moody’s – oceny mBanku na podstawie publicznie dostępnych informacji
Długookresowa ocena depozytów Baa2 (perspektywa stabilna)*
Rating krótkoterminowy Prime-2
Rating dla długu niezabezpieczonego Baa3
Ocena ryzyka kontrahenta Baa1 (cr)/ P-2 (cr)

* Rating oparty wyłącznie na publicznie dostępnych informacjach.

 

Zestawienie ratingów Polski, mBanku i Commerzbanku

Poniższe zestawienie pokazuje porównanie ratingów długoterminowych dla mBanku, Commerzbanku (non- preferred senior unsecured debt) i Polski według stanu na 31 grudnia 2016 roku.

   
Agencja ratingowa Polska mBank S.A. Commerzbank AG
Fitch Ratings A-(stab.) BBB (stab.) BBB+ (stab.)
Standard & Poor’s BBB+ (stab.) BBB (CreditWatch positive) BBB+ (CreditWatch positive)
Moody’s A2 (neg.) Baa2 (stab.) Baa1 (stab.)

W nawiasach podana perspektywa ratingu: stab. – stabilna, neg.- negatywna - CreditWatch positive – ocena na liście obserwacyjnej pod kątem możliwości podwyższenia.

Joanna Filipkowska

Zastępca Dyrektora ds. Relacji Inwestorskich
Akcje i Analitycy

Paweł Lipiński

Specjalista ds. Relacji Inwestorskich
Instrumenty dłużne i Ratingi

tel. +48 22 829 04 53
fax: +48 22 829 04 88
Joanna.Filipkowska@mbank.pl
tel. +48 22 829 15 33
fax: +48 22 829 04 88
Pawel.Lipinski@mbank.pl

 

Adresy e-mail Adres pocztowy
Departament Relacji Inwestorskich
i Strategii Grupy
+48 22 526 79 56
ul. Senatorska 18
00-950 Warszawa