INFORMACJE DLA INWESTORÓW

Informacje o akcjach mBanku

   
Dane na temat akcji mBanku 2014 2015
Cena akcji 498,0 314,0
Łączna liczba akcji 42 210 057 42 238 924
Wskaźnik P/E 16,3 10,2
Wskaźnik P/BV 1,9 1,1
Maksymalna cena akcji 545,0 505,0
Minimalna cena akcji 442,1 294,7
Kapitalizacja (mld zł) 21,0 13,3
Średni wolumen obrotu (mln zł) 12,8 12,2
Dywidenda na akcję 17,0 -

 

Struktura akcjonariatu oraz notowania akcji mBanku na Giełdzie Papierów Wartościowych

 

Akcjonariusze mBanku

Od 1994 roku strategicznym akcjonariuszem mBanku jest Commerzbank AG. Jego udział wzrastał od 21,0% w 1995 roku poprzez 50,0% w 2000 roku do poziomu 72,2% w 2003 roku. Począwszy od 2005 roku udział ten nieznacznie zmalał w związku z realizacją programów opcji menedżerskich w Banku. Na koniec 2015 roku Commerzbank AG posiadał 69,5% akcji i głosów na walnym zgromadzeniu.

Pozostałe 30,5% akcji znajduje się w wolnym obrocie (free float) z dominującym udziałem inwestorów finansowych (głównie polskie fundusze emerytalne oraz polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne). Największym z nich w 2015 był roku ING Otwarty Fundusz Emerytalny (ING OFE). Według zawiadomienia z 18 marca 2015 roku ING OFE posiadał 5,05% ogólnej akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu. Istotnym akcjonariuszem jest również Grupa Aviva, która na dzień 31.12.2015 posiadała 4,9% akcji mBanku (zgodnie z danymi Bloomberg).

Notowania akcji mBanku w 2015 roku

Kluczowe parametry charakteryzujące akcje mBanku:

  • Wartość nominalna 1 akcji: 4,00 zł.
  • Zarejestrowany kapitał akcyjny: 168 956 tys. zł, w całości opłacony.
  • Akcje mBanku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) od 1992 roku.
  • Akcje Banku są składową indeksów GPW: WIG, WIG-Poland, WIG20, WIG30 i WIG-Banki; ponadto akcje wchodzą w skład indeksów pochodnych opartych na WIG20.


W 2015 roku liczba akcji mBanku wzrosła łącznie o 28 867 akcji wyemitowanych w związku z realizacją programu motywacyjnego. W efekcie nowych emisji zarejestrowany kapitał akcyjny wzrósł o 115,5 tys. zł.

Notowania akcji mBanku w 2015 roku należy analizować w kontekście sytuacji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i notowań innych banków.

2015 rok był trudnym okresem dla inwestorów na Giełdzie Papierów Wartościowych. Na notowaniach spółek wyraźnie odbiły się niekorzystne czynniki o charakterze globalnym oraz lokalnym, związane z sytuacją polityczną i gospodarczą w Polsce. Obniżyła się skłonność do inwestowania na GPW spowodowana spadkiem zaufania inwestorów, w szczególności zagranicznych i wzrostem ryzyka inwestycyjnego. W konsekwencji, przy mniejszych możliwościach inwestycyjnych Otwartych Funduszy Inwestycyjnych po reformie z 4014 roku, spadku atrakcyjności GPW dla inwestorów zagranicznych i zmianach na scenie politycznej, indeks WIG20 obniżył się do najniższych poziomów od 6 lat.

Po słabszym początku 2015 roku indeksy na GPW wzrastały i jeszcze w maju analitycy prognozowali, że indeks szerokiego rynku osiągnie pułap 60 tys. punktów. Wejście w okres wyborczy i pojawienie się szeregu obietnic polityków, niekorzystnych w szczególności dla sektora bankowego i spółek energetycznych, wpłynęło na zdecydowane pogorszenie koniunktury na GPW. Wyniki wyborów prezydenckich, a potem parlamentarnych zwiększyły prawdopodobieństwo wdrożenia kontrowersyjnych projektów, co umocniło spadkowy trend, doprowadzając do zwiększonej wyprzedaży akcji w IV kwartale 2015 roku. W konsekwencji indeks WIG obniżył się do poziomu znacząco poniżej 50 tys. punktów.

W 2015 roku indeks WIG obniżył się o 9,6%, a indeks WIG20 spadł o 19,7%. O ile wielkie firmy były pod wyraźną presją sprzedających, to średnie i małe spółki radziły sobie lepiej na warszawskim parkiecie. Indeksy mWIG40 i sWIG80 zyskały w ciągu roku odpowiednio 2,4% i 9,11%.

Największy spadek notowań dotknął banki, w szczególności te które w portfelu mają wyższy udział kredytów denominowanych we frankach szwajcarskich, do których zalicza się mBank. Było to związane z obawą inwestorów wynikającą z propozycji przewalutowania kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich na złote po kursie niższym niż rynkowy oraz zwrotu kredytobiorcom kwot wynikających ze spreadu stosowanego przez banki przy rozliczaniu kredytów walutowych. Indeks WIG-Banki na koniec 2015 roku był niższy o 23,5% w stosunku do końca 2014 roku. Cena akcji mBanku na zamknięciu ostatniej sesji giełdowej w 2015 roku wyniosła 314 zł i była o 36,9% niższa niż przed rokiem. Kapitalizacja Spółki na koniec 2015 roku wyniosła 13,3 mld zł (3,1 mld zł) wobec 21,0 mld zł (4,9 mld EUR) przed rokiem.

 
 Zmiana notowań akcji mBanku na tle indeksów WIG-Banki i EURO STOXX Banks

   
Zmiana 2013 2014 2015
mBank +53,4% -0,4% -36,9%
Indeks WIG-Banki +20,5% -0,7% -23,5%
EURO STOXX Banks Index +25,9% -4,9% -4,9%

 

Ratingi mBanku i mBanku Hipotecznego

 

mBank posiada umowy ratingowe z agencjami Fitch Ratings (Fitch) i Standard & Poor’s Ratings Services (S&P’s). Oceny przyznane przez te agencję przestawione są w poniższej tabeli. 

 

Ratingi mBanku

   
Fitch – oceny mBanku - stan na 31 grudnia 2015 roku
Rating długoterminowy podmiotu (Long–term IDR)  BBB-
 Rating krótkoterminowy (Short-term IDR) F3 
Viability rating  bbb-
Rating wsparcia  2
Perspektywa ratingu długoterminowego   pozytywna
 Rating dla emisji długu niepodporządkowanego w ramach Programu Emisji Euroobligacji (EMTN)   BBB-; F3
Transze obligacji wyemitowanych przez mFinance France    BBB-
 S&P’s – oceny mBanku - stan na 31 grudnia 2015 roku
Rating długoterminowy  BBB
Rating krótkoterminowy   A-2
Ocena samodzielna (Stand Alone Credit Profile)  bbb-
 Perspektywa ratingu długoterminowego   stabilna
Rating dla emisji długu niepodporządkowanego w ramach Programu Emisji Euroobligacji (EMTN) BBB 
Transze obligacji wyemitowanych przez mFinance France  BBB 

 

W dniu 19 maja 2015 roku agencja Fitch Ratings (Fitch) obniżyła rating długoterminowy IDR („Issuer Default Rating”) mBanku z „A” do „BBB-” w następstwie obniżki ratingu IDR Commerzbanku z „A+” do „BBB”. W konsekwencji zmieniony zostały również: rating krótkoterminowy mBanku z „F1” do „F3". Rating wsparcia został obniżony z poziomu „1” do „2”. Analogicznie zostały obniżone ratingi dla długu niezabezpieczonego: rating długoterminowy (long-term senior unsecured debt rating) do „BBB-” i krótkoterminowy (short-term senior unsecured debt rating) do „F3”.

Obniżenie ratingu Commerzbanku i w konsekwencji mBanku przez agencję Fitch wynikało z oceny skutków implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (ang. BRRD - Bank Recovery and Resolution Directive), która radykalnie ograniczyła możliwości wsparcia banków przez instytucje państwowe.

Przed zmianą ratingu dokonaną w maju 2015 roku rating długoterminowy IDR Commerzbanku był wyższy od samodzielnego ratingu banku w związku z potencjalną możliwością uzyskania wsparcia ze strony władz niemieckich. W następstwie weryfikacji oceny wsparcia w związku z implementacją dyrektywy BRRD, rating długoterminowy Commerzbanku został obniżony do poziomu samodzielnego ratingu podmiotu. To z kolei przełożyło się na dokonaną przez Fitch weryfikację oceny zdolności Commerzbanku do udzielenia potencjalnego wsparcia dla mBanku.

Samodzielny rating mBanku, czyli viability rating, będący oceną wiarygodności finansowej mBanku na podstawie takich czynników jak profil biznesowy, zarządzanie i strategia, profil ryzyka, wyniki finansowe i otoczenie zewnętrzne, nie uległ zmianie i pozostał na poziomie „bbb-”.

Agencja ratingowa Standard & Poor’s Rating Services w dniu 9 czerwca 2015 roku obniżyła rating długoterminowy (long-term counterparty credit rating) mBanku z „BBB+” do „BBB” w następstwie obniżki ratingu Commerzbanku z „A-” do „BBB+”. Analogicznie, do poziomu „BBB” obniżony został rating obligacji emitowanych przez mFinance France w ramach Programu Emisji Euroobligacji. Rating krótkoterminowy mBanku pozostał na niezmienionym poziomie „A2”.

Zmiana ratingu długoterminowego Commerzbanku i w konsekwencji mBanku przez agencję S&P’s wynika z weryfikacji oceny potencjalnej możliwości uzyskania wsparcia dla Commerzbanku ze strony władz niemieckich (w związku z implementacją dyrektywy BRRD) oraz z uwzględnienia kryteriów określających dodatkową zdolność do absorpcji strat (ALAC).

W dniu 3 lutego 2015 roku agencja S&P’s zmieniła perspektywę ratingu długookresowego mBanku ze stabilnej do negatywnej, w związku ze zmianą perspektywy ryzyka sektora bankowego na negatywną. Negatywna ocena ryzyka sektora bankowego odzwierciedla opinię agencji, według której zdolność sektora bankowego do absorpcji strat i jego odporność na wstrząsy może się zmniejszyć w ciągu najbliższych dwóch lat. Według S&P warunkach działania dla polskich banków będą trudne w związku z wprowadzeniem podatku bankowego, wzrostem kosztów regulacyjnych, a także potencjalnymi kosztami związanymi z rozważanym przewalutowaniem kredytów walutowych, co zwiększy presję na rentowność sektora bankowego w otoczeniu niskich stóp procentowych.

Obok ratingów na zlecenie Fitch i S&P’s, mBank posiada także rating agencji Moody’s Investors Service przyznany w oparciu o publicznie dostępne informacje jako podmiotowi nieuczestniczącemu w procesie ratingowym.

   
Moody’s – oceny mBanku - stan na 31 grudnia 2015 roku
Długookresowa ocena depozytów Baa2 (perspektywa stabilna)
Rating krótkoterminowy Prime-2
Rating dla długu niezabezpieczonego Baa3
Ocena ryzyka kontrahenta Baa1 (cr)/ P-2 (cr)

W dniu 21 maja 2015 roku agencja Moody’s podwyższyła długoterminowy rating depozytowy mBanku z „Baa3” do „Baa2”, a rating krótkookresowy z „Prime-3” do „Prime-2”. Podwyższenie długoterminowego ratingu Banku wynikało z zastosowania zaawansowanej analizy LGF (Loss Given Failure – strata w sytuacji utraty zdolności regulacji zobowiązań). Zastosowanie analizy LGF zrekompensowało skutki obniżenia oceny wsparcia rządowego, wynikającego z wdrożenia ustawodawstwa dotyczącego uporządkowanej restrukturyzacji i likwidacji instytucji kredytowych.

W maju 2015 roku agencja Moody’s wprowadziła nową ocenę dla banków - ocenę ryzyka kontrahenta (ang. CR - Counterparty Risk Assessment). Jest to ocena wskazująca na to, jak traktowane będą zobowiązania wobec kontrahentów, jeśli bank straci zdolność wywiązywania się ze zobowiązań. Agencja przyznała mBankowi ocenę ryzyka kontrahenta na poziomie Baa1 (cr)/ P-2 (cr).

Ratingi mBanku Hipotecznego S.A.

Według stanu na 31 grudnia 2015 roku Bank Hipoteczny posiadał następujące oceny ratingowe agencji Fitch przedstawione w poniższej tabeli:

   
Fitch Ratings – oceny mBanku Hipotecznego - stan na 31 grudnia 2015 roku
Rating długoterminowy podmiotu (Long–term IDR) BBB- (perspektywa pozytywna)
Rating krótkoterminowy (Short-term IDR) F3
 Rating wsparcia   2
Rating dla hipotecznych listów zastawnych BBB
Rating dla publicznych listów zastawnych BBB

Akcja ratingowa agencji Fitch dotycząca mBanku w dniu 19 maja 2015 roku objęła również mBank Hipoteczny. Rating długoterminowy mBanku Hipotecznego został obniżony z „A” do „BBB-”, krótkoterminowy z „F1” do „F3” a rating wsparcia z „1” do „2”. Rating mBanku Hipotecznego odpowiada ratingowi mBanku, co świadczy o roli tej spółki dla mBanku.

W dniu 7 stycznia 2016 roku agencja Fitch umieściła rating dla hipotecznych listów zastawnych na liście obserwacyjnej z możliwością podwyższenia (rating watch positive ) w związku z wejściem w życie od 2016 roku znowelizowanej Ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych.

 

Zestawienie ratingów Polski, mBanku i Commerzbanku

 

Poniższe zestawienie pokazuje porównanie ratingów długoterminowych dla Polski, mBanku 
i Commerzbanku na dzień 31 grudnia 2015 roku.

   
Agencja ratingowa Polska mBank S.A. Commerzbank AG
Fitch Ratings A- (stab.) BBB- (poz.) BBB (poz.)
Standard & Poor’s A- (poz.) od 15.01.2016 BBB+ (neg.) BBB (stab.) od 03.02.2016 BBB (neg.) BBB+ (neg.)
Moody’s A2 (stab.) Baa2 (stab.)* Baa1 (poz.) od 26.01.2016 A2 (stab.)

W nawiasach podana perspektywa ratingu: poz. - pozytywna, stab. – stabilna, neg.- negatywna
* „Non-participating issuer”, rating oparty wyłącznie na publicznie dostępnych informacjach.

 

 

Relacje Inwestorskie mBanku

 

mBank szczególnie dużo uwagi poświęca zapewnieniu dobrej komunikacji z inwestorami i analitykami. Za relacje inwestorskie opowiada Departament Relacji Inwestorskich i Strategii Grupy, który współpracując z Zarządem Banku i różnymi jednostkami organizacyjnymi Banku, dba o to by zainteresowane strony otrzymywały właściwe i kompletne informacje o Grupie mBanku.

W 2015 roku inwestorzy i analitycy giełdowi uczestniczyli w 4 konferencjach wynikowych, zarówno bezpośrednio, jak i przez Internet. Wszystkie spotkania z Zarządem przy okazji publikacji rezultatów kwartalnych były transmitowane online w języku polskim i angielskim, a także udostępniane na stronach Banku. Dodatkowo, po publikacjach wyników kwartalnych Grupy, inwestorzy instytucjonalni mieli możliwość wzięcia udziału w indywidualnych lub grupowych spotkaniach z Prezesem Zarządu w celu omówienia interesujących ich zagadnień dotyczących Grupy oraz jej wyników.

Relacje z analitykami, akcjonariuszami i potencjalnymi inwestorami są również wzmacniane poprzez spotkania podczas konferencji w Polsce i poza jej granicami. W 2015 roku mBank uczestniczył w trzech konferencjach w Warszawie, sześciu zagranicznych konferencjach oraz zorganizował trzykrotnie indywidualne spotkania inwestorów instytucjonalnych z przedstawicielami Zarządu Banku. Ponadto Bank dwukrotnie zorganizował roadshow w Stanach Zjednoczonych. W ciągu roku w Banku odbyło się ok. 140 spotkań inwestorów i analityków z przedstawicielami Zarządu i/lub zespołem Relacji Inwestorskich.

Jak co roku, w 2015 roku odbyły się również 2 przeglądy będące elementem regularnych spotkań z agencjami ratingowymi oraz klika telekonferencji z agencjami ratingowymi.

Analitycy i inwestorzy mBanku są na bieżąco informowani o ważnych wydarzeniach w Grupie mBanku poprzez comiesięczny Newsletter oraz wiadomości wysyłane drogą elektroniczną.

Internetowy serwis relacji inwestorskich (http://www.mbank.pl/relacje-inwestorskie/), zaprojektowany z myślą o inwestorach i analitykach, zarówno polsko-, jak i anglojęzycznych. zapewnia aktualne, pogrupowane tematycznie informacje m.in. o wynikach finansowych Grupy mBanku, akcjonariacie, walnych zgromadzeniach, ratingach i notowaniach akcji mBanku na GPW. Można tam przejrzeć raporty bieżące i okresowe oraz zapoznać się z konsensusem prognozowanych wyników Grupy. Specjalną interaktywna aplikacja klasy Business Inteligence - Analyzer mBanku, umożliwia szybki i sprawny przegląd wyników finansowych i dane biznesowych Grupy mBanku.

Rekomendacje analityków

Grupa mBanku i jej wyniki są monitorowane przez analityków reprezentujących różne instytucje finansowe, banki i brokerów. mBank znajduje się na liście obserwacyjnej kilkunastu krajowych i zagranicznych instytucji, których analitycy wydają swoje rekomendacje dla akcji mBanku. Należą do nich: Citi Research (DM Banku Handlowego), Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Haitong Securities, Millennium DM, BoA Merrill Lynch, Raiffeisen Centrobank, ING Securities, Wood & Company, J.P. Morgan, DM PKO BP, Pekao Investment Banking, DM BZ WBK, Ipopema Securities, Trigon DM, Erste Securities Polska, DM BOŚ, DM Banku BPS oraz Vestor DM.

Struktura rekomendacji dla akcji mBanku według stanu na 31 grudnia 2015 roku przedstawiała się następująco

   
Rekomendacja Kupuj Trzymaj Sprzedaj
Liczba rekomendacji 6 7 6
Udział w procentach 31,6% 36,8% 31,6%

Aktualny konsensus dotyczący przewidywanych wyników Grupy mBanku na lata 2016-2017 znajduje się na stronie mBanku: http://www.mbank.pl/relacje-inwestorskie/akcje-mbank/konsensus.html.

 

 

Wojciech Chmielewski
Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich

Joanna Filipkowska

Zastępca Dyrektora ds. Relacji Inwestorskich
Akcje i Analitycy

Paweł Lipiński

Specjalista ds. Relacji Inwestorskich
Instrumenty dłużne i Ratingi

  tel. +48 22 829 14 34
fax: +48 22 829 04 88
Wojciech.Chmielewski@mbank.pl
tel. +48 22 829 04 53
fax: +48 22 829 04 88
Joanna.Filipkowska@mbank.pl
tel. +48 22 829 15 33
fax: +48 22 829 04 88
Pawel.Lipinski@mbank.pl

 

Adresy e-mail Adres pocztowy
Departament Relacji Inwestorskich
i Strategii Grupy
+48 22 526 79 56
ul. Senatorska 18
00-950 Warszawa

 

Formularz kontaktowy