DANE FINANSOWE

 

Najważniejsze projekty i innowacje w Grupie mBanku w 2016 roku

 

Strategiczne partnerstwo z Orange

 

[G4-4] Wspólne przedsięwzięcie mBanku oraz Orange, wiodącej firmy na polskim rynku telefonii stacjonarnej, komórkowej, internetu i transmisji danych – Orange Finanse – ma już ponad 2 lata.

Na koniec 2016 roku w Orange Finanse liczba rachunków osiągnęła 330 tys., z czego w samym 2016 roku pozyskano około 100 tys. Orange Finanse stał się jednym z kluczowych kanałów akwizycji nowych klientów w mBanku.

Rok 2016 to okres zmian w ofercie produktowej wspartych kampaniami marketingowymi promującymi markę Orange Finanse wśród istniejących i nowych klientów Orange. Kluczowym komponentem nowej oferty jest możliwość obniżenia wysokości miesięcznego abonamentu telekomunikacyjnego w zamian za aktywne korzystanie z Banku przez okres do 24 miesięcy oraz bezwarunkowo darmowe prowadzenie konta z kartą, przelewami internetowymi i wypłatami ze wszystkich bankomatów w Polsce. Oferta skierowana jest do posiadaczy telefonów na abonament w Orange, a od listopada również dla doładowujących telefony w Orange.

W minionym roku Orange Finanse zyskał interesujące funkcjonalności w aplikacji mobilnej oraz bankowości internetowej. Klienci używający systemu Windows Phone otrzymali możliwość korzystania w swoich telefonach z Orange Finanse, a ci z iOS możliwość logowania za pomocą odcisku palca. Na wszystkich platformach dodano unikalną na rynku funkcjonalność połączenia z konsultantem infolinii po jednym kliknięciu w aplikacji mobilnej. Dodatkowo warto podkreślić wprowadzenie nowych lokat na nowe środki oraz umożliwienie opłacania rachunków poprzez Polecenie Zapłaty w bankowości internetowej. Klienci Orange Finanse otrzymali możliwość składania wniosków do Programu Rodzina 500+ i przelewów na numer telefonu w ramach BLIKa. Do oferty wprowadzono też innowacyjny na skalę kraju Asystent Płatności, przypominający poprzez aplikację mobilną o nadchodzących przelewach, a także usługę zabezpieczającą płatności internetowe 3D Secure. Z kolei strona www.orangefinanse.pl została wzbogacona o ważne narzędzia do porównywania kont w różnych bankach oraz kalkulator szacujący dokładnie koszty kredytu gotówkowego w Orange Finanse.

W 2016 roku rozbudowano też ofertę kredytową. Obecni klienci Orange Finanse uzyskali możliwość skorzystania z kredytu gotówkowego we wszystkich salonach Orange do kwoty 150 tys. zł. Nowością stała się też opcja posiadania kredytu bez konieczności otwierania konta osobistego. Od czerwca, w ramach atrakcji dla nowych klientów, sprzedawcy salonów proponują kupno specjalnych wakacyjnych gadżetów za 1 zł poprzez płatność zbliżeniową telefonem lub BLIKiem.

W II połowie 2016 roku kontynuowano pracę nad rozwojem kompetencji sprzedażowych w salonach Orange. Przeprowadzono testy nowych scenariuszy sprzedażowych i sposobu komunikacji z klientem oraz zrealizowano serie szkoleń pogłębiających wiedzę na temat produktów Orange Finanse. W ramach optymalizacji kampanii prowadzonych dla nowych i istniejących klientów Orange Finanse w 2016 roku wprowadzono m.in. nowe akcje edukacyjne o bankowości internetowej i aplikacji mobilnej, rozpoczęto dystrybucję regularnego newslettera mailowego oraz poprawiono skuteczność działań aktywizacyjnych.

Plany na przyszłość obejmują rozwój oferty depozytowej i kredytowej, w tym poszerzenie grupy odbiorców Orange Finanse o klientów Orange z usługami stacjonarnymi. Ponadto, trwają prace nad udostępnieniem klientom płatności telefonem w najnowszej technologii opartej na Android Pay. Kontynuowane będą także działania na polu rozwoju kompetencji sprzedażowych pracowników sieci sprzedaży Orange Polska.

We wrześniu Orange Finanse zostało docenione w rankingu Przyjazny Bank Newsweeka: w kategorii Bankowość mobilna zajęło drugiej miejsce (tuż za mBankiem). Oznacza to przewagę nad konkurencją pod kątem łatwości nawigacji po aplikacji mobilnej, efektywności kanałów kontaktu z bankiem, a także dostępnych w aplikacji usług i funkcjonalności.

Program ALM (Asset and Liability Management)

Na początku lutego 2015 roku w Banku uruchomiony został Projekt ALM. Jego celem jest konsolidacja systemów ryzyka stopy procentowej, ryzyka rynkowego oraz płynności, systemu cen transferowych oraz systemu Skarbu Banku w zintegrowany System ALM. W rezultacie Bank poprawi jakość i efektywność procesów zarządzania bilansem i wynikiem odsetkowym. Poprzez prace nad wdrożeniem Systemu ALM Bank dąży do eliminacji redundantnych systemów oraz procesów zbierania i przetwarzania danych, procesów raportowych i narzędzi analitycznych, co w przyszłości przełoży się na poprawę efektywności kosztowej Banku. Dodatkowym celem jest automatyzacja procesów zarządzania obszarem Skarbu, Ryzyka oraz zarządzania aktywami i pasywami, kontrolingiem i finansami poprzez zbieranie i przechowywanie kompletnych danych wejściowych przetwarzanych przez złożony silnik obliczeniowy. Pozwoli on na produkowanie spójnych symulacji, analiz oraz raportów dystrybuowanych do różnych interesariuszy.

W 2016 roku w ramach projektu oddano do użytku zintegrowaną warstwę danych wraz z modułem odpowiedzialnym za wsparcie procesu zarzadzania ryzykiem płynności. Priorytetem projektu na następny rok pozostaje budowa kolejnych modułów, m.in. FTP oraz modułu odpowiedzialnego za wsparcie procesu zarządzania stopą procentową.

Integracja Domu Maklerskiego mBanku i mWealth Management w strukturze Grupy

[G4-13] W IV kwartale 2015 roku zostały uzgodnione i podpisane przez zarządy mBanku, oraz spółek Dom Maklerski mBanku (mDM) i mWealth Management (mWM) plany podziału, będące pierwszym etapem planowanej integracji wyżej wymienionych spółek w strukturze Grupy.

W maju 2016 roku proces ten został sfinalizowany. W celu dokonania integracji dokonano podziału spółek mDM i mWM.

Podział mDM został przeprowadzony w trybie art. 529 §1 pkt 1 ksh, tj. przez przeniesienie: na mBank części majątku mDM w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa mDM związanej ze świadczeniem usług maklerskich oraz na mCentrum Operacji Sp. z o.o. części majątku mDM w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa mDM związanej z obsługą oraz świadczeniem usług kadrowych oraz płacowych. Podział mWM został dokonany w trybie art. 529 §1 pkt 1 ksh, tj. przez przeniesienie na: Bank części majątku mWM w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa mWM związanej ze świadczeniem usług maklerskich, a także pozostałej działalności niestanowiącej Działalności Biura Rynku Nieruchomości oraz Inwestycji Alternatywnych oraz poprzez przeniesienie na BRE Property Partner Sp. z o.o. (spółka nie podlegająca konsolidacji) części majątku mWM w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa mWM związanej z doradztwem oraz pośrednictwem w zakresie nabywania oraz inwestowania w nieruchomości oraz inne inwestycje alternatywne na rzecz osób fizycznych, jak również wykonywaniem analiz w zakresie rynku nieruchomości. W dniu 20 maja 2016 roku mDM i mWM zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego.

Celem podziału była integracja działalności maklerskiej wykonywanej przez mBank, Dom Maklerski mBanku oraz mWealth Management w ramach rozszerzonego biura maklerskiego mBanku. Integracja w jednej strukturze podmiotów maklerskich funkcjonujących w Grupie mBanku miała doprowadzić do optymalizacji oferty usług maklerskich dla wszystkich obsługiwanych grup klientów, zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Pozwoliła również na lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów i potencjału, wzmacniając tym samym pozycję konkurencyjną Grupy mBanku na rynku usług maklerskich.

Zmiany w strukturze finasowania Grupy

Emisje listów zastawnych

mBank we współpracy z mBankiem Hipotecznym realizuje strategię, której celem jest emisja listów zastawnych zabezpieczonych wierzytelnościami z tytułu kredytów hipotecznych, co pozwala na zmniejszenie niedopasowania terminów zapadalności pasywów oraz wymagalności aktywów oraz umożliwia obniżenie kosztów pozyskiwanego finansowania.

W 2016 roku mBank Hipoteczny wyemitował listy zastawne o łącznej wartości 850 mln zł i 168 mln euro o terminach zapadalności od 4 do 10 lat. Emisje listów zastawnych w złotych uplasowane w kwietniu i w maju 2016 roku to pierwsze w Polsce emisje listów zastawnych o stałym oprocentowaniu.

Poniższa tabela prezentuje podsumowanie emisji hipotecznych listów zastawnych w 2016 roku.

   
Wolumen Waluta Data emisji Zapadalność Tenor (lata) Kupon
300 mln PLN 09.03.2016 05.03.2021 5,0 WIBOR 3M + 120 p.b.
50 mln EUR 23.03.2016 21.06.2021 5,2 EURIBOR 3M + 87 p.b.
50 mln PLN 28.04.2016 28.04.2020 4,0 Stały (2,91%)
100 mln PLN 11.05.2016 28.04.2020 4,0 Stały (2,91%)
70 mln* EUR 19.08.2016 28.08.2019 3,0 WIBOR 3M + 77 p.b.
13 mln EUR 28.09.2016 20.09.2026 10,0 Stały (1,18%)
35 mln EUR 26.10.2016 20.09.2026 9,9 Stały (1,183%)
400 mln* PLN 15.12.2016 25.07.2018 1,6 EURIBOR 3M + 136 p.b.

* Emisja prywatna (private placement).


Program Emisji Euroobligacji

W I kwartale 2016 roku został zaktualizowany Prospekt Emisyjny dotyczący Programu Emisji Euroobligacji mBanku do kwoty 3 mld euro (Euro Medium Term Notes – EMTN). W dniu 23 marca 2016 roku zaktualizowany Prospekt został zatwierdzony przez Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) w Luksemburgu. Celem Programu jest emisja papierów dłużnych przez spółkę mFinance France, w wielu transzach i walutach, o różnej strukturze odsetkowej. W III kwartale 2016 mBank, poprzez swoją spółkę zagraniczną mFinance France, dokonał szóstej emisji obligacji o wartości nominalnej 500 mln euro, z terminem wykupu w 2020 roku. Oprocentowanie obligacji wyniosło 1,398% w skali roku.

Emisja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony inwestorów z całej Europy (135 inwestorów), a księga popytu na obligacje wyniosła 1,3 mld euro. Rozliczenie emisji nastąpiło 26 września 2016 roku. Wyemitowana transza euroobligacji otrzymała ratingi na poziomie „BBB" przyznane przez S&P Global Ratings oraz Fitch Ratings.

Poniższa tabela prezentuje podsumowanie wyemitowanych transz pozostałych do spłaty:

 

   
Waluta Kwota Data emisji Data wykupu Termin (lata) Kupon
CHF 200 mln 05.09.2013 08.10.2018 5,0 2,500%
CZK 500 mln* 22.11.2013 06.12.2018 5,0 2,320%
EUR 500 mln 24.03.2014 01.04.2019 5,0 2,375%
EUR 500 mln 20.11.2014 26.11.2021 7,0 2,000%
EUR 500 mln 21.09.2016 26.09.2020 4,0 1,398%

*Emisja prywatna (private placement).


Finansowanie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)

W czerwcu 2016 roku mBank pozyskał kolejne finansowanie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – kredyt w wysokości 100 mln euro z terminem zapadalności 8 lat. Łączne zadłużenie mBanku w EBI z tytułu kredytów zaciągniętych na 31 grudnia 2016 roku w euro wyniosło 946 mln euro, a w dolarach amerykańskich - 3 387 mln dolarów.

Kredyty z linii EBI przeznaczone są na finansowanie przedsięwzięć realizowanych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, w których zatrudnienie jest mniejsze niż 250 etatów i na finansowanie przedsięwzięć realizowanych przez przedsiębiorstwa posiadające zatrudnienie min. 250 etatów, ale nieprzekraczające 3 tys. (tzw. mid-cap).

Umowa bilateralna z Industrial and Commercial Bank of China (ICBC)

W maju 2016 roku mBank podpisał z Industrial and Commercial Bank of China (Europe) umowę na mocy której ICBC udzielił mBankowi 3-letniego kredytu w wysokości 130 mln euro. Jest to pierwszy kredyt udzielony przez ICBC bankowi polskiemu.

Innowacje i plany na 2017 rok w Grupie mBanku

W 2016 roku większość nakładów kapitałowych stanowiły wydatki na rozwój technologiczny. Pozwoliły one na poszerzenie oferty mBanku poprzez udostępnienie wysoce innowacyjnych i wygodnych rozwiązań transakcyjnych.

Bankowość korporacyjna:

Udostępniliśmy nowy interfejs systemu bankowości internetowej dla przedsiębiorstw (CompanyNet), który zmienia przebieg procesów klientowskich i pozwala na przejście na dokumentację w formie elektronicznej. Uproszczenie procesów po stronie klienta powinno skutkować wzrostem liczby transakcji. Innym mierzalnym efektem projektu będzie dodatkowy przychód z opłat z tytułu korzystania z bankowości elektronicznej. Największą korzyścią jest stworzenie spójnego internetowego i mobilnego ekosystemu skierowanego do klientów korporacyjnych.

Nowy CRM to projekt, który miał na celu uproszczenie procesów, poprawę ergonomii i zmianę graficznego interfejsu użytkownika, aby był kompatybilny z różnymi platformami. Zmiany te umożliwiają użytkownikom końcowym (opiekunom klienta i managerom placówek) wymianę informacji w mobilny i bardziej efektywny sposób. Celem było stworzenie nowego interfejsu użytkownika dla systemu CRM funkcjonującego w obszarze korporacyjnym, aby umożliwić mobilne zarządzanie sprzedażą. Ostatecznym rezultatem będzie wzrost sprzedaży i przyśpieszenie wewnętrznych procesów sprzedażowych.

Bankowość detaliczna:

Dalszy rozwój aplikacji mobilnej mBanku: projekt ten miał na celu przeniesienie funkcji transakcyjnych z bankowości internetowej do scenariusza mobilnego (zaplanowane transakcje, regularne płatności, funkcje CRM, zarządzanie kartami). Wprowadzono ponadto nowe funkcjonalności (np. powiadomienia push, skrzynkę odbiorczą, mobilny CVC) i odświeżono aplikacje mobilne poprzez zmianę sposobu nawigacji, architektury informacji oraz poprawę wygody i łatwości korzystania, a także dodano nowe narzędzia wspierające sprzedaż i komunikację w aplikacji.

CRM 3.0 - w ramach projektu wdrożono nowy CRM w wersji WEB, który pozwolił na centralizację aplikacji wykorzystywanych w ramach działań sprzedażowych. Zmiana ta skutkowała zwiększeniem zakresu informacji o klientach, które wspierają sprzedaż w call centre.

Nowy System Wnioskowania ma z kolei na celu wdrożenie nowego sposobu składania wniosków. System ma formę platformy dla klientów i wspiera akcje sprzedażowe w całym Banku.

Inne obszary:

Pozostałe inwestycje skupiały się na poprawie bezpieczeństwa IT, rozwoju infrastruktury IT, integracji usług maklerskich świadczonych przez Grupę mBanku i zarządzaniu aktywami i pasywami. Kontynuowano ponadto projekt Jedna Sieć, dzięki któremu wszyscy klienci Grupy mogą korzystać ze zintegrowanej sieci placówek. W trakcie roku otwarto dwa nowe centra doradcze i osiem lekkich placówek. W kolejnym roku przewidziane jest otwarcie odpowiednio pięciu i jedenastu takich punktów obsługi.

Dzięki inwestycjom zrealizowanym w 2016 roku mBank jest postrzegany jako instytucja finansowa, która wyznacza standardy nowoczesnej bankowości. Główny nacisk kładziono nie tylko na akwizycję klientów, lecz także na dalszy wzrost cross-sellingu.

Plany na 2017 rok

W 2017 roku mBank zamierza kontynuować organiczny wzrost działalności oraz dalej rozwijać swój model biznesowy (mobilność, kanały zdalne), który wyróżnia go na tle konkurencji.

mBank będzie starał się maksymalnie wykorzystać swoją sprawdzoną zdolność do tworzenia usług finansowych i projektów o wysokim potencjale. Inwestycje planowane na 2017 rok wzmocnią nasze kompetencje cyfrowe, dzięki czemu będziemy wyceniani z premią charakterystyczną dla „spółek cyfrowych”.

Jednocześnie zamierzamy nadawać tempo rewolucji mobilnej w bankowości. Nakłady kapitałowe zaplanowane na 2017 rok powinny wesprzeć tworzenie podejścia opartego na zasadzie „przede wszystkim mobilność” połączonego z przyjaznym dla klienta, wielokanałowym dostępem do banku. Ostatecznym celem jest stworzenie intuicyjnej, prostej, wygodnej i przyjaznej bankowości, np. poprawa nawigacji, dodatkowe narzędzia wspierające zarządzanie finansami przez klienta i rozszerzenie zakresu komunikacji z klientami za pośrednictwem kanału internetowego.

Popularyzacja rozwiązań technologicznych i procesy demograficzne wpływają na zmianę zachowań klientów. Klienci coraz chętniej korzystają z innych niż tradycyjna placówka możliwości kontaktu z bankiem. Właściwe zrozumienie zachowań i preferencji klientów, przede wszystkim w grupie osób młodych, ma kluczowe znaczenie dla ich akwizycji i utrzymania. Inwestycje nakierowane na ten cel pozwolą na odpowiedzialne oferowanie rozwiązań opartych na wiedzy o klientach i odpowiednie dopasowanie oferty. Wzmocnią ponadto zdolności akwizycyjne mBanku, w szczególności w grupie młodych klientów.

Efektywność powinna być czynnikiem wspierającym rentowność mBanku w czasie, gdy przychody z podstawowych produktów bankowych znajdują się pod rosnącą presją. Działania te będą wspierane cyfryzacją i standaryzacją procesów, zarówno wewnętrznych, jak i tych, których uczestnikiem jest klient. Efektywność mBanku będzie rosnąć dzięki nakładom kapitałowym pozwalającym na racjonalne zarządzanie zasobami, w tym kosztami operacyjnymi, kapitałem i finansowaniem.

Wskutek inwestycji mających na celu rozszerzenie obecnej oferty Grupy mBanku, udostępnimy naszym klientom wysoce innowacyjne i najwygodniejsze rozwiązania transakcyjne i jeszcze bardziej udoskonalimy ofertę bankowości mobilnej, w tym dla klientów korporacyjnych.

Ostatni, ale nie mniej ważny, projekt realizowany w 2017 roku to budowa nowej siedziby w Łodzi. Projekt rozpoczęto pod koniec 2016 roku, jednak największe wydatki przewidziano na 2017 rok. Nowa siedziba będzie stanowić czynnik wspierający kulturę innowacyjności panującą w mBanku i zaoferuje pracownikom motywujące środowisko pracy, co pozwoli Bankowi na utrzymanie pozycji instytucji wyznaczającej standardy nowoczesnej bankowości. Nowy standard biurowy odpowiadający współczesnym trendom będzie stymulatorem motywacji i zaangażowania w zespole.

Nagrody i wyróżnienia

Oferta produktowa i jakość obsługi klientów

 • W plebiscycie „Złoty Bankier” mBank zajął drugie miejsce w kategorii głównej „Złoty Bank” za najwyższą jakość obsługi oraz zwyciężył w kategoriach „Spot reklamowy” i „Bank wrażliwy społecznie”. Ponadto mBank otrzymał nagrodę Specjalną „Najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa systemów”.
 • mBank nagrodzony został Gwiazdą Jakości Obsługi 2016 w kategorii „Banki” za najbardziej polecane konto osobiste w 2016 roku. Bank otrzymał tytuł „Najlepszego banku dla firm” miesięcznika Forbes.
 • W grudniu, podczas Polskiej Kartowej Gali, karta kredytowa Mastercard Me zdobyła dwie statuetki w kategoriach: najbardziej innowacyjna polska karta 2016 roku, oraz najlepsza reklama produktu kartowego wyemitowana w polskich mediach w 2016 roku.
 • mKsięgowość, unikatowa usługa łączącą księgowość i konto bankowe, pozwalająca w szybki i niemal automatyczny sposób prowadzić księgowość samodzielnie, została nagrodzona w międzynarodowym konkursie Innovation Awards organizowanym przez Efma i Accenture. W konkursie o zwycięstwie decydują głosy finansistów z 88 krajów zrzeszonych w ramach Efma.
 • mBank w Czechach otrzymał trzy nagrody w prestiżowym konkursie i głosowaniu „Zlatá koruna” – jedną złotą i dwie srebrne. Nagrodzone zostały: mKonto Business w kategorii przedsiębiorców (pierwsza nagroda), mKonto w kategorii publiczności (druga nagroda) oraz serwis transakcyjny w kategorii aplikacji on-line (druga nagroda).


Bankowość mobilna

 • W piętnastej edycji rankingu „Przyjazny Bank Newsweeka” mBank został najwyżej oceniony w kategorii bankowości mobilnej. Na drugim miejscu w klasyfikacji na najlepszą bankowość mobilną uplasowała się mobilna aplikacja Orange Finanse – projektu realizowanego przez mBank wspólnie ze strategicznym partnerem, Orange Polska.
 • Aplikacja mobilna mBanku zajęła I miejsce w kategorii Bankowość mobilna (werdykt jury) i w kategorii Nagroda specjalna Mobile Trends Awards (głosowanie Internautów) w konkursie Mobile Trends Awards. mTransfer mobilny zdobył natomiast kolejne 2 nagrody zajmując: Pierwsze miejsce w kategorii Firma wspierająca popularyzację mobilnych technik i technologii (werdykt jury) oraz drugie miejsce w kategorii Nagroda specjalna Mobile Trends Awards (głosowanie Internautów).


Bankowość prywatna

 • Bankowość prywatna mBanku po raz ósmy została uznana za najlepszą w Polsce przez brytyjski magazyn finansowy Euromoney. mBank został również doceniony w sześciu dodatkowych podkategoriach konkursowych, m.in. za najlepsze specjalistyczne usługi dla najzamożniejszych klientów, zarządzanie aktywami czy sukcesję międzypokoleniową.
 • Bankowość prywatna mBanku po raz piąty z rzędu otrzymał najwyższe, 5-gwiazdkowe wyróżnienie przyznawane co roku przez magazyn Forbes. Autorzy zestawienia docenili bank za ustalanie standardów bankowości prywatnej w Polsce, szeroką, zindywidualizowaną ofertę oraz rozwój bankowości mobilnej.
 • Bankowość prywatna mBanku po raz kolejny została uznana za najlepszą w naszym kraju przez prestiżowe magazyny PWM i The Banker.


Działalność maklerska

 • W maju 2016 roku uczestnicy rynku kapitałowego otrzymali nagrody GPW, BondSpot i KDPW za 2015 rok. Dom Maklerski mBanku został uhonorowany nagrodami za największą łączną wartość pierwszych ofert publicznych na GPW zorganizowanych w 2015 rok oraz najwyższą wartość obrotów sesyjnych obligacjami nieskarbowymi na wszystkich rynkach w ramach Catalyst oraz za najwyższy udział animatora w obrotach akcjami na rynku głównym. Ponadto mBank został wyróżniony przez GPW Catalyst w kategorii „największa wartość emisji nieskarbowych instrumentów dłużnych wprowadzonych na rynek Catalyst w 2015 roku” oraz otrzymał nagrodę KDPW za największy wolumen i największą wartość transakcji OTC rozliczonych w KDPW w 2015 roku, a także za najwyższy udział animatora w obrotach akcjami na rynku głównym.
 • mBank został uznany najlepszym bankiem w Polsce w obszarze finansowania handlu przez Trade & Forfaiting Review (TFR) – wiodący branżowy serwis informacyjny zrzeszający największe banki na świecie oferujące produkty Trade Finance.


Pozostałe nagrody

 • mBank został uhonorowany przez Global Finance nagrodą Best Trade Finance Bank in Poland. Oceniane były następujące obszary: zrealizowane wolumeny trade finance, kompleksowość i innowacyjność oferty produktowej, kompetencje i doświadczenie transakcyjne, a także skala prowadzonego biznesu.
 • mBank został Laureatem nagrody „Diamenty Private Equity” w kategorii Bank Roku (Diamenty zostały przyznane przez Executive Club).
 • mBank został zwycięzcą w kategorii innowacyjności w rankingu „Gwiazdy Bankowości” zorganizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna i PwC w roli partnera merytorycznego. Ponadto mBank uplasował się na drugim miejscu w tym konkursie za całokształt działalności.
 • mBank został uznany przez Global Finance najlepszym cyfrowym bankiem w Polsce (Best Digital Bank) i wyróżniony w kategorii Best Online Treasury Services w ramach kolejnej edycji corocznego konkursu.
 • mFaktoring został uznany przez największą organizację branżową - Factors Chain International - za najlepszą firmę pod względem jakości obsługi w faktoringu importowym.
 • W siódmej edycji konkursu Employer Branding Stars organizowanego przez portal HRstandard, mającego na celu wyłonienie firm prowadzących najlepsze działania w zakresie budowania wizerunku pracodawcy na terenie Polski, mBank otrzymał pierwszą nagrodę za kampanię wizerunkowo – rekrutacyjną "Zasmakuj kariery w mBanku" oraz najlepsze materiały rekrutacyjne w ramach kampanii Bankowych Talentów.

 

Sytuacja finansowa Grupy mBanku w 2016 roku

 

Rachunek zysków i strat Grupy mBanku

[G4-9] Grupa mBanku zakończyła 2016 rok zyskiem brutto w wysokości 1 637,7 mln zł, wobec 1 617,9 mln zł zysku wypracowanego w 2015 roku (+19,8 mln zł, tj. 1,2%). Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku wyniósł 1 219,3 mln zł wobec 1 301,2 mln zł przed rokiem (-81,9 mln zł, tj. -6,3%). Podatek dochodowy Grupy mBanku w 2016 roku wyniósł 415,5 mln zł wobec 313,7 mln zł w poprzednim roku, tj. +32,4%.

Podsumowanie wyników finansowych Grupy mBanku zostało przedstawione w tabeli poniżej.

   
(mln zł) 2015 2016 Zmiana w mln zł Zmiana w %
Dochody łącznie 4 093,4 4 295,4 202,0 4,9%
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek -421,2 -365,4 55,8 -13,2%
Ogólne koszty administracyjne wraz z amortyzacją -2 050,6 -1 963,3 87,3 -4,3%
Zysk brutto
1 617,9 1 637,7 19,8 1,2%
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A. 1 301,2 1 219,3 -81,9 -6,3%
ROA netto 1,04% 0,95%
ROE brutto 14,7% 13,6%
ROE netto 11,8% 10,1%
Wskaźnik Koszty / Dochody 50,1% 45,7%
Marża odsetkowa 2,1% 2,3%
Współczynnik kapitału podstawowego 14,3% 17,3%
Łączny współczynnik kapitałowy 17,3% 20,3%
Wskaźnik dźwigni finansowej 7,7% 8,2%

 

Głównymi czynnikami mającymi wpływ na rezultaty finansowe Grupy mBanku w 2016 roku były:

 • Wzrost dochodów, których łączna wartość wyniosła 4 295,4 mln zł. Poprawie uległ wynik z tytułu odsetek oraz wynik z tytułu opłat i prowizji. W 2016 roku Grupa mBanku odnotowała zysk transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc., podczas gdy dochody w 2015 roku były wsparte zyskiem ze sprzedaży spółki BRE Ubezpieczenia TUiR i podpisania umów powiązanych z transakcją z podmiotami z Grupy AXA oraz zyskiem ze zbycia akcji PZU.
 • Spadek kosztów działalności (wraz z amortyzacją) w porównaniu do 2015 roku do poziomu 1 963,3 mln zł. W 2016 roku niższe były składki i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny - w 2015 roku odnotowano jednorazowe koszty w postaci wpłat przeznaczonych na wypłaty środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie. Poza tym, w 2015 roku mBank dokonał wpłaty do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.
 • Wzrost efektywności mierzony relacją kosztów do dochodów, który wyniósł w 2016 roku 45,7% w porównaniu z 50,1% w 2015 roku.
 • Niższe koszty ryzyka na poziomie 46 punktów bazowych, w porównaniu do 54 punktów bazowych w roku poprzednim.
 • Kontynuacja wzrostu organicznego i ekspansji biznesowej przejawiające się w:
  • Zwiększeniu bazy klientów indywidualnych Polsce, Czechach i na Słowacji oraz Orange Finanse do
   5 348 tys. (+400,5 tys. klientów w porównaniu do końca 2015 roku).
  • Wzroście liczby klientów korporacyjnych do poziomu 20 940 przedsiębiorstw (+1 378 w porównaniu do końca 2015 roku).

Wartość pożyczek i kredytów netto wzrosła o 4,2% w porównaniu do końca 2015 roku, zaś poziom depozytów wzrósł o 12,7%. W konsekwencji, wskaźnik kredytów do depozytów uległ obniżeniu do 89,4% wobec 96,7% na koniec 2015 roku.

Zmiany w osiągniętych przez Grupę wynikach znalazły odzwierciedlenie we wskaźnikach rentowności:

 • ROE brutto na poziomie 13,6% (wobec 14,7% w 2015 roku).
 • ROE netto na poziomie 10,1% (wobec 11,8% w 2015 roku).

Wskaźniki kapitałowe Grupy mBanku wzrosły w 2016 roku. Łączny współczynnik kapitałowy Grupy mBanku na koniec 2016 roku wyniósł 20,3% wobec 17,3% w poprzednim roku. Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 osiągnął wartość 17,3% wobec 14,3% na koniec 2015 roku. Wskaźnik dźwigni finansowej na koniec grudnia 2016 roku wyniósł 8,2% wobec 7,7% w poprzednim roku.

Dochody Grupy mBanku

Wypracowany przez Grupę mBanku poziom dochodów w 2016 roku wyniósł 4 295,4 mln zł w porównaniu z 4 093,3 mln zł przed rokiem, co oznacza wzrost o 202,0 mln zł, tj. 4,9%. Do osiągniętego wzrostu przyczyniła się głównie poprawa wyniku z tytułu odsetek oraz opłat i prowizji.

   
(mln zł) 2015 2016 Zmiana w mln zł Zmiana w %
Przychody z tytułu odsetek 3 660,5 3 872,9 212,4 5,8%
Koszty odsetek -1 149,1 -1 040,0 109,1 -9,5%
Wynik z tytułu odsetek 2 511,4 2 832,9 321,5 12,8%
Przychody z tytułu opłat i prowizji 1 433,9 1 550,8 116,9 8,2%
Koszty z tytułu opłat i prowizji -536,8 -644,4 -107,6 20,1%
Wynik z tytułu opłat i prowizji 897,2 906,4 9,3 1,0%
Przychody z tytułu dywidend 17,5 3,3 -14,2 -81,0%
Wynik na działalności handlowej 292,9 244,6 -48,3 -16,5%
Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone 314,4 261,3 -53,1 -16,9%
Udział w zyskach (stratach) inwestycji we wspólne przedsięwzięcia -0,1 -0,1 0,0 -24,1%
Pozostałe przychody operacyjne 245,8 243,8 -2,1 -0,9%
Pozostałe koszty operacyjne -185,8 -196,8 -11,0 5,9%
Dochody łącznie 4 093,3 4 295,4 202,0 4,9%

 

Podobnie jak w 2015 roku, wynik z tytułu odsetek stanowił najważniejsze źródło dochodów Grupy mBanku w 2016 roku (66,0%). Wynik ten osiągnął wartość 2 832,9 mln zł wobec 2 511,4 mln w 2015 roku (+12,8%). Na wysoki wzrost wyniku odsetkowego wpłynął przede wszystkim wzrost przychodów z tytułu odsetek przy jednoczesnym spadku kosztów.

Poziom marży odsetkowej, kalkulowany jako relacja wyniku odsetkowego do średnich aktywów odsetkowych wyniósł 2,3% w porównaniu do 2,1% w 2015 roku.

   
Przeciętna stopa procentowa (mBank)
Bankowość Detaliczna
(w Polsce i zagranicą)
Bankowość
Korporacyjna i
Inwestycyjna
mBank ogółem
2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016
Depozyty złotowe 1,60% 1,10% 0,93% 1,90% 1,30% 1,00% 1,70% 1,20% 0,95%
walutowe 0,50% 0,30% 0,24% 0,20% 0,10% 0,11% 0,40% 0,20% 0,19%
Kredyty ogółem złotowe 8,10% 6,60% 6,47% 3,90% 3,30% 3,13% 5,80% 5,00% 4,89%
walutowe 2,10% 1,40% 1,42% 2,30% 2,40% 2,17% 2,10% 1,60% 1,56%
Kredyty hipoteczne złotowe 4,30% 3,60% 3,60%
walutowe 1,90% 1,30% 1,26%

 

Przychody z tytułu odsetek wzrosły w porównaniu do 2015 roku o 212,4 mln zł, tj. 5,8% i osiągnęły wartość 3 872,9 mln zł. Głównym źródłem przychodów odsetkowych Grupy (71,1%), podobnie jak w 2015 roku, były kredyty i pożyczki. Przychody z tytułu odsetek z tego tytułu wzrosły w porównaniu do roku ubiegłego o 168,6 mln zł, tj. 6,5%, i wyniosły 2 753,2 mln zł. Wzrost wynikał przede wszystkim ze zmiany struktury portfela kredytów, w którym rośnie udział produktów z wyższą marżą, przy jednoczesnym spadku udziału kredytów hipotecznych w walutach obcych, które charakteryzują się niższą marżą. W 2016 roku nastąpił spadek przychodów odsetkowych od inwestycyjnych papierów wartościowych o 42,7 mln zł, tj. 5,7% i wynikał on z niższych średnich rentowności obligacji skarbowych w 2016 roku. Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu wzrosły o 25,9 mln zł, tj. 50,6%, co było spowodowane dużym (prawie 7-krotnym) przyrostem wolumenu tych papierów w ciągu 2016 roku. Przychody odsetkowe na instrumentach pochodnych zaklasyfikowanych do księgi bankowej wzrosły o 24,9% w porównaniu do 2015 roku, do poziomu 196,7 mln zł, w związku ze wzrostem wolumenów tego typu transakcji. Nastąpił również wzrost przychodów odsetkowych w ramach rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej (+13,3 mln zł, czyli 28,6%) oraz od środków pieniężnych i lokat krótkoterminowych (+7,4 mln zł, tj. 14,9%).

   
(mln zł) 2015 2016 Zmiana w mln zł Zmiana w %
Kredyty i pożyczki z uwzględnieniem odwrócenia dyskonta dotyczącego odpisu z tytułu utraty wartości 2 584,5 2 753,2 168,6 6,5%
Inwestycyjne papiery wartościowe 750,7 708,0 -42,7 -5,7%
Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe 49,9 57,3 7,4 14,9%
Dłużne papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 51,1 77,0 25,9 50,6%
Przychody odsetkowe na instrumentach pochodnych zaklasyfikowanych do księgi bankowej 157,5 196,7 39,3 24,9%
Przychody odsetkowe na instrumentach pochodnych w ramach rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej 46,6 59,9 13,3 28,6%
Przychody odsetkowe na instrumentach pochodnych w ramach rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych 14,2 15,9 1,7 12,3%
Pozostałe 6,0 4,9 -1,1 -18,2%
Przychody z tytułu odsetek, razem 3 660,5 3 872,9 212,4 5,8%

 

Spadek kosztów odsetkowych w 2016 roku związany był głównie z niższymi kosztami z tytułu rozliczeń z klientami (spadek o 57,4 mln zł, tj. 8,2%), co miało związek z niższym oprocentowaniem depozytów oraz dużym napływem środków klientów na rachunki bieżące. Koszty odsetkowe z tytułu rozliczeń z bankami spadły o 20,2 mln zł, tj. 21,2%, czego przyczyną były spłata części pożyczek otrzymanych przez Bank od Grupy Commerzbanku na łączną kwotę 800 mln franków szwajcarskich. W 2016 roku odnotowano spadek kosztów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych o 19,4 mln zł, tj. 7,3% w wyniku spadku kosztów programu EMTN (transza programu EMTN w kwocie 500 mln euro została wykupiona w październiku 2015 roku) i kosztów emisji długu na rynku polskim. Koszty odsetkowe z tytułu zobowiązań podporządkowanych również zmniejszyły się (o 10,3 mln zł, tj. 13,0%) z powodu spłaty kredytu w wysokości 200 mln franków szwajcarskich w czerwcu 2015 roku.

Wynik z tytułu opłat i prowizji, który stanowił 21,1% dochodów Grupy mBanku, ukształtował się na nieznacznie wyższym poziomie w stosunku do roku ubiegłego. W omawianym okresie wyniósł on 906,4 mln zł, co oznacza wzrost o 9,3 mln zł, tj. 1,0%.

   
(mln zł) 2015 2016 Zmiana w mln zł Zmiana w %
Prowizje za obsługę kart płatniczych 342,3 361,9 19,6 5,7%
Opłaty i prowizje z tytułu działalności kredytowej 287,3 308,5 21,2 7,4%
Prowizje za pośrednictwo w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych zewnętrznych podmiotów finansowych 149,8 166,8 17,0 11,4%
Prowizje z tytułu działalności maklerskiej i za organizację emisji 123,0 142,0 19,1 15,5%
Prowizje za prowadzenie rachunków 165,7 170,1 4,4 2,6%
Prowizje za realizację przelewów 102,8 110,6 7,7 7,5%
Prowizje z tytułu udzielonych gwarancji oraz operacji dokumentowych 49,0 58,8 9,8 20,1%
Prowizje za pośrednictwo w sprzedaży produktów zewnętrznych podmiotów finansowych 113,5 115,4 1,9 1,7%
Prowizje z działalności powierniczej 22,3 25,0 2,7 12,0%
Opłaty związane z zarządzaniem portfelem oraz pozostałe opłaty związane z zarządzaniem 14,9 13,5 -1,4 -9,3%
Prowizje z tytułu obsługi gotówkowej 39,7 51,1 11,4 28,7%
Pozostałe 23,6 27,1 3,5 14,7%
Przychody z tytułu opłat i prowizji, razem 1 433,9 1 550,8 116,9 8,2%

 

Przychody prowizyjne uległy poprawie w ujęciu rocznym o 116,9 mln zł, tj. 8,2%. Prowizje za obsługę kart płatniczych wzrosły o 19,6 mln zł, tj. 5,7% w stosunku do 2015 roku. Wzrost ten był spowodowany wyższą liczbą klientów i wydanych kart płatniczych oraz liczbą i wolumenem transakcji (wartość transakcji bezgotówkowych w 2016 roku wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o 21,2%, a liczba transakcji zwiększyła się o 27,8%). Opłaty i prowizje z tytułu działalności kredytowej wzrosły o 21,2 mln zł, tj. 7,4% w wyniku większej sprzedaży kredytów niehipotecznych. Prowizje za pośrednictwo w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych zewnętrznych podmiotów finansowych w 2016 roku były o 11,4% wyższe niż przed rokiem (wzrost o 17,0 mln zł). Prowizje z tytułu działalności maklerskiej i za organizację emisji wzrosły o 15,5%. Wraz z rosnącą bazą klientów wzrosły prowizje za prowadzenie rachunków (wzrost o 4,4 mln zł, tj. 2,6%). Rozwój bankowości transakcyjnej i wyższa liczba przeprowadzonych transakcji przełożyły się na wzrost prowizji za realizację przelewów (+7,5%). Wzrosły również przychody z tytułu obsługi gotówkowej (+28,7%).

Koszty z tytułu prowizji wzrosły w omawianym okresie o 107,6 mln zł, tj. 20,1%. Największy przyrost odnotowano w kosztach obsługi i ubezpieczenia kart płatniczych praz kosztach prowizji na rzecz podmiotów zewnętrznych za sprzedaż produktów Banku.

W 2016 roku przychody z tytułu dywidend wyniosły 3,3 mln zł w porównaniu z 17,5 mln zł w 2015 roku. Spadek ten był związany wypłaceniem w 2015 roku dywidendy przez PZU w kwocie 14,2 mln zł, podczas gdy w 2016 roku bank nie posiadał już udziałów w tej spółce.

Wynik na działalności handlowej w 2016 roku wyniósł 244,6 mln zł i był niższy o 48,3 mln zł, tj. 16,5% od wyniku z poprzedniego roku. Spadek był głównie konsekwencją spadku wyniku na pozostałej działalności handlowej oraz na rachunkowości zabezpieczeń (-25,8 mln zł wobec 4,2 mln zł przed rokiem), co było to spowodowane głównie wyceną instrumentów pochodnych na stopę procentową. Wynik z pozycji wymiany spadł o 18,3 mln zł (-6,3%), głównie w związku z wyceną walutowo–procentowych instrumentów pochodnych (CIRS).

Transakcje na inwestycyjnych papierach wartościowych w 2016 roku wygenerowały wynik na poziomie 261,3 mln zł w porównaniu do 314,4 mln zł w 2015 roku. W 2016 roku zaksięgowano rozliczenie transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc. w wysokości 251,7 mln zł. W 2015 roku Grupa mBanku odnotowała zysk na sprzedaży spółki BRE Ubezpieczenia TUiR i podpisaniu umów powiązanych ze sprzedażą z podmiotami z Grupy AXA w wysokości 194,3 mln zł oraz zysk ze sprzedaży akcji PZU w wysokości 125,0 mln zł.

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej (saldo pozostałych przychodów / kosztów operacyjnych) wyniósł w 2016 roku 46,9 mln zł i był niższy od osiągniętego w poprzednim roku o 13,1 mln zł, tj. 21,8%. W omawianym okresie wynik z tytułu sprzedaży lub likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawych, aktywów do zbycia oraz zapasów, generowany głównie przez spółkę mLocum, wzrósł o 3,2 mln zł (więcej o wynikach spółki mLocum w rozdziale 6.6. Działalność spółek Grupy mBanku). W 2016 roku, w związku ze sprzedażą w 2015 roku spółki BRE Ubezpieczenia TUiR, nie wykazano przychodów z działalności ubezpieczeniowej netto, podczas gdy wyniki 2015 roku zawierały przychód wygenerowany w I kwartale 2015 roku w wysokości 23,9 mln zł.

Koszty działalności Grupy mBanku

W 2016 roku koszty działalności Grupy mBanku (łącznie z amortyzacją) wyniosły 1 963,3 mln zł, co oznacza spadek o 4,3% w porównaniu do 2015 roku. Spadek kosztów był spowodowany głównie wystąpieniem w 2015 roku jednorazowych kosztów.

   
(mln zł) 2015 2016 Zmiana w mln zł Zmiana w %
Koszty pracownicze -854,8 -876,7 -21,9 2,6%
Koszty rzeczowe -633,9 -671,3 -37,5 5,9%
Podatki i opłaty -24,7 -22,8 1,9 -7,5%
Składka i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny -278,2 -161,7 116,4 -41,8%
Wpłata na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców -52,1 0,0 52,1 -100,0%
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -7,3 -7,1 0,3 -4,3%
Amortyzacja -199,6 -223,7 -24,0 12,0%
Koszty działalności Grupy mBanku -2 050,6 -1 963,3 87,3 -4,3%
Wskaźnik Koszty / Dochody 50,1% 45,7% - -
Zatrudnienie (w etatach) 6 540 6 528 -12 -0,2%

 

W 2016 roku koszty pracownicze były wyższe o 21,9 mln zł, tj. 2,6%. Zmiana ta wynika z wyższych kosztów wynagrodzeń. Liczba etatów spadła z 6 540 na koniec 2015 roku do 6 528 etatów na koniec 2016 roku.

Koszty rzeczowe wzrosły w omawianym okresie o 37,5 mln zł, tj. 5,9%. W 2016 roku Grupa mBanku odnotowała wyższe koszty rzeczowe w obszarze IT, co było związane m.in. z implementacją innowacyjnych rozwiązań z zakresu bankowości mobilnej.

Składka na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) była niższa w Grupie mBanku o 116,4 mln zł w stosunku do 2015 roku. Spadek obciążeń na rzecz BFG w 2016 roku wynikał z wystąpienia w 2015 roku jednorazowego kosztu w postaci wpłat dokonanych przez Grupę mBanku przeznaczonych na wypłaty środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie w kwocie 141,7 mln zł. W 2016 roku nastąpiła wpłata do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w wysokości 10,9 mln zł w związku z upadłoscią Banku Spółdzielczego w Nadarzynie. W 2015 roku zanotowano też wpłatę do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców w kwocie 52,1 mln zł.

W 2016 roku zwiększeniu uległy koszty amortyzacji, czego powodem był wzrost amortyzacji wartości niematerialnych.

Zmiany w przychodach i kosztach Grupy mBanku przełożyły się na spadek wskaźnika kosztów do dochodów. Na koniec 2016 roku wyniósł on 45,7% wobec 50,1% w roku poprzednim.

Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek

Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek w Grupie mBanku wyniosły 365,4 mln zł w 2016 roku, wobec 421,2 mln zł w 2015 roku, co oznacza spadek o 55,8 mln zł, tj. 13,3%. Koszty ryzyka w 2016 roku wyniosły 46 punktów bazowych w porównaniu do 54 punktów bazowych w 2015 roku.

   
(mln zł) 2015 2016 Zmiana w mln zł Zmiana w %
Bankowość Detaliczna 224,3 284,9 60,7 27,0%
Korporacje i Rynki Finansowe 178,5 78,2 -100,3 -56,2%
Pozostałe 18,4 2,3 -16,2 -87,7%
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek razem 421,2 365,4 -55,8 -13,3%

 

Wartość odpisów netto na ryzyko kredytowe w pionie Bankowości Detalicznej wyniosła w 2016 roku 284,9 mln zł wobec 224,3 mln zł w 2015 roku. Wzrost rezerw wynikał głównie ze zmiany struktury portfela kredytów detalicznych i wzrostu wolumenu kredytów niehipotecznych (kredytów niezabezpieczonych) oraz osłabienia relacji złotego wobec franka szwajcarskiego oraz euro.

Wartość odpisów netto na ryzyko kredytowe w pionie Korporacji i Rynków Finansowych wyniosła w 2016 roku 78,2 mln zł wobec 178,5 mln zł w 2015 roku. Na spadek poziomu rezerw w 2016 roku wpłynęło rozwiązanie rezerw na ryzyko kredytowe, związane ze sprzedażą wierzytelności niepracujących oraz wypłatą ubezpieczenia kredytu przez KUKE (Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych).

Udział poszczególnych segmentów i linii biznesowych w wyniku finansowym

Dane oparte na wewnętrznej informacji zarządczej Grupy mBanku.

Wyniki finansowe linii biznesowych Grupy mBanku zostały przedstawione w tabeli poniżej.

   
(mln zł) 2015 2016 Zmiana w mln zł Zmiana w % % udział w zysku brutto
Bankowość Detaliczna 1 060,7 1 023,9 -36,8 -3,5% 62,5%
Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna 537,4 498,6 -38,8 -7,2% 30,4%
Rynki Finansowe 80,2 90,9 10,7 13,3% 5,6%
Pozostałe -60,4 24,3 84,8 -140,4% 1,5%
Zysk brutto Grupy mBanku 1 617,9 1 637,7 19,9 1,2% 100,0%

 

Największy wkład w zysk brutto Grupy (62,5%) wniosła Bankowość Detaliczna. Wynik wypracowany w Pionie Korporacji i Rynków Finansowych stanowił 36,0% łącznej puli. Składały się na niego segment Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej z udziałem 30,4% oraz segment Rynków Finansowych z 5,6% udziałem.

 

Zmiany w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej

 

Zmiany w aktywach Grupy mBanku

[G4-9] W 2016 roku odnotowano wzrost aktywów Grupy o 10 220,5 mln zł, tj. 8,3%. Ich wartość według stanu na 31 grudnia 2016 roku wyniosła 133 743,5 mln zł.

Zmiany poszczególnych pozycji aktywów Grupy mBanku zostały przedstawione w poniższej tabeli.

   
(mln zł) 2015 2016 Zmiana w mln zł Zmiana w %
Kasa, operacje z bankiem centralnym 5 938,1 9 164,3 3 226,1 54,3%
Należności od banków 1 897,3 3 082,9 1 185,5 62,5%
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 557,5 3 800,6 3 243,1 581,7%
Pochodne instrumenty finansowe 3 349,3 1 808,8 -1 540,5 -46,0%
Kredyty i pożyczki netto udzielone klientom 78 433,6 81 763,3 3 329,7 4,2%
Inwestycyjne papiery wartościowe 30 737,0 31 393,4 656,4 2,1%
Wartości niematerialne 519,1 582,7 63,6 12,3%
Rzeczowe aktywa trwałe 744,5 757,4 12,8 1,7%
Pozostałe aktywa 1 346,6 1 390,1 43,6 3,2%
Aktywa Grupy mBanku 123 523,0 133 743,5 10 220,5 8,3%

 

Największy udział w strukturze bilansu Grupy mBanku na koniec 2016 roku utrzymały kredyty i pożyczki udzielone klientom. Ich wolumen netto zwiększył się w stosunku do końca 2015 roku o 3 329,7 mln zł, tj. 4,2%. Według stanu na 31 grudnia 2016 roku stanowiły one 61,1% sumy bilansowej wobec 63,5% na koniec 2015 roku.

   
(mln zł) 2015 2016 Zmiana w mln zł Zmiana w %
Kredyty i pożyczki udzielone klientom indywidualnym 46 258,7 48 949,8 2 691,1 5,8%
Kredyty i pożyczki udzielone klientom korporacyjnym 33 446,6 34 174,3 727,7 2,2%
Kredyty i pożyczki udzielone sektorowi budżetowemu 1 520,7 1 228,2 -292,5 -19,2%
Inne należności 183,4 228,5 45,1 24,6%
Kredyty i pożyczki (brutto) od klientów 81 409,4 84 580,8 3 171,4 3,9%
Rezerwa utworzona na należności od klientów (wielkość ujemna) -2 975,9 -2 817,5 158,4 -5,3%
Kredyty i pożyczki (netto) od klientów 78 433,5 81 763,3 3 329,7 4,2%


W 2016 roku kredyty i pożyczki brutto udzielone klientom indywidualnym wzrosły o 2 691,1 mln zł, tj. 5,8%. Wartość kredytów hipotecznych i mieszkaniowych zwiększyła się nieznacznie o 1 184,9 mln zł, tj. 2,7%. Wynikało to z deprecjacji złotego w relacji do franka szwajcarskiego, systematycznych spłat kredytów hipotecznych, podczas gdy wartość sprzedaży spadła o 36,1% (w 2016 roku wyniosła 2 879,4 mln zł w porównaniu do 4 503,0 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego). Jednocześnie w 2016 roku Grupa mBanku udzieliła 6 128,9 mln zł kredytów niehipotecznych, co stanowi wzrost sprzedaży o 25,9% w stosunku do 2015 roku. Po wyeliminowaniu efektu zmian kursów walutowych, kredyty i pożyczki udzielone klientom indywidualnym wzrosły w 2016 roku o 3,3%.

Wolumen kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom korporacyjnym w 2016 roku wzrósł w stosunku do końca 2015 roku o 727,7 mln zł, tj. 2,2%. Wyłączając transakcje reverse repo / buy sell back i efekt zmian kursów walutowych, wartość kredytów udzielonych klientom korporacyjnym wzrosła w porównaniu z końcem poprzedniego roku o 3,6%.

Wolumen kredytów i pożyczek brutto udzielonych sektorowi budżetowemu spadł w ciągu 2016 roku o 292,5 mln zł, tj. 19,2%.

Drugą pod względem wielkości pozycję aktywów w bilansie Grupy mBanku (23,5%) stanowiły inwestycyjne papiery wartościowe. Ich wartość w ciągu 2016 roku zwiększyła się o 656,4 mln zł, tj. 2,1%. Portfel obligacji rządowych i bonów skarbowych wzrósł w ujęciu rocznym o 27,0%, zaś portfel papierów dłużnych emitowanych przez bank centralny zmniejszył się o 75,6%.

Saldo papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu wzrosło w 2016 roku o 3 243,1 mln zł, przede wszystkim w wyniku zwiększenia portfela obligacji skarbowych.

Zmiany w zobowiązaniach i kapitałach własnych Grupy mBanku

Zmiany w zobowiązaniach i kapitałach Grupy w 2016 roku ilustruje poniższe zestawienie:

   
(mln zł) 2015 2016 Zmiana w mln zł Zmiana w %
Zobowiązania wobec innych banków 12 019,3 8 486,8 -3 532,6 -29,4%
Pochodne instrumenty finansowe 3 173,6 1 599,3 -1 574,4 -49,6%
Zobowiązania wobec klientów 81 140,9 91 418,0 10 277,1 12,7%
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 8 946,2 12 660,4 3 714,2 41,5%
Zobowiązania podporządkowane 3 827,3 3 943,3 92,0 3,0%
Pozostałe zobowiązania 2 140,7 2 584,5 468,0 20,7%
Zobowiązania razem 111 248,0 120 692,4 9 444,3 8,5%
Kapitały razem 12 275,0 13 051,2 776,2 6,3%
Zobowiązania i kapitały własne Grupy mBanku 123 523,0 133 743,5 10 220,5 8,3%

 

Dominującym źródłem finansowania działalności Grupy mBanku są zobowiązania wobec klientów. Ich udział w strukturze finasowania Grupy systematycznie rośnie. Na koniec 2016 roku zobowiązania wobec klientów stanowiły 68,4% zobowiązań i kapitałów Grupy wobec 65,7% na koniec 2015 roku.

   
(mln zł) 2015 2016 Zmiana w mln zł Zmiana w %
Klienci indywidualni 46 117,1 53 494,9 7 377,9 16,0%
Klienci korporacyjni 34 423,9 37 383,5 2 959,6 8,6%
Klienci sektora budżetowego 599,9 539,6 -60,3 -10,1%
Zobowiązania wobec klientów razem 81 140,9 91 418,0 10 277,1 12,7%

 

Wartość zobowiązań wobec klientów w ciągu 2016 roku zwiększyła się o 10 277,1 mln zł, tj. 12,7%, osiągając poziom 91 418,0 mln zł.

Odnotowany wzrost dotyczył głównie zobowiązań wobec klientów indywidualnych, które były wyższe o 7 377,9 mln zł, tj. 16,0% w stosunku do końca 2015 roku. Środki klientów na rachunkach bieżących wzrosły o 17,2%, zaś wolumen depozytów terminowych był wyższy o 13,1%.

Zobowiązania wobec klientów korporacyjnych w ciągu roku wzrosły o 2 959,6 mln zł, tj. 8,6%. Przyrost wynikał ze wzrostu środków na rachunkach bieżących (+31,3%), kredytów i pożyczek otrzymanych (+15,6%) oraz transakcji repo / sell buy back (+46,3%). Wolumen depozytów terminowych zmniejszył się w omawianym okresie o 27,0%. Wyłączając transakcje repo, zobowiązania wobec klientów korporacyjnych wzrosły w stosunku do końca 2015 roku o 7,4%.

Zobowiązania wobec innych banków zmniejszyły się w stosunku do końca 2015 roku o 3 532,6 mln zł, tj. 29,4% i wyniosły 8 486,8 mln zł. Odnotowano wyraźny spadek kredytów i pożyczek otrzymanych. W 2016 roku mBank zaciągnął kredyty w euro na kwotę 230 mln euro oraz spłacił kredyt w wysokości 800 mln franków szwajcarskich. Zmniejszyła również się wartość środków innych banków ulokowanych na rachunkach bieżących w mBanku, wartość depozytów terminowych oraz transakcji repo.

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych zwiększyły swój udział w strukturze finansowania Grupy mBanku z 7,2% na koniec 2015 roku do 9,5% na koniec 2016 roku. Wartość tych zobowiązań wzrosła w ujęciu rocznym o 3 714,2 mln zł, tj. 41,5%. Zmiana ta wynika głównie z emisji listów zastawnych przez mBank Hipoteczny w wysokości 850 mln zł i 168 mln euro, a także deprecjacji złotego w stosunku do euro i franka szwajcarskiego.

W 2016 roku zobowiązania podporządkowane wzrosły o 3,0%, głównie w wyniku zmian kursu franka szwajcarskiego w relacji do złotego, jako że zobowiązania podporządkowane wobec Commerzbanku wyrażone są we frankach szwajcarskich.

Kapitały razem w 2016 roku wzrosły o 776,2 mln zł, tj. o 6,3% w następstwie powiększenia zysków zatrzymanych, a ich udział w łącznej wartości zobowiązań i kapitałów własnych Grupy mBanku na koniec 2016 roku wyniósł 9,8% (9,9% na 31 grudnia 2015 roku).

 

Bankowość Detaliczna

 

[G4-4, G4-8, G4-9, FS6] Segment Bankowości Detalicznej mBanku obsługuje 5 348 tys. klientów indywidualnych i mikroprzedsiębiorstw w Polsce, Czechach i Słowacji w oparciu o Internet, bezpośrednią obsługę za pośrednictwem call center, bankowość mobilną i inne nowoczesne rozwiązania technologiczne, a także sieć 154 oddziałów*. Bank oferuje szeroki zakres produktów i usług, w tym rachunki bieżące i oszczędnościowe, rachunki dla mikroprzedsiębiorstw, produkty kredytowe, produkty depozytowe, karty płatnicze, produkty inwestycyjne, produkty ubezpieczeniowe, usługi maklerskie oraz leasing dla mikroprzedsiębiorstw. W 2013 roku Bank wprowadził zaprojektowaną od nowa, nowoczesną i prostą w użyciu platformę internetową (Nowy mBank) z ponad 200 nowymi funkcjonalnościami, rozwiązaniami i ulepszeniami, która stale jest ulepszana.

Kluczowe dane finansowe (na koniec 2016 roku):


Kluczowe dane biznesowe:

   
W tys. 2012 2013 2014 2015 2016
Liczba klientów 4 134 4 229 4 551 4 947 5 348
Liczba oddziałów (szt.) 262 261 281 302 316
Kredyty dla klientów detalicznych, w tym: 37 704 38 308 41 560 46 259 48 950
Kredyty hipoteczne 30 996 30 818 32 892 36 670 37 719
Kredyty niehipoteczne 6 708 7 489 8 668 9 588 11 231
Depozyty klientów detalicznych 33 234 34 203 39 285 46 117 53 495

 

Najważniejsze osiągnięcia

 • Wzrost liczby klientów o ponad 400 tys. w ciągu roku.
 • Ponad 1,3 mln użytkowników aplikacji mobilnej, co oznacza wzrost o 21,9% w ciągu roku.
 • Sprzedaż kredytów niehipotecznych wyższa o 25,9% w porównaniu do poprzedniego roku, na poziomie 6,1 mld zł.
 • 16,0% wzrost wolumenu depozytów detalicznych, głównie środków na rachunkach bieżących (+17,2% rok do roku).
 • Wzrost wartości zakupów kartami płatniczymi mBanku o 21,2%; wzrost liczby transakcji o 27,8% rok do roku.
 • Wzrost dochodów z działalności podstawowej do 2 596,0 mln zł, czyli o 9,7% rok do roku.

*W tym 138 w Polsce i 16 w Czechach i na Słowacji; z wyłączeniem sieci mFinanse (43) i mKiosków (119).

 

Wyniki finansowe segmentu Bankowości Detalicznej

W 2016 roku segment Bankowości Detalicznej odnotował zysk brutto w wysokości 1 023,9 mln zł, co oznacza spadek o 36,8 mln zł, tj. 3,5% w porównaniu do poprzedniego roku.

   
mln zł 2015 2016 Zmiana w mln zł Zmiana w %
Wynik z tytułu odsetek 1 565,6 1 762,4 196,9 12,6%
Wynik z tytułu opłat i prowizji 507,3 517,7 10,4 2,0%
Przychody z tytułu dywidend 0,1 0,0 -0,1 -93,5%
Wynik na działalności handlowej 95,7 100,3 4,6 4,8%
Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych
oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone
194,0 230,4 36,4 18,8%
Saldo pozostałych przychodów / kosztów operacyjnych 3,3 -14,8 -18,2 -542,7%
Dochody łącznie 2 366,0 2 596,0 230,0 9,7%
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek -224,3 -285,0 -60,7 27,0%
Ogólne koszty administracyjne wraz z amortyzacją -1 077,4 -1 108,6 -31,2 2,9%
Podatek od pozycji bilansowych Grupy -3,6 -178,5 -174,9 49,6x
Zysk brutto Bankowości Detalicznej
1 060,7 1 023,9 -36,8 -3,5%

 

Na kształtowanie się wyniku brutto segmentu Bankowości Detalicznej w 2016 roku wpływ miały następujące czynniki:

 • Wzrost dochodów w porównaniu do 2015 roku o 230,0 mln zł, tj. 9,7%, do poziomu 2 596,0 mln zł. Odnotowano wzrost dochodów podstawowych: wynik z tytułu odsetek wzrósł o 196,9 mln zł (efekt zmiany struktury portfela kredytów, w którym rośnie udział produktów z wyższą marżą), oraz wyniku z tytułu opłat i prowizji o 10,4 mln zł (wzrost liczby wydanych kart płatniczych, liczby i wolumenu transakcji, i wyższe prowizje z działalności kredytowej i ubezpieczeniowej). Ponadto, na wzrost dochodów miała wpływ poprawa wyniku na inwestycyjnych papierach wartościowych oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone o 36,4 mln zł dzięki zaksięgowaniu rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc. (w 2015 roku zaksięgowano zysk na sprzedaży spółki BRE Ubezpieczenia TUiR i podpisaniu umów powiązanych ze sprzedażą z podmiotami z Grupy AXA).
 • Wzrost kosztów działania i amortyzacji w porównaniu do 2015 roku o 31,2 mln zł, tj. 2,9%, na co wpływ miał przede wszystkim 20,4% wzrost amortyzacji.
 • Wyższy poziom odpisów netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek w porównaniu do okresu ubiegłego roku o 60,7 mln zł, tj. 27,0% w związku ze zmianą struktury portfela kredytów detalicznych i wzrostem wolumenu kredytów niehipotecznych (kredytów niezabezpieczonych) oraz osłabieniem relacji złotego wobec franka szwajcarskiego oraz euro.
 • Podatek od wartości bilansowych Grupy w wysokości 178,5 mln zł.


Działalność w obszarze segmentu Bankowości Detalicznej (Bank)

   
tys. 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 Zmiana roczna
Liczba klientów detalicznych 4 551,5 4 947,3 5 347,9 8,1%
Polska 3 789,4 4 127,7 4 455,3 7,9%
Oddziały zagraniczne 762,1 819,7 892,6 8,9%
Czechy 534,2 573,1 628,9 9,7%
Słowacja 227,9 246,5 263,7 7,0%
mln zł
Kredyty klientów detalicznych, w tym: 41 444,0 46 168,7 48 926,1 6,0%
Polska 38 526,0 42 344,7 44 646,4 5,4%
Kredyty hipoteczne 30 540,1 33 473,4 34 112,7 1,9%
Kredyty niehipoteczne 7 985,9 8 871,3 10 533,7 18,7%
Oddziały zagraniczne 2 917,9 3 824,0 4 279,7 11,9%
Czechy 2 250,5 2 899,6 3 310,9 14,2%
Słowacja 667,5 924,4 968,8 4,8%
Depozyty klientów detalicznych, w tym: 38 999,4 45 645,4 53 662,8 17,6%
Polska 33 381,0 39 273,6 45 727,6 16,4%
Oddziały zagraniczne 5 618,5 6 371,8 7 935,2 24,5%
Czechy 3 788,6 4 488,0 5 630,5 25,5%
Słowacja 1 829,8 1 883,7 2 304,7 22,3%
Fundusze inwestycyjne (Polska) 5 252,1 5 736,2 5 972,3 1,0%
tys.
Karty kredytowe 327,5 332,4 340,3 2,4%
Polska 296,9 303,6 309,4 1,9%
Oddziały zagraniczne 30,6 28,8 30,9 7,0%
Karty debetowe 3 032,1 3 242,8 3 438,4 6,0%
Polska 2 445,3 2 701,0 2 876,0 6,5%
Oddziały zagraniczne 586,8 541,8 562,4 3,8%
Sieć dystrybucji
Centra doradcze (Projekt "Jednej sieci") 1 4 6
"Lekkie" placówki (Projekt "Jednej sieci") 2 9 17
mBank (dawny Multibank) 130 123 115
mKioski (w tym kioski partnerskie) 67 83 98
mFinanse (d. Aspiro) 46 47 43
Czechy i Słowacja 35 36 37

 

Oferta produktowa, działania akwizycyjne i marketingowe

W 2016 roku liczba klientów bankowości detalicznej mBanku wzrosła o 400,5 tys., głównie dzięki aktywnym działaniom akwizycyjnym, marketingowym, rozwojowi oferty produktowej oraz efektywnemu stosowaniu sprzedaży łączonej.

2016 roku to okres, w którym mBank w znacznym stopniu uprościł ofertę rachunków indywidualnych. Zmiany polegały na wycofaniu ze sprzedaży produktów: eKonto, eKonto mobilne, eKonto mobilne plus oraz mKonto Multi i zastąpieniu ich jednym eKontem w dwóch odsłonach: eKontem z taryfą standard oraz eKontem z taryfą plus. Oba rachunki wyróżnia mechanizm zwalniający z opłaty za kartę debetową w sytuacji, kiedy klient w ciągu miesiąca dokona za jej pośrednictwem minimum pięciu transakcji bezgotówkowych.

mBank kontynuuje przyjęty kierunek komunikacji opartej o hasło „Kredyt ma się rozumieć”, w której podkreśla proste zasady kredytu oraz bezpieczeństwo spłaty. Podstawowe cele realizowanej kampanii to budowanie świadomości, że w mBanku klient może skorzystać z oferty kredytowej oraz kreowanie wizerunku Banku z najbardziej przejrzystymi warunkami kredytowania. W zakres kampanii i komunikacji nieustannie wpisują się działania ze sfery Odpowiedzialnego Kredytowania, czego zwieńczeniem jest jedyny na rynku kompleksowy poradnik kredytowy dla klientów mBanku i nie tylko – „ABC kredytu”.

Dodatkowo, w czerwcu 2016 roku rozpoczęła się 3. edycja promocji skierowanej do bazy klientów zachęcająca do korzystania z aplikacji mobilnej (Mobilni Mają Lepiej – 3. Edycja).

W 2016 rok mBank współpracował z kluczowym graczem rynku e-commerce – PayU - w zakresie udzielania pożyczek ratalnych na zakupy w Internecie, osiągając dobre wyniki sprzedaży tego produktu (około 170% wzrost w wartości udzielonych pożyczek).

Rozwój obszaru kredytów gotówkowych i ratalnych skupiony był także na szeregu inicjatyw cross- sellowych, takich jak:

 • udostępnienie w pełni zdalnego procesu konsolidacji kredytów z innych banków;
 • umożliwienie podwyższania kredytów gotówkowych w szybkim i prostym procesie;
 • udostępnienie możliwości szybkiego rozłożenia na raty wysokich płatności dokonanych z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego klienta.

Bank umożliwił również klientom detalicznym składanie wniosków o wypłatę funduszy w ramach Programu Rodzina 500+.

Rok 2017 stawia przed obszarem detalicznym wyzwania, bazujące na wykorzystaniu nowych źródeł informacji o klientach zewnętrznych, takich jak elektroniczna administracja publiczna, czy też social media.

Oferta dla małych i średnich przedsiębiorstw

W obszarze małych i średnich przedsiębiorstw (SME) jednym z głównych osiągnięć 2016 roku było wdrożenie funkcjonalności mKsięgowość, która powstała przy współpracy mBanku i firmy SuperKsięgowa (Extor S.A.). Dzięki możliwości wymiany podstawowych danych pomiędzy bankowością a księgowością, klient SME otrzymuje korzyści do tej pory dostępne jedynie dla klienta korporacyjnego, m.in. automatyczny monitoring płatności, szybką fakturę, uproszczone opłacanie faktur, analizę kontrahentów, elektroniczne rozliczanie deklaracji podatkowych czy zawsze aktualne dane podatkowe.

W ramach działań akwizycyjnych mBank wdrożył do oferty rachunków firmowych promocję „Na dobry start z mBankiem”. Klient podczas zakładania rachunku firmowego wnioskuje o pieczątkę, wizytownik i wizytówki z danymi swojej firmy. Oferta jest obecnie dostępna w placówkach mBanku, natomiast od sierpnia 2016 klienci mają również możliwość skorzystania z niej za pośrednictwem kanałów zdalnych – w Internecie i w call centre.

Dodatkowo, rozwijając ofertę dla małych i średnich przedsiębiorstw, Bank wraz z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości (właścicielem sieci biur Business Link) wdrożył do oferty promocję „mBiznes konto z biurem”. Wszyscy klienci, którzy otworzą rachunek firmowy otrzymają jednocześnie na okres 6 miesięcy bezpłatny dostęp do infrastruktury Business Link. Business Link to 11 centrów działających 24/7 i wspierających rozwój biznesu – największa tego typu sieć w Polsce. Biura zlokalizowane są w 10 największych miastach w Polsce. W ramach ekosystemu Partnera klienci będą mogli korzystać z nielimitowanego dostępu do powierzchni biurowych w największych polskich miastach, będą mogli spotykać się z mentorami / doświadczonymi przedsiębiorcami, którzy wskażą właściwą ścieżkę rozwoju dla ich firmy, pozwolą na nawiązanie cennych kontaktów biznesowych z innymi przedsiębiorcami a w przypadku branż innowacyjnych pomogą w znalezieniu inwestora.

Rok 2016 był kolejnym okresem, w którym mBank potwierdził swoją wiodącą rolę w obszarze transakcyjności e-Commerce i m-Commerce. Rozwiązanie mTransferu Mobilnego - rozszerzenia usługi mTransfer o kanał mobilny, po raz kolejny zostało docenione na rynku i otrzymało wyróżnienie w kategorii „Debiut Roku” na gali Ekomersy 2015. Dodatkowo mTransfer mobilny został wyróżniony na Mobile Trend Awards 2016, gdzie zyskał dwa wyróżnienia – pierwsze w kategorii „Firma wspierająca popularyzację mobilnych technik i technologii” oraz Nagrodę Specjalną - drugie miejsce w głosowaniu internautów. Więcej o nagrodach przyznanych Grupie mBanku w 2016 roku znajduje się w rozdziale 6.1. Najważniejsze projekty i innowacje w Grupie mBanku.

Na początku 2016 roku mBank rozszerzył usługę mPlatformy Walutowej (przeznaczonej dla małych i średnich przedsiębiorstw) o segment klientów indywidualnych, oferując im mKantor. mKantor zachowuje wszystkie zalety mPlatformy: dokonanie transakcji w dwóch kliknięciach, bardzo atrakcyjne kursy walutowe, możliwość dokonania transakcji w aplikacji mobilnej.

W obszarze finansowania przedsiębiorstw nastąpiło rozszerzenie oferty produktowej o kredyt w rachunku bieżącym z gwarancją COSME (program Unii Europejskiej na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw), dzięki której klienci zyskują wyższą kwotę kredytu z atrakcyjnymi warunkami finansowania. Natomiast w kredycie inwestycyjnym z gwarancją de minimis i zastawem rejestrowym rozszerzono katalog zabezpieczeń i zrezygnowano z hipoteki jako głównego zabezpieczenia kredytu.

W marcu 2016 roku mBank uzyskał zgodę Ministra Cyfryzacji na utworzenie punktu potwierdzania profili zaufanych ePUAP, rozpoczynając proces integracji Banku z usługami elektronicznej administracji publicznej. Jednocześnie Bank rozpoczął również prowadzenie rachunków dla spółek komandytowych, stowarzyszeń, szkół i placówek oświatowych.

Aplikacja mobilna

Aplikacja mobilna, która zadebiutowała w lutym 2014 roku, przez ostatnie trzy lata zdobyła rzeszę nowych użytkowników i w oparciu o realne potrzeby klientów została rozszerzona o szereg nowych funkcji. Z dostępu przez telefon systematycznie korzysta ponad 1,3 mln klientów, a każdy z nich robi to średnio 18 razy w miesiącu. Aplikacja „mBank PL” to szereg wygodnych i unikalnych rozwiązań, np. Kredyt w 30 sekund, który generuje już około 18% sprzedaży kredytów gotówkowych.

Po pozytywnym odbiorze nowych funkcji, które pojawiły się w aplikacji w 2015 roku, takich jak: płatność faktur za pomocą skanowania kodów QR, płatności NFC dla systemu Android (dla abonentów sieci Orange), zmiana limitów autoryzacyjnych kart płatniczych, mBank postawił na dalszy rozwój.

W 2016 roku mBank wprowadził do aplikacji szereg nowości i udogodnień, między innymi:

 • usługę „mLinia na klik” – możliwość szybkiego, zidentyfikowanego połączenia z konsultantem mLinii bez konieczności podawania ID i hasła telefonicznego;
 • opcję zmiany limitów transakcyjnych kart;
 • możliwość logowania się do aplikacji za pomocą odcisku palca;
 • usługę wysyłania natychmiastowych przelewów na numer telefonu w ramach systemu BLIK;
 • możliwość zakupu ubezpieczenia turystycznego (aktualnie 15% ubezpieczeń turystycznych jest kupowanych w aplikacji);
 • usługę „Asystent Płatności”, dzięki której aplikacja przypomina o cyklicznych płatnościach, podpowiada kwotę i termin płatności oraz pozwala na szybkie opłacenie faktury;
 • mobilną Autoryzację – usługę pozwalającą na autoryzację operacji wykonywanych w serwisie transakcyjnym za pomocą aplikacji mobilnej. Zamiast przepisywania haseł SMS, wystarczy po zalogowaniu do aplikacji, potwierdzić (lub odrzucić) daną operację jednym przyciskiem.

W lutym 2016 roku aplikacja mobilna została uznana za najlepszą bankową aplikację w konkursie Mobile Trends Awards, a we wrześniu otrzymała pierwszą nagrodę w rankingu „Przyjazny Bank Newsweeka” w kategorii „Bankowość mobilna”. Więcej o nagrodach przyznanych Grupie mBanku w 2016 roku znajduje się w rozdziale 6.1. Najważniejsze projekty i innowacje w Grupie mBanku.

Współpraca z Grupą AXA

W 2016 roku rozwijano również relacje z partnerem strategicznym w ubezpieczeniach, Grupą AXA. Współpraca mBanku z Grupą AXA rozpoczęła się w 2015 roku, kiedy nastąpiła finalizacja transakcji sprzedaży spółki BRE Ubezpieczenia TUiR oraz podpisanie umów dystrybucyjnych, które regulują długotrwałą współpracę pomiędzy Grupą mBanku i Grupą AXA w zakresie dystrybucji ubezpieczeń.

W zakresie tej współpracy trwają obecnie prace nad zintensyfikowaniem sprzedaży łączonej i sprzedaży indywidualnej w ramach portfela klientów Banku.

W ramach oferty ubezpieczeniowej, w 2016 roku uruchomiono sprzedaż ubezpieczenia turystycznego w kanale mobilnym oraz ubezpieczeń OC/AC dla średnich i małych przedsiębiorstw. Ponadto rozpoczęto sprzedaż indywidualnego ubezpieczenia terminowego na życie w sieci placówek mBanku i mFinanse.

mBank: odetchnij pełną piersią

To hasło kampanii mBanku, która wspiera klientki w podjęciu decyzji o ubezpieczeniu się na wypadek zachorowania na nowotwór złośliwy piersi. Działania są skierowane do kobiet, które w natłoku codziennych obowiązków zapominają czasem o sobie. Kampania trwała do końca listopada 2016 roku.

Rak piersi jest najczęstszym nowotworem diagnozowanym u kobiet w Polsce. Niektóre dane mówią o ponad 16 tys. przypadków rocznie. Co gorsza, zdecydowana większość pacjentek jest diagnozowana w zaawansowanym stadium choroby, podczas gdy wczesna diagnoza daje bardzo duże szanse na całkowite wyleczenie. W Polsce z bezpłatnej mammografii korzysta wciąż jedynie co czwarta kobieta. Dlatego działania edukacyjne i prewencyjne mają ogromne znaczenie.

Choć kampania odnosi się do raka piersi, to zakres ubezpieczenia jest znacznie szerszy. Produkt skierowany jest zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn i obejmuje długą listę nowotworów złośliwych. Ubezpieczenie dostępne jest w trzech wariantach. Maksymalna kwota jaka może zostać wypłacona klientowi w sytuacji zdiagnozowania choroby to 100 tys. zł. Produkt powstał we współpracy z firmą ubezpieczeniową AXA, która jest też współorganizatorem wszystkich działań.

 

Współpraca z Orange

Wspólne przedsięwzięcie mBanku oraz Orange, wiodącej firmy na polskim rynku telefonii stacjonarnej, komórkowej, Internetu i transmisji danych – Orange Finanse – ma już ponad 2 lata.

Na koniec 2016 roku liczba rachunków w Orange Finanse osiągnęła ponad 330 tys., z czego w samym 2016 roku pozyskano około 100 tys. Orange Finanse stał się jednym z kluczowych kanałów akwizycji nowych klientów w mBanku.

Rok 2016 roku to okres zmian w ofercie produktowej wspartych kampaniami marketingowymi promującymi markę Orange Finanse wśród istniejących i nowych klientów Orange. Kluczowym komponentem nowej oferty jest możliwość obniżenia wysokości miesięcznego abonamentu telekomunikacyjnego w zamian za aktywne korzystanie z Banku przez okres do 24 miesięcy. Od czerwca 2016 roku oferta kredytowa została istotnie rozbudowana. Obecni klienci Orange Finanse uzyskali możliwość skorzystania z oferty kredytu gotówkowego we wszystkich salonach Orange do kwoty 150 tys. zł.

W minionym roku Orange Finanse zyskał interesujące funkcjonalności w aplikacji mobilnej oraz bankowości internetowej, m.in. unikalna na rynku funkcjonalność połączenia z konsultantem infolinii po jednym kliknięciu w aplikacji mobilnej, czy Asystent Płatności przypominający poprzez aplikację mobilną o nadchodzących przelewach.

W II połowie 2016 roku kontynuowano pracę nad rozwojem kompetencji sprzedażowych w salonach Orange. Przeprowadzono testy nowych scenariuszy sprzedażowych oraz sposobu komunikacji z klientem oraz zrealizowano serie szkoleń pogłębiających wiedzę na temat produktów Orange Finanse.

We wrześniu Orange Finanse zostało docenione w rankingu Przyjazny Bank Newsweeka, w kategorii bankowość mobilna zajęło drugiej miejsce (tuż za mBankiem). Oznacza to przewagę nad konkurencją pod kątem łatwości nawigacji po aplikacji mobilnej, efektywności kanałów kontaktu z bankiem, a także dostępnych w aplikacji usług i funkcjonalności.

Więcej o strategicznej współpracy z Orange znajduje się w rozdziale 6.1. Najważniejsze projekty w Grupie mBanku w 2016 roku.

Oferta bankowości detalicznej w Polsce

Kredyty

Struktura portfela kredytowego Bankowości Detalicznej w Polsce (z uwzględnieniem mBanku Hipotecznego) na koniec 2016 roku przedstawiała się następująco:

 

Wartość nowej sprzedaży kredytów niehipotecznych w 2016 roku wyniosła 5 639,5 mln zł, co oznacza wzrost o 25,3% rok do roku. Sprzedaż kredytów hipotecznych w 2016 roku (z uwzględnieniem sprzedaży mBanku Hipotecznego) spadła o 36,5% rok do roku i wyniosła 2 186,9 mln zł. Spadek sprzedaży kredytów hipotecznych przy jednoczesnym wzroście kredytów niehipotecznych wynikał w dużej mierze ze zmiany strategii i skupieniu działań sprzedażowych na produktach z wyższą marżą.

2016 rok był kolejnym, w którym portfel kredytów niehipotecznych dla gospodarstw domowych dynamicznie rósł – o 1 662,4 mln zł, tj. 18,7% w porównaniu do stanu na 2015 roku. Portfel kredytów hipotecznych wyniósł 34 112,7 mln zł, ze wzrostem wynoszącym 639,3 mln zł rok do roku.

Wskaźnik NPL dla portfela kredytów hipotecznych nieznacznie spadł rok do roku i wyniósł 3,7% na koniec 2016 roku.

Depozyty i fundusze inwestycyjne

W 2016 roku przyrost bilansu produktów oszczędnościowych (depozyty terminowe oraz rachunki oszczędnościowe) wyniósł 6 453,9 mln zł, co oznacza 16,4% wzrostu w odniesieniu do stanu bilansowego na koniec 2015 roku. Bardzo dobre wyniki sprzedażowe produktów oszczędnościowych to efekt szeregu zrealizowanych działań, do których należą m.in.:

 • wdrożenie efektywnego procesu retencji depozytów terminowych, mającego na celu utrzymanie zapadającej bazy depozytowej oraz wzmocnienie długofalowej relacji klientów z bankiem;
 • przeprowadzeniu promocji produktowych wspierających cross-selling - promocja Funduszy Inwestycyjnych Otwartych z lokatą terminową;
 • wdrożenie do oferty banku funduszu parasolowego mFundusze Dobrze Lokujące zawierającego trzy strategie funduszy inwestycyjnych zróżnicowane pod względem ryzyka;
 • przeprowadzenie kilku subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych oraz certyfikatów strukturyzowanych;
 • udostępnienie klientom możliwości inwestowania w kolejne subskrypcje lokat strukturyzowanych;
 • wprowadzenie ofert publicznych obligacji korporacyjnych dla klientów detalicznych.

Przyrost bilansu produktów depozytowych został zrealizowany przy jednoczesnym utrzymaniu zakładanej dyscypliny finansowej.

Wzrostowi bazy depozytowej klientów detalicznych towarzyszył nieznaczny wzrost środków ulokowanych w produktach inwestycyjnych. W I połowie 2016 roku, ze względu na niesprzyjającą sytuację na rynkach kapitałowych, Bank proponował klientom głównie rozwiązania o niskim lub mocno ograniczonym ryzyku inwestycyjnym (np. produkty strukturyzowane, fundusze rynku pieniężnego). W II połowie roku przeprowadziliśmy subskrypcję funduszu parasolowego mFundusze Dobrze Lokujące oraz subskrypcje certyfikatów inwestycyjnych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych. W grudniu 2016 roku Bank uczestniczył w ofercie publicznej obligacji korporacyjnych.

Na koniec 2016 roku wartość depozytów bankowości detalicznej w Polsce wyniosła 45 727,6 mln zł, w porównaniu do 39 273,6 mln zł na koniec 2015 roku.

Karty

Od 2016 roku młodzi klienci mBanku mogą korzystać z nowych kart kredytowych z serii Mastercard Me. Dzięki nim mogą podkreślić swoją indywidualność i jednocześnie zrealizować potrzeby finansowe. Na Polskiej Gali Kartowej karta mBanku została uznana za najbardziej innowacyjną, a dodatkowo jej reklama za najlepszą reklamę produktu kartowego wyemitowaną w polskich mediach w 2016 roku. Ponadto, klienci docenili mBank w głosowaniu internetowym, gdzie znaleźliśmy się w pierwszej trójce w kategorii Najładniejsza polska karta 2016 roku. Jej innowacyjność polega na możliwości dowolnego zaprojektowania jej wyglądu i umieszczenia na niej własnego zdjęcia, zdjęcia z galerii banku lub wyboru karty transparentnej.

W 2016 roku wartość zakupów kartami płatniczymi klientów bankowości detalicznej mBanku w Polsce przekroczyła 26 mld zł, co stanowi wzrost o 21,2% rok do roku. Wzrost liczby transakcji klientów mBanku wyniósł 27,8% rok do roku. Karty kredytowe mBanku charakteryzują się także bardzo wysoką średnią transakcyjnością. Udział transakcji kartami mBanku w rynku wyniósł 12,6% na koniec września 2016 roku.

Działalność maklerska i zarządzanie aktywami

W maju 2016 roku nastąpiła integracja działalności maklerskiej prowadzonej w spółkach Dom Maklerski mBanku i mWealth Management z działalnością Banku, w wyniku czego cała działalność maklerska Grupy mBanku prowadzona jest obecnie w Biurze Maklerskim mBanku – jednostce organizacyjnej Banku.

Działalność spółki mWealth Management została przejęta przez segment Bankowości Detalicznej mBanku. W 2016 roku rozwijano w Banku usługi kompleksowego zarządzania majątkiem, w tym doradztwa inwestycyjnego i zarządzania aktywami. Aktywa zarządzane przez Bankowość Prywatną pozostały na zbliżonym poziomie rok do roku i wyniosły 5,2 mld zł na koniec 2016 roku.

Rok 2016 zakończył się dużym sukcesem dla strategii zarządzanych w ramach usług asset management dedykowanych klientom Bankowości Prywatnej mBanku. Według najnowszego rankingu asset management GG Parkiet za IV kwartał 2016 roku niemal we wszystkich kategoriach mBank zajął czołowe lokaty. Strategia agresywna, portfel modelowy zrównoważonego wzrostu, portfel modelowy stabilnego wzrostu oraz portfel modelowy konserwatywny zajęły pierwsze miejsca w swoich kategoriach. Potwierdzeniem najwyższej jakości usług w tym obszarze jest również otrzymana po raz ósmy nagroda prestiżowego magazynu Euromoney za najlepszą ofertę bankowości prywatnej i wealth management w Polsce.

Biuro Maklerskie mBanku (BM) świadczy pełną gamę usług maklerskich dla największych polskich inwestorów instytucjonalnych (fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i firmy zarządzające aktywami), funduszy zagranicznych oraz klientów indywidualnych: detalicznych i zamożnych. Za pośrednictwem Biura klienci realizują transakcje na rynkach regulowanych w Polsce i za granicą, a także na rynku OTC (FOREX/CFD). W ramach usług wealth management klienci mogą korzystać z usługi doradztwa inwestycyjnego i zarządzania portfelami aktywów. Biuro jest aktywnym graczem na rynku pierwotnym - przygotowuje i przeprowadza publiczne oferty IPO/SPO/ABB.

Na koniec 2016 roku liczba maklerskich rachunków klientów Biura Maklerskiego wyniosła 300,3 tysiąca (w tym 5,4 tysiąca to rachunki związane z usługą Forex / CFD, a 1,4 tysiąca to rachunki instytucji finansowych) i była o 1,3 tysiąca wyższa w porównaniu z końcem 2015 roku.

Bankowość Detaliczna mBanku w Republice Czeskiej i na Słowacji

W 2016 roku mBank w Czechach i na Słowacji pozyskał 72,9 tysięcy klientów (spośród których 17,2 tysięcy klientów pozyskano na Słowacji, natomiast 55,7 tysięcy w Czechach).

Aktywność mBanku w Czechach i na Słowacji w 2016 roku skupiona była zarówno na intensyfikacji działań akwizycyjnych, jak i na dalszym budowaniu pozycji Banku mobilnego.

Do oferty wprowadzono, podobnie jak na rynku polskim, nowe konto oszczędnościowo- rozliczeniowe dla młodych klientów, które pod względem cen i użyteczności będzie rozwijać się wraz z klientem.

Przebiega modernizacja sieci oddziałów: w Czechach i na Słowacji otwarto dwa centra finansowe w formie „lekkiej placówki”. W ramach współpracy z partnerem Broker Consulting, pośrednikiem na rynku usług finansowych w Czechach, otwarto 12 nowych placówek specjalizujących się w usługach bankowych. W przedsięwzięciu tym mBank jest głównym partnerem bankowym. W ramach tej współpracy wprowadzono także dwie nowe karty co-brandowe: debetową i kredytową.

Dodatkowo, mBank w Czechach i na Słowacji rozszerzył swoją ofertę o cztery nowe karty debetowe: złotą kartę debetową, debetową nalepkę na telefon, kartę debetową dla przedsiębiorców oraz kartę debetową dla młodych. Wprowadzono do oferty również trzy nowe karty kredytowe.

Działalność mBanku w Czechach i na Słowacji w 2016 roku została wyróżniona kilkoma nagrodami. W konkursie Zlata Koruna oferta rachunku dla przedsiębiorców została oceniona jako najlepsza na rynku, natomiast mKonto oraz bankowość internetowa otrzymały drugą nagrodę. Co więcej, kredyt hipoteczny na refinansowanie nieruchomości zdobył trzecią nagrodę w konkursie tygodnika Trend. Ponadto, aplikacja mobilna mBanku po raz kolejny została doceniona, tym razem nagrodą Golden PCNews, jako jedna z najlepszych na rynku słowackim. W Czechach mBank otrzymał tytuł „Superbrand 2016”, znajdując się w ten sposób wśród najsilniejszych marek na lokalnym rynku.

Kredyty i depozyty

Według stanu na koniec 2016 roku portfel kredytów klientów mBanku w Czechach i na Słowacji wyniósł 4 279,7 mln zł, wzrastając o 455,7 mln zł, tj. 11,9% w porównaniu do końca 2015 roku.

Bank prowadził zintensyfikowane działania mające na celu zwiększenie sprzedaży kredytów niehipotecznych. Wartość sprzedaży kredytów niehipotecznych w 2016 roku wyniosła 489,4 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 25,3%. Sprzedaż kredytów niehipotecznych w Czechach osiągnęła poziom 361,2 mln zł, co oznacza wzrost o 24,6% rok do roku. Jednocześnie, sprzedaż kredytów niehipotecznych na Słowacji wzrosła o 66,1% i wyniosła 128,2 mln zł.

Sprzedaż kredytów hipotecznych spadła rok do roku (tj. -34,6%) i wyniosła 692,5 mln zł w 2016 roku. Sprzedaż kredytów hipotecznych w Czechach wyniosła 551,0 mln zł w porównaniu do 751,3 mln zł w 2015 roku (tj. -26,7%), podczas gdy na Słowacji znalazła się na poziomie 141,6 mln zł (tj. -54,0% rok do roku). Spadek wynikał z intensyfikacji działań sprzedażowych produktów kredytowych z wyższą marżą oraz zmian w polityce cenowej kredytów hipotecznych.

Baza depozytowa Banku w Czechach i na Słowacji wzrosła w stosunku końca 2015 roku o 1 563,5 mln zł, tj. 24,5%.

 

Korporacje i Rynki Finansowe

 

[G4-4, G4-8, G4-9, FS6] Segment Korporacje i Rynki Finansowe obsługuje 20 940 klientów korporacyjnych, w tym duże przedsiębiorstwa (K1 – roczne obroty w wysokości powyżej 500 mln zł), średnie przedsiębiorstwa (K2 - roczne obroty w wysokości 30 – 500 mln zł) i małe przedsiębiorstwa (K3 – roczne obroty w wysokości poniżej 30 mln zł) poprzez sieć 45 wyspecjalizowanych oddziałów. Oferta produktów i usług Grupy mBanku dla klientów korporacyjnych koncentruje się na bankowości tradycyjnej (rachunki firmowe, przelewy krajowe i zagraniczne, karty płatnicze, usługi gotówkowe i produkty zarządzania płynnością), finansowaniu przedsiębiorstw, instrumentach zabezpieczających, usługach związanych z rynkami instrumentów kapitałowych (ECM), instrumentów dłużnych (DCM) oraz z fuzjami i przejęciami (M&A), a także leasingu i faktoringu. Segment dzieli się na 2 obszary: Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna oraz Rynki Finansowe.

Kluczowe dane finansowe (na koniec 2016 roku):


Kluczowe dane biznesowe:

   
2012 2013 2014 2015 2016
Liczba klientów (tys.) 15,1 16,3 17,8 19,6 20,9
Liczba oddziałów 48 47 48 51 45
Kredyty dla klientów korporacyjnych (mln zł) 28 405 29 475 32 841 33 447 34 174
Depozyty klientów korporacyjnych (mln zł) 24 249 26 753 32 237 34 424 37 383

 

Najważniejsze osiągnięcia

  • Prawie 1,4 tys. nowych klientów korporacyjnych
  • Wzrost wolumenu depozytów korporacyjnych o 2 959,6 mln zł, tj. 8,6% rok do roku.
  • Umowy zawarte przez mLeasing w 2016 roku na poziomie 4,0 mld zł w porównaniu do 3,8 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 11,1% rok do roku.
  • Wzrost udziałów rynkowych mBanku na rynkach instrumentów finansowych: bony skarbowe i obligacje do 16,2% (12,8% w 2015 roku), a FX spot & Forward do 16,1% (12,1% w 2015 roku).
  • Rozszerzenie oferty o kredyty inwestycyjne i hipoteczne oparte na stałej stopie procentowej dla klientów z segmentu małych i średnich firm.
  • Wzrost dochodów podstawowych o 11,9% w porównaniu do 2015 roku.

 

Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna

Wyniki finansowe

W 2016 roku segment Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej wypracował zysk brutto w wysokości 498,6 mln zł, co oznacza spadek o 38,8 mln zł, tj. 7,2% rok do roku.

   
mln zł 2015 2016 Zmiana w mln zł Zmiana w %
Wynik z tytułu odsetek 755,2 750,5 -4,7 -0,6%
Wynik z tytułu opłat i prowizji 376,7 378,8 2,1 0,6%
Przychody z tytułu dywidend 14,2 0,0 -14,2 -100,0%
Wynik na działalności handlowej 215,8 243,6 27,9 12,9%
Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych
oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone
19,1 21,0 1,8 9,6%
Saldo pozostałych przychodów / kosztów operacyjnych 29,9 18,4 -11,6 -38,7%
Dochody łącznie 1 410,9 1 412,3 1,3 0,1%
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek -177,8 -76,6 101,2 -56,9%
Ogólne koszty administracyjne wraz z amortyzacją -695,7 -717,0 -21,3 3,1%
Podatek od pozycji bilansowych Grupy 0,0 -120,1 -120,1 -
Zysk brutto Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej 537,4 498,6 -38,8 -7,2%

 

Na kształtowanie się wyniku brutto segmentu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w 2016 roku miały wpływ następujące czynniki:

 • Stabilne dochody w porównaniu do poprzedniego roku (wzrost o 1,3 mln zł rok do roku). Wzrost zanotowano głównie w wyniku na działalności handlowej (+27,9 mln zł, tj. +12,9%), co było spowodowane podwyższoną zmiennością na rynkach finansowych.
 • Wzrost kosztów działania i amortyzacji w omawianym okresie o 21,3 mln zł, tj. 3,1%.
 • Niższy poziom odpisów netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek o 101,2 mln zł, tj. 56,9%, w porównaniu do 2015 roku. Na spadek poziomu rezerw w 2016 roku wpłynęło rozwiązanie rezerw na ryzyko kredytowe, związane ze sprzedażą wierzytelności niepracujących oraz wypłatą ubezpieczenia kredytu przez KUKE (Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych).
 • Podatek od pozycji bilansowych Grupy w wysokości 120,1 mln zł.


Działalność segmentu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej (tylko mBank)

   
31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 Zmiana roczna
Liczba klientów korporacyjnych 17 787 19 562 20 940 7,0%
K1 1 838 1 983 2 123 7,1%
K2 5 144 5 748 6 067 5,5%
K3 10 805 11 831 12 750 7,8%
mln zł
Kredyty klientów korporacyjnych,, w tym: 23 680 22 103 20 874 -5,6%
K1 6 379 6 163 5 000 -18,9%
K2 10 633 11 838 12 745 7,7%
K3 2 811 3 050 2 958 -3,0%
Transakcje reverse repo/buy sell back 3 840 1 031 57 -94,5%
Pozostałe 17 22 115 423,4%
Depozyty klientów korporacyjnych,, w tym: 29 556 31 297 33 304 6,4%
K1 12 111 14 019 12 659 -9,7%
K2 9 455 11 260 12 348 9,7%
K3 4 177 4 856 6 276 29,3%
Transakcje repo 3 750 1 094 1 600 46,3%
Pozostałe 63 68 420 517,9%

 

2016 rok był okresem nieznacznego spowolnienia gospodarczego, które nie przełożyło się na istotne pogorszenie aktywności biznesowej i wyników finansowych dużych przedsiębiorstw. Ponadto, banki zmuszone były do prowadzenia swojej działalności w otoczeniu rekordowo niskich stóp procentowych, obniżonych opłat interchange, zwiększonego obciążenia opłatami na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) i podatkiem od instytucji finansowych oraz niepewności co do wielkości potencjalnych obciążeń finansowych związanych z kredytami we frankach szwajcarskich.

Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej, w minionym roku odnotowano wzrost wolumenu kredytów i depozytów korporacyjnych. Rynek kredytów dla przedsiębiorstw wzrósł o 5,4% w porównaniu do końca 2015 roku, natomiast rynek depozytów dla przedsiębiorstw o 8,2%. Na tym tle mBank prezentował niższą dynamikę wolumenów kredytowych, która została zrekompensowana znaczącym wzrostem wolumenów depozytowych, co przełożyło się na wzrost udziałów rynkowych w depozytach do 10,1%.

Rok 2016 był kolejnym rokiem intensyfikacji działań w celu przyciągnięcia nowych klientów korporacyjnych, co ponownie przełożyło się na wysoką akwizycję nowych firm - baza klientów korporacyjnych zwiększyła się o 1 378 firm w porównaniu do grudnia 2015 roku i wyniosła 20 940 podmiotów.

Akwizycja wpłynęła pozytywnie na wartość środków zgromadzonych na rachunkach bieżących, która na koniec grudnia 2016 roku osiągnęła poziom 11 948,1 mln zł, co oznacza 41,1% wzrost rok do roku. Wysoki wolumen depozytów bieżących stanowi bazę dla dalszego rozwoju bankowości transakcyjnej, mającej szczególne znaczenie dla Banku z uwagi na potencjał wzrostu oraz zacieśnianie współpracy z klientami.

W segmencie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) rok 2016 przyniósł kolejne rekordowe wyniki akwizycyjne, współpracę z mBankiem rozpoczęło ponad 2,5 tys. nowych klientów, z których ponad połowa skorzystała z oferty pakietowej.

Na wielu płaszczyznach kontynuowana była strategia budowania długoterminowych relacji biznesowych z klientami i stwarzania możliwości płynnego rozwoju współpracy wraz z rozwojem przedsiębiorstwa. Równocześnie, 200 klientów MSP (K3), którym towarzyszyliśmy w rozwoju, udostępniając zaawansowane rozwiązania bankowości korporacyjnej, zostało przekazanych do obsługi w segmencie dużych przedsiębiorstw (K2).

Szereg działań mających na celu zapewnienie najwyższych standardów obsługi przyniósł efekty w tegorocznych wynikach badania satysfakcji klientów - o 8% wzrósł odsetek klientów K3, którzy aktywnie polecili usługi mBanku swoim kontrahentom.

W zakresie oferty produktowej klienci mBanku z segmentu MSP zyskali możliwość korzystania z finansowania inwestycyjnego i hipotecznego ze stałą stopą procentową, z przewidywalnym kosztem obsługi w długim okresie czasu.

Rok 2016 w mBanku był kolejnym rokiem skoncentrowanym na identyfikacji potrzeb i ewentualnych problemów klientów. Znaczenie, jakie przykłada się do jakości relacji z klientami, znalazło odzwierciedlenie w poziomie satysfakcji firm korzystających z usług mBanku, mierzonym m. in. wskaźnikiem rekomendacji – NPS (ang. Net Promoter Score). Jest to kluczowy wskaźnik, na którym niezmiennie mBank koncentruje się w badaniach satysfakcji. Dla klientów korporacyjnych, którzy wskazali mBank jako swój bank główny, wskaźnik ten zachowuje się stabilnie. W 2016 roku NPS osiągnął poziom 36% i był o 6 p.p. wyższy niż przed rokiem. Wysoka wartość wskaźnika NPS jest wynikiem implementacji w segmencie Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej programu NPS - projektu mSatysfakcja. Nadrzędnym celem projektu jest podniesienie poziomu autentycznej satysfakcji klientów korporacyjnych wynikającej z oferty i usług mBanku, koncentracja na słuchaniu „głosu klienta” i poprawa relacji z nim, w kontekście szerzenia jednej z najistotniejszych wartości mBanku – klientocentryczności.

Oferowane produkty i usługi

Kredyty klientów korporacyjnych

   
mln zł 2014 2015 2016 Zmiana roczna
Kredyty korporacyjne* 19 840 21 072 20 817 -1,2%
Kredyty dla przedsiębiorstw** 17 874 19 442 19 950 2,6%
Kredyty jednostek samorządu terytorialnego 1 324 931 708 -23,9%
Rynek kredytów dla przedsiębiorstw 7,4% 7,4% 5,4%
Udział mBanku w rynku kredytów dla przedsiębiorstw 6,3% 6,3% 6,1%

* Z wyłączeniem transakcji reverse repo.
** Kategoria NBP, umożliwiająca porównanie do wyników sektora bankowego.


Depozyty klientów korporacyjnych


   
mln zł 2014 2015 2016 Zmiana w %
Depozyty korporacyjne* 25 807 30 203 31 703 5,0%
Depozyty bieżące klientów korporacyjnych 6 709 8 467 11 948 41,1%
Depozyty dla przedsiębiorstw** 20 709 25 629 28 446 11,0%
Depozyty jednostek samorządu terytorialnego 213 193 236 22,5%
Rynek depozytów dla przedsiębiorstw 9,1% 10,5% 8,2%
Udział mBanku w rynku depozytów dla przedsiębiorstw 8,8% 9,8% 10,1%

* Z wyłączeniem transakcji repo.
** Kategoria NBP, umożliwiająca porównanie do wyników sektora bankowego.

Finansowanie strukturalne, finansowanie projektów i kredyty konsorcjalne

W ramach Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej, Bank oferuje finansowanie strukturyzowane i mezzanine, w tym w szczególności: finansowanie akwizycyjne, finansowanie projektów i finansowanie konsorcjalne. W 2016 roku Bank był istotnym uczestnikiem rynku i wziął udział w 88 projektach konsorcjalnych i bilateralnych. Łączna kwota nowego zaangażowania Banku z tytułu produktów konsorcjalnych i bilateralnych wyniosła 3 934,1 mln zł.

Gwarancja de minimis

Bank kontynuował realizację umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD), w ramach rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK”, na mocy której przyznany mBankowi limit gwarancji wynosi 2 200 mln zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku wartość wykorzystanego limitu wyniosła 1 612,6 mln zł.

Ponadto na mocy umowy podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Kredytowego, mBank oferował innowacyjnym przedsiębiorstwom z sektora MSP kredyty zabezpieczone gwarancjami. Gwarancje udzielane były ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Pula dostępnych środków w ramach Programu wynosiła 250 mln zł. Udzielony przez BGK limit gwarancji dla mBanku wynosił 16,3 mln zł i został w pełni wykorzystany.

mBank kontynuował realizację portfelowej linii gwarancyjnej z regwarancją Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach programu COSME (program Unii Europejskiej na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw w latach 2014–2020). Udzielony przez BGK limit gwarancji dla mBanku wynosi 120 mln zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku wartość wykorzystanego limitu wyniosła 51,6 mln zł.

Finansowanie ze środków Unii Europejskiej

W dniu 16 marca 2016 roku Bank podpisał z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) kolejną umowę dotyczącą uruchomienia nowej linii kredytowej w wysokości 100 mln euro na finansowanie przedsięwzięć lub pokrycie zobowiązań związanych z cyklem produkcyjnym przedsiębiorstw MID CAP (podmioty zatrudniające powyżej 250 osób, ale mniej niż 3 tys. pracowników).

Emisja papierów dłużnych dla klientów korporacyjnych

Udział mBanku w rynku nieskarbowych papierów dłużnych na koniec grudnia 2016 roku przedstawiał się następująco:

   
Krótkoterminowe papiery dłużne Obligacje przedsiębiorstw Papiery dłużne banków
mBank (mln zł) 1 356 7 927 12 631
Rynek (mln zł) 13 871 68 926 36 493
Udział w rynku 9,8% 11,5% 34,6%
Pozycja rynkowa #4 #4 #1

 

Największymi emisjami w 2016 roku było plasowanie obligacji o łącznej wartości 437 mln zł dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego, 250 mln zł dla BGK oraz 100 mln zł dla Credit Agricole Bank Polska - aranżowane przez mBank. Inne duże transakcje, w których Bank brał udział to emisje listów zastawnych mBanku Hipotecznego o wartości 98 mln euro oraz 850 mln zł. Wartość niewykupionych papierów dłużnych banków, których emisję zrealizował mBank (z wyłączeniem obligacji „drogowych” BGK), wyniosła na koniec grudnia 2016 około 12,6 mld zł, w porównaniu z 11,3 mld zł na koniec 2015 roku.

Na rosnącym rynku obligacji przedsiębiorstw Bank zrealizował szereg nowych emisji o znacznej wartości, tj. Kruk S.A. (311 mln zł), HB Reavis (100 mln zł), Echo Investment (100 mln zł), Work Service (80 mln zł), LC Corp S.A. (65 mln zł), Magellan S.A. (50 mln zł i 6,1 mln euro), Archicom (55 mln zł), Best S.A. (40 mln zł), EGB Investment (28 mln zł).

Bankowość transakcyjna

Cash management jest obszarem działalności Bankowości Korporacyjnej, który oferuje nowoczesne rozwiązania ułatwiające planowanie, monitorowanie i zarządzanie środkami finansowymi o najwyższej płynności, procesowanie gotówki oraz bankowość elektroniczną. Rozwiązania te ułatwiają wykonywanie codziennych operacji finansowych, zwiększają efektywność zarządzania przepływami środków pieniężnych i służą optymalizacji kosztów i dochodów odsetkowych.

W 2016 roku, salda korporacyjnych rachunków bieżących przekroczyły rekordową wartość 12 mld zł. Dynamiki pozostałych produktów transakcyjnych w 2016 roku, w porównaniu z rokiem 2015, kształtowały się następująco:

   
Liczba przelewów krajowych wychodzących +16,5%
Liczba przelewów zagranicznych wychodzących +12,7%
Liczba transakcji polecenia zapłaty +18,8%
Liczba kart płatniczych korporacyjnych +11,8%
Liczba korporacyjnych kart przedpłaconych +128,4%
Liczba użytkowników mCompanyNet +11,4%Rozwój oferty Bankowości Korporacyjnej

Obsługa terminali POS

W I półroczu 2016 roku mBank rozpoczął współpracę z IT Card oraz Planet Pay w zakresie świadczenia obsługi kart płatniczych w terminalach. Uruchomienie usługi i podpisanie umowy outsourcingowej z IT Card wzbogaciło ofertę bankowości transakcyjnej.

W czerwcu 2016 roku, wspólnie z IT Card oraz Planet Pay, mBank podpisał pierwszą na rynku polskim umowę na wydanie i obsługę terminali płatniczych dla kurierów w spółce DPD Polska. W ramach umowy zostanie wydanych 4,5 tys. terminali. Transakcja ta kreuje nową jakość i kierunek rozliczeń na rynku e- commerce w zakresie rozliczania przesyłek pobraniowych.

ŚKUP

Śląska Karta Usług Publicznych (ŚKUP) jest jednym z największych w Polsce projektów dotyczących kart miejskich. Projekt został zrealizowany na podstawie przetargu publicznego na dostawę kompleksowego systemu karty miejskiej z funkcją płatniczą. Zamawiającym jest Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK GOP) a Wykonawcą – konsorcjum firm Asseco Poland (Lider) i mBank. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Od uruchomienia systemu ŚKUP w październiku 2015 roku wydano mieszkańcom aglomeracji śląskiej blisko 240 tys. spersonalizowanych i niespersonalizowanych kart ŚKUP oraz dostarczono do punktów sieci sprzedaży 105 tys. kart niespersonalizowanych w celu ich wydania mieszkańcom aglomeracji.

Kredyt na stałą stopę procentową

W odpowiedzi na zmieniające się warunki makroekonomiczne, otoczenie niskich stóp procentowych oraz zagwarantowanie maksimum bezpieczeństwa dla klienta od grudnia 2016 roku w standardowej ofercie dla firm z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw dostępne są kredyty inwestycyjne i produkty hipoteczne oparte o stałą stopę procentową. Stała stawka będzie obowiązywać przez cały okres kredytowania i zostanie wpisana bezpośrednio do umowy. Stała stopa dostępna jest dla kredytów w złotych, ale także euro i dolarach amerykańskich.

Rynki Finansowe

Wyniki finansowe

Segment Rynków Finansowych w 2016 roku wypracował zysk brutto w wysokości 90,9 mln zł w porównaniu do 80,2 mln zł rok wcześniej.

   
mln zł 2015 2016 Zmiana w mln zł Zmiana w %
Wynik z tytułu odsetek 191,7 314,5 122,8 64,0%
Wynik z tytułu opłat i prowizji -1,8 -4,6 -2,8 152,8%
Przychody z tytułu dywidend 0,1 0,4 0,3 194,1%
Wynik na działalności handlowej -17,4 -103,3 -85,8 492,8%
Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone 5,8 17,3 11,5 197,9%
Saldo pozostałych przychodów / kosztów operacyjnych 0,6 -0,6 -1,2 -223,9%
Dochody łącznie 179,0 223,7 44,7 25,0%
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek -0,7 -1,6 -0,9 119,2%
Ogólne koszty administracyjne wraz z amortyzacją -98,1 -104,4 -6,3 6,4%
Podatek od pozycji bilansowych Grupy 0,0 -26,8 -26,8 -
Zysk brutto segmentu Rynków Finansowych 80,2 90,9 10,7 13,3%

 

Na wynik brutto segmentu Rynków Finansowych w 2016 roku miały wpływ następujące czynniki:

 • Wzrost dochodów porównaniu do poprzedniego roku o 44,7 mln zł. Wyższe dochody były konsekwencją zdecydowanie wyższego wyniku z tytułu odsetek, głównie w związku z wyższymi przychodami na instrumentach pochodnych zaklasyfikowanych do księgi bankowej (wzrost wolumenów tego typu transakcji) oraz przychodów w ramach rachunkowości zabezpieczeń. Równocześnie zanotowano niższy o 85,8 mln zł wynik z działalności handlowej, co było konsekwencją wyceny instrumentów pochodnych na stopę procentową.
 • Wzrost kosztów działania i amortyzacji na poziomie 104,4 mln zł.
 • Podatek od pozycji bilansowych Grupy w wysokości 26,8 mln zł.


Działalność w 2016 roku

Począwszy od stycznia 2016 roku działania segmentu sprzedaży produktów rynku finansowego skierowane były na aktywizację nowych klientów oraz zwiększenie udziałów w rynku produktów FX, rynku pochodnych transakcji surowcowych, rynku transakcji zabezpieczających ryzyko stopy procentowej przy dużych projektach finansowania oraz na sprzedaż papierów komercyjnych.

W ramach przeprowadzonych działań, do kluczowych i mających wpływ na wielkość zrealizowanych transakcji oraz dochód wygenerowany w ramach współpracy Banku z klientami należą:

 • działania mające na celu wykorzystywanie zmienności rynku do zwiększenia transakcyjności klientów. Główny nacisk położony został na aktywny kontakt telefoniczny zarówno z obecnymi klientami jak i nowo pozyskanymi. Dzięki podjętym działaniom zanotowano wzrost zarówno liczby klientów aktywnych średnio miesięcznie jak i transakcji zawartych telefonicznie przez dealerów odpowiednio o 6,2% i 8,6% rok do roku;
 • w obszarze przedsiębiorców obsługiwanych przez część Detaliczną mBanku podjęto aktywne działania onboardingowe do nowych klientów oraz aktywizacyjne klientów obsługiwanych, wykonujących transakcje w kantorach internetowych. Dzięki tym działaniom wartość obrotu wzrosła o 212,1% rok do roku a liczba transakcji przekroczyła 252,5 tys.;
 • w Wydziale Instrumentów Pochodnych, który prowadzi sprzedaż pochodnych transakcji surowcowych do klientów, dostosowano zakresy obowiązków sprzedawców, tak by efektywniej docierać do większej liczby klientów w akwizycji i maksymalizować realizowane marże, które wzrosły w 2016 roku o 43,2%;
 • w obszarze transakcji projektowych przeprowadzone zostały intensywne działania sprzedażowe we współpracy z mLeasing i mBH, które przyniosły wiele nowych mniejszych transakcji;
 • kontynuacja działań mających na celu zwiększenie obrotów oraz marż w zakresie transakcji skarbowych z klientami z segmentu K0 (klienci globalni) i K1, które przyniosły zdecydowany wzrost marż i obrotów w szczególności na rynku walutowych transakcji pochodnych.

Udziały rynkowe mBanku na poszczególnych rynkach instrumentów finansowych na dzień 31 grudnia 2016 roku zostały przedstawione w poniższej tabeli:

  Bony i obligacje skarbowe IRS / FRA FX Spot & Forward
mBank 16,2% 11,5% 16,1%

 

Instytucje Finansowe

Do obszaru Rynków Finansowych zaliczana jest współpraca z instytucjami finansowymi, koncentrująca się m.in. na pozyskiwaniu finansowania z innych banków oraz lokowaniu w nich nadwyżek środków.

Według stanu na 30 grudnia 2016 roku mBank posiadał 17 czynnych kredytów otrzymanych na równowartość 18 116 mln zł, przy czym zadłużenie z ich tytułu wyniosło 11 161 mln zł. W ciągu 2016 roku spłacono w terminie zapadalności jeden kredyt w euro oraz dwa kredyty we frankach szwajcarskich, łącznie na kwotę 6 176 mln zł. Dodatkowo zaciągnięto dwa nowe kredyty w euro na łączną kwotę 1 017 mln zł. Per saldo poziom zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych był o 1 812 mln zł niższy niż na koniec 2015 roku. Przy zastosowaniu kursów z końca 2015 roku spadek wyniósłby 798 mln zł.

Na koniec grudnia 2016 roku zaangażowanie mBanku z tytułu kredytów udzielonych innym bankom wyniosło łącznie równowartość 129,5 mln zł. W portfelu mBanku znajdowało się dziewiętnaście krótko- i średnioterminowych czynnych kredytów udzielonych instytucjom finansowym z Polski oraz zagranicy.

Do sukcesów Departamentu Instytucji Finansowych w 2016 roku należały przede wszystkim:

 • Pozyskanie kolejnego, znaczącego finansowania w wysokości 100 mln euro z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) oraz kredytu bilateralnego od ICBC (Europe), Oddział w Polsce w wysokości 130 mln euro.
 • W 2016 roku udało się pozyskać kolejnych kilka rachunków loro i utrzymać pozycję w czołówce polskich banków w zakresie obsługi rozliczeń w złotych.

Ponadto, w 2016 roku Departament Instytucji Finansowych wzorem lat ubiegłych aktywnie wspierał transakcje handlowe zawierane przez polskich eksporterów poprzez oferowanie finansowania krótkoterminowego instytucjom finansowym, a także udzielał finansowania w ramach kredytów konsorcjalnych. Jednocześnie kontynuowano obsługę i oferowanie bankom z krajów Wspólnoty Państw Niepodległych (WNP) kredytów średnioterminowych zabezpieczonych polisą KUKE.

Usługi powiernicze

mBank świadczy usługi polegające m.in. na rozliczaniu transakcji na papierach wartościowych ewidencjonowanych na rynkach krajowych i zagranicznych, przechowywaniu aktywów klientów, prowadzeniu rachunków papierów wartościowych oraz rejestrów papierów w obrocie niepublicznym, prowadzeniu rejestrów aktywów funduszy emerytalnych i inwestycyjnych oraz kontroli wyceny ich aktywów, a także obsłudze pożytków z papierów wartościowych. Klientami mBanku w obszarze usług powierniczych są przede wszystkim instytucje finansowe, w tym w szczególności fundusze inwestycyjne i emerytalne, krajowe i zagraniczne instytucje finansowe, banki oferujące usługi powiernicze i inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe, instytucje zarządzające aktywami oraz instytucje niefinansowe.

Rok 2016 był rekordowy pod względem ilości obsługiwanych funduszy inwestycyjnych oraz wartości rejestrowanych aktywów. Ilość funduszy inwestycyjnych, dla których mBank pełni funkcję depozytariusza wzrosła o 21,5% w stosunku do stanu na koniec 2015 roku, a łączna wartość aktywów funduszy inwestycyjnych i emerytalnych zwiększyła się w tym okresie o 19,4%.

 

Działalność spółek Grupy mBanku

 

Podsumowanie wyników finansowych spółek Grupy mBanku

[G4-4, G4-8, G4-9, FS6] W 2016 roku spółki Grupy mBanku odnotowały 301,8 mln zł zysku brutto wobec 305,5 mln zł rok wcześniej.

W omawianym okresie swoje wyniki poprawiły mLeasing, mBank Hipoteczny i mFaktoring.

Poniższa tabela ilustruje poziom zysku brutto poszczególnych spółek w 2016 roku w porównaniu z 2015 rokiem.

   
mln zł 2015 2016 Zmiana w mln zł Zmiana w %
BRE Ubezpieczenia1 7,1 0,0 -7,1 -
mLeasing 57,2 72,6 15,3 26,8%
mBank Hipoteczny 26,8 30,2 3,4 12,6%
mFaktoring -22,2 15,1 37,4 -168,1%
Dom Maklerski mBanku3 28,2 2,9 -25,4 -89,9%
mWealth Management3 27,4 9,0 -18,4 -67,2%
mLocum 18,0 18,3 0,2 1,3%
mFinanse (d. Aspiro)2 170,1 155,4 -14,6 -8,6%
Pozostałe4 -7,1 -1,7 5,4 -76,6%
Zysk brutto spółek z Grupy mBanku, razem 305,5 301,8 -3,8 -1,2%

1Spółka została sprzedana do Grupy AXA na koniec I kw. 2015 roku.
2Z wyłączeniem jednorazowego zysku na sprzedaży akcji BRE Ubezpieczenia TUiR w I kw. 2015 roku oraz zmianami w alokacji odpowiedzialności wewnątrz Grupy.
3Spółki zostały włączone w struktury organizacyjne mBanku w dniu 20.05.2016 roku.
4Pozostałe spółki obejmują mFinanceFrance, MLV-45 (tylko w 2015 roku), mCentrumOperacji, BDH Development, Garbary i Tele-Tech Investment (od III kw. 2015 roku).


Działalność biznesowa wybranych spółek

Rok 2016 to okres, w którym pojawiło się wiele niesprzyjających czynników dla rynku kredytów hipotecznych, między innymi nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece, obowiązująca od 30 kwietnia 2016 roku. Wprowadzono wówczas ograniczenia w ustanawianiu hipotek na działkach rolnych, co uniemożliwiło w praktyce uzyskanie kredytu na budowę domu na takim gruncie. Ponadto, w roku 2016 Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła bankom, aby oceniając zdolność kredytową w większym stopniu uwzględniały przyszły wzrost stóp procentowych.

W roku 2016 spółka odnotowała 35,6% spadek sprzedaży w obszarze kredytów hipotecznych rok do roku. Poza powyżej wymienionymi czynnikami spadek wolumenów kredytów hipotecznych był mocno skorelowany ze zmianą polityki cenowej głównych partnerów mFinanse, tj. mBanku oraz mBanku Hipotecznego.

W 2016 roku spółka zachowała dynamiczny wzrost udziału w rynku kredytów na zakup nowych samochodów, (tj. +19% względem okresu poprzedniego). Od grudnia 2015 roku jest jedynym operatorem w zakresie kredytów samochodowych w sieci dealerów samochodów marki Volvo w Polsce. Jest to druga marka premium, po BMW, w której spółka ma wyłączność w zakresie możliwości oferowania tego rodzaju finasowania. Tym samym staje się liderem na rynku kredytów na zakup samochodów luksusowych.

W roku 2016 mFinanse kontynuowało projekt rozwoju sieci sprzedaży poprzez rozbudowę sieci mKiosków, która ma na celu pełne pokrycie nowymi lokalizacjami obszarów kraju, w których do tej pory nie funkcjonowały naziemne placówki mFinanse lub mBanku. W omawianym okresie powstało kolejnych 17 nowych punktów sprzedażowych, na koniec 2016 roku spółka zarządzała 98 mKioskami.

Zysk brutto spółki w 2016 roku wyniósł 155,4 mln zł w porównaniu do 242,6 mln zł rok wcześniej (kwota z 2015 roku uwzględnia jednorazowy zysk na sprzedaży spółki BRE Ubezpieczenia TUIR SA w wysokości 72,5 mln zł). Na wynik brutto w dużej mierze wpływ miał obszar ubezpieczeń, w którym spółka pełni rolę agenta ubezpieczeniowego.

Wartość umów zawartych w 2016 roku wyniosła 4,0 mld zł w porównaniu do 3,8 mld zł rok wcześniej, co oznacza 11,1% wzrost rok do roku. Zwiększenie popytu w 2016 roku znalazło odzwierciedlenie w poziomie sprzedaży wyższym niż w 2015 roku, głównie ze względu na wzrost w segmencie pojazdów. Spółka w 2016 roku zajęła 3. miejsce pod względem wolumenu zawartych umów łącznie (ruchomości i nieruchomości) z 6,9% udziałem w rynku, w tym 5. miejsce w ruchomościach oraz 3. miejsce w nieruchomościach. Wartość umów zawartych na ruchomości w 2016 roku wyniosła 3,9 mld zł w porównaniu do 3,3 mld zł w roku poprzednim (+20,4% rok do roku), podczas gdy wartość umów zawartych na nieruchomości wyniosła 0,1 mld zł w porównaniu do 0,5 mld zł w roku 2015 (-78,5% rok do roku).

Wynik brutto mLeasing w 2016 roku wyniósł 72,6 mln zł, co oznacza 26,8% wzrost rok do roku.

W 2016 roku, w ramach realizacji Strategii „Jednego Banku” i tworzenia kompleksowej oferty dla klientów, kontynuowano program „Leasing w Detalu”. Jest to inicjatywa przeznaczona dla klientów firmowych mBanku, którzy mogą zawrzeć umowę leasingu z wykorzystaniem specjalnych procesów leasingowych. Połączone siły Pionu Bankowości Detalicznej i mLeasingu pozwoliły na sfinansowanie przez mLeasing w 2016 roku środków trwałych pozyskanych z udziałem Bankowości Detalicznej w wysokości 479,5 mln zł liczonych według cen zakupu.

Poniższy wykres przedstawia wartość umów leasingowych zawartych w ramach projektu „Leasing w Detalu”:

 

Portfel kredytowy brutto mBanku Hipotecznego (mBH) na koniec 2016 roku wyniósł 9,5 mld zł, tj. +27,3% w porównaniu do końca 2015 roku. Zmiana wynikała głównie z systematycznego wzrostu portfela detalicznego. W ciągu roku sprzedaż w tym segmencie wyniosła 1,6 mln zł. Dodatkowo, w ramach realizacji strategii, mBank Hipoteczny nabył od mBanku wierzytelności detaliczne (w czterech transzach) o łącznej wartości nominalnej ponad 529,4 mln zł. Na uwagę zasługuje wynik efektywnej sprzedaży kredytów komercyjnych. W 2016 roku łączna wartość podpisanych umów wyniosła 1,9 mld zł, co oznacza dynamikę w stosunku 2015 roku na poziomie około 56%.

W 2016 roku, pomimo dodatkowego obciążenia z tytułu podatku bankowego (16,7 mln zł), jednostkowy wynik brutto spółki był wyższy o 12,6% w odniesieniu do roku ubiegłego. Wynik brutto na koniec 2016 roku wyniósł 30,2 mln zł, w porównaniu z 26,8 mln zł rok wcześniej.

Istotny wpływ na przyrost wyniku spółki w porównaniu do roku ubiegłego, miał stały rozwój portfela kredytowego, głównie w linii bankowości detalicznej. W analizowanym okresie mBH zrealizował 17,5% przyrost wyniku odsetkowego. Bank odnotował również znaczny wzrost wyniku na działalności handlowej, na który wpływ miało lepsze dopasowanie instrumentów w ramach rachunkowości zabezpieczeń oraz wysoki dodatni wynik na niezrealizowanych różnicach kursowych. Ponadto, w 2016 roku, w odniesieniu do roku ubiegłego, wartość odpisów z tytułu utraty wartości kredytów jest niższa o 3,2 mln zł, co jest efektem korzystnej w tym przypadku zmiany parametrów impairmentowych.

W 2016 roku mBH po raz kolejny wykazał się wysoką aktywnością na rynku papierów dłużnych plasując na rynku sześć emisji hipotecznych listów zastawnych na łączną kwotę 869,6 mln zł. Emisje objęte zostały zarówno przez krajowych (450 mln zł), jak i zagranicznych (98 mln euro) inwestorów instytucjonalnych. Cztery spośród wyemitowanych serii hipotecznych listów zastawnych cechowało oprocentowanie stałe, czyniąc przedmiotowe emisje pierwszymi transakcjami na stałą stopę w historii współczesnej bankowości hipotecznej w Polsce. Więcej informacji o emisji listów zastawnych przez mBank Hipoteczny znajduje się w rozdziale 5. Kapitał i finansowanie Grupy mBanku.

W 2016 roku sprzedała umowami ostatecznymi 254 lokale, tj. o 24 lokale mniej niż rok wcześniej, w którym to sprzedała 278 lokali. Przychody spółki wyniosły 103,8 mln zł i były o 2,5 mln zł większe od przychodów w 2015 roku.

W 2016 roku mLocum wypracowała zysk brutto 18,3 mln zł wobec 18,0 mln zł rok wcześniej, tj. +1,3%.

W 2016 roku spółka rozwijała się dynamicznie, bijąc kolejne rekordy działalności. Obroty, czyli wartość skupionych faktur, wzrosły o 11,5% w stosunku do roku 2015 i osiągnęły historycznie wysoki poziom 11,6 mld zł. Pozwoliło to zająć spółce 8. miejsce na rynku usług faktoringowych w Polsce, odpowiadające 7,3% udziałowi w rynku (dane na podstawie Polskiego Związku Faktorów).

Wynik brutto mFaktoring za rok 2016 wyniósł 15,1 mln zł, podczas gdy w roku ubiegłym spółka odnotowała 22,2 mln zł straty, do czego w znacznym stopniu przyczyniła się decyzja spółki o utworzeniu odpisów aktualizujących na transakcję w restrukturyzacji.

W 2016 roku spółka mCO prowadziła z sukcesem wiele projektów mających na celu optymalizację procesów. Jednym z nich były prace nad zastąpieniem obsługi dokumentacji posprzedażowej z wersji papierowej na obraz elektroniczny. Dodatkowo, spółka kontynuowała współpracę w zakresie dotychczasowych usług dla obecnych klientów tj. mBanku, Orange Finanse i mBanku Hipotecznego.

Przychody ze sprzedaży w 2016 roku wyniosły 34,6 mln zł wobec 35,7 mln zł w roku ubiegłym. Na niższe przychody w bieżącym roku wpłynęły przede wszystkim niższe przychody z obsługi mBanku związane ze spadkiem obsługiwanych wolumenów.

2016 rok spółka zakończyła stratą na poziomie 59,6 tys. zł, w porównaniu do 49,8 tys. zł zysku brutto w 2015 roku. Na ujemny wynik finansowy w 2016 roku miały wpływ przede wszystkim odpisy aktualizacyjne dotyczące wartości nieruchomości posiadanych przez spółkę.

 

Baza kapitałowa Grupy mBanku

 

Struktura funduszy własnych z uwzględnieniem kapitału podstawowego Tier 1 i Tier 2

Poziom kapitału utrzymywany w ramach Grupy mBanku i mBanku spełnia wymagania regulacyjne i umożliwia planowany rozwój biznesu przy założonym apetycie na ryzyko. Jest to odzwierciedlone w wysokości współczynnika kapitału podstawowego Tier 1 (20,6% na poziomie jednostkowym i 17,3% na poziomie skonsolidowanym na koniec 2016 roku) i łącznego współczynnika kapitałowego (24,1% na poziomie jednostkowym i 20,3% na poziomie skonsolidowanym na koniec 2016 roku), które przewyższają poziomy współczynników kapitałowych rekomendowane w 2016 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zgodnie z wymogami KNF według stanu na koniec 2016 roku współczynnik kapitału Tier 1 powinien być utrzymywany na poziomie nie mniejszym niż 13,61% dla mBanku oraz 13,19% dla Grupy mBanku. Wymagany jednostkowy łączny współczynnik kapitałowy dla mBanku wynosi 17,56%, a 17,00% dla Grupy mBanku.

Wymagane poziomy współczynników kapitałowych obejmują wprowadzone w 2016 roku na mocy Ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym bufor zabezpieczający w wysokości 1,25 p.p. oraz bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości 0,50 p.p., jak również dodatkowy wymóg kapitałowy w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych w wysokości 3,25 p.p. dla skonsolidowanego łącznego współczynnika kapitałowego oraz 3,81 p.p. dla jednostkowego współczynnika kapitałowego. Nałożony dodatkowy wymóg powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier 1.

Na poziom współczynników kapitałowych Grupy mBanku w 2016 roku wpływ miały następujące zdarzenia:

 • zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 pozostałej części zysku netto Grupy mBanku za 2015 rok niezaliczonej do kapitału podstawowego Tier 1 w 2015 roku na podstawie decyzji KNF otrzymanej w 2015 roku;
 • zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 zweryfikowanego zysku netto Grupy mBanku za I, II i III kwartał 2016 roku, pomniejszonego o wszelkie przewidywane obciążenia i dywidendy, zgodnie z decyzjami KNF, odpowiednio z dnia 21 czerwca 2016 roku, z dnia 7 września 2016 roku i z dnia 14 grudnia 2016 roku;
 • zaklasyfikowanie instrumentów kapitałowych wyemitowanych w ramach programów motywacyjnych w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 lipca 2016 roku jako instrumentów w kapitale podstawowym Tier 1, zgodnie z decyzją KNF z dnia 29 grudnia 2016 roku;
 • zmiana metody kalkulacji dodatkowych korekt wartości pomniejszających kapitał podstawowy Tier 1;
 • zmiana limitu uwzględniania w kalkulacji funduszy własnych niezrealizowanych zysków wycenianych według wartości godziwej z 40% w 2015 roku na 60% w 2016 roku;
 • zmiana limitu uwzględniania w kalkulacji funduszy własnych instrumentów podporządkowanych podlegających zasadzie praw nabytych;
 • dostosowanie sposobu ujmowania floora regulacyjnego do wymagań art. 500 Rozporządzenia CRR, uwzględniające przepisy Rozporządzenia ITS. Celem dostosowania było zapewnienie pełnej porównywalności, transparentności oraz zgodności prezentowanej w sprawozdawczości regulacyjnej i finansowej pozycji kapitałowej z praktyką stosowaną przez podmiot dominujący najwyższego szczebla (Commerzbank AG) oraz obserwowaną w krajach członkowskich UE. Poprzednio stosowana przez Bank metoda była zgodna z podejściem nadzorcy lokalnego w przedmiotowym zakresie. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach korespondencji prowadzonej przez Bank w sprawie przedmiotowego dostosowania, wskazał na brak zachowania spójności z dotychczas stosowanym oraz wciąż oczekiwanym lokalnym podejściem nadzorczym do tematu szacowania poziomu funduszy własnych;
 • rozszerzenia metody i zmiany w modelach AIRB:
  • implementacja, po spełnieniu warunków zawieszających, zmienionego modelu wewnętrznego dla parametru LGD w obszarze korporacyjnym, na którą Bank otrzymał łączną zgodę Europejskiego Banku Centralnego oraz KNF zgodnie z decyzją z dnia 15 września 2016 roku;
  • otrzymanie 26 lipca 2016 roku potwierdzenia z Europejskiego Banku Centralnego oraz KNF wypełnienia przez Bank warunków o istotności wysokiej określonych w zgodzie warunkowej na stosowanie metody wewnętrznych ratingów do kalkulacji wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego dla ekspozycji kredytowych spółki zależnej mLeasing S.A.
 • rozwój działalności biznesowej Grupy mBanku;
 • osłabienie się złotego względem walut obcych.

Grupa mBanku posiada mocną bazę kapitałową, co jest odzwierciedlone w strukturze kapitału. Fundusze własne na koniec 2016 roku ukształtowały się na poziomie 13,2 mld zł, z czego 11,3 mld zł (85%) stanowił kapitał podstawowy Tier 1. Główne składowe kapitału podstawowego Tier 1 to: kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej, pozostały kapitał zapasowy i niepodzielony wynik z lat ubiegłych. Podstawowym źródłem wzmacniania kapitału podstawowego Tier 1 jest zatrzymywanie zysku.

Kapitał Tier 2 wyniósł 1,9 mld zł według stanu na koniec 2016 roku i był niższy niż rok wcześniej o 115 mln złotych. Spadek kapitału Tier 2 spowodowany był regulacyjną zmianą limitu wobec pożyczek podporządkowanych o nieokreślonym terminie zapadalności zaliczanych zgodnie z zasadami praw nabytych do kapitału Tier 2 (spadek z 70% w 2015 roku do 60% w 2016 roku).


Zestawienie długu podporządkowanego Grupy mBanku według stanu na 31 grudnia 2016 roku zostało przedstawione w poniższej tabeli.

 

   
Typ długu Wartość nominalna Waluta Zapadalność Zaliczony do funduszy Tier 2
Obligacje 400 mln CHF 08.03.2017 Nie
Obligacje 170 mln CHF nieokreślona Częściowo
Obligacje 80 mln CHF nieokreślona Częściowo
Obligacje 500 mln PLN 20.12.2023 Tak
Obligacje 750 mln PLN 17.01.2025 Tak

 

Kwota długu podporządkowanego z określonym terminem zapadalności zaliczona do funduszy własnych podlega dziennej amortyzacji przez ostatnie 5 lat. Dodatkowo, kwota podporządkowanego długu o nieokreślonym terminie zapadalności w powyższej tabeli jest stopniowo wycofywana i zaliczana do funduszy własnych przy zastosowaniu zasady praw nabytych i limitów określonych przez KNF w zakresie zasady praw nabytych w okresie przejściowym trwającym od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2021 roku. Na kształt obecnej struktury bazy kapitałowej Banku wpłynęły podejmowane w przeszłości decyzje o zatrzymaniu zysków oraz dodatkowym podwyższaniu kapitału. W latach 2002-2011 mBank zatrzymywał całość zysków decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, podczas gdy dywidenda z zysku za 2012 rok wyniosła 35% zysku netto mBanku, a za 2013 rok - 67%. Zysk za 2014 i 2015 rok w 100% zasilił fundusze własne Banku. Więcej na temat adekwatności kapitałowej przedstawiono w Nocie 49 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy mBanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2016 rok.

Normy kapitałowe i płynnościowe w świetle Bazylei III i regulacji Unii Europejskiej

Rekomendacje Komitetu Bazylejskiego, określone w nowej umowie kapitałowej Bazylea III, stanowią podstawę dla umacniania bazy kapitałowej, zaostrzania wymogów płynnościowych oraz utrzymywania dopuszczalnego poziomu dźwigni w instytucjach finansowych. Nadrzędnym celem wskazanych regulacji jest dążenie do zapewnienia odpowiedniego poziomu funduszy własnych, które pozwolą na skuteczne zarządzanie instytucją nawet w obliczu materializacji trudności finansowych, bez potrzeby uruchomienia wsparcia ze środków publicznych.

Zalecenia Bazylei III zostały transponowane do prawa Unii Europejskiej poprzez pakiet CRD IV / CRR, obowiązujący od 1 stycznia 2014 roku z zastrzeżeniem zastosowania odpowiednich okresów przejściowych. Dodatkowo Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) sukcesywnie wydaje standardy techniczne do dyrektywy CRD IV i rozporządzenia CRR, czyli szczegółowe opisy procedur, instrumentów, wskaźników, zasad oraz kalibracji, umożliwiające pełne wdrożenie wymogów stawianych instytucjom finansowym w zakresie ich kapitałów, płynności, a także ładu korporacyjnego i standardów zarządzania. Rozporządzenie CRR obowiązuje bezpośrednio w krajach członkowskich UE bez konieczności przeprowadzania dodatkowych zmian prawnych w poszczególnych jurysdykcjach. Dyrektywa CRD IV została transponowana do prawa polskiego w 2015 roku poprzez Ustawę o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, zmieniając odpowiednio dotychczas obowiązujące przepisy. Doświadczenia wdrażania pakietu Bazylei III zebrane w ostatnich latach oraz zachodzące równolegle zmiany rynkowe i gospodarcze skłoniły regulatorów do rewizji obowiązującego podejścia. Propozycje modyfikacji dotyczą między innymi wyliczania wymogów kapitałowych, sprawozdawczości, minimalnego poziomu wskaźnika dźwigni oraz wskaźnika stabilnego finansowania netto. Przewiduje się także możliwości uwzględnienia przepisów w zakresie naprawy i przymusowej restrukturyzacji (w tym dyrektywy BRRD) w pakiecie CRD / CRR poprzez odpowiednie zaadresowanie wymogów w zakresie zobowiązań podlegających umorzeniu i konwersji (TLAC, MREL).

Jednym z najważniejszych praktycznych elementów wpływu obecnie wiążących wymagań określonych CRD IV / CRR, transponowanych do prawa krajowego poprzez Ustawę o nadzorze makroostrożnościowym, jest uprawomocnienie nakładania buforów kapitałowych na banki w Polsce. Obejmują one:

 • bufor zabezpieczający – ustanawiany w celu zagwarantowania, że odpowiedni poziom kapitału zostanie zgromadzony przez banki w okresach normalnej działalności, aby umożliwić pokrycie ewentualnych strat w momencie materializacji trudności finansowych. Wysokość buforu została wyznaczona na poziomie 1,25% całkowitej ekspozycji na ryzyko (TREA) począwszy od 1 stycznia 2016 roku, zwiększając się do 1,875% w 2018 roku i finalnie osiągając poziom zapisany w CRD IV (2,5%) od początku 2019 roku;
 • bufor instytucji o znaczeniu systemowym (globalnych lub innych) – utrzymywany przez podmioty charakteryzujące się dużym rozmiarem i skalą działalności, mających znaczący wpływ na ryzyko systemowe. Maksymalna wartość bufora dla innych instytucji o znaczeniu systemowym (O-SII) wynosi do 2,0%, natomiast wobec globalnych instytucji o znaczeniu systemowym maksymalna wartość dodatkowego wymaganego kapitału to 3,5%. W październiku 2016 roku KNF zidentyfikowała mBank jako instytucję O-SII, nakładając jednocześnie bufor w wysokości 0,5%.
 • bufor ryzyka systemowego – wyznaczany w celu przeciwdziałania i ograniczania długoterminowego niecyklicznego ryzyka systemowego. Ministerstwo Finansów może wyznaczyć poziom bufora do wysokości 5% TREA. Propozycja nałożenia wskazanego bufora w wysokości 3% została po raz pierwszy wskazana przez Komitet Stabilności Finansowej w styczniu 2017 roku. Na moment powstania raportu ostateczna wysokość, ani termin wdrożenia bufora nie są znane;
 • Bufor antycykliczny – utrzymywany w celu przeciwdziałania niekorzystnym efektom występowania cyklu koniunkturalnego w działalności kredytowej banków. Jego założeniem jest ustabilizowanie podaży kredytów w gospodarce. Maksymalny poziom bufora wynosi 2,5%. Obecnie KSF wyznaczył wartość tego bufora w wysokości 0%.


Dywidenda

W 2012 roku, po 10 latach przerwy, mBank powrócił do wypłacania dywidendy swoim akcjonariuszom. Zdolność do wpłaty dywidendy jest zapisana w strategii na lata 2016-2020 „mobilny Bank”, jednak przy podejmowaniu decyzji o rekomendowaniu Radzie Nadzorczej wypłaty dywidendy, Zarząd mBanku kieruje się przede wszystkim aktualnymi zaleceniami KNF dotyczącymi wypłaty dywidendy przez banki. W 2016 roku KNF wydała rekomendację, że dywidenda może być wypłacona jedynie przez banki spełniające poniższe kryteria:

 • nierealizujące programu naprawczego;
 • ocenione pozytywnie w ramach procesu badania i oceny nadzorczej (BION) - ocena końcowa BION nie gorsza niż 2,5 (masterskala - ocena 1 lub 2);
 • posiadające dźwignię finansową (LR) na poziomie wyższym niż 5%;
 • posiadające współczynnik kapitału Tier 1 na poziomie wyższym niż minimalna wartość tego wskaźnika podwyższona o kapitał bezpieczeństwa, tj.:
  • banki OSII -posiadające współczynnik kapitału Tier 1 (T1) wyższy od 13,25% + 0,75%*add-on + bufor OSII;
  • pozostałe banki komercyjne –posiadające współczynnik kapitału Tier 1 wyższy od 11,25% + 0,75%*add-on;
 • posiadające łączny współczynnik kapitałowy na poziomie wyższym niż 13,25% + add-on + bufor OSII.

Rekomenduje się, by banki spełniające jednocześnie powyższe kryteria mogły wypłacić do 50% z wypracowanego zysku.

Dodatkowo rekomenduje się, by do 100% z wypracowanego zysku mogły wypłacić banki spełniające oczekiwania nadzorcze co do minimalnego poziomu łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) uwzględniającego kapitał bezpieczeństwa, tj.:

 • banki OSII –posiadające łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyższy od 16,25% + add-on + bufor OSII;
 • pozostałe banki komercyjne – posiadające łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyższy od 14,25% + add-on.

Dodatkowo, banki istotnie zaangażowane w walutowe kredyty mieszkaniowe dla gospodarstw domowych (czyli posiadające w portfelu należności od sektora niefinansowego ponad 5% udział walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych) korygują stopę wypłaty dywidendy w oparciu o dwa dodatkowe kryteria:


Kryterium 1 (K1) – bazujące na udziale walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych w całym portfelu należności od sektora niefinansowego.
Kryterium 2 (K2) – bazujące na udziale kredytów mieszkaniowych walutowych udzielonych w latach 2007 i 2008 (kredyty decydujące o wysokości strat banków w przypadku implementacji ewentualnych rozwiązań ustawowych) w portfelu walutowych kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych.
Stosowane są odpowiednie korekty w zależności od wielkości posiadanego przez bank portfela:

 • Kryterium 1:
  • banki z udziałem powyżej 10% - korekta stopy dywidendy 20%;
  • banki z udziałem powyżej 20% - korekta stopy dywidendy 30%;
  • banki z udziałem powyżej 30% - korekta stopy dywidendy 50%;
 • Kryterium 2:
  • banki z udziałem powyżej 20% - korekta stopy dywidendy 30%;
  • banki z udziałem powyżej 50% - korekta stopy dywidendy 50%.

Bank posiadający nierozdysponowany zysk z lat poprzednich, każdorazowo w sytuacji zamiaru wypłaty dywidendy, jest zobowiązany do notyfikacji tego planu do KNF, gdzie będzie podlegało to indywidualnej ocenie. O taką zgodę mogą ubiegać się banki spełniające kryteria do wypłaty dywidendy.

Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące wypłaty dywidendy przez mBank od 2012 roku.

   
Rok Dywidenda na akcję Łączna wartość dywidendy (mln zł) Dywidenda jako % zysku netto*
2012 10,0 421,4 35,0
2013 17,0 717,0 67,0
2014 - - -
2015 - - -

* Stosunek łącznej wartości wypłaconej dywidendy do jednostkowego zysku netto mBanku w danym roku obrotowym.


MREL i TLAC oraz ich potencjalny wpływ na mBank

Poza wymogami w zakresie bazy kapitałowej instytucje finansowe w najbliższym czasie zostaną zobowiązane do spełnienia wymagań w zakresie zobowiązań umarzalnych (tj. absorbujących straty) w postaci wskaźnika MREL (minimalny wymóg dotyczący funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych) i TLAC (całkowita zdolność absorpcji strat). Oba wskaźniki odpowiadają na potrzebę zapewnienia adekwatnego poziomu finansowania możliwego do zamiany na kapitał w przypadku trudności finansowych i w rezultacie mają ułatwiać uporządkowaną likwidację bez angażowania środków publicznych.

Minimalny wymóg dotyczący funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych (ang. Minimum Requirement of Own Funds and Eligible Liabilities, w skrócie MREL) to koncepcja wynikająca z dyrektywy BRRD. Wymóg MREL stanowi narzędzie regulacyjne, którego celem jest takie ukształtowanie zobowiązań instytucji finansowej, aby możliwy był skuteczny bail-in dostatecznej kwoty zobowiązań, który pozwoli na uniknięcie „zarażenia” innych banków i masowego wycofywania depozytów. Wymóg wyznaczany będzie indywidualnie dla każdej instytucji przez organ przymusowej restrukturyzacji (w Polsce rolę tę pełni BFG) na podstawie kryteriów wspólnych przewidzianych w regulacjach oraz oceny tego organu. Zobowiązania zaliczane do MREL będą ograniczone do instrumentów wyemitowanych i w pełni opłaconych, które nie są zabezpieczone lub gwarantowane przez samą instytucję i o terminach zapadalności wynoszących co najmniej rok. Z kalkulacji wskaźnika wyłączone są depozyty gwarantowane. MREL ma zastosowanie do wszystkich banków w Unii Europejskiej i według obecnie obowiązujących przepisów odnosi się do łącznego wolumenu bilansowego. Wymóg został zaimplementowany do prawa krajowego poprzez Ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji („Ustawa o BFG”). Termin nałożenia limitu na MREL i ewentualnego okresu przejściowego będzie uzależniony od decyzji BFG podejmowanych w procesie tworzenia planów przymusowej restrukturyzacji dla poszczególnych instytucji.

 

Finansowanie działalności Grupy mBanku

 

Strategia „Jednego Banku” na lata 2012-2016 zakładała optymalizację bilansu Banku w zakresie jego rentowności oraz struktury, poprzez zwiększanie udziału finansowania depozytami klientów, dalszą dywersyfikację bazy finansowania oraz podnoszenie udziału aktywów o wyższej rentowności. Strategia „mobilny Bank” zakłada wzmacnianie profilu finansowania dzięki rosnącym wolumenom listów zastawnych i depozytów transakcyjnych oraz utrzymywanie wskaźnika Kredyty / Depozyty na poziomie co najwyżej nieznacznie przekraczającym 100% każdego roku.

Poniższy wykres ilustruje strukturę źródeł finansowania Grupy mBanku na koniec 2016 roku.

 

Emisje obligacji w ramach programu EMTN

Po debiucie związanym z emisją euroobligacji w październiku 2012 roku oraz zakończonej sukcesem pierwszej emisji obligacji we frankach szwajcarskich w październiku 2013 roku, Grupa mBanku przeprowadziła w 2014 roku dwie kolejne transakcje w ramach Programu Emisji Euroobligacji, którego łączna wartość wynosi 3 mld euro. W 2015 roku nie przeprowadzono żadnej emisji w ramach programu EMTN, natomiast 12 października 2015 roku spłacono obligacje o wartości 500 mln euro. W dniu 21 września 2016 roku mBank, poprzez swoją spółkę zagraniczną mFinance France, dokonał szóstej emisji obligacji o wartości nominalnej 500 mln euro, z terminem wykupu w 2020 roku.

Poniższa tabela prezentuje podsumowanie transz pozostałych do spłaty:

   
Data emisji Wartość nominalna Data wykupu Kupon
05.09.2013 200 mln CHF 08.10.2018 2,500%
06.12.2013 500 mln CZK 06.12.2018 2,320%
24.03.2014 500 mln EUR 01.04.2019 2,375%
20.11.2014 500 mln EUR 26.11.2021 2,000%
26.09.2016 500 mln EUR 26.09.2020 1,398%

 

mBank kontynuuje działania zmierzające do dywersyfikacji źródeł finansowania oraz zapewnienia stabilnego refinansowania na atrakcyjnych warunkach.

Aktywność na rynku listów zastawnych

mBank Hipoteczny (mBH) jest jednym z trzech działających na polskim rynku banków hipotecznych (dwa pozostałe banki to Pekao Bank Hipoteczny oraz PKO Bank Hipoteczny) i liderem na rynku emisji listów zastawnych z udziałem 50,2% na koniec grudnia 2016 roku.

Działalność emisyjna listów zastawnych realizowana przez mBank Hipoteczny jest istotnym elementem Strategii Grupy mBanku w obszarze finansowania. Skala działalności emisyjnej mBH w 2016 roku oraz parametry poszczególnych emisji stanowią potwierdzenie istotnej zmiany w polityce Banku, którego głównym zadaniem jest pozyskiwanie finansowania oraz refinansowanie długoterminowych kredytów hipotecznych w drodze emisji listów zastawnych przy założeniu redukcji niedopasowania terminów zapadalności pasywów oraz wymagalności aktywów, niedopasowania walutowego oraz obniżenia kosztów pozyskiwanego finansowania.

mBank Hipoteczny uplasował na rynku osiem emisji hipotecznych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej wynoszącej wg stanu na 31 grudnia 2016 roku około 1,6 mld zł, w tym dwie emisje w ofercie prywatnej o wartości około 710 mln zł.

Wartość czterech emisji w walucie krajowej wyniosła 850 mln zł. Należy podkreślić, że dwie spośród przedmiotowych emisji w złotych były pierwszymi transakcjami o stałym oprocentowaniu w historii współczesnej polskiej bankowości hipotecznej. Wartość czterech emisji denominowanych w euro, wyniosła 168 mln euro z czego dwie serie (HPE14 i HPE15) zostały wyemitowane z terminem zapadalności 10 lat.

Wartość wszystkich hipotecznych listów zastawnych Banku znajdujących się w publicznym obrocie wyniosła na koniec 2016 roku około 4,6 mld zł, co stanowi według szacunków Banku 50,2% rynku tych papierów w Polsce.

Na koniec 2016 roku Bank nie posiadał zobowiązań z tytułu emisji publicznych listów zastawnych, nie planuje również kontynuowania emisji publicznych listów zastawnych. Listy zastawne mBanku Hipotecznego należą do instrumentów charakteryzujących się niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego, wynikającym z ustawowego wymogu wielostopniowego zabezpieczania ich emisji i obrotu. Potwierdzają to oceny ratingowe przyznane przez agencję ratingową Fitch Ratings Ltd. emitowanym przez Bank hipotecznym listom zastawnym. W dniu 1 lipca 2016 roku rating hipotecznych listów zastawnych został podwyższony z poziomu BBB+ do poziomu A.

Podsumowanie działalności emisyjnej mBH w 2016 roku przedstawia poniższa tabela.

   
Wolumen Waluta Data emisji Zapadalność Tenor (lata) Kupon
300 mln PLN 09.03.2016 05.03.2021 5,0 WIBOR 3M + 120 pb
50 mln EUR 23.03.2016 21.06.2021 5,2 EURIBOR 3M + 87 pb
50 mln PLN 28.04.2016 28.04.2020 4,0 Stały (2,91%)
100 mln PLN 11.05.2016 28.04.2020 4,0 Stały (2,91%)
70 mln* EUR 19.08.2016 28.08.2019 3,0 WIBOR 3M + 77 pb
13 mln EUR 28.09.2016 20.09.2026 10,0 Stały (1,18%)
35 mln EUR 26.10.2016 20.09.2026 9,9 Stały (1,183%)
400 mln* PLN 15.12.2016 25.07.2018 1,6 EURIBOR 3M + 136 pb

* Emisja prywatna.


Zmiany legislacyjne dotyczące listów zastawnych i banków hipotecznych

Dnia 1 stycznia 2016 roku weszły w życie zmienione przepisy Ustawy o Listach Zastawnych i Bankach Hipotecznych i innych ustawach powiązanych. Zmiany te skutkują zwiększeniem bezpieczeństwa inwestycji w listy zastawne, a tym samym ochrony posiadaczy listów zastawnych, jak również zwiększają potencjał popytu i podaży rynku.

Nowelizacja opisuje proces upadłości banku hipotecznego, a także określa szczegółowe zasady zaspokojenia posiadaczy listów zastawnych oraz dysponowania aktywami wpisanymi do rejestru zabezpieczenia. Na mocy zmienionych przepisów każdy wierzyciel z listu zastawnego będzie miał zapewnione takie same prawa względem odrębnej masy upadłości. Zastosowano także mechanizm soft bullet (odroczenie spłaty kapitału listów zastawnych o 12 miesięcy, przy terminowym regulowaniu płatności kuponowych) oraz mechanizm conditional pass through (częściowych spłat listów zastawnych w powiązaniu z wysokością kwot odzyskiwanych z zabezpieczenia) aktywowany w przypadku niedoboru zabezpieczenia w rejestrze. Doprecyzowanie kwestii związanych z zaspokajaniem posiadaczy listów zastawnych upadłego banku hipotecznego będzie miało niewątpliwie istotny wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa inwestorów oraz pewność obrotu.

Zmiany nałożyły również obowiązek utrzymywania ustawowego nadzabezpieczenia listów zastawnych w wysokości co najmniej 10% wartości emisji oraz wymóg utrzymywania bufora płynności na zabezpieczenie obsługi odsetek od tych instrumentów przez okres kolejnych 6 miesięcy. Nowelizacja przepisów zakłada zwiększenie limitu refinansowania w przypadku hipotecznych kredytów mieszkaniowych do 80% bankowo hipotecznej wartości nieruchomości, w porównaniu do poprzedniego poziomu 60% (ten ostatni obowiązywał będzie nadal dla komercyjnych kredytów hipotecznych), pozwalając tym samym na zwiększenie wartości emitowanych przez banki hipoteczne listów zastawnych.

Atrakcyjność inwestycyjną listów zastawnych, w szczególności dla inwestorów zagranicznych, wzmocniła nowelizacja przepisów podatkowych wyłączających opodatkowania podatkiem u źródła odsetki od listów zastawnych. Zmiany w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych zwiększą z kolei możliwości inwestowania w listy zastawne przez otwarte fundusze emerytalne (OFE) i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Wprowadzone zmiany przełożyły się na poprawę oceny wiarygodności kredytowej listów zastawnych co poskutkowało podniesieniem ratingu przyznawanego listom zastawnym przez agencje ratingowową Fitch Ratings, która w dniu 1 lipca 2016 roku podwyższyła rating hipotecznych listów zastawnych emitowanych przez mBank Hipoteczny z poziomu BBB+ do poziomu A, co prowadziło będzie do dalszego obniżenia kosztu refinansowania działalności banków hipotecznych.

W dniu 3 lipca 2016 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku, tzw. „Rozporządzenie MAR”, nakładające na emitentów, w tym banki hipoteczne dodatkowe wymogi z zakresu publikowania informacji poufnych.

W dniu 8 października weszła w życie nowelizacja Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Wprowadza ona do polskiego porządku prawnego dyrektywy BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) oraz DGSD (Deposit Guarantee Schemes Directive). Wprowadzona nowelizacja zabrania przyjmowania depozytów i innych środków gwarantowanych przez banki hipoteczne. Wyłącza także listy zastawne spod procedury bai-in i utrzymywania pasywów kwalifikowanych. BFG pracuje nad ostatecznym kształtem założeń procedur restrukturyzacji banków hipotecznych.