Działalność na rzecz otoczenia

 

Fundacja mBanku

 

Ikona - Sowa

Powołana w 1994 roku Fundacja mBanku (mFundacja) działa na rzecz podnoszenia poziomu edukacji i jakości życia społeczeństwa, poprzez podejmowanie działań spójnych z wizerunkiem i polityką banku.

W 2015 roku mFundacja kontynuowała kierunek obrany pod koniec 2013 roku, wyrażony w strategii na lata 2012-2016 pod nazwą „m jak matematyka”. W centralnym punkcie strategii znajdują się działania na rzecz wsparcia i poprawy efektywności edukacji matematycznej w Polsce.

Fundacja, poprzez 3 główne działania wspiera zaangażowanych nauczycieli i animatorów działań społecznych w ich staraniach o to, by młodzi ludzie poznawali matematykę od ciekawej i praktycznej strony i umieli ją skutecznie stosować nie tylko w klasie, ale przede wszystkim na co dzień. Dotacje, program grantowy „mPotęga” oraz stypendia „Mistrzowie matematyki” pozwalają dotrzeć z ciekawą ofertą edukacyjną przede wszystkim do dzieci, młodzieży i studentów. Z dofinansowanych przez mFundację projektów korzystają także rodzice, którzy chcą wspierać dzieci w uczeniu się matematyki oraz nauczyciele pragnącym zwiększyć swoje kwalifikacje zawodowe w obszarze dydaktyki matematyki.

W pierwszej połowie 2015 roku mFundacja kontynuowała zaangażowanie w inicjatywę Gazety Wyborczej pod nazwą „Matematyka się liczy”. W jej ramach zorganizowano konkursy dla uczniów i nauczycieli oraz piknik matematyczny połączony z warsztatami i wykładami na temat nowoczesnej i efektywnej edukacji matematycznej.

Oprócz realizacji stałych programów, mFundacja angażowała się we wsparcie programów wolontariatu pracowniczego „Zróbmy razem coś dobrego” oraz „Biegnijmy razem dla innych”.

Działania na rzecz edukacji matematycznej


Dotacje mFundacji
umożliwiają uzyskanie jednorazowego wsparcia finansowego na projekty rozwojowe z zakresu edukacji matematycznej. Wnioski przyjmowane są cały rok, a ich rozpatrywanie odbywa się w ostatni poniedziałek każdego miesiąca. O środki mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, szkoły, biblioteki, inne placówki oświatowo-naukowe oraz uczelnie wyższe. W 2015 roku projekty wsparte dotacją mFundacji objęły blisko 60 tys. odbiorców bezpośrednich. Ze środków fundacji zrealizowano 48 projektów matematyczne o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym, m.in.: XI edycję Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów, spotkania matematyczne w ramach XIX Festiwalu Nauk w Warszawie, VI edycję międzynarodowego konkursu fotograficznego „Matematyka w obiektywie”, czy „Powszechny Internetowy Konkurs dla uczniów szkół średnich – Matematyka” Wydziału MiNI Politechniki Warszawskiej.

Kolejnym kluczowym działaniem mFundacji jest program grantowy „mPotęga”. U jego podstaw leży potrzeba kształcenia umiejętności matematycznych u młodego pokolenia poprzez inspirowanie nauczycieli, rodziców, pasjonatów matematyki do poszukiwania kreatywnych sposobów poznawania przez dzieci i młodzież świata liczb. Program realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć. W 2015 roku, w drugiej edycji „mPotęgi”, o grant mogły ubiegać się szkoły, organizacje społeczne, ośrodki kultury i biblioteki publiczne z 9 województw: mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, i dolnośląskiego. Wnioskujący mogli zgłaszać projekty własnego pomysłu w dwóch kategoriach: adresowane do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz kierowane do gimnazjalistów i uczniów szkół średnich. Najciekawsze 61 inicjatyw otrzymało granty w wysokości od 2 do 8 tys. zł. Działania realizowane dzięki „mPotędze” dotarły do 10 tys. uczniów, rodziców i nauczycieli.

Z kolei z programu „Mistrzowie matematyki” mogą korzystać organizacje pozarządowe, które w ramach swojej działalności statutowej realizują programy stypendialne. W ramach programu mogą one pozyskać środki na stypendia motywacyjne dla uczniów i studentów wybitnie utalentowanych w dziedzinie nauk ścisłych, jaką jest matematyka. W 2015 uruchomiono 10 programów stypendialnych „Mistrzowie Matematyki”. Były one prowadzone m.in. przez lokalne fundacje i stowarzyszenia z Kielc, Solca Kujawskiego, Wielunia i Nowego Sącza. mFundacja przekazała środki na stypendia dla 160 utalentowanych matematycznie młodych ludzi.

Wolontariat pracowniczy


mFundacja umożliwia pracownikom mBanku podejmowanie działań na rzecz społeczności lokalnych poprzez wspieranie programu wolontariatu pracowniczego „Zróbmy razem coś dobrego”, oraz programu wolontariatu sportowego „Biegnijmy razem dla innych”. W 2015 roku, w programie wolontariatu pracowniczego „Zróbmy razem coś dobrego” ze środków mFundacji dofinansowano 5 projektów, w realizacji których uczestniczyło 25 wolontariuszy.

Współpraca z Fundacją CASE


Od 2005 roku mFundacja współpracuje również z Fundacją Naukową CASE (Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych), współorganizując cykliczne seminaria oraz wydając towarzyszące im publikacje. CASE jest międzynarodowym, niezależnym centrum badawczym i doradczym, prowadzącym działalność non profit w zakresie transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej, na Zakaukaziu i w Azji Środkowej, integracji europejskiej oraz gospodarki światowej. Seminaria koncentrują się na kluczowych zagadnieniach sektora finansowego, finansów publicznych, unii monetarnej i innych bieżących, ważnych zagadnieniach polityki gospodarczej w Polsce i na świecie. W 2015 roku w ramach współpracy odbyło się 6 seminariów.

Na realizację zadań statutowych mFundacji w 2015 roku wydatkowano łączną kwotę 2 246 618 zł, a struktura tych wydatków przedstawiała się następująco:

Koszty realizacji zadań statutowych mFundacji w 2015 roku

 

 

Inne działania na rzecz społeczeństwa

 

„Nie robisz tego w realu? Nie rób tego w sieci!”. Pierwsza w historii mBanku kampania społeczna dotycząca bezpieczeństwa w internecie

Obrazek przedstawiający: Człowiek idący przez ulicę z wypisanymi na bilbordzie danymi do konta i danymi osobistymi - Nie robisz tego na ulicy, nie rób tego w sieci

W 2015 roku mBank, pionier bankowości internetowej, rozpoczął nie tylko pierwszą w swojej historii, ale i pierwszą w bankowości kampanię społeczną o bezpieczeństwie w sieci. Kierowana jest ona do wszystkich, którym zdarza się korzystać z usług banków w komputerze i telefonie. Jej celem jest uświadomienie im, jakie zagrożenia mogą na nich czyhać w internecie.

W ramach kampanii powstały spoty telewizyjne, które opierają się na koncepcji przeniesienia ryzykownych sytuacji z internetu do rzeczywistości. Skłaniają one do refleksji zarówno nad tym, w jaki sposób użytkownicy przekazują swoje dane w sieci, jak i komu udostępniają swoje urządzenia.

Kolejnym elementem akcji mBanku jest specjalny serwis pod adresem mbank.pl/uwazniwsieci, gdzie w zwięzły sposób wyjaśniono co i dlaczego może być zagrożeniem dla użytkowników w internecie oraz jak się przed tym chronić.

Strona stanowi uzupełnienie prowadzonego od lat serwisu https://mbank.pl/bezpieczenstwo, gdzie znajdują się wskazówki dla klientów oraz ostrzeżenia o atakach cyberprzestępców.

 

„Jutro należy do kobiet”

Od 2008 roku mBank organizuje cykl seminariów pt. „Jutro należy do kobiet” przeznaczonych dla klientek korporacyjnej części mBanku, zarządzających finansami w korporacjach, zasiadających w zarządach, właścicielek przedsiębiorstw. Częścią projektu są organizowane przez mBank spotkania z ekspertami, dyskusje oparte na wymianie informacji i inne przedsięwzięcia ułatwiające aktywnym zawodowo kobietom osiągnąć równowagę miedzy pracą a życiem prywatnym. Główne tematy spotkań zostały wybrane na podstawie sugestii przedstawionych przez uczestniczki internetowego kwestionariusza.

W 2015 roku odbyły się 3 spotkania w ramach projektu „Jutro należy do kobiet”.