PODSUMOWANIE ROKU

 

Krótka charakterystyka Grupy mBanku


Grupa mBanku jest czwartą pod względem wartości aktywów instytucją finansową w Polsce, oferującą bankowość detaliczną, korporacyjną i inwestycyjną oraz inne usługi finansowe, takie jak leasing, faktoring, ubezpieczenia, finansowanie nieruchomości komercyjnych, działalność maklerską, wealth management, corporate finance i doradztwo w zakresie rynków kapitałowych. mBank jest jedynym polskim bankiem, który z powodzeniem powielił swój rozwinięty w kraju model biznesowy na rynkach zagranicznych, rozpoczynając w 2007 roku działalność detaliczną w Czechach i na Słowacji.

Rok 2015 był udany dla gospodarki, choć wzrost PKB był tylko nieznacznie wyższy niż w 2014 roku i wyniósł 3,6% rok do roku w porównaniu z 3,3% w roku 2014. Wśród najważniejszych czynników pozytywnie wpływających na otoczenie makroekonomiczne w 2015 roku warto wymienić rekompozycję wzrostu oraz korzystne zmiany na rynku pracy. Motorem wzrostu gospodarczego w 2015 roku w mniejszym stopniu były inwestycje, natomiast w większym konsumpcja, oparta przede wszystkim na krajowych zasobach, co wpłynęło na obniżenie dynamiki importu. Dynamika eksportu tylko nieznacznie ustępowała tej z poprzedniego roku, co pozwoliło na statystyczne przyspieszenie wzrostu PKB, przede wszystkim za sprawą dodatniego wkładu do wzrostu eksportu netto. Dalsze ożywienie polskiej gospodarki stworzyło warunki sprzyjające poprawie sytuacji finansowej kredytobiorców i umożliwiło wzrost popytu na kredyty i inne usługi bankowe.

Jednakże presja zarówno ze strony czynników kształtujących przychody instytucji finansowych, jak i skutków niekorzystnych zdarzeń jednorazowych w polskim sektorze bankowym spowodowały, że rok 2015 okazał się dla polskich banków trudniejszy niż oczekiwano. Po obniżce stóp procentowych w październiku 2014 roku, Rada Polityki Pieniężnej (RPP) postanowiła kontynuować luzowanie polityki monetarnej i w marcu 2015 roku obniżyła stopę referencyjną o kolejne 50 punktów bazowych, do najniższego w historii poziomu 1,5%. Dodatkowe negatywne czynniki, takie jak wpłata na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) w związku z upadłością Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie i wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, w połączeniu z niskimi stopami procentowymi, znacząco obniżyły rentowność sektora bankowego.

Pomimo trudnych warunków rynkowych, 2015 był kolejnym dobrym rokiem dla Grupy mBanku, która odnotowała wzrost biznesu we wszystkich segmentach działalności. Dzięki rosnącym dochodom nastąpił wzrost zysku netto w porównaniu z 2014 rokiem. Grupa zrealizowała też szereg projektów, dzięki którym jest jeszcze lepiej przygotowana na wyzwania kolejnych lat, zarówno te rynkowe, jak i regulacyjne.

Do najważniejszych wydarzeń 2015 roku należą:

 • Wzrost zysku netto Grupy mBanku o 1,1% w porównaniu z 2014 roku, do 1 301,2 milionów złotych.
 • Wzrost przychodów o 3,9% rok do roku, głównie dzięki rekordowym dochodom podstawowym oraz zyskom ze sprzedaży akcji BRE Ubezpieczenia TUiR i PZU.

 • Planowane, jak i nieoczekiwane koszty jednorazowe, to jest wpłata na BFG i wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, negatywnie wpływające na wysoką dynamikę wzrostu przychodów. W związku z tym wskaźnik kosztów do dochodów ukształtował się na poziomie 50,2%. Wyłączając wspomniane koszty jednorazowe i przychód ze sprzedaży akcji BRE Ubezpieczenia TUiR i PZU wskaźnik kosztów do dochodów wyniósł 49,3% na koniec 2015 roku.
 • Znaczny przyrost wolumenów:
  • Wzrost kredytów brutto o 5,2% w porównaniu z poprzednim rokiem, dzięki intensywnym działaniom sprzedażowym zarówno w segmencie Bankowości Detalicznej, jak i Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej. Wyłączając transakcje reverse repo/buy sell back i efekt zmian kursów walutowych kredyty brutto wzrosły o 6,3% rok do roku.
  • Znaczny przyrost depozytów od klientów (o 12,0% rok do roku), głównie za sprawą zwiększenia bazy depozytowej klientów indywidualnych, przy jednoczesnym wzroście poziomu depozytów klientów korporacyjnych.
 • Ekspansja na rynku kredytów detalicznych znalazła odzwierciedlenie w rekordowej sprzedaży kredytów hipotecznych i niehipotecznych, która wyniosła odpowiednio 4,5 miliardów złotych i 4,9 miliardów złotych.

 • W efekcie szybkiego przyrostu depozytów, wskaźnik kredytów do depozytów zanotował rekordową obniżkę do poziomu 96,7%.
 • Dalsza poprawa jakości aktywów przy znacznie niższych kosztach ryzyka (54 punkty bazowe) w porównaniu z 2014 rokiem.
 • Wysoka jakość bazy kapitałowej - wskaźniki kapitałowe przekraczające wymogi regulacyjne: współczynnik CET 1 na poziomie 14,3%, łączny współczynnik kapitałowy w wysokości 17,3%.
 • Wysoki poziom akwizycji klientów – w 2015 roku pozyskano 396 tysięcy klientów indywidualnych i 1 775 klientów korporacyjnych.
 • Podpisanie strategicznej umowy z Grupą AXA na dystrybucję produktów ubezpieczeniowych przez kanały mBanku oraz jednoczesna sprzedaż spółki BRE Ubezpieczenia.
 • Wzmocnienie pozycji mBanku jako banku mobilnego i transakcyjnego oraz zakończenie migracji klientów dawnego Multibanku i Private Bankingu na platformę Nowego mBanku oraz kontynuacja współpracy z partnerami strategicznymi.

 

Główne dane finansowe i biznesowe dla Grupy mBanku

   
             
2011 2012 2013 2014 2015 zmiana r/r
Podstawowe dane finansowe (tys. zł):
Wynik z tytułu odsetek 2 148 602 2 279 597 2 225 811 2 490 658 2 511 373 0,8%
Wynik z tytułu opłat i prowizji 839 972 786 546 834 738 901 690 897 176 -0,5%
Dochody ogółem 3 563 510 3 570 774 3 673 524 3 939 168
4 093 464
3,9%
Koszty ogółem -1 722 913 -1 661 331 -1 678 043 -1 770 565 -2 054 246 16,0%
W tym: Jednorazowe koszty regulacyjne* - - - - -193 793 -
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek -373 470 -444 635 -477 778 -515 903 -421 222 -18,4%
Zysk brutto 1 467 127 1 464 808 1 517 703 1 652 700 1 617 855 -2,1%
Zysko netto przypadający na akcjonariuszy
1 134 972 1 197 321 1 206 375 1 286 668 1 301 246 1,1%
Bilans (tys. zł):


Aktywa razem 98 875 647 102 144 983 104 282 761 117 985 822 123 523 021 4,7%
Zobowiązania razem 90 802 982 92 526 062 94 026 323 106 912 844 111 248 057 4,1%
Kapitały razem 8 072 665 9 618 921 10 256 438 11 072 978 12 274 964 10,9%
Główne wskaźniki:
Wskaźnik koszty/dochody (YtD) 48,3% 46,5% 45,7% 44,9% 50,2% -
ROE netto (YtD) 16,4% 14,6% 13,1% 13,1% 11,8% -
Marża odsetkowa (YtD) 2,5% 2,4% 2,2% 2,3% 2,1% -
Wskaźnik NPL# 4,7% 5,2% 6,3% 6,4% 5,7%
Wskaźnik pokrycia rezerwami należności, które utraciły wartość 66,2% 64,1% 47,8% 51,9% 58,9% -
Wskaźnik Core Tier 1 / Współczynnik kapitału podstawowego Tier I** 9,6% 13,0% 14,2% 12,2% 14,3% -
Współczynnik wypłacalności/ Łączny współczynnik kapitałowy* 15,0% 18,7% 19,4% 14,7% 17,3% -
Zatrudnienie (etaty, na koniec okresu) 6 294 6 138 6 073 6 318 6 540 3,5%
Informacje dla inwestorów:
Kapitał akcyjny (tys. zł) 168 411 168 556 168 696 168 840 168 956 0,1%
Liczba akcji 42 102 746 42 138 976 42 174 013 42 210 057 42 238 924 0,1%
Cena do wartości księgowej 1,3 1,4 2,1 1,9 1,1 42,1%
Dane biznesowe
Bankowość Detaliczna
Liczba klientów (tys.) 3 893 4 134 4 368 4 551 4 947 8,7%
Kredyty ogółem (mln zł) 38 689 37 704 38 308 41 560 46 259 11,3%
Depozyty ogółem (mln zł) 26 701 33 234 34 203 39 285 46 117 17,4%
Bankowość Korporacyjna
Liczba klientów (tys.) 14 15 16 18 20 11,1%
Kredyty ogółem (mln zł) 27 890 28 405 29 475 32 841 33 447 1,8%
Depozyty ogółem (mln zł) 27 015 24 249 26 753 32 237 34 424 6,8%

* Kontrybucja do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w wysokości 141,7 mln zł na pokrycie wypłat środków gwarantowanych deponentom upadłego Banku Spółdzielczego w Wołominie i składka do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców w kwocie 52,1 mln zł.
# Od IV kwartału 2013 roku obowiązuje zmodyfikowana metodologia rozpoznawania kredytów z utratą wartości (Wskaźnik NPL liczony jest zgodnie z metodologią bardziej konserwatywnego podejścia klientowskiego).
** Od końca marca 2014 roku wskaźniki kapitałowe są obliczane według zasad opartych na Bazylei III.

 

Rok 2015 w liczbach

   

Przychody

RoE netto

4 093
miliony zł

11,8%

Przyrost kredytów brutto

wyłączając transakcje reverse repo/buy sell back i
efekt zmian kursowych

Przyrost depozytów

6,3%

rok do roku

12,0%

rok do roku

Liczba klientów

detalicznych i korporacyjnych

Liczba pracowników

5,0

milionów

6 540

etatów

Liczba użytkowników

aplikacji mobilnej

Pozycja na rynku

Ponad 1 milion

#4
pod względem aktywów

 

 

Główne Linie Biznesowe - podstawowe dane

 

Grafika przedstawia: BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA I INWESTYCYJNA - Celem działalności komercyjnej Banku jest wspieranie rozwoju firm z sektora MSP i korporacji.

Wieloletnie doświadczenie Banku w obsłudze tego segmentu przekłada się na owocną współpracę oraz wsparcie potencjału przedsiębiorstw.
Wynik brutto: 537,4 mln zł
Liczba oddziałów: 47
Liczba klientów: 19,6 tys.
Przyrost kredytów z wył. efektu kursu walutowego: 11,2%
Przyrost depozytów: 17,0%
33% zysku Grupy mBanku

Grafika przedstawią: RYNKI FINANSOWE - Do głównych zadań tego pionu Banku należy bezpośrednia sprzedaż produktów finansowych, zarządzanie płynnością, aktywami i zobowiązaniami mBanku, ryzykiem stóp procentowych, usługi depozytariusza oraz nadzór nad działalnością domu maklerskiego.
Wynik brutto: 80,2 mln zł
Wzrost dochodowości z zawartych transakcji: 33,6%
Wzrost liczby aktywnych klientów ~50%
Udział w rynku bonów i obligacji skarbowych 20,5%
5% zysku Grupy mBanku

 

Podsumowanie 2015 roku

   
I kwartał
 • Strategiczny alians z Grupą AXA
 • Podpisanie umowy na dystrybucję produktów poprzez Allegro
 • Udostępnianie usług płatności mobilnych - BLIK i płatności NFC
 • Intensyfikacja relacji z sektorem małych i średnich firm; udostępnienie do użytku mPaltformy Walutowej (mobilnej platformy wymiany walut)
II kwartał
III kwartał
 • Emisja listów zastawnych przez mBank Hipoteczny na ponad 800 milionów złotych
 • mBank ponownie w czołówce polskich banków według rankingów Forbesa i Newsweek
 • Rozpoczęcie integracji Domu Maklerskiego mBanku i mWealth Management w strukturze Grupy
 • Udostępnienie użytkownikom nowego portalu informacyjnego
IV kwartał

 

2015 - Alians strategiczny z Grupą AXA - Podpisanie umowy dystrybucji produktów z Allegro - Udostępnienie płatności BLIK i NFC - Udostępnienie mPlaformy Walutowej - Emisja listów zastawnych - Rozpoczęcie integracji wybranych spółek w strukturze Grupy - Nowy portal informacyjny mBanku - 2016

 

Najważniejsze projekty w Grupie mBanku w 2015 roku


Migracja klientów Multibanku do mBanku


19 października 2015 roku klientom dawnego Multibanku i Private Bankingu udostępniony został serwis transakcyjny mBanku, finalizując proces integracji marek pod wspólnym szyldem mBanku. Dla Banku była to najbardziej złożona i skomplikowana operacja w historii, biorąc pod uwagę ilość systemów jednorazowo ulegających zmianie. Migracja dotyczyła 630 tysięcy klientów i polegała na przeniesieniu danych pomiędzy systemami informatycznymi. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z ponad 200 nowych funkcji oraz usprawnień. Równocześnie do nowego serwisu mBanku przeniesione zostały wszystkie produkty i usługi posiadane przez klientów dawnego Multibanku i Private Bankingu. Uzyskali oni także dostęp do aplikacji mobilnej mBanku, natomiast stary system i aplikacja zostały wyłączone.

Rozpoczęcie integracji Domu Maklerskiego mBanku i mWealth Management w strukturze Grupy

IkonaW IV kwartale 2015 roku zostały uzgodnione i podpisane przez zarządy mBanku, oraz spółek Dom Maklerski mBanku S.A. i mWealth Management S.A. plany podziału, będące pierwszym etapem planowanej integracji wyżej wymienionych spółek w strukturze Grupy. Wykonywanie usług maklerskich dotychczas świadczonych za pośrednictwem Domu Maklerskiego mBanku i mBanku będzie prowadzone przez jedna instytucję, mając w perspektywie także integrację w ramach działalności prowadzonej obecnie przez mWealth Management.

Celem podziału jest integracja działalności maklerskiej wykonywanej przez mBank, Dom Maklerski mBanku oraz mWealth Management w ramach rozszerzonego biura maklerskiego mBanku. Integracja w jednej strukturze podmiotów maklerskich funkcjonujących w grupie mBanku ma doprowadzić do optymalizacji oferty usług maklerskich dla wszystkich obsługiwanych grup klientów, zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych.

W konsekwencji integracja ta umożliwi udostępnienie każdemu klientowi oferty usług maklerskich w ramach jednego podmiotu, z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji i celów inwestycyjnych. Posiadana przez instytucje z grupy mBanku baza klientów oraz jej dynamiczny wzrost będą sprzyjały zwiększaniu potencjału dla świadczenia usług maklerskich. Po integracji klientom zostaną udostępnione przez biuro maklerskie mBanku wszelkie dostępne na rynku usług maklerskich rozwiązania – poczynając od usług związanych wyłącznie z realizacją dyspozycji, po doradztwo inwestycyjne i zarządzanie portfelem instrumentów finansowych na zlecenie. Wszyscy klienci będą mieli możliwość korzystania z najnowocześniejszych platform transakcyjnych, zawierających rozwiązania funkcjonalne adekwatne do ich indywidualnych oczekiwań.

Implementacja docelowego modelu świadczenia usług maklerskich w grupie mBanku pozwoli na lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów i potencjału, zwiększając tym samym pozycję konkurencyjną grupy mBank na rynku usług maklerskich.

Obrazek - biuro mBanku

Projekt Jednej Sieci mBanku

W ramach przyjętej w 2012 roku Strategii, mBank realizuje Projekt Jednej Sieci, mający na celu ujednolicenie sieci sprzedaży mBanku i dalszą poprawę obsługi klientów detalicznych i korporacyjnych.
W miastach objętych zakresem projektu znika podział na placówki detaliczne i korporacyjne, a w ich miejsce w budynkach biurowych pojawiają się centra doradcze pełniące funkcję ośrodka kompetencji doradczych, natomiast w galeriach handlowych powstają tak zwane „lekkie” oddziały.

Lekkie placówki mają zapewniać szybką i sprawną obsługę w podstawowym zakresie (sprzedaż i usługi z obszaru produktów podstawowych, tj. konto, karta płatnicza wydawana na miejscu czy kredyt gotówkowy wraz z obsługą kasową i przyjmowaniem dyspozycji). Ideą centrów doradczych jest oferowanie kompleksowej, często wymagającej czasu obsługi wraz z pełną gamą usług bankowości detalicznej, korporacyjnej i prywatnej oraz produktów wybranych spółek z Grupy mBanku (np. mLeasingu, mFaktoringu i Domu Maklerskiego mBanku).

W 2015 roku ustalono, że nowy model sieci sprzedaży zostanie wprowadzony w 10 największych aglomeracjach Polski. Zmiany będą przeprowadzane stopniowo do końca 2020 roku. Od początku projektu do końca 2015 powstało 6 placówek doradczych oraz 9 placówek „lekkich”, a miastami, które w pełni przeszły transformację sieci są np. Gdynia i Kielce.

Ponadto, sieć mBanku wspierana jest przez około 90 mKiosków, zarządzanych przez Aspiro.

Emisja listów zastawnych przez mBank Hipoteczny

mBank Hipoteczny (mBH) jest jednym z 3 działających na polskim rynku banków hipotecznych (dwa pozostałe banki to Pekao Bank Hipoteczny oraz PKO Bank Hipoteczny) i liderem na rynku emisji listów zastawnych z udziałem 75,6% na koniec grudnia 2015 roku. Rok 2015 był kolejnym, po 2014, rokiem wzmożonej aktywności mBanku Hipotecznego na rynku dłużnych papierów wartościowych. W trakcie roku mBH uplasował 7 serii hipotecznych listów zastawnych. Łączna wartość nominalna wyemitowanych listów zastawnych przekroczyła 1,5 mld zł. Tym samym z powodzeniem zrealizowany został cel emisji na 2015 rok.

W 2015 roku miało miejsce 7 emisji hipotecznych listów zastawnych:

   
Wolumen Waluta Data emisji Zapadalność Tenor (lata) Kupon
200 mln 20.02.2015 28.04.2022 7,2 WIBOR 6M + 78pb
20 mln euro 25.02.2015 25.02.2022 7,0 Stały (1,135%)
250 mln 15.04.2015 16.10.2023 8,5 WIBOR 6M + 87pb
11 mln euro 24.04.2015 24.04.2025 10,0 Stały (1,285%)
50 mln euro 24.06.2015 24.06.2020 5,0 EURIBOR 3M + 69pb
500 mln 17.09.2015 10.09.2020 5,0 WIBOR 3M + 110pb
255 mln 02.12.2015 20.09.2021 5,8 WIBOR 3M + 115pb

 Więcej na temat emisji listów zastawnych przez mBank Hipoteczny przedstawiono w rozdziale Finansowanie działalności Grupy mBanku.

Projekt ALM (Asset and Liability Management)

Na początku roku w Banku uruchomiony został Projekt ALM. Jego celem jest konsolidacja systemów ryzyka stopy procentowej, ryzyka rynkowego oraz płynności, systemu cen transferowych oraz systemu Skarbu Banku w zintegrowany System ALM. W rezultacie Bank poprawi jakość i efektywność procesów zarządzania bilansem i wynikiem odsetkowym. Poprzez prace nad wdrożeniem Systemu ALM Bank dąży do eliminacji redundantnych systemów oraz procesów zbierania i przetwarzania danych, systemów, procesów raportowych i narzędzi analitycznych, co w przyszłości przełoży się na poprawę efektywności kosztowej Banku.

W roku 2015 Bank zrealizował fazę budowy narzędzia do kompleksowego zbierania i przetwarzania danych na potrzeby docelowego Systemu ALM. Projekt jest realizowany przez interdyscyplinarne zespoły z obszarów Ryzyka, Finansów, Skarbu oraz IT Banku.

 

Innowacje w Grupie mBanku

Obrazek - aplikacja mobilna

Technologie oparte na mobilności znajdują zastosowanie w coraz większej ilości modeli biznesowych, a ich możliwości są niemal rewolucyjne w porównaniu do czasów, kiedy mobilność wchodziła na rynek. Dziś większość ludzi nie wyobraża sobie życia bez smartphone’a, który stał się nieodłącznym narzędziem wykorzystywanym w trakcie codziennych czynności po to, aby ułatwiać życie. Kiedyś, aby zapłacić rachunek, trzeba było wybrać się do placówki banku. Po rewolucji internetowej można było wykonać tą czynność bez wychodzenia z domu.

Dziś wystarczy kilka kliknięć palcem, aby za pomocą telefonu zrealizować płatność nawet w kilka sekund, bez konieczności podawania 26 cyfrowego nr. konta, dodatkowo w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. To dlatego jednymi z najbardziej cenionych wśród użytkowników korzyści jakie dają rozwiązania mobilne jest wolność, szybkość, kontrola, wygoda i personalizacja. Podążając za prognozami rozwoju rynku m- commerce w Polsce, także zakupy produktów bankowych z wykorzystaniem technologii mobilnych bez wątpienia staną się jedną z podstawowych usług oferowanych przez banki w perspektywie najbliższych kilku lat.

Według raportu PR N News na koniec III kwartału 2015 roku liczba aktywnych użytkowników bankowości mobilnej przekroczyła 5 milionów osób. mBank może pochwalić się największą liczbą mobilnych użytkowników, która we wspomnianym kwartale wynosiła aż 1 162 000 osób.a W mBanku mobilni klienci to ponad dwa razy więcej niż wynosi średnia na polskim rynku.b

Wszystkie aplikacje mBanku zostały pobrane już 1 057 480 razy, co stanowi 44% wzrost w stosunku do roku poprzedniego.

 • Udział logowań klientów z kanału mobile wzrósł o połowę – w grudniu prawie co trzecie logowanie do mBanku pochodziło z kanału mobilnego
 • W 2015 liczba użytkowników kanału mobile wzrosła o prawie 45% rocznie
 • Aktywność w kanale mobilnym, mierzona liczbą logowań w przeliczeniu na jednego użytkownika wzrosła przez rok prawię o połowę

Aplikacja mobilna, która zadebiutowała w lutym 2014 roku przez ostatnie dwa lata zdobyła rzeszę nowych użytkowników i w oparciu o realne potrzeby klientów została rozszerzona o szereg nowych funkcji. Po pozytywnym odbiorze możliwości takich jak sprawdzenia salda bez logowania, szybki kredyt gotówkowy, przelewy P2P, czy mobilne mOkazje i powiadomienia PUSH mBank postawił na dalszy rozwój.

Do najważniejszych elementów rozbudowy możliwości aplikacji mBanku można zaliczyć:

 • Nową sekcję „Lokaty” – rozszerzenie oferty depozytowej dostępnej w aplikacji mobilnej, która oferuje produkty na specjalnych warunkach w taryfie mobilnej, wyłącznie dla posiadaczy aplikacji. Rozbudowanie o oferty, które były dostępne tylko w kanale Internet Banking, jak np. Oferta dla Ciebie, Lokata 3-dniowa
 • Mobilny mTransfer – możliwość płacenia za zakupy na platformie PayU/Allegro za pomocą jednego kliknięcia w aplikacji mBanku
 • mPlatformę Walutową, która umożliwia wymianę walut online w aplikacji
 • Wieloosobową Autoryzację Transakcji, umożliwiającą autoryzację transakcji „na drugą rękę” w aplikacji. Oznacza to możliwość autoryzacji przelewów przygotowanych do realizacji na innym urządzeniu
 • Usługę BLIK, pozwalającą na szybkie płatności podczas zakupów, wypłaty z bankomatów oraz płatności online za pomocą smartfona. Więcej o usłudze BLIK w sekcji Usługa BLIK.
 • Płatności faktur za pomocą skanowania kodów QR
 • Płatności NFC dla systemu Android, dla abonentów sieci Orange
 • Dodatkowe usprawnienia np.: opcja ponowienia przelewu, odpowiadania na przelew, czy szybkie udostępnianie numeru rachunku
 • Zmianę limitów autoryzacyjnych kart płatniczych – możliwość miesięcznej, dziennej, kwotowej i ilościowej zmiany limitów
 • mLinia na klik – możliwość wykonania połączenia z konsultantem mLinii bezpośrednio z aplikacji, bez konieczności manualnego wybierania numeru telefonu i logowania poprzez numer klienta oraz telekod

Rok 2015 był dla mBanku przełomowy również pod względem całkowitej metamorfozy strony internetowej. Nowa, uruchomiona w listopadzie strona mBanku, została zaprojektowana zgodnie z technologią RWD (z ang. Responsive Web Design), dzięki czemu w pełni dostosowuje się do rozmiaru urządzenia mobilnego, na którym jest przeglądana. Więcej o nowej stronie mBanku w sekcji Nowy portal informacyjny.

Każdego roku mBank otrzymuje kilkanaście wyróżnień za jakość oferowanych usług oraz produktów, wygrywając w konkursach i stając na podium nie tylko walcząc z rywalami z Polski, ale też zagranicy.

Poniżej niewielki fragment tego, co dzięki wsparciu klientów udało się osiągnąć w Grupie mBanku podczas 27-letniej obecności na polskim rynku:

 • Luty 2015 - po raz czwarty zostały wręczone prestiżowe nagrody Mobile Trends Awards, przyznawane dla najlepszych firm oraz instytucji z branży technologii mobilnych. Kapituła konkursowa wyłoniła zwycięzców aż w siedemnastu kategoriach, a trzy nagrody specjalne trafiły do twórców aplikacji, które zyskały największą ilość głosów od internautów. mBank wygrał w kategoriach: Bankowość mobilna oraz Nagroda specjalna Mobile Trends Awards.
 • Lipiec 2015 - Forrester Research rokrocznie przygotowuje ranking aplikacji mobilnych banków w Europie (European Mobile Banking Functionality Benchmark). W tegorocznej edycji ocenie poddano trzynaście banków. Aplikacja mobilna mBanku zajęła w zestawieniu trzecie miejsce, co stanowi wielkie wyróżnienie biorąc pod uwagę skalę przedsięwzięcia.
 • Wrzesień 2015 - podczas Wielkiej Gali Bankowości zorganizowanej przez czasopisma Newsweek i Forbes rywalizacja była wyjątkowo zacięta i wyrównana. mBank wrócił z aż czterema nagrodami przy czym uplasował się na drugiej pozycji w kategorii Bankowość Mobilna, pozostając w punktacji nieznacznie za liderem

Więcej o nagrodach przyznanych Grupie mBanku w rozdziale Nagrody i wyróżnienia.

a Źródło: http://prnews.pl/raporty/raport-prnewspl-rynek-bankowosci-mobilnej-iii-kw-2015-6551613.html

b Według Finalta Research 2015

 

Nowy portal informacyjny

Od 29 listopada 2015 roku klienci mBanku korzystają z nowego portalu informacyjnego. Zmienił się nie tylko wygląd strony, ale również układ treści, grafika, i jej funkcjonalność. Pracując nad projektem Bank postawił na technologię Responsive Web Design, która pozwala na automatyczne dostosowanie widoku strony do ekranu urządzenia, na którym jest wyświetlana. Znacznie ułatwia to korzystanie ze strony www na urządzeniach takich jak smartfon czy tablet, niwelując konieczność powiększania niewidocznych fragmentów tekstu czy przesuwania ekranu aby zobaczyć pełną zawartość serwisu.

Klienci oczekują od stron internetowych przede wszystkim szybkiego dostępu do interesujących ich treści, bez względu na to na jakim urządzeniu otwierają stronę. Mając to na uwadze wdrożono szereg ulepszeń, takich jak między innymi nowy układ treści, czy szybka wyszukiwarka, która po wpisaniu poszukiwanej frazy, podpowiada jej dalszą część. Znalezione informacje wyświetlają się w sposób uporządkowany, zaczynając od treści najbardziej aktualnych. Dodatkowo, po wpisaniu przez użytkownika np. hasła „kredyt gotówkowy” w oknie podpowiedzi wyświetlają się nie tylko szczegóły dotyczące oferty, ale również link pozwalający od razu złożyć wniosek o kredyt.

Zmiany w serwisie informacyjnym są zauważalne także w sposobie wyszukiwania placówek, bankomatów i wpłatomatów. Oprócz wpisania lokalizacji placówki, możliwe jest „filtrowanie” po zakresie jej pracy.

Również dla inwestorów został przygotowany nowy serwis ekonomiczny. Wszystkie niezbędne dane zostały umieszczone w jednym miejscu i zaprezentowane w czytelnej formie wykresów. Interesujące fundusze inwestor może zapisać w zakładce "ulubione", mając pod ręką, w sytuacji gdy zechce w przyszłości do nich powrócić.

Twórcy serwisu mieli również na uwadze potrzeby osób niedowidzących i niewidomych. Nowe strony są dostosowane do potrzeb tej grupy klientów i zostały zaprojektowane według wytycznych zawartych w WCAG (z ang. Web Content Accessibility Guidelines, pol. Wytyczne ws. Dostępności Zawartości Stron Internetowych).

Ostatnim z najważniejszych elementów, które wdrożono w ramach projektu, jest nowy, wspólny ekran logowania dla wszystkich segmentów klientów. Klienci masowi, firmowi, Private Banking oraz SME mogą z poziomu jednej strony przełączać się pomiędzy swoimi serwisami transakcyjnymi, co jest szczególnie ważne po połączeniu mBanku oraz Multibanku.

mBank Startup Challange „Współpracuj z bankiem i pojedź do Tel Avivu!”

W listopadzie 2015 roku młodzi przedsiębiorcy mogli wziąć udział w konkursie mBank StartUP Challenge, tworzonym przy współpracy z Business Link Polska. W konkursie do wygrania był zarówno wyjazd na program akceleracyjny do Tel Avivu, jak i możliwość nawiązania współpracy biznesowej z mBankiem.

Misja mBanku w zakresie obsługi podmiotów segmentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw (SME) dalece wykracza poza sferę obsługi produktowej. Celem mBanku jest stworzenie „ekosystemu przedsiębiorcy”, czyli środowiska, w którym początkująca firma nie tylko z łatwością skorzysta z odpowiednich dla siebie produktów, ale także otrzyma wsparcie w ramach całego procesu prowadzenia firmy – od pomocy w jej założeniu, po wsparcie merytoryczne w jej rozwoju.

W ramach realizacji tej misji powstał program mBank StartUP Challange - program akceleracyjny, który jest niepowtarzalną okazją na rozwinięcie biznesu i znalezienie międzynarodowych inwestorów. Dla początkującego przedsiębiorcy taki wyjazd to ogromna szansa, która może pomóc bardziej niż konkretne pieniądze. Dodatkowo to okazja dla Banku do rozszerzenia współpracy o małe podmioty, zajmujące się tworzeniem produktów na granicy innowacyjności.

Aby wziąć udział w konkursie uczestnicy musieli zaprezentować sposób, w jaki ich produkt może być pomocny przy współpracy z Bankiem. Zaproponowane działania powinny pomóc w zwiększeniu liczby użytkowników aplikacji mobilnej, zachęcić klientów mBanku do oszczędzania lub inwestowania, albo umożliwić Bankowi lepszą ocenę ryzyka kredytowego. Głównym kryterium oceny zaproponowanych przez uczestników koncepcji była innowacyjność pomysłu oraz jego możliwości zastosowania w biznesie.

Dodatkowo, uczestnicy konkursu zostali poproszeni o stworzenie kanwy modelu biznesowego aby na jej podstawie opisać swój pomysł na współpracę z mBankiem.

Spośród setek zgłoszeń, organizatorzy konkursu - Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości oraz mBank - wybrali pięć najlepszych propozycji, które zostały zaprezentowane 15 grudnia 2015 roku podczas gali finałowej konkursu, odbywającej się w siedzibie mBanku w Warszawie.

Finalistami konkursu zostały firmy: KoalaMetrics – zajmująca się analityką danych w obszarze aplikacji mobilnych, FriendlyScore – wykorzystująca dane społecznościowe w scoringach kredytowych, zapobraniem.pl – tworząca innowacyjne rozwiązania płatności w obszarze e-commerce, iWisher – tworząca platformę łączącą e-commerce z celami oszczędnościowymi klientów, oraz Oort zajmująca się technologią z obszaru Internet of Things i rozwiązań SmartHome.

Podczas gali każdy finalista miał trzy minuty na przedstawienie tzw. „pitch talk” – krótkiej prezentacji swojej koncepcji.

Laureatem konkursu została firma KoalaMetrics, która w nagrodę weźmie udział w programie akceleracyjnym w Tel Avivie, w ramach którego będzie uczestniczył między innymi w warsztatach i szkoleniach coachingowych, sesji mentoringowej mającej na celu stworzenie lub dopracowanie modelu biznesowego, a także spotkaniach z potencjalnymi inwestorami.

 

Usługa NFC w Orange Finanse

Szybki wzrost znaczenia płatności mobilnych wpisuje się w jeden z najważniejszych współczesnych trendów – przejmowania kolejnych obszarów życia przez smartfony. Wiele wskazuje naObrazek - telefon to, że w ciągu najbliższych miesięcy mobilne płatności zbliżeniowe staną się powszechnym sposobem płacenia w Polsce. Ponad 60% polskich konsumentów wyraża dziś zainteresowanie płaceniem w sklepach za pomocą smartfona, a dwie trzecie przewiduje, że za 5 lat będzie płacić mobilnie co najmniej raz w tygodniu, jak wynika z badania Mobile Money 2020 przeprowadzonego przez Visa Europe.

Płatności zbliżeniowe z wykorzystaniem smartfona stają się częścią naszej rzeczywistości, dzięki zyskującej na popularności technologii NFC, która sprawia, że smartfon może pełnić rolę wirtualnego portfela.

Wpisując się w ten trend, Orange Finanse w lutym 2015 rozszerzył ofertę o płatności zbliżeniowe NFC udostępnione dla systemów Android. Proces jest w pełni zintegrowany z aplikacją mobilną Orange Finanse. Wszystkie kroki takie jak wnioskowanie, aktywacja, płatności czy zastrzeżenie karty NFC wykonuje się z poziomu aplikacji mobilnej, bez konieczności instalacji kolejnych aplikacji na smartfonie.

Obsługa kart NFC od strony klienta jest niezwykle prosta, wystarczy zainstalować aplikację mobilną Orange Finanse, zawnioskować w niej o wydanie karty i aktywować ją, poprzez nadanie numeru PIN. Wtedy karta w smartfonie jest już gotowa do płatności w sklepach i innych punktach usługowych.

Czas instalacji karty NFC w aplikacji mobilnej Orange Finanse to mniej niż 10 minut. Kluczowa jest prostota instalacji – proces zamyka się w 7 kliknięciach, a tylko 2 ekrany dzielą klienta od otrzymania karty. Więcej o współpracy z Orange w rozdziale Strategiczna współpraca z partnerami.

Usługa BLIK

W lutym w aplikacji mobilnej mBanku uruchomiona została możliwość płacenia w sklepach stacjonarnych i internetowych oraz wypłacania gotówki z bankomatów za pomocą usługi BLIK. Funkcjonalność umożliwia dokonanie płatności korzystając wyłącznie z telefonu z aplikacją mobilną banku. Usługa BLIK została uruchomiona jednocześnie przez 6 banków członkowskich, wchodzących w skład spółki Polski Standard Płatności, obsługującej BLIK. Innowacyjność rozwiązania mBanku została doceniona na corocznej Polskiej Kartowej Gali w kategorii Najlepszy produktu bezgotówkowego 2015. Więcej o nagrodach przyznanych Grupie mBanku w rozdziale Nagrody i wyróżnienia.

 

Strategiczna współpraca z partnerami


Strategiczna współpraca z Grupą AXA

Ikona - mBank - Axa

W marcu 2015 roku nastąpiła finalizacja transakcji sprzedaży spółki BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji (BRE Ubezpieczenia TUiR). W dniu 30 marca 2015 roku Grupa mBanku podpisała z Grupą AXA umowy powiązane ze sprzedażą akcji spółki BRE TUiR oraz umowy dystrybucyjne, które regulują długotrwałą współpracę pomiędzy Grupą mBanku a Grupą AXA w zakresie dystrybucji ubezpieczeń.

Łączne wynagrodzenie Grupy mBanku z tytułu sprzedaży akcji spółki ubezpieczeniowej oraz zawarcia umów dystrybucyjnych z podmiotami z Grupy AXA wyniosło 579,5 mln zł, a jednorazowy wpływ transakcji na wynik brutto Grupy mBanku rozpoznany w I kwartale 2015 roku, wyniósł 194,3 mln zł.

W ramach transakcji zostały zawarte umowy regulujące długotrwałą współpracę pomiędzy Bankiem oraz podmiotami z Grupy AXA, dotyczące dystrybucji produktów w zakresie ubezpieczeń na życie oraz ubezpieczeń majątkowych. Umowy dystrybucyjne będą obowiązywać przez co najmniej 10 lat.

Współpraca mBank - Axa

Współpraca z Grupą AXA znajduje odzwierciedlenie w rozszerzeniu oferty produktowej oraz udoskonaleniu jakości usług dla klientów Grupy mBanku, którzy uzyskali dostęp do najbardziej innowacyjnych produktów ubezpieczeniowych, oferowanych za pośrednictwem zarówno platformy elektronicznej i mobilnej, jak i tradycyjnych oddziałów. W lipcu ruszyła pierwsza kampania mBanku i Grupy AXA, której celem jest zaprezentowanie jak współpraca dwóch doświadczonych partnerów biznesowych przekłada się na wygodę i bezpieczeństwo klientów przystępujących do ubezpieczenia.

Strategiczne partnerstwo z Orange

Wspólne przedsięwzięcie mBanku oraz Orange, wiodącej współpraca orange firmy na polskim rynku telefonii stacjonarnej, komórkowej, internetu i transmisji danych – Orange Finanse - wystartowało w dniu 2 października 2014 roku.

Dzięki nowatorskiej ofercie, po roku od wdrożenia, Orange Finanse stał się kluczowym kanałem akwizycji nowych klientów w mBanku. Do końca 2015 roku w Orange Finanse otwartych zostało ponad 250 000 rachunków, z czego w samym 2015 roku blisko 210 tysięcy.

I półrocze 2015 roku obfitowało w kolejne wdrożenia i zmiany w ofercie Orange Finanse, która obejmuje konta osobiste, kredyty (Błyskawiczy Kredyt Gotówkowy, Kredyt Odnawialny), karty debetowe i kredytowe, płatności NFC telefonem komórkowym, konto oszczędnościowe, lokaty 3, 6 i 12- miesięczne, programy rabatowe obejmujące ok. 3 tys. punktów partnerów (sklepy, punkty usługowe, hotele, restauracje) oraz dodatkowe korzyści dla klientów sieci komórkowej Orange. Więcej o metodzie płatności NFC w rozdziale Innowacje w Grupie mBanku.

Drugie półrocze było okresem rozwoju finansów mobilnych. Wprowadzono ulepszenia takie jak rozszerzenie listy systemów operacyjnych umożliwiających korzystanie z aplikacji mobilnej Orange Finanse o Windows Phone i wdrożono płatności faktur z wykorzystaniem QR kodów, pozwalające na wykonywanie płatności w kilka sekund bez wpisywania danych przelewu oraz uruchomiono sprzedaż kredytu gotówkowego w salonach Orange. Był to także okres, w którym zaprezentowana została nowa oferta łączona dla klientów Orange, promująca aktywnych użytkowników Orange Finance.

W 2015 w ramach oferty Orange Finanse udostępnione zostały również ulepszone produkty dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, takie jak Konto dla Firm z możliwością uzyskania limitu do 10 tys. zł, karty debetowe, rachunek oszczędnościowy, a także Konta Pomocnicze.

Produkty i usługi bankowe

W październiku 2015 roku marka Orange Finanse znalazła się w światowej czołówce plebiscytu organizowanego przez Efma na najlepsze projekty bankowe, zajmując 2. miejsce w kategorii Best New Product and Service. Efma to organizacja skupiająca ponad 3,3 tys. instytucji finansowych z ponad 130 krajów, w tym ponad 80% największych detalicznych instytucji finansowych w Europie. W konkursie nagradzane są najciekawsze i najbardziej innowacyjne projekty finansowe przeznaczone dla klientów detalicznych z całego świata. W 2015 roku do rywalizacji zgłoszono 500 innowacji z 211 instytucji finansowych, pochodzących z 59 krajów. Więcej o nagrodach przyznanych Grupie mBanku w rozdziale Nagrody i wyróżnienia.

Współpraca mBanku z Allegro

 

Ikona - mBank/AllegroW I kwartale 2015 roku mBank podpisał długoterminową umowę z polskich serwisów aukcyjnych Allegro o strategicznej współpracy, polegającej na oferowaniu produktów bankowych klientom serwisu. Od początku współpracy wolumen sprzedaży za pośrednictwem serwisu wyniósł 60,2 mln zł, a liczba klientów którzy skorzystali z produktów mBanku za pośrednictwem Allegro wyniosła 29,2 tys. na koniec grudnia 2015 roku.


Produkty mBanku, takie jak rachunki bieżące czy kredyty gotówkowe, są oferowane klientom indywidualnym w różnych częściach serwisu, w postaci bannerów z kontekstową reklamą, a także w mailingach oraz newsletterach umożliwiających stosowanie narzędzi do cross-sellu.

Współpraca z Allegro, największym na polskim rynku serwisem aukcyjnym, umożliwia mBankowi dostęp do zupełnie nowej grupy klientów - 13 mln użytkowników Allegro, dokonujących około 160 mln transakcji rocznie.

 

Nagrody i wyróżnienia

   
Oferta produktowa i jakość obsługi klientów
Ikona
Magazyn Global Finance po raz kolejny przyznał mBankowi tytuł najlepszego banku w Polsce oraz ponownie wyróżnił mBank w konkursie “World’s Best Corporate/Institutional Digital Banks”. mPlatforma Walutowa uzyskała tytuł najlepszej platformy transakcyjnej do wymiany walut dla klientów bankowości korporacyjnej w regionie Europy Środkowej i Wschodniej
Ikona
mBank po raz kolejny znalazł się w gronie najlepszych banków na świecie i został wyróżniony w plebiscycie organizowanym przez Efma (organizacja bankierów i ubezpieczycieli zajmująca się marketingiem finansowym i dystrybucją) i Accenture zajmując:
1. miejsce w kategorii „Digital Marketing” za bankową platformę marketingową (narzędzie umożliwiające zarządzanie wielokanałowymi kampaniami marketingu bezpośredniego pozwalające na ich lepszą personalizację i automatyzację, integrując wszystkie dane o klientach)
3. miejsce w kategorii „Global Innovator”
Dodatkowo, drugie miejsce w kategorii najlepszego nowego produktu i usługi przyznano Orange Finanse.
Ikona
W 6. edycji plebiscytu Złoty Bankier, organizowanego przez portal finansowy Bankier.pl oraz firmę PayU, mBank zwyciężył po raz piąty i zdobył nagrody za najlepszą bankowość mobilną, najlepsze konto osobiste i konto dla przedsiębiorców oraz otrzymał główną nagrodę konkursu - statuetkę Złoty Bank.
Ikona
W 8. edycji rankingu serwisu jakoscobslugi.pl na podstawie opinii konsumentów wybrano marki, które wyróżniają się wysokim wskaźnikiem satysfakcji konsumentów CSI (ang. Customer Satisfaction Index),a mBank otrzymał Gwiazdę Jakości Obsługi w kategorii „Banki” w programie Jakość Obsługi.
Ikona
Po raz czwarty mBank wyróżniony został drugim miejscem pod względem jakości usług oferowanych w oddziałach w rankingu „Jakość na bank TNS Polska”, zorganizowanym przez TNS Polska we współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawną Tajemniczy klienci odwiedzili oddziały 19 banków, oceniając standardy obsługi klienta.
Ikona
Eksperci firmy doradczo-badawczej Celent Research, zajmującej się pomocą instytucjom finansowym w formułowaniu kompleksowych strategii biznesowych i technologicznych, docenili proponowany przez mBank model oferowania ubezpieczeń. Bank drugi raz z rzędu otrzymał nagrodę w międzynarodowym konkursie Model Bank Awards, zwyciężając w kategorii „Innovation and Emerging Technologies”
Ikona
Na tegorocznej Wielkiej Gali Bankowości zorganizowanej przez czasopisma Newsweek i Forbes, mBank otrzymał najwięcej wyróżnień spośród wszystkich instytucji finansowych sklasyfikowanych w rankingu. W 14. edycji konkursu „Przyjazny Bank Newsweeka” mBank zajął:
2. miejsce w kategorii „Banki w Internecie”
2. miejsce w kategorii „Bankowość Mobilna”
3. miejsce w kategorii „Bank dla Kowalskiego” - w której ocenia się jakość obsługi i zaangażowanie doradców w pozyskanie i utrzymanie klientów.
Ikona
Bankowość prywatna mBanku po raz siódmy została uznana za najlepszą w Polsce przez brytyjski magazyn finansowy Euromoney. Podczas oceny pod uwagę brano jakość świadczonych usług, poziom obsługi klientów oraz ofertę produktową. Euromoney co roku przeprowadza ankietę wśród instytucji finansowych z całego świata, oferujących usługi dla osób zamożnych.
Działania marketingowe i program lojalnościowy mBanku
Ikona Projekt internetowej platformy marketingowej mBanku został uznany za przykład najbardziej innowacyjnej technologii wspierającej rozwój biznesu. Wygrał w konkursie Financial Cool Business Award będącym częścią branżowego spotkania Gartner Symposium ITxpo 2015 w Barcelonie. Wysoko oceniono także bankową aplikację mobilną która doszła do finału w swojej kategorii.
Ikona Program lojalnościowy mBanku - mOkazje zwyciężył w kategorii „The best loyalty activities in services” w pierwszej edycji Loyalty Awards”, w którym nagrodzone zostały najlepsze projekty lojalnościowe w Polsce w 2014 roku
Działalność maklerska
Ikona Według rankingu Gazety Giełdy Parkiet, zespół maklerski mBanku (Domu Maklerskiego mBanku - mDM) to najlepszy na rynku, dystansujący konkurencję, zespół specjalistów zajmujących się przewidywaniem głównych wskaźników makroekonomicznych i rynkowych. Zespół analityczny Domu Maklerskiego mBanku zajął pierwsze miejsce w tej kategorii.
Ikona Dom Maklerski mBanku otrzymał tytuł najlepszego brokera/banku inwestycyjnego w Europie Środkowo – Wschodniej w pierwszej edycji konkursu Annual CEE Capital Markets Awards. Ponadto mBank uplasował się na drugiej pozycji w zestawieniu „Parkietu” opracowanym na podstawie ocen czytelników, którzy oddawali głosy na 16 największych biur obsługujących przynajmniej 10 tys. rachunków inwestycyjnych.
Pozostałe nagrody
Ikona W konkursie dla spółek giełdowych „The Best Annual Report”, organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków, mBank został nagrodzony za raport roczny 2014 i otrzymał prestiżowe wyróżnienie dla najlepszego raportu rocznego „The Best of the Best”.
Ikona mBank został zwycięzcą w kategorii innowacyjności w pierwszej edycji konkursu „Gwiazdy Bankowości” zorganizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i PwC. mBank zgłosił do konkursu trzy projekty: bankowość mobilną, projekt „lekkich” placówek lokowanych w centrach handlowych oraz kredyt gotówkowy, który można zaciągnąć przez internet, z 30-sekundową decyzją o przyznaniu pożyczki.
Ikona W konkursie Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń, mBank po raz drugi z rzędu zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku. Jury doceniło w obszarze bankowości mobilnej i podkreśliło, że nowa aplikacja, wykorzystująca m.in. takie rozwiązania jak najszybszy na rynku kredyt w 30 sekund czy program rabatowy mOkazje z możliwością geolokalizacji dostępnych ofert, sprawiła, iż korzystanie z banku stało się prostsze i w pełni dostosowane do tego stylu życia klientów.
Ikona mBank Hipoteczny zajął drugie miejsce, a mBank trzecie miejsce w rankingu banków finansujących branżę deweloperską zorganizowanym przez Polski Związek Firm Deweloperskich.

 

 

Pozycja rynkowa segmentów Grupy mBanku

mBank znajdował się w czołówce polskich banków we wszystkich istotnych segmentach rynku na koniec 2015 roku. Większość spółek Grupy również zajmuje znaczącą pozycję w poszczególnych sektorach rynku usług finansowych. Rynkowy udział oraz pozycję mBanku i wybranych spółek na koniec 2015 i 2014 roku ilustruje poniższe zestawienie:

   
Rodzaj działalności Pozycja na rynku w 2015 roku* Udział
2014 2015
Bankowość korporacyjna
Kredyty przedsiębiorstw 6,3% 6,3%
Depozyty przedsiębiorstw 8,8% 9,8%
Leasing 2 7,4% 7,6%
Faktoring 7 7,9% 7,8%
Bankowość Detaliczna w Polsce
Kredyty ogółem 6,3% 6,5%
w tym hipoteczne 7,4% 7,7%
niehipoteczne 4,6% 4,7%
Depozyty 5,3% 5,7%
Bankowość Detaliczna w Republice Czeskiej
Kredyty ogółem 1,2% 1,4%
w tym hipoteczne 1,6% 1,8%
niehipoteczne 0,5% 0,6%
Depozyty 1,3% 1,4%
Bankowość Detaliczna na Słowacji
Kredyty ogółem 0,7% 0,8%
w tym hipoteczne 0,8% 1,0%
niehipoteczne 0,3% 0,4%
Depozyty 1,5% 1,4%
Bankowość Inwestycyjna
Rynki finansowe
Bony i obligacje skarbowe 14,8% 12,8%
IRS/FRA 27,3% 15,4%
FX spot i forward 10,9% 12,1%
Nieskarbowe papiery dłużne
(wartość zadłużenia)
krótkoterminowe papiery dłużne 7 8,1% 6,8%
obligacje przedsiębiorstw 4 12,9% 12,4%
papiery dłużne banków** 1 34,3% 36,4%
Działalność maklerska
obroty akcjami 9 3,9% 5,0%
kontrakty terminowe 2 18,0% 16,1%
opcje 3 17,9% 12,8%

Źródło: NBP, GPW, CNB, NBS, Fitch Polska, Polski Związek Faktorów, Związek Polskiego Leasingu oraz informacje prasowe, obliczenia własne na podstawie danych mBanku.
* Tam, gdzie to było możliwe do ustalenia.
** Bez obligacji „drogowych” BGK.