DANE FINANSOWE

 

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

 

   
  Nota Rok kończący się 31 grudnia
  2016 2015
Przychody z tytułu odsetek 6 3 872 855 3 660 505
Koszty odsetek 6 (1 040 012) (1 149 132)
Wynik z tytułu odsetek   2 832 843 2 511 373
Przychody z tytułu opłat i prowizji 7 1 550 843 1 433 927
Koszty z tytułu opłat i prowizji 7 (644 398) (536 751)
Wynik z tytułu opłat i prowizji   906 445 897 176
Przychody z tytułu dywidend 8 3 327 17 540
Wynik na działalności handlowej 9 244 631 292 935
Wynik z pozycji wymiany   270 451 288 708
Wynik na pozostałej działalności handlowej oraz na rachunkowości zabezpieczeń   (25 820) 4 227
Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone, w tym: 23 261 281 314 408
Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych   261 482 133 213
Wynik na inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone   (201) 181 195
Udział w zyskach (stratach) inwestycji we wspólne przedsięwzięcia   (107) (141)
Pozostałe przychody operacyjne 10 243 749 245 859
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek 13 (365 394) (421 222)
Ogólne koszty administracyjne 11 (1 739 643) (1 850 946)
Amortyzacja 24, 25 (223 641) (199 650)
Pozostałe koszty operacyjne 12 (196 815) (185 827)
Wynik działalności operacyjnej   1 966 676 1 621 505
Podatki od pozycji bilansowych Grupy   (328 939) (3 650)
Zysk brutto   1 637 737 1 617 855
Podatek dochodowy 14 (415 513) (313 727)
Zysk netto   1 222 224 1 304 128
Zysk netto przypadający na:      
- akcjonariuszy mBanku S.A.   1 219 282 1 301 246
- udziały niekontrolujące   2 942 2 882
       
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A.   1 219 282 1 301 246
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 15 42 252 790 42 221 351
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) 15 28,86 30,82
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 15 42 280 286 42 247 160
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) 15 28,84 30,80

 

 

Skosolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

 

   
Aktywa Nota 31.12.2016 31.12.2015
Kasa, operacje z bankiem centralnym 17 9 164 281 5 938 133
Należności od banków 18 3 082 855 1 897 334
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 19 3 800 634 557 541
Pochodne instrumenty finansowe 20 1 808 847 3 349 328
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 22 81 763 277 78 433 546
Różnice z rachunkowości zabezpieczeń dotyczące wartości godziwej pozycji zabezpieczanych 21 - 130
Inwestycyjne papiery wartościowe 23 31 393 352 30 736 949
Inwestycje we wspólne przedsięwzięcia   - 7 359
Wartości niematerialne 24 582 663 519 049
Rzeczowe aktywa trwałe 25 757 371 744 522
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego   1 310 1 850
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 33 540 756 366 088
Inne aktywa 26 848 156 971 192
AKTYWA RAZEM   133 743 502 123 523 021
       
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY      
Z o b o w i ą z a n i a      
Zobowiązania wobec banku centralnego  
Zobowiązania wobec innych banków 27 8 486 753 12 019 331
Pochodne instrumenty finansowe 20 1 599 266 3 173 638
Zobowiązania wobec klientów 28 91 417 962 81 140 866
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 29 12 660 389 8 946 195
Różnice z rachunkowości zabezpieczeń dotyczące wartości godziwej pozycji zabezpieczanych 21 116 871 100 098
Pozostałe zobowiązania 31 2 178 790 1 764 091
Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego   104 999 50 126
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 33 1 208 981
Rezerwy 32 182 754 225 416
Zobowiązania podporządkowane 30 3 943 349 3 827 315
Z o b o w i ą z a n i a   r a z e m   120 692 341 111 248 057
       
K a p i t a ł y      
Kapitały własne przypadające na akcjonariuszy mBanku S.A.   13 023 756 12 242 346
Kapitał podstawowy:   3 551 096 3 535 758
Zarejestrowany kapitał akcyjny 38 169 121 168 956
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej 39 3 381 975 3 366 802
Zyski zatrzymane 40 9 486 979 8 273 782
Wynik finansowy z lat ubiegłych   8 267 697 6 972 536
Wynik roku bieżącego   1 219 282 1 301 246
Inne pozycje kapitału własnego 41 (14 319) 432 806
       
Udziały niekontrolujące   27 405 32 618
K a p i t a ł y  r a z e m   13 051 161 12 274 964
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY RAZEM   133 743 502 123 523 021
       
Łączny współczynnik kapitałowy 49 20,29 17,25
Współczynnik kapitału podstawowego Tier I 49 17,32 14,29
Wartość księgowa   13 023 756 12 242 346
Liczba akcji   42 280 127 42 238 924
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)   308,03 289,84

 

 

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

 

   
  Nota

Rok kończący się 31 grudnia

2016 2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej   8 357 693 6 989 966
Zysk przed opodatkowaniem   1 637 737 1 617 855
Korekty:   6 719 956 5 372 111
Zapłacony podatek dochodowy   (416 779) (256 570)
Amortyzacja 24, 25 271 842 245 425
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych z działalności finansowej   584 302 1 611 739
(Zyski) straty z działalności inwestycyjnej   (267 540) (321 382)
Utrata wartości inwestycyjnych papierów wartościowych   8 119 8 086
Dywidendy otrzymane 8 (3 327) (17 540)
Przychody odsetkowe (rachunek zysków i strat) 6 (3 872 855) (3 660 505)
Koszty odsetkowe (rachunek zysków i strat) 6 1 040 012 1 149 132
Odsetki otrzymane   4 049 089 3 844 426
Odsetki zapłacone   (889 430) (1 121 141)
Zmiana stanu należności od banków   599 990 1 418 145
Zmiana stanu papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   81 036 71 698
Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu pochodnych instrumentów finansowych   52 747 (8 161)
Zmiana stanu pożyczek i kredytów udzielonych klientom   (3 383 556) (3 863 810)
Zmiana stanu inwestycyjnych papierów wartościowych   (1 076 142) (3 374 776)
Zmiana stanu pozostałych aktywów   97 388 (168 378)
Zmiana stanu zobowiązań wobec banków   (1 186 922) 612 911
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów   9 705 480 8 430 304
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   915 213 134 591
Zmiana stanu rezerw   (42 662) 48 535
Zmiana stanu innych zobowiązań   453 951 589 382
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej   8 357 693 6 989 966
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej   (136 968) 291 202
Wpływy z działalności inwestycyjnej   238 972 654 702
Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych, po odliczeniu zbytych środków pieniężnych   2 300 427 424
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych   34 313 31 186
Dywidendy otrzymane 8 3 327 17 540
Inne wpływy inwestycyjne   199 032 178 552
Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej   375 940 363 500
Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych   310 2 997
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych   375 630 342 942
Inne wydatki inwestycyjne   - 17 561
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej   (136 968) 291 202
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej   135 319 (5 320 487)
Wpływy z działalności finansowej   4 037 491 2 136 724
Z tytułu kredytów i pożyczek otrzymanych od banków   570 635 180 475
Z tytułu kredytów i pożyczek otrzymanych od innych podmiotów   439 000 415 420
Emisja dłużnych papierów wartościowych   3 020 191 1 540 713
Z tytułu emisji akcji zwykłych   165 116
Inne wpływy finansowe   7 500 -
Wydatki z tytułu działalności finansowej   3 902 172 7 457 211
Spłaty kredytów i pożyczek od banków   3 290 384 3 380 926
Spłaty kredytów i pożyczek na rzecz innych podmiotów   12 844 12 655
Wykup dłużnych papierów wartościowych   450 000 3 055 583
Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych 30 - 637 661
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   653 509
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli   8 155 -
Odsetki zapłacone od kredytów otrzymanych od banków oraz od pożyczek podporządkowanych   140 136 369 877
Środki pieniężne netto z działalności finansowej   135 319 (5 320 487)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto, razem (A+B+C)   8 356 044 1 960 681
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych   (12 377) (15 804)
Środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego   6 656 382 4 711 505
Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego 43 15 000 049 6 656 382

 

 

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

 

Zmiany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

 

   
Nota Kapitał podstawowy Zyski zatrzymane Inne pozycje capitału własnego Kapitały przypadające na akcjonariuszy mBanku S.A. razem Udziały niekontrolujące Razem
Zarejestrowany kapitał akcyjny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej Pozostały kapitał zapasowy Pozostałe kapitały rezerwowe Fundusz ogólnego ryzyka Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych Wynik roku bieżącego przypadający na  akcjonariuszy mBanku S.A. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Zabezpieczenia przepływów pieniężnych Zyski i straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia
Stan na 1 stycznia 2016 r.   168 956 3 366 802 4 883 602 103 972 1 095 453 2 190 755 - (6 426) 442 354 859 (3 981) 12 242 346 32 618 12 274 964
Dochody całkowite razem 16             1 219 282 422 (445 422) (2 404) 279 772 157 2 942 775 099
Dywidendy wypłacone  42  -  -  -  -  -  -  -  - (8 155)  (8 155) 
Transfer na fundusz ogólnego ryzyka   - - - - 36 000 (36 000) - - - - - - - -
Transfer na kapitał zapasowy   - - 61 087 - - (61 087) - - - - - - - -
Emisja akcji 38 165 - - - - - - - - - - 165 - 165
Program opcji pracowniczych 39, 44 - 15 173 - (6 085) - - - - - - - 9 088 - 9 088
- wartość usług świadczonych przez pracowników   - - - 9 088 - - - - - - - 9 088 - 9 088
- rozliczenie zrealizowanych opcji pracowniczych   - 15 173 - (15 173) - - - - - - - - - -
Stan na 31 grudnia 2016 r.   169 121 3 381 975 4 944 689 97 887 1 131 453 2 093 668 1 219 282 (6 004) (3 068) (1 545) (3 702) 13 023 756 27 405 13 051 161


Zmiany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

   
Nota Kapitał podstawowy Zyski zatrzymane Inne pozycje capitału własnego Kapitały przypadające na akcjonariuszy mBanku S.A. razem Udziały niekontrolujące Razem
Zarejestrowany kapitał akcyjny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej Pozostały kapitał zapasowy Pozostałe kapitały rezerwowe Fundusz ogólnego ryzyka Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych Wynik roku bieżącego przypadający na  akcjonariuszy mBanku S.A. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Zabezpieczenia przepływów pieniężnych Zyski i straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia
Stan na 1 stycznia 2015 r. 168 840 3 355 063 4 413 825 101 252 1 041 953 1 412 786 - (1 765) 549 621 4 056 (2 389) 11 043 242 29 738 11 072 980
Dochody całkowite razem 16 1 301 246 (4 661) (107 267) (3 197) (1 592) 1 184 529 2 882 1 187 411
Transfer na fundusz ogólnego ryzyka - - - - 53 500 (53 500) - - - - - - - -
Transfer na kapitał zapasowy - - 469 777 - - (469 777) - - - - - - - -
Emisja akcji 38 116 - - - - - - - - - - 116 - 116
Pozostałe zmiany - - - - - - - - - - - - (2) (2)
Program opcji pracowniczych 39, 44 - 11 739 - 2 720 - - - - - - - 14 459 - 14 459
- wartość usług świadczonych przez pracowników - - - 14 459 - - - - - - - 14 459 - 14 459
- rozliczenie zrealizowanych opcji pracowniczych - 11 739 - (11 739) - - - - - - - - - -
Stan na 31 grudnia 2015 r. 168 956 3 366 802 4 883 602 103 972 1 095 453 889 509 1 301 246 (6 426) 442 354 859 (3 981) 12 242 346 32 618 12 274 964

 

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

 

   
  Nota Rok kończący się 31 grudnia
  2016 2015
Zysk netto   1 222 224 1 304 128
Pozostałe dochody całkowite netto, w tym: 16 (447 125) (116 717)
Pozycje, które mogą być przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (netto)   422 ( 4 661)
Zmiana wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży (netto)   (445 422) (107 267)
Zabezpieczenia przepływów pieniężnych (netto)   (2 404) (3 197)
Pozycje, które nie zostaną przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat
Zyski i straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia (netto)   279 (1 592)
Dochody całkowite netto, razem   775 099 1 187 411
Dochody całkowite netto, razem przypadające na:
- akcjonariuszy mBanku S.A.   772 157 1 184 529
- udziały niekontrolujące   2 942 2 882  

Konsolidacja ostrożnościowa

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 648/2012 ("Rozporządzenie CRR"), mBank jest istotną jednostką zależną unijnej instytucji dominującej, sporządzającą skonsolidowane ostrożnościowo dane finansowe w celu wypełnienia wymagań opisanych w MSR 1.135 „Prezentacja sprawozdań finansowych”.

Poniżej przedstawiono informacje finansowe, nie stanowiące miar regulowanych przez Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”).

Grupę Kapitałową mBanku S.A. („Grupa”) stanowią podmioty określone zgodnie z zasadami konsolidacji ostrożnościowej zawartymi w Rozporządzeniu CRR.

Podstawa sporządzenia skonsolidowanych ostrożnościowo danych finansowych

 

Skonsolidowane ostrożnościowo dane finansowe Grupy sporządzone zgodnie z zasadami konsolidacji ostrożnościowej określonymi w Rozporządzeniu CRR („skonsolidowane ostrożnościowo dane finansowe”) sporządzono za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 roku i za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2015 roku.

Wykazany w skonsolidowanych ostrożnościowo danych finansowych skonsolidowany zysk z bieżącego okresu może być zaliczony do skonsolidowanego kapitału podstawowego Tier I w kalkulacji skonsolidowanego współczynnika kapitału podstawowego Tier I, skonsolidowanego współczynnika kapitału Tier I oraz skonsolidowanego łącznego współczynnika kapitałowego po uzyskaniu uprzedniego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) lub po zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie.

Podczas sporządzania skonsolidowanych ostrożnościowo danych finansowych Grupy zostały zastosowane te same zasady (polityki) rachunkowości, które zostały zastosowane podczas sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy mBanku S.A. za 2016 rok, sporządzonego zgodnie z MSSF, za wyjątkiem zasad konsolidacji przedstawionych poniżej.

Skonsolidowane ostrożnościowo dane finansowe obejmują Bank oraz następujące spółki:

   
  31.12.2016 31.12.2015
Nazwa spółki Udział w liczbie głosów (bezpośrednio i pośrednio) Metoda konsolidacji Udział w liczbie głosów (bezpośrednio i pośrednio) Metoda konsolidacji
mFinanse S.A. (poprzednio Aspiro S.A.) 100% pełna 100% pełna
Dom Maklerski mBanku S.A. - - 100% pełna
mBank Hipoteczny S.A. 100% pełna 100% pełna
mCentrum Operacji Sp. z o.o. 100% pełna 100% pełna
mFaktoring S.A. 100% pełna 100% pełna
mLeasing Sp. z o.o. 100% pełna 100% pełna
mWealth Management S.A. - - 100% pełna
Tele-Tech Investment Sp. z o.o. 100% pełna 100% pełna
mFinance France S.A. 99,998% pełna 99,998% pełna

 

Spółki Dom Maklerski mBanku S.A. oraz mWealth Management S.A. były konsolidowane do dnia ich podziału opisanego w Nocie 1.


Zakresem konsolidacji ostrożnościowej objęte są jednostki zdefiniowane w Rozporządzeniu CRR – jako instytucje, instytucje finansowe lub przedsiębiorstwa usług pomocniczych będące jednostkami zależnymi lub przedsiębiorstwami, w kapitale których utrzymywany jest udział kapitałowy, poza jednostkami, w których łączna kwota aktywów i pozycji pozabilansowych jest niższa od mniejszej z następujących dwóch kwot:

 

 • 10 mln EUR;
 • 1% łącznej kwoty aktywów oraz pozycji pozabilansowych jednostki dominującej lub przedsiębiorstwa posiadającego udział kapitałowy.

Skonsolidowane dane finansowe łączą pozycje aktywów, zobowiązań, kapitału własnego, przychodów i kosztów jednostki dominującej i jednostek zależnych wyłączając wartość bilansową inwestycji jednostki dominującej w każdej z jednostek zależnych oraz tej części kapitału własnego każdej z jednostek zależnych, która odpowiada udziałowi jednostki dominującej. Stąd powstaje wartość firmy. Jeżeli wartość firmy jest ujemna, ujmuje się ją bezpośrednio w rachunku zysków i strat. Zysk lub strata i każdy składnik pozostałych całkowitych dochodów jest przypisywany do właścicieli Grupy oraz do udziałów niekontrolujących nawet wtedy, gdy w rezultacie udziały niekontrolujące przybierają wartość ujemną. Jeżeli Grupa utraci kontrolę nad jednostką zależną, to rozlicza wszelkie kwoty ujęte w pozostałych całkowitych dochodach związane z tą jednostką zależną na takich zasadach, jakie byłyby wymagane w przypadku, gdy Grupa bezpośrednio zbyła odnośne aktywa lub zobowiązania.

Transakcje, rozrachunki i niezrealizowane zyski na transakcjach pomiędzy spółkami Grupy są eliminowane. Niezrealizowane straty również podlegają eliminacji, chyba że transakcja dostarcza dowodów na utratę wartości przekazanego składnika aktywów. Zasady rachunkowości stosowane przez jednostki zależne zostały zmienione, tam gdzie było to konieczne, dla zapewnienia zgodności z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Grupę.

Skonsolidowany ostrożnościowo rachunek zysków i strat

   
  Okres
od 01.01.2016
do 31.12.2016
Okres
od 01.01.2015
do 31.12.2015
-  przekształcony
Przychody z tytułu odsetek 3 872 570 3 655 896
Koszty odsetek (1 039 997) (1 149 114)
Wynik z tytułu odsetek 2 832 573 2 506 782
Przychody z tytułu opłat i prowizji 1 550 843 1 448 741
Koszty z tytułu opłat i prowizji (643 864) (535 835)
Wynik z tytułu opłat i prowizji 906 979 912 906
Przychody z tytułu dywidend 35 921 17 540
Wynik na działalności handlowej, w tym: 244 636 292 020
Wynik z pozycji wymiany 270 451 288 558
Wynik na pozostałej działalności handlowej oraz na rachunkowości zabezpieczeń (25 815) 3 462
Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone, w tym: 241 026 329 836
Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych 261 487 133 213
Wynik na inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone (20 461) 196 623
Pozostałe przychody operacyjne 120 888 107 338
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (365 394) (421 222)
Ogólne koszty administracyjne (1 728 033) (1 834 166)
Amortyzacja (223 338) (199 146)
Pozostałe koszty operacyjne (106 077) (99 105)
Wynik działalności operacyjnej 1 959 181 1 612 783
Podatki od pozycji bilansowych Grupy (328 939) (3 650)
Zysk brutto 1 630 242 1 609 133
Podatek dochodowy (410 960) (307 887)
Zysk netto 1 219 282 1 301 246
Zysk netto przypadający na:
- akcjonariuszy mBanku S.A. 1 219 282 1 301 246
- udziały niekontrolujące - -

 

Skonsolidowane ostrożnościowo sprawozdanie z sytuacji finansowej

   
Aktywa 31.12.2016 31.12.2015
- przekształcone
01.01.2015
- przekształcone
Kasa, operacje z bankiem centralnym 9 164 281 5 938 132 3 054 548
Należności od banków 3 082 040 1 897 233 3 727 309
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 3 800 634 557 541 1 156 450
Pochodne instrumenty finansowe 1 808 847 3 349 328 4 865 517
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 81 787 015 78 464 673 74 697 423
Różnice z rachunkowości zabezpieczeń dotyczące wartości godziwej pozycji zabezpieczanych - 130 461
Inwestycyjne papiery wartościowe 31 617 735 30 973 487 28 139 847
Inwestycje we wspólne przedsięwzięcia  - - 291 829
Wartości niematerialne 582 663 519 049 456 522
Rzeczowe aktywa trwałe 752 910 739 978 708 103
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 1 314 1 721 61 336
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 540 392 357 207 238 980
Inne aktywa 554 962 702 967 509 114
AKTYWA RAZEM 133 692 793 123 501 446 117 907 439
       
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY      
Z o b o w i ą z a n i a      
Zobowiązania wobec banku centralnego  -
Zobowiązania wobec innych banków 8 486 752 12 019 331 13 383 829
Pochodne instrumenty finansowe 1 599 265 3 173 638 4 719 056
Zobowiązania wobec klientów 91 462 396 81 185 025 72 615 316
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 12 660 388 8 946 195 10 341 742
Różnice z rachunkowości zabezpieczeń dotyczące wartości godziwej pozycji zabezpieczanych 116 871 100 098 103 382
Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży - - 91 793
Pozostałe zobowiązania 2 111 223 1 730 975 1 301 051
Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego 104 878 50 126 1 441
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 208 981 1 980
Rezerwy 182 707 225 416 176 881
Zobowiązania podporządkowane 3 943 349 3 827 315 4 127 724
Z o b o w i ą z a n i a   r a z e m 120 669 037 111 259 100 106 864 195
       
K a p i t a ł y      
Kapitały własne przypadające na akcjonariuszy mBanku S.A. 13 023 756 12 242 346 11 043 242
Kapitał podstawowy:  3 551 096 3 535 758 3 523 903
Zarejestrowany kapitał akcyjny 169 121 168 956 168 840
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej 3 381 975 3 366 802 3 355 063
Zyski zatrzymane 9 486 979 8 273 782 6 969 816
Wynik finansowy z lat ubiegłych 8 267 697 6 972 536 6 969 816
Wynik roku bieżącego 1 219 282 1 301 246 -
Inne pozycje kapitału własnego (14 319) 432 806 549 523
       
Udziały niekontrolujące  - - 2
K a p i t a ł y  r a z e m 13 023 756 12 242 346 11 043 244
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY RAZEM 133 692 793 123 501 446 117 907 439

 

Przekształcenie danych porównawczych

 

Grupa dokonała przekształcenia skonsolidowanych ostrożnościowo danych porównawczych według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku i na dzień 1 stycznia 2015 roku w związku ze zmianą zasad rachunkowości dotyczącą stosowanej w sprawozdaniu jednostkowym metody wyceny inwestycji w jednostkach zależnych i stowarzyszonych oraz we wspólnych przedsięwzięciach. Począwszy od 1 stycznia 2016 roku akcje i udziały w spółkach, które nie są objęte konsolidacją ostrożnościową zostały wycenione według metody praw własności, którą Bank stosuje do wyceny tych aktywów w jednostkowym sprawozdaniu finansowym. Bank stosuje metodę praw własności w związku z wejściem w życie zmian do MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe, umożliwiających zastosowanie takiej metody wyceny (MSR 27.10(c)). Zakres konsolidacji ostrożnościowej różni się od zakresu konsolidacji zgodnej z MSSF, co powoduje że skonsolidowane ostrożnościowo dane finansowe uwzględniają wycenę niekonsolidowanych spółek zależnych, które w przeszłości wyceniane były metodą ceny nabycia a obecnie, po zmianie zasad rachunkowości przez mBank S.A., wyceniane są metodą praw własności.

Wpływ wprowadzonych zmian zasad rachunkowości na prezentowane skonsolidowane ostrożnościowo dane porównawcze Grupy przedstawiają poniższe zestawienia.

Przekształcenia w skonsolidowanym ostrożnościowo sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy mBanku S.A. na dzień 31 grudnia 2015 roku.

   
Aktywa 31.12.2015
przed przekształceniem
Korekty 31.12.2015
po przekształceniu
Inwestycyjne papiery wartościowe 30 980 449 (6 962) 30 973 487
Pozostałe pozycje aktywów 92 527 959 - 92 527 959
AKTYWA RAZEM 123 508 408 (6 962) 123 501 446
       
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY      
Z o b o w i ą z a n i a      
Pozostałe zobowiązania 1 708 139 22 836 1 730 975
Pozostałe pozycje zobowiązań 109 528 125 - 109 528 125
Z o b o w i ą z a n i a   r a z e m 111 236 264 22 836 111 259 100
       
K a p i t a ł y      
Kapitały własne przypadające na akcjonariuszy mBanku S.A. 12 272 144 (29 798) 12 242 346
Kapitał podstawowy 3 535 758 - 3 535 758
Zyski zatrzymane 8 303 580 (29 798) 8 273 782
Wynik finansowy z lat ubiegłych 6 983 272 (10 736) 6 972 536
Wynik roku bieżącego 1 320 308 (19 062) 1 301 246
Inne pozycje kapitału własnego 432 806 - 432 806
       
Udziały niekontrolujące  - - -
K a p i t a ł y  r a z e m 12 272 144 (29 798) 12 242 346
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY RAZEM 123 508 408 (6 962) 123 501 446 

Przekształcenia w skonsolidowanym ostrożnościowo rachunku zysków i strat Grupy mBanku S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

 

   
  Okres
od 01.01.2015
do 31.12.2015
przed przekształceniem
Korekty Okres
od 01.01.2015
do 31.12.2015
- przekształcony
Przychody z tytułu odsetek 3 655 896 - 3 655 896
Koszty odsetek (1 149 114) - (1 149 114)
Wynik z tytułu odsetek 2 506 782 - 2 506 782
Przychody z tytułu opłat i prowizji 1 448 741 - 1 448 741
Koszty z tytułu opłat i prowizji (535 835) - (535 835)
Wynik z tytułu opłat i prowizji 912 906 - 912 906
Przychody z tytułu dywidend 17 540 - 17 540
Wynik na działalności handlowej, w tym: 292 020 - 292 020
Wynik z pozycji wymiany 288 558 - 288 558
Wynik na pozostałej działalności handlowej oraz na rachunkowości zabezpieczeń 3 462 - 3 462
Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone, w tym: 348 898 (19 062) 329 836
Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych 133 213 - 133 213
Wynik na inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone 215 685 (19 062) 196 623
Pozostałe przychody operacyjne 107 338 - 107 338
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (421 222) - (421 222)
Ogólne koszty administracyjne (1 837 816) 3 650 (1 834 166)
Amortyzacja (199 146) - (199 146)
Pozostałe koszty operacyjne (99 105) - (99 105)
Wynik działalności operacyjnej 1 628 195 (15 412) 1 612 783
Podatek od pozycji bilansowych Grupy - (3 650) (3 650)
Zysk brutto 1 628 195 (19 062) 1 609 133
Podatek dochodowy (307 887) - (307 887)
Zysk netto 1 320 308 (19 062) 1 301 246
Zysk netto przypadający na:
- akcjonariuszy mBanku S.A. 1 320 308 (19 062) 1 301 246
- udziały niekontrolujące  -

 

 

 

Przekształcenia w skonsolidowanym ostrożnościowo sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy mBanku S.A. na dzień 1 stycznia 2015 roku (bilans otwarcia).

   
Aktywa 01.01.2015
przed przekształceniem
Korekty 01.01.2015
po przekształceniu
Inwestycyjne papiery wartościowe 27 906 260 233 587 28 139 847
Pozostałe pozycje aktywów 89 767 592 - 89 767 592
AKTYWA RAZEM 117 673 852 233 587 117 907 439
       
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY      
Z o b o w i ą z a n i a      
Z o b o w i ą z a n i a   r a z e m 106 864 195 - 106 864 195
       
K a p i t a ł y      
Kapitały własne przypadające na akcjonariuszy mBanku S.A. 10 809 655 233 587 11 043 242
Kapitał podstawowy 3 523 903   3 523 903
Zyski zatrzymane 6 736 229 233 587 6 969 816
Wynik finansowy z lat ubiegłych 6 736 229 233 587 6 969 816
Wynik roku bieżącego - - -
Inne pozycje kapitału własnego 549 523 - 549 523
       
Udziały niekontrolujące 2 - 2
K a p i t a ł y  r a z e m 10 809 657 233 587 11 043 244
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY RAZEM 117 673 852 233 587 117 907 439

 

 

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta

 

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej mBanku S.A.

 

Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy mBanku S.A. (zwanej dalej „Grupą”), w której jednostką dominującą jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Senatorskiej 18, obejmującego skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym i skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. oraz informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.

Odpowiedzialność Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej

Zarząd Jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonej dokumentacji konsolidacyjnej, skonsolidowanego sprawozdania finansowego i za jego rzetelną prezentację zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa. Zarząd Jednostki dominującej jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Zarząd oraz członkowie Rady Nadzorczej Jednostki dominującej są zobowiązani do zapewnienia, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – Dz. U. z 2016 r., poz. 1047, z późn. zm.).

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Jesteśmy odpowiedzialni za wyrażenie opinii o tym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na podstawie przeprowadzonego przez nas badania.

Badanie przeprowadziliśmy stosownie do postanowień rozdziału 7 Ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania przyjętymi jako Krajowe Standardy Rewizji Finansowej uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. Standardy te wymagają przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego zniekształcenia.

Badanie polegało na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu dowodów badania kwot i ujawnień w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od oceny ryzyka istotnego zniekształcenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem. Dokonując oceny tego ryzyka, biegły rewident bierze pod uwagę działanie kontroli wewnętrznej, w zakresie dotyczącym sporządzania i rzetelnej prezentacji przez Grupę skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w celu zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznościach procedur badania, nie zaś wyrażenia opinii o skuteczności kontroli wewnętrznej Grupy. Badanie obejmuje także ocenę odpowiedniości przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, racjonalności ustalonych przez kierownictwo wartości szacunkowych, jak również ocenę ogólnej prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Uważamy, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia opinii z badania.

Opinia

Naszym zdaniem, załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe:

 1. przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2016 r. oraz jej wynik finansowy i przepływy pieniężne za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
 2. jest zgodne w formie i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa, w tym z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie” – Dz. U. z 2014 r., poz. 133, z późn. zm.);
 3. zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonej dokumentacji konsolidacyjnej.

 

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji

Opinia na temat sprawozdania z działalności

Nasza opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie obejmuje sprawozdania z działalności Grupy.

Za sporządzenie sprawozdania z działalności zgodnie z Ustawą o rachunkowości, Rozporządzeniem oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe („Prawo bankowe” - Dz. U. z 2016 r., poz. 1988, z późn. zm.) odpowiedzialny jest Zarząd Jednostki dominującej. Ponadto, Zarząd oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie z działalności Grupy spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

Naszym obowiązkiem było, w związku z przeprowadzonym badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zapoznanie się z treścią sprawozdania z działalności Grupy i rozważenie czy informacje w nim zawarte uwzględniają postanowienia art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzenia i czy są one zgodne z informacjami zawartymi w załączonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Naszym obowiązkiem było także rozważenie, w oparciu o naszą wiedzę o Grupie i jej otoczeniu uzyskaną w trakcie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, czy sprawozdanie z działalności Grupy nie zawiera istotnych zniekształceń. Ponadto, zgodnie z wymogami art. 111 a ust. 3 Prawa bankowego naszym obowiązkiem było zbadanie informacji finansowych zawartych w punkcie 6 sprawozdania z działalności Grupy. Badanie to przeprowadziliśmy zgodnie z zakresem opisanym w paragrafie Odpowiedzialność biegłego rewidenta powyżej.

Naszym zdaniem, informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Grupy za rok obrotowy od 1stycznia do 31 grudnia 2016 r. uwzględniają postanowienia art. 49 Ustawy o rachunkowości, Rozporządzenia oraz Prawa bankowego i są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Ponadto, w świetle wiedzy o Grupie i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania nie stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności Grupy istotnych zniekształceń.

W związku z przeprowadzonym badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego, naszym obowiązkiem było również zapoznanie się z oświadczeniem Grupy o stosowaniu ładu korporacyjnego stanowiącym wyodrębnioną część sprawozdania z działalności Grupy. Naszym zdaniem, w oświadczeniu tym Grupa zawarła informacje wymagane zgodnie z zakresem określonym w Rozporządzeniu, a informacje wskazane w Rozporządzeniu są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Przeprowadzający badanie w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., spółki wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144:

 

 

Agnieszka Accordi-Krawiec

Kluczowy Biegły Rewident
Numer ewidencyjny 11665

Warszawa, 1 marca 2017 r.

 

 

Raport z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

 

I. Ogólna charakterystyka Grupy

 1. Jednostką dominującą Grupy mBanku Spółka Akcyjna („Grupa”) jest mBank spółka akcyjna („Bank”, „Jednostka dominująca”) z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18.
 2. Jednostka dominująca została utworzona na podstawie uchwały nr 99 Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1986 r. Akt założycielski Jednostki dominującej sporządzono w formie aktu notarialnego w Państwowym Biurze Notarialnym w Warszawie w dniu 11 grudnia 1986 r. i zarejestrowano w repertorium A pod numerem I-5919/86. W dniu 11 lipca 2001 r. SądRejonowy dla m. st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Jednostki dominującej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000025237.
 3. Dla celów rozliczeń z tytułu podatków Jednostce dominującej nadano numer NIP 526-02-15-088. Dla celów statystycznych Jednostka dominująca otrzymała numer REGON 001254524.
 4. Kapitał zakładowy Jednostki dominującej na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił 169.121 tys. zł i składał się z 42.280.127 akcji o wartości nominalnej 4,00 zł każda. Kapitał własny na ten dzień wyniósł 13.051.161 tys. zł.
 5. Na 31 grudnia 2016 r. akcjonariuszami Jednostki dominującej byli:
     
  Nazwa akcjonariusza Liczba posiadanych akcji  Wartość nominalna posiadanych akcji (tys. zł) Typ posiadanych akcji  % posiadanych głosów 
  Commerzbank AG 29.352.897 117.412 zwykłe 69,42
  Nationale-Nederlanden OFE 2.130.699 8.523 zwykłe 5,04
  Pozostali akcjonariusze 10.796.531 43.186 zwykłe 25,54
  Na 31 grudnia 2015 r. akcjonariuszami Jednostki dominującej byli: 42.280.127 169.121   100,00
     

  Na 31 grudnia 2015 r. akcjonariuszami Jednostki dominującej byli:

  Nazwa akcjonariusza Liczba posiadanych akcji  Wartość nominalna posiadanych akcji (tys. zł) Typ posiadanych akcji  % posiadanych głosów 
  Commerzbank AG 29.352.897 117.412 zwykłe 69,49
  ING Otwarty Fundusz Emerytalny (obecnie Nationale-Nederlanden OFE) 2.130.699 8.523 zwykłe 5,05
  Pozostali akcjonariusze 10.755.328 43.021 zwykłe 25,46
    42.238.924 168.956   100,00

   

 6. W badanym okresie przedmiotem działalności Grupy było świadczenie usług bankowych i konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych oraz prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie określonym w Statucie Jednostki dominującej. Grupa prowadzi działalność w zakresie obsługi klientów korporacyjnych, instytucjonalnych i detalicznych (w tym private banking) na terenie całego kraju oraz prowadzi działalność handlową i inwestycyjną, a także działalność maklerską.
 7. W roku obrotowym członkami Zarządu Jednostki dominującej byli:
  • Cezary Stypułkowski
  Prezes Zarządu
  • Lidia Jabłonowska-Luba
  Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Ryzykiem
  • Przemysław Gdański
  Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej
  • Hans-Dieter Kemler
  Wiceprezes Zarządu ds. Rynków Finansowych
  • Cezary Kocik
  Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości Detalicznej
  • Jarosław Mastalerz
  Wiceprezes Zarządu ds. Operacji i Informatyki
  • Christoph Heins
  Wiceprezes Zarządu ds. Finansów od 1 lipca 2016 r.
  • Jörg Hessenmüller
  Wiceprezes Zarządu ds. Finansów do 30 czerwca 2016 r.
 8. W skład Grupy mBanku S.A. na dzień 31 grudnia 2016 r. wchodziły następujące jednostki:
     
  Nazwa jednostki Charakterystyka
  powiązania
  kapitałowego
  (% własności)
  Metoda
  konsolidacji
  Podmiot badający sprawozdanie
  finansowe
  Rodzaj opinii Dzień bilansowy,
  na który
  sporządzono
  sprawozdanie
  finansowe
  mBank S.A. Dominująca Nie dotyczy PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. bez zastrzeżeń 31 grudnia 2016 r.
  mFinanse S.A. (poprzednio Aspiro S.A.) Zależna (100,00%) Pełna PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. w trakcie badania 31 grudnia 2016 r.
  BDH Development Sp. z o.o. Zależna (100,00%) Pełna PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. w trakcie badania 31 grudnia 2016 r.
  Garbary Sp. z o.o. Zależna (100,00%) Pełna PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. w trakcie badania 31 grudnia 2016 r.
  mBank Hipoteczny S.A. Zależna (100,00%) Pełna PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. w trakcie badania 31 grudnia 2016 r.
  mCentrum Operacji Sp. z o.o. Zależna (100,00%) Pełna PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. w trakcie badania 31 grudnia 2016 r.
  mFaktoring S.A. Zależna (100,00%) Pełna PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. w trakcie badania 31 grudnia 2016 r.
  mLeasing Sp. z o.o. Zależna (100,00%) Pełna PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. w trakcie badania 31 grudnia 2016 r.
  Tele-Tech Investment Sp. z o.o. Zależna (100,00%) Pełna PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o w trakcie badania 31 grudnia 2016 r.
  mFinance France S.A. Zależna (99,998%) Pełna PricewaterhouseCoopers Audit SA bez zastrzeżeń 31 grudnia 2016 r.
  mLocum S.A. Zależna (79,99%) Pełna PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o w trakcie badania 31 grudnia 2016 r.

   

 9. W trakcie roku obrotowego nastąpiły następujące zmiany zakresu jednostek objętych konsolidacją:
  1. z dniem 30 września 2016 r. Spółka Aspiro S.A. zmieniła nazwę na mFinanse S.A.,
  2. w dniu 20 maja 2016 r. nastąpił podział Domu Maklerskiego mBanku S.A. („mDM”) oraz mWealth Management S.A. („mWM”), spółek wchodzących w skład Grupy. W związku z podziałem mDM i podziałem mWM, w dniu 20 maja 2016 r., nastąpiło wykreślenie:
   1. mDM z Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
   2. mWM z Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 10. Jednostka dominująca jest emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zatwierdzonymi przez Unię Europejską.

 

II. Informacje dotyczące przeprowadzonego badania

 

 1. Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. zostało przeprowadzone przez PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 14, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144. W imieniu podmiotu uprawnionego badanie przeprowadzone zostało pod nadzorem kluczowego biegłego rewidenta, biegłego rewidenta Grupy Agnieszki Accordi-Krawiec (numer w rejestrze 11665).
 2. PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. została wybrana na biegłego rewidenta Grupy Uchwałą nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 marca 2016 r. na podstawie paragrafu 11 lit. n) Statutu Jednostki dominującej.
 3. PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. oraz kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie są niezależni od jednostek wchodzących w skład Grupy w rozumieniu art. 56 ust. 2-4 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1000, z późn. zm.).
 4. Badanie przeprowadzono na podstawie umowy zawartej w dniu 24 marca 2016 r. w okresie:
  • badanie wstępne

  od 2 listopada 2016 r. do 23 grudnia 2016 r.;

  • badanie końcowe

  od 3 stycznia 2017 r. do 1 marca 2017 r.

 5. Badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania przyjętymi jako Krajowe Standardy Rewizji Finansowej uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. Na zakres naszego badania miał wpływ przyjęty poziom istotności. Zgodnie z powyższymi standardami badania koncepcja istotności stosowana jest przez biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu i przeprowadzaniu badania, jak i przy ocenie wpływu rozpoznanych podczas badania zniekształceń oraz skorygowanych zniekształceń, jeśli występują, na skonsolidowane sprawozdanie finansowe, a także przy formułowaniu opinii w sprawozdaniu biegłego rewidenta.

   

  Badanie zaprojektowane zostało w celu uzyskania wystarczającej pewności czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia. Zniekształcenia mogą powstać na skutek błędu lub oszustwa. Zniekształcenia są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

   

  Na podstawie naszego zawodowego osądu ustaliliśmy i udokumentowaliśmy progi ilościowe istotności, w tym ogólną istotność dla Grupy w odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego jako całości. Progi te, wraz z czynnikami jakościowymi wpłynęły na określenie zakresu naszego badania oraz na rodzaj, czas izasięg procedur badania, a także na ocenę wpływu zniekształceń, zarówno indywidualnie, jak i łącznie na skonsolidowane sprawozdanie finansowe jako całość. W związku z powyższym wszystkie stwierdzenia zawarte w sprawozdaniu biegłego rewidenta, w tym na temat innych wymogów prawa i regulacji, wyrażane są z uwzględnieniem poziomu istotności ustalonego zgodnie ze standardami badania i osądem biegłego rewidenta.

 

III. Charakterystyka wyników, sytuacji finansowej Grupy oraz istotnych pozycji skonsolidowanego sprawozdania finansowego

 


SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ na 31 grudnia 2016 r.

   
AKTYWA 31.12.2016 r.
tys. zł
31.12.2015 r.
tys. zł
Zmiana
tys. zł
Zmiana
(%)
31.12.2016 r.
Struktura (%)
31.12.2015 r.
Struktura (%)
Kasa, operacje z bankiem centralnym 9.164.281 5.938.133 3.226.148 54,3 6,9 4,8
Należności od banków 3.082.855 1.897.334 1.185.521 62,5 2,3 1,5
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 3.800.634 557.541 3.243.093 581,7 2,8 0,5
Pochodne instrumenty finansowe 1.808.847 3.349.328 (1.540.481) (46,0) 1,4 2,7
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 81.763.277 78.433.546 3.329.731 4,2 61,1 63,5
Różnice z rachunkowości zabezpieczeń dotyczące wartości godziwej pozycji zabezpieczanych - 130 (130) (100,0)  -  -
Inwestycyjne papiery wartościowe 31.393.352 30.736.949 656.403 2,1 23,5 24,9
Inwestycje we wspólne przedsięwzięcia - 7.359 (7.359) (100,0) - -
Wartości niematerialne 582.663 519.049 63.614 12,3 0,4 0,4
Rzeczowe aktywa trwałe 757.371 744.522 12.849 1,7 0,6  0,6
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 1.310 1.850 (540) (29,2) - -
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 540.756 366.088 174.668 47,7 0,4 0,3
Inne aktywa 848.156 971.192 (123.036) (12,7) 0,6 0,8
AKTYWA RAZEM 133.743.502 123.523.021 10.220.481  8,3 100,0 100,0

 

 

   
ZOBOWIĄZANIA 31.12.2016 r.
tys. zł
31.12.2015 r.
tys. zł
Zmiana
tys. zł
Zmiana
(%)
31.12.2016 r.
Struktura (%)
31.12.2015 r.
Struktura (%)
Zobowiązania wobec banku centralnego - - - - - -
Zobowiązania wobec innych banków 8.486.753 12.019.331 (3.532.578) (29,4) 6,3 9,7
Pochodne instrumenty finansowe 1.599.266 3.173.638 (1.574.372) (49,6) 1,2 2,6
Zobowiązania wobec klientów 91.417.962 81.140.866 10.277.096 12,7 68,4 65,7
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 12.660.389 8.946.195 3.714.194 41,5 9,5 7,2
Różnice z rachunkowości zabezpieczeń dotyczące wartości godziwej pozycji zabezpieczanych 116.871 100.098 16.773 16,8 0,1 0,1
Pozostałe zobowiązania 2.178.790 1.764.091 414.699 23,5 1,6 1,4
Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego 104.999 50.126 54.873 109,5 0,1 -
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.208 981 227 23,1 - -
Rezerwy 182.754 225.416 (42.662) (18,9) 0,1 0,2
Zobowiązania podporządkowane 3.943.349 3.827.315 116.034 3,0 2,9 3,1
SUMA ZOBOWIĄZAŃ 120.692.341 111.248.057 9.444.284 8,5 90,2 90,1
KAPITAŁY 13.051.161 12.274.964 776.197 6,3 9,8 9,9
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY RAZEM 133.743.502 123.523.021 10.220.481 8,3 100,0 100,0

 

 

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKóW I STRAT za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

   
2016 r.
tys. zł
2015 r.
tys. zł
Zmiana
tys. zł
Zmiana
(%)
2016 r.
Struktura (%)
2015 r.
Struktura (%)
Przychody z tytułu odsetek 3.872.855 3.660.505 212.350 5,8 62,7 61,4
Koszty z tytułu odsetek (1.040.012) (1.149.132) 109.120 (9,5) 22,9 26,4
Wynik z tytułu odsetek 2.832.843 2.511.373 321.470 12,8
Przychody z tytułu opłat i prowizji 1.550.843 1.433.927 116.916 8,2 25,1 24,0
Koszty z tytułu opłat i prowizji (644.398) (536.751) (107.647) 20,1 14,2 12,3
Wynik z tytułu opłat i prowizji 906.445 897.176 9.269 1,0
Przychody z tytułu dywidend 3.327 17.540 (14.213) (81,0) 0,1 0,3
Wynik na działalności handlowej 244.631 292.935 (48.304) (16,5) 4,0 4,9
Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych
oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone
261.281 314.408 (53.127) (16,9) 4,2 5,3
Udział w zyskach (stratach) inwestycji we wspólne
przedsięwzięcia
(107) (141) 34 (24,1) - -
Pozostałe przychody operacyjne 243.749 245.859 (2.110) (0,9) 3,9 4,1
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (365.394) (421.222) 55.828 (13,3) 8,1 9,7
Ogólne koszty administracyjne (1.739.643) (1.850.946) 111.303 (6,0) 38,3 42,6
Amortyzacja (223.641) (199.650) (23.991) 12,0 4,9 4,6
Pozostałe koszty operacyjne (196.815) (185.827) (10.988) 5,9 4,3 4,3
Wynik działalności operacyjnej 1.966.676 1.621.505 345.171 21,3
Podatki od pozycji bilansowych Grupy (328.939) (3.650) (325.289) 8.912,0 7,2 0,1
Zysk brutto 1.637.737 1.617.855 19.882 1,2
Podatek dochodowy (415.513) (313.727) (101.786) 32,4
Zysk netto 1.222.224 1.304.128 (81.904) (6,3)
Przychody ogółem 6.176.686 5.965.174 211.512 3,5 100,0 100,0
Koszty ogółem (4.538.949) (4.347.319) (191.630) 4,4 100,0 100,0
Zysk brutto 1.637.737 1.617.855 19.882 1,2

 

 

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODóW za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

   
  2016 r. tys. zł 2015 r. tys. zł Zmiana tys. zł (%)
Zysk netto 1.222.224 1.304.128 (81.904) (6,3)
Pozostałe dochody całkowite netto, w tym: Pozycje, które mogą być przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat (447.125) (116.717) (330.408) 283,1
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (netto) 422 (4.661) 5.083 (109,1)
Zmiana wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży (netto) (445.422) (107.267) (338.155) 315,2
Zabezpieczenia przepływów pieniężnych (netto) (2.404) (3.197) 793 (24,8)
Pozycje, które nie zostaną przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat        
Zyski i straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia (netto) 279 1.592 1.871 (117,5)
Dochody całkowite netto, razem 775.099 1.187.411 (412.312) (34,7)

 

 

Wybrane wskaźniki charakteryzujące sytuację majątkową i finansową oraz wyniki finansowe Grupy

 

Działalność gospodarczą Grupy, jej wynik finansowy za rok obrotowy oraz sytuację majątkową i finansową na dzień bilansowy w porównaniu do okresu poprzedzającego charakteryzują następujące wskaźniki:

   
 Wskaźniki rentowności  2016 r.  2015 r.
Wskaźnik zwrotu kapitału (zysk netto/średnie aktywa netto) (1)  9,7% 11,2%
Wskaźnik zwrotu z aktywów (zysk netto/średni stan aktywów) (1) 1,0% 1,1%
Marża odsetkowa (przychody z tytułu odsetek/średni stan aktywów pracujących) - (koszty odsetek/średni stan zobowiązań odsetkowych) (1)(2)(3) 2,2% 2,0%
Koszt ryzyka (odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek/średnie należności brutto od klientów) (1) 0,4% 0,5%
Wskaźnik kosztów do przychodów (suma ogólnych kosztów administracyjnych i amortyzacji / wynik na działalności bankowej) (4) 45,7% 50,1%
Zysk na jedną akcję (w zł) 28,91 30,88
     
Wskaźniki jakości aktywów  31.12.2016 r.  31.12.2015 r.
Udział aktywów pracujących w aktywach ogółem (2) 98,0% 97,9%
Udział kredytów i pożyczek z rozpoznaną utratą wartości w portfelu kredytowym brutto 5,2% 5,6%
Pokrycie kredytów i pożyczek bez utraty wartości odpisami 0,3% 0,3%
Pokrycie kredytów i pożyczek z rozpoznaną utratą wartości odpisami 57,1% 58,9%
     
Inne wskaźniki    
Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) 20,3% 17,3%
Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) 17,3% 14,3%
Fundusze własne (tys. zł) 13.244.239 11.970.593
Efektywna stawka podatkowa 25,4% 19,4%

(1) Stany średnie pozycji bilansowych obliczono na podstawie stanu poszczególnych pozycji na początku i końcu bieżącego oraz poprzedniego roku obrotowego.
(2) Aktywa pracujące definiowane są jako środki w banku centralnym, kredyty i pożyczki udzielone bankom i klientom, papiery wartościowe, instrumenty pochodne oraz aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży.
(3) Zobowiązania odsetkowe definiowane są jako zobowiązania wobec banków i klientów, zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, zobowiązania podporządkowane oraz instrumenty pochodne.
(4) Wynik na działalności bankowej rozumiany jako wynik działalności operacyjnej pomniejszony o odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek, amortyzację oraz ogólne koszty administracyjne.

 

Przedstawione powyżej wskaźniki wyliczono na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Celem badania nie było przedstawienie Grupy w kontekście wyników działalności i osiąganych wskaźników. Szczegółowa interpretacja wskaźników wymaga pogłębionej analizy działalności Grupy i jej uwarunkowań.

Szczegółowe dane porównawcze, stanowiące podstawę wyliczenia wskaźników za lata poprzedzające nie były przedmiotem naszego badania.

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie uwzględnia wpływu inflacji. Ogólny wskaźnik zmian poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych (od grudnia do grudnia) wyniósł w badanym roku 0,8% (2015 r.: deflacja -0,5%).

Poniższe komentarze przedstawiono w oparciu o wiedzę uzyskaną podczas badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

W badanym okresie niżej opisane zjawiska miały istotny wpływ na wynik finansowy oraz sytuację majątkową i finansową Grupy:

 • Na koniec roku obrotowego aktywa Grupy wyniosły 133.743.502 tys. zł. W ciągu roku suma bilansowa zwiększyła się o 10.220.481 tys. zł, tj. o 8,3%.
 • Na dzień 31 grudnia 2016 r. saldo kredytów i pożyczek udzielonych klientom wyniosło 81.763.277 tys. zł i stanowiło 61,1% sumy bilansowej (wzrost w porównaniu do roku poprzedniego o 3.329.731 tys. zł, tj. o 4,2%). Kredyty i pożyczki brutto dla klientów wynosiły 84.580.772 tys. zł i obejmowały głównie kredyty terminowe udzielone klientom indywidualnym w kwocie brutto 42.491.460 tys. zł oraz kredyty terminowe udzielone klientom korporacyjnym w kwocie brutto 28.267.897 tys. zł. Wzrost salda kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom o 3.171.362 tys. zł wynikał głównie ze zwiększenia kredytów terminowych udzielonych klientom indywidualnym o 2.129.906 tys. zł.
 • Saldo inwestycyjnych papierów wartościowych na koniec 2016 roku wyniosło 31.393.352tys. zł i obejmowało głównie dłużne skarbowe papiery wartościowe o wartości 28.251.321 tys. zł. Saldo inwestycyjnych papierów wartościowych wzrosło w porównaniu do roku ubiegłego o kwotę 656.403 tys. zł, tj. o 2,1%, co wynikało głównie ze zwiększenia salda obligacji rządowych o 6.012.696 tys. zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu salda dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez bank centralny o 5.626.307 tys. zł.
 • Podstawowym źródłem finansowania aktywów na koniec 2016 roku były zobowiązania wobec klientów. Na 31 grudnia 2016 r. zobowiązania z tego tytułu wyniosły 91.417.962 tys. zł i stanowiły 68,4% sumy bilansowej (wzrost w porównaniu do roku poprzedniego o 10.277.096 tys. zł, tj. o 12,7%). Wzrost salda zobowiązań wobec klientów wynikał głównie ze zwiększenia salda zobowiązań z tytułu środków na rachunkach bieżących klientów indywidualnych o 5.583.301 tys. zł oraz klientów korporacyjnych o 5.265.111 tys. zł.
 • Saldo zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych na koniec 2016 roku wyniosło 12.660.389 tys. zł i obejmowało głównie emisje długoterminowych euroobligacji o wartości 7.570.459 tys. zł. Saldo zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych wzrosło w porównaniu do roku ubiegłego o kwotę 3.714.194 tys. zł, tj. o 41,5% głównie w wyniku emisji długoterminowych listów zastawnych oraz euroobligacji.
 • Udział kredytów i pożyczek z rozpoznaną utratą wartości spadł z 5,6% na koniec 2015 roku do poziomu 5,2% na dzień bilansowy. Jednocześnie o 1,8 p.p. spadło pokrycie odpisami portfela z rozpoznaną utratą wartości i wyniosło ono 57,1%. Pokrycie należności brutto bez utraty wartości odpisem IBNR wyniosło 0,3% i nie uległo zmianie w porównaniu do poprzedniego roku obrotowego.
 • Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2.832.843 tys. zł i wzrósł o 321.470 tys. zł, tj. o 12,8% wporównaniu do roku poprzedniego. Zwiększenie wyniku było spowodowane wzrostem przychodów z tytułu odsetek o 212.350 tys. zł (tj. o 5,8%), przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów odsetek o 109.120 tys. zł. (tj. o 9,5%). Największa zmiana przychodów odsetkowych dotyczyła kredytów i pożyczek z uwzględnieniem odwrócenia dyskonta dotyczącego odpisu z tytułu utraty wartości. Przychody z tego tytułu wyniosły 2.753.185 tys. zł w 2016 roku i były wyższe o 168.639 tys. zł w porównaniu do roku poprzedniego. Spadek kosztów z tytułu odsetek wynikał przede wszystkim ze zmniejszenia kosztów z tytułu rozliczeń z klientami o kwotę 57.355 tys. zł.
 • Wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł w badanym roku 906.445 tys. zł i był wyższy o 9.269 tys. zł, tj. o 1,0% w porównaniu z rokiem poprzednim. Wzrost ten wynikał przede wszystkim ze zwiększenia przychodów z tytułu opłat i prowizji o 116.916 tys. zł, na co wpływ miało głównie zwiększenie opłat i prowizji z tytułu działalności kredytowej o 21.224 tys. zł, prowizji za obsługę kart płatniczych o 19.597 tys.zł oraz prowizji z tytułu działalności maklerskiej i za organizację emisji o 19.054 tys. zł. Jednocześnie koszty z tytułu opłat i prowizji wzrosły o 107.647 tys. zł, co było głównie wynikiem wyższych opłat maklerskich i pozostałych opłat o łączną kwotę 49.495 tys. zł oraz zwiększenia kosztów obsługi i ubezpieczenia kart płatniczych o 24.992 tys. zł.
 • Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek w 2016 roku wyniosły 365.394 tys. zł i obejmowały głównie odpisy netto na kredyty i pożyczki udzielone klientom. Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek zmniejszyły się w porównaniu do roku poprzedniego o 55.828 tys. zł, tj. o 13,3%.
 • Ogólne koszty administracyjne w badanym roku wyniosły 1.739.643 tys. zł i zmniejszyły się w porównaniu do roku poprzedniego o 111.303 tys. zł, tj. o 6,0%. Największą pozycją ogólnych kosztów administracyjnych w 2016 roku były koszty pracownicze, które wyniosły 876.705 tys. zł i stanowiły 50,4% ogólnych kosztów administracyjnych. Koszty pracownicze wzrosły w porównaniu do roku poprzedniego o 21.891 tys. zł, tj. o 2,6%, co spowodowane było głównie wzrostem kosztów wynagrodzeń.
 • W badanym roku obrotowym Grupa ujęła w kosztach zapłacony podatek bankowy w kwocie 328.939 tys. zł (w 2015 roku koszt ten wyniósł 3.650 tys. zł).
 • Efektywna stawka podatkowa liczona jako stosunek podatku dochodowego do zysku brutto, wyniosła 25,4% i była wyższa o 6,0 punktów procentowych od uzyskanej w roku poprzednim, przede wszystkim na skutek wprowadzenia podatku bankowego nie stanowiącego kosztu uzyskania przychodu.

IV. Stwierdzenia niezależnego biegłego rewidenta

 

 1. Zarząd Jednostki dominującej przedstawił w toku badania żądane informacje, wyjaśnienia i oświadczenia oraz przedłożył oświadczenie o kompletnym ujęciu danych w dokumentacji konsolidacyjnej oraz wykazaniu wszelkich zobowiązań warunkowych, a także poinformował o istotnych zdarzeniach, które nastąpiły po dniu bilansowym do dnia złożenia oświadczenia.
 2. Zakres badania nie był ograniczony.
 3. Obliczenie powstałej w badanym okresie wartości firmy oraz jej ujęcie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym były we wszystkich istotnych aspektach zgodne z MSSF zatwierdzonymi przez Unię Europejską.
 4. We wszystkich istotnych aspektach konsolidacja kapitałów oraz ustalenie udziałów niedających kontroli zostały przeprowadzone prawidłowo.
 5. Wyłączenia wzajemnych rozrachunków (należności i zobowiązań) oraz obrotów wewnętrznych (przychodów i kosztów) jednostek objętych konsolidacją zostały dokonane we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez Unię Europejską.
 6. Wyłączenia wyników niezrealizowanych przez jednostki objęte konsolidacją, zawartych w wartości aktywów oraz z tytułu dywidend zostały dokonane we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez Unię Europejską.
 7. Skutki sprzedaży całości lub części akcji w jednostkach podporządkowanych zostały ujęte we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez Unię Europejską.
 8. Dokumentacja konsolidacyjna była kompletna i poprawna, a sposób jej przechowywania zapewnia właściwą ochronę.
 9. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. zostało zatwierdzone Uchwałą nr 24 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Jednostki dominującej z dnia 24 marca 2016 r. oraz złożone w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie w dniu 30 marca 2016 r.
 10. Podczas przeprowadzonego badania nie stwierdziliśmy przypadków niestosowania się przez Grupę w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia niniejszego raportu do obowiązujących zasad w zakresie ostrożności, za wyjątkiem sytuacji opisanej w nocie 49 sprawozdaniu finansowym, gdzie łączny skonsolidowany współczynnik kapitałowy był poniżej wymaganego poziomu w okresie od 1 stycznia do 24 marca 2016 r. Na dzień 31 grudnia 2016 r. przewidziane były przepisami Prawa Bankowego, uchwałami Zarządu Narodowego Banku Polskiego, uchwałami Komisji Nadzoru Finansowego oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 („CRR") i wydanych na podstawie tego rozporządzenia rozporządzeń Komisji (UE) zasady ostrożności dotyczące:
  • koncentracji ryzyka kredytowego,
  • koncentracji udziałów kapitałowych,
  • kwalifikacji kredytów oraz udzielonych gwarancji i poręczeń do grup ryzyka i tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków,
  • płynności,
  • wysokości rezerwy obowiązkowej,
  • adekwatności kapitałowej.
 11. Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wynoszący na dzień bilansowy 20,29% został ustalony prawidłowo zgodnie z CRR. Stwierdzenie to opieramy na przeliczeniu ilorazu funduszy własnych wynoszących 13.244.329 tys. zł i aktywów ważonych ryzykiem wynoszących 65.259.977 tys. zł wykazanych w formularzu COREP sporządzonym przez Grupę na datę bilansową.
 12. Informacja dodatkowa przedstawia wszystkie istotne informacje określone przez MSSF zatwierdzone przez Unię Europejską.
 13. Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Grupy za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. uwzględniają postanowienia Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133, z późn. zm.) i są zgodne z informacjami przedstawionymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

V. Informacje i uwagi końcowe

 

Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy mBanku S.A., w której jednostką dominującą jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Senatorskiej 18. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało podpisane przez Zarząd Jednostki dominującej dnia 1 marca 2017 r.

Raport powinien być czytany wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z dnia 1 marca 2017 r. dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej mBanku S.A. zawierającym opinię bez zastrzeżeń dotyczącą wyżej opisanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Opinia o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wyraża ogólny wniosek wynikający z przeprowadzonego badania. Wniosek ten nie stanowi sumy ocen wyników badania poszczególnych pozycji skonsolidowanego sprawozdania bądź zagadnień, ale zakłada nadanie poszczególnym ustaleniom odpowiedniej wagi (istotności), uwzględniającej wpływ stwierdzonych faktów na rzetelność i prawidłowość skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Przeprowadzający badanie w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., spółki wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144:

 

Agnieszka Accordi-Krawiec

 

Kluczowy Biegły Rewident
Numer ewidencyjny 11665

 

Warszawa, 1 marca 2017 r.