• AIRB - ang. Advanced Internal Rating-Based, czyli metoda zaawansowanych ratingów wewnętrznych
 • ALM – ang. Asset and Liability Management – system zarządzania aktywami i pasywami banku
 • BaFin – niem. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Federalny Urząd Nadzoru Finansowego
 • BFG – Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 • BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego
 • BRRD – ang. Banking Recovery and Resolution Directive, Dyrektywa dotycząca restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków
 • CATI - ang. Computer Assisted Telephone Interview, czyli wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny (badanie ankietowe)
 • CEE – Europa Środkowa i Wschodnia
 • CNB – Narodowy Bank Czeski
 • CRD IV – ang. Capital Requirement Directive, część pakietu regulacyjnego CRD IV / CRR wchodzącego w skład Bazylei III
 • Cross-selling – Technika handlowa polegająca na sprzedaży produktu lub usługi klientowi powiązanej z innym zakupem
 • CRR – ang. Capital Requirement Regulation, regulacja
 • Dochód - Wynik z tytułu odsetek + Wynik z tytułu opłat i prowizji + Przychody z tytułu dywidend + Wynik na działalności handlowej + Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone + Udział w zyskach (stratach) inwestycji we wspólne przedsięwzięcia + Pozostałe przychody operacyjne - Pozostałe koszty operacyjne
 • EBI - Europejski Bank Inwestycyjny
 • ECB - ang. European Central Bank, Europejski Bank Centralny
 • ESMA – ang. European Securities and Market Authority, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych
 • EURIBOR – ang. Euro Interbank Offer Rate, referencyjna wysokość oprocentowania depozytów i kredytów na rynku międzybankowym strefy euro; europejski odpowiednik stawki LIBOR
 • Fed - System Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych
 • FTE – ang. Full Time Equivalent, ekwiwalent pełnego etatu czasu pracy
 • GPW – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
 • Gwarancja de minimis - Forma zabezpieczenia kredytu na wypadek gdyby Kredytobiorca nie spłacił kredytu w terminie określonym w umowie kredytowej
 • GUS – Główny Urząd Statystyczny
 • IBNI – ang. Incured but Not Idenified - Poniesione nieujawnione straty
 • ICAAP - ang. Internal Capital Adequacy Assessment Process, czyli proces oceny adekwatności kapitału wewnętrznego
 • IPO – Pierwsza oferta publiczna. IPO wiąże się z wprowadzeniem po raz pierwszy akcji spółki do obrotu giełdowego.
 • K1 – Duże przedsiębiorstwa (roczne obroty w wysokości powyżej 500 mln zł)
 • K2 – Średnie przedsiębiorstwa (roczne obroty w wysokości 30-500 mln zł)
 • K3 – Małe przedsiębiorstwa (roczne obroty w wysokości poniżej 30 mln zł)
 • KNF - Komisja Nadzoru Finansowego
 • KSF – Komitet Stabilności Finansowej
 • KUKE - Średnioterminowe kredytowanie ubezpieczone w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych
 • LIBOR - (ang. London Interbank Offered Rate) – referencyjna wysokość oprocentowania depozytów i kredytów na rynku międzybankowym w Londynie. Stawki LIBOR wyznaczane są dla następujących walut: USD, EUR, CHF, GBP, JPY, dla pożyczek na 1 dzień, 1 tydzień, 1 miesiąc, 2 miesiące, 3 miesiące, 6 miesięcy i 1 rok
 • M&A – ang. Mergers and Acquisitions, fuzje i przejęcia
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa - Podmioty zatrudniające do 250 osób
 • Marża odsetkowa - Wynik odsetkowy / Średni stan aktywów odsetkowych
 • MbO - Ocena Zarządzania przez Cele
 • ML - ang. Mortgage Loans - Produkty zabezpieczone hipotecznie
 • NFC - ang. Near Field Communication - Płatności zbliżeniowe dokonywane telefonem komórkowym
 • NML - ang. Non-Mortgage Loans - Produkty niezabezpieczone lub posiadające inne zabezpieczenie
 • PD – ang. Probability of Default, prawdopodobieństwo bankructwa podmiotu
 • PKB – Produkt Krajowy Brutto
 • PPS – ang. Purchasing Power Standard, standard siły nabywczej
 • Program „Mieszkanie dla Młodych” - Rządowy program wsparcia osób w wieku do 35 lat w nabyciu pierwszego, nowego mieszkania
 • ROA netto - Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku / Średni stan aktywów
 • ROE brutto - Zysk brutto / Średni stan kapitału własnego (bez zysku roku bieżącego)
 • ROE netto - Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku / Średni stan kapitału własnego (bez wyniku roku bieżącego)
 • RPP - Rada Polityki Pieniężnej
 • RWA - ang. Risk Weighted Assets, aktywa ważone ryzykiem
 • RWD – ang. Responsive Web Design, technologia pozwalająca na automatyczne dostosowywanie strony internetowej do urządzenia, na którym jest przeglądana
 • SoFFin – niem. Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung, Fundusz Stabilizacji Rynków Finansowych
 • Studia MBA - Studia podyplomowe Executive Master of Business Administration oferowane w języku polskim i adresowane do osób pracujących zawodowo, które ukończyły studia wyższe oraz posiadają kilkuletnie doświadczenie w biznesie, głównie zajmują średnie i wyższej stanowiska menedżerskie
 • TREA – ang. Total Risk Exposure Amount, łączna kwota ekspozycji na ryzyko
 • Umiejętności „on-the-job” – Zdobywanie umiejętności podczas pracy, m.in. poprzez udział w projektach i pracę warsztatową
 • WIBOR - (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) – Polski odpowiednik stawki LIBOR, wyznaczany dla waluty PLN w Warszawie
 • WIG – Warszawski Indeks Giełdowy
 • Wskaźnik C/I – ang. Cost to Income, wskaźnik kosztów do dochodów liczony według wzoru: ogólne koszty administracyjne + amortyzacja / dochody (w tym saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych)
 • Wskaźnik LtV – ang. Loan to Value, współczynnik wyrażający stosunek pomiędzy wysokością kredytu, a
  wartością (zwykle hipotecznego) zabezpieczenia tego kredytu
 • Wskaźnik P/BV - Cena akcji / Wartość księgowa na akcję
 • Wskaźnik P/E - Cena akcji / Zysk na akcję
 • Współczynnik Core Tier 1 - Współczynnik kapitału podstawowego, liczony według wzoru: fundusze podstawowe (po pomniejszeniach funduszy podstawowych) / łączna kwota ekspozycji na ryzyko (od końca marca 2014 roku wskaźniki kapitałowe są obliczane według zasad opartych na Bazylei III)
 • ZBP – Związek Banków Polskich