• ABB - (ang. Accelerated book building) przyśpieszona budowa księgi popytu
 • AIRB - (ang. Advanced Internal Rating-Based) czyli metoda zaawansowanych ratingów wewnętrznych
 • ALM – (ang. Asset and Liability Management) system zarządzania aktywami i pasywami banku
 • ANL – (ang. Available Net Liquidity) urealniona luka płynności – luka płynności konstruowana poprzez ustalenie przepływów finansowych (kontraktowych i urealnionych) oraz środków możliwych do pozyskania z aktywów płynnych. ANL jest miarą zdolności do obsługi zobowiązań (pokrywania wypłat gotówkowych i finansowania akcji kredytowej).
 • BaFin – (niem. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) Federalny Urząd Nadzoru Finansowego
 • BFG – Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 • BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego
 • BRRD – (ang. Banking Recovery and Resolution Directive) dyrektywa dotycząca restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków
 • BPV – (ang. Basis Point Value) pokazuje zmianę wartości portfela na skutek równoległego przesunięcia krzywej dochodowości o 0,01% (jeden punkt bazowy) w górę. IR BPV to wrażliwość na przesunięcie krzywej stóp procentowych, a CS BPV to wrażliwość na przesunięcie krzywej spreadów kredytowych. BPV dla polskiego złotego (PLN) wynosząca -100.000 oznacza, że wzrost stóp procentowych o 0,01% spowoduje spadek wartości portfela o 100.000 zł
 • CATI - (ang. Computer Assisted Telephone Interview) wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny (badanie ankietowe)
 • CDS - (ang. Credit default swap) swap ryzyka kredytowego - instrument pochodny stanowiący zabezpieczenie w przypadku niewykonania zobowiązania
 • CEE – Europa Środkowa i Wschodnia
 • CNB – Narodowy Bank Czeski
 • CRD IV – (ang. Capital Requirement Directive) część pakietu regulacyjnego CRD IV / CRR wchodzącego w skład Bazylei III
 • Cross-selling – Technika handlowa polegająca na sprzedaży produktu lub usługi klientowi powiązanej z innym zakupem
 • CRR – (ang. Capital Requirement Regulation) regulacja
 • Dochód - Wynik z tytułu odsetek + Wynik z tytułu opłat i prowizji + Przychody z tytułu dywidend + Wynik na działalności handlowej + Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone + Udział w zyskach (stratach) inwestycji we wspólne przedsięwzięcia + Pozostałe przychody operacyjne - Pozostałe koszty operacyjne
 • EaR - (ang. Earnings at Risk) zagrożony dochód odsetkowy - potencjalny spadek rocznego dochodu odsetkowego w ciągu 12 miesięcy spowodowany niekorzystną zmianą rynkowych stóp procentowych o X punktów bazowych dla wszystkich transakcji wrażliwych na zmiany stóp procentowych w Księdze Bankowej (przy założeniu stałej struktury aktywów, pasywów i pozycji pozabilansowych, równoległego przesunięcia krzywej oraz stałej konstrukcji oprocentowania poszczególnych transakcji i stałej marży odsetkowej). EaR jest obliczany dla pięciu głównych walut (PLN, CHF, EUR, CZK i USD)
 • EBI - Europejski Bank Inwestycyjny
 • ECB - (ang. European Central Bank) Europejski Bank Centralny
 • ESMA – (ang. European Securities and Market Authority) Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych
 • EURIBOR – (ang. Euro Interbank Offer Rate) referencyjna wysokość oprocentowania depozytów i kredytów na rynku międzybankowym strefy euro; europejski odpowiednik stawki LIBOR
 • Fed - System Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych
 • FTE – (ang. Full Time Equivalent) ekwiwalent pełnego etatu czasu pracy
 • GPW – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
 • Gwarancja de minimis - Forma zabezpieczenia kredytu na wypadek gdyby Kredytobiorca nie spłacił kredytu w terminie określonym w umowie kredytowej
 • GUS – Główny Urząd Statystyczny
 • IBNI – (ang. Incured but Not Idenified) Poniesione nieujawnione straty
 • ICAAP - (ang. Internal Capital Adequacy Assessment Process) proces oceny adekwatności kapitału wewnętrznego
 • IPO – Pierwsza oferta publiczna. IPO wiąże się z wprowadzeniem po raz pierwszy akcji spółki do obrotu giełdowego.
 • K1 – Duże przedsiębiorstwa (roczne obroty w wysokości powyżej 500 mln zł)
 • K2 – Średnie przedsiębiorstwa (roczne obroty w wysokości 30-500 mln zł)
 • K3 – Małe przedsiębiorstwa (roczne obroty w wysokości poniżej 30 mln zł)
 • KIR - Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
 • KNF - Komisja Nadzoru Finansowego
 • KSF – Komitet Stabilności Finansowej
 • KUKE - Średnioterminowe kredytowanie ubezpieczone w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych
 • LIBOR - (ang. London Interbank Offered Rate) referencyjna wysokość oprocentowania depozytów i kredytów na rynku międzybankowym w Londynie. Stawki LIBOR wyznaczane są dla następujących walut: USD, EUR, CHF, GBP, JPY, dla pożyczek na 1 dzień, 1 tydzień, 1 miesiąc, 2 miesiące, 3 miesiące, 6 miesięcy i 1 rok
 • M&A – (ang. Mergers and Acquisitions) fuzje i przejęcia
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa - Podmioty zatrudniające do 250 osób
 • Marża odsetkowa - Wynik odsetkowy / Średni stan aktywów odsetkowych
 • MbO - Ocena Zarządzania przez Cele
 • ML - (ang. Mortgage Loans) produkty zabezpieczone hipotecznie
 • NFC - (ang. Near Field Communication) płatności zbliżeniowe dokonywane telefonem komórkowym
 • NML - (ang. Non-Mortgage Loans) produkty niezabezpieczone lub posiadające inne zabezpieczenie
 • NPL - (ang. Non-performing loans) kredyty z utratą wartości.
 • NSFR - (ang. Net Stable Funding Ratio) wskaźnik stabilności finansowania netto - stosunek funduszy własnych i stabilnych pasywów zapewniających stabilne finansowanie do aktywów niepłynnych i należności wymagających stabilnego finansowania. Wskaźnik jest obliczany przy założeniu realizacji scenariusza warunków skrajnych
 • PD – (ang. Probability of Default) prawdopodobieństwo bankructwa podmiotu
 • PKB – Produkt Krajowy Brutto
 • PPS – (ang. Purchasing Power Standard) standard siły nabywczej
 • Program „Mieszkanie dla Młodych” - Rządowy program wsparcia osób w wieku do 35 lat w nabyciu pierwszego, nowego mieszkania
 • ROA netto - Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku / Średni stan aktywów
 • ROE brutto - Zysk brutto / Średni stan kapitału własnego (bez zysku roku bieżącego)
 • ROE netto - Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku / Średni stan kapitału własnego (bez wyniku roku bieżącego)
 • RPP - Rada Polityki Pieniężnej
 • RWA - (ang. Risk Weighted Assets) aktywa ważone ryzykiem
 • RWD – (ang. Responsive Web Design) technologia pozwalająca na automatyczne dostosowywanie strony internetowej do urządzenia, na którym jest przeglądana
 • SoFFin – (niem. Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung) Fundusz Stabilizacji Rynków Finansowych
 • ST - (ang. Stress Test) test warunków skrajnych - potencjalna strata wartości portfela spowodowana nagłą niekorzystną zmianą parametrów rynkowych. Test warunków skrajnych jest sumą testu warunków skrajnych w scenariuszu bazowym i testu warunków skrajnych w scenariuszu zakładającym zmiany spreadów kredytowych. Jeśli wartość testu warunków skrajnych wynosi 1 mln zł i wystąpią warunki przewidziane w scenariuszu warunków skrajnych, prawdopodobna strata wyniesie 1 mln zł (wartość ST)
 • Studia MBA - Studia podyplomowe Executive Master of Business Administration oferowane w języku polskim i adresowane do osób pracujących zawodowo, które ukończyły studia wyższe oraz posiadają kilkuletnie doświadczenie w biznesie, głównie zajmują średnie i wyższej stanowiska menedżerskie
 • Tier 1 - Kapitał Tier 1, wyznaczany zgodnie z art. 25 rozporządzenia CRR (kapitał CET1 powiększony o instrumenty kwalifikowane do AT1).
 • Tier 2 - Kapitał Tier 2, wyznaczany zgodnie z częścią II, tytułem 1, rozdziałem czwartym rozporządzenia CRR.
 • TREA – ang. Total Risk Exposure Amount, łączna kwota ekspozycji na ryzyko
 • Umiejętności „on-the-job” – Zdobywanie umiejętności podczas pracy, m.in. poprzez udział w projektach i pracę warsztatową
 • VaR - (ang. Value at Risk) wartość zagrożona - miara potencjalnej utraty wartości portfela w danym okresie czasu przy określonym poziomie ufności i w normalnych warunkach rynkowych
 • WIBOR - (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) – Polski odpowiednik stawki LIBOR, wyznaczany dla złotego w Warszawie
 • WIG – Warszawski Indeks Giełdowy
 • Wskaźnik C/I – (ang. Cost to Income) wskaźnik kosztów do dochodów liczony według wzoru: ogólne koszty administracyjne + amortyzacja / dochody (w tym saldo pozostałych przychodów / kosztów operacyjnych)
 • Wskaźnik LtV – (ang. Loan to Value) współczynnik wyrażający stosunek pomiędzy wysokością kredytu, a wartością (zwykle hipotecznego) zabezpieczenia tego kredytu
 • Wskaźnik P/BV - Cena akcji / Wartość księgowa na akcję
 • Wskaźnik P/E - Cena akcji / Zysk na akcję
 • Współczynnik Core Tier 1 - Współczynnik kapitału podstawowego, liczony według wzoru: fundusze podstawowe (po pomniejszeniach funduszy podstawowych) / łączna kwota ekspozycji na ryzyko (od końca marca 2014 roku wskaźniki kapitałowe są obliczane według zasad opartych na Bazylei III)
 • ZBP – Związek Banków Polskich