Dyrektywa MiFID

Dyrektywa MiFID obejmuje szeroki zakres usług inwestycyjnych oraz instrumentów finansowych. Z podmiotowego punktu widzenia przepisy MiFID mają zastosowanie w odniesieniu do wszystkich podmiotów świadczących usługi w zakresie inwestycji lub związanych z instrumentami finansowymi będącymi przedmiotem dyrektywy.

 

Akty prawne

Dyrektywa MiFID obejmuje następujące akty prawne

 • dyrektywę 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21.04.2004 roku w sprawie rynków instrumentów finansowych
 • dyrektywę Komisji 2006/73/WE z 10 sierpnia 2006 roku wprowadzającą środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (akt wykonawczy)
 • rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2006 z 10 sierpnia 2006 roku wprowadzające środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zobowiązań przedsiębiorstw inwestycyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów, sprawozdań z transakcji, przejrzystości rynkowej, dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (akt wykonawczy)

 

Zmiany w ustawach

W polskim systemie prawnym implementacja przepisów dyrektywy MiFID wymagała zmian w zapisach następujących ustaw:

 • ustawy o funduszach inwestycyjnych
 • ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
 • ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

Obowiązki nałożone na firmy inwestycyjne

Wymogi znowelizowanych Ustaw nakładają na firmy inwestycyjne, w tym mBank S.A., szereg obowiązków,
które są korzystne z punktu widzenia ochrony interesu klienta. Obowiązki te dotyczą w szczególności:

 • nadania kategorii klienta, określającej poziom ochrony w ramach świadczonej usługi
 • dokonywania oceny czy oferowana usługa finansowa jest odpowiednia dla danego klienta
 • zasad postępowania banku w przypadku powstania konfliktu interesów
 • konieczności zawarcia umowy o świadczenie usług finansowych objętych zapisami wynikającymi z dyrektywy MiFID

 

Informacje o Banku

Nazwa banku

mBank S.A.
ul. Senatorska 18
00- 950 Warszawa
skr. poczt. 21

Dane pozwalające na bezpośredni kontakt klienta z mBankiem

Adres korespondencyjny

mBank S.A.
Skr. poczt. 2108
90-959 Łódź

Klient może kontaktować się
z bankiem również za pośrednictwem kanałów elektronicznych www.mbank.pl

Infolinia

801 300 800*

+48 42 6 300 800**


* - Telefony stacjonarne - opłata równa kosztowi połączenia lokalnego)

** - Telefony stacjonarne i komórkowe - koszt połączenia wg stawek Operatora

Językiem obowiązującym w mBanku w relacjach z klientami jest język polski. Wszelkie informacje przekazywane klientom i dokumenty podpisywane z klientami są w języku polskim, chyba, że klient i bank uzgodnią inaczej.

 

Podstawowe informacje o mBanku S.A.

Informacja o Domu Maklerskim mBanku i świadczonych usługach maklerskich

 

Klasyfikacja i kategorie klientów zgodnie z dyrektywą MiFID

 • klienci detaliczni
 • klienci profesjonalni
 • uprawnieni kontrahenci

Zakłada się, iż różnym typom klientów należy zapewnić inny poziom ochrony oraz przekazać odpowiednie informacje na temat produktów i usług inwestycyjnych świadczonych przez firmę inwestycyjną. Zgodnie z nowymi przepisami, bank zobowiązany jest zakwalifikować każdego ze swoich klientów do jednej z trzech możliwych kategorii. Najwyższy poziom ochrony zapewnia kategoria "klient detaliczny".

 

Kategorie klientów Charakterystyka segmentu Poziom ochrony
Klienci detaliczni Wszyscy klienci, którzy nie należą do grupy klientów profesjonalnych lub uprawnionych kontrahentów Klienci korzystający z najwyższego poziomu ochrony.
Klienci profesjonalni Klienci z tej grupy posiadają odpowiednią wiedzę, fachowość i doświadczenie, które są niezbędne do podejmowania decyzji i oceny ryzyka związanego z wybranymi lub proponowanymi tym klientom produktami Klienci korzystają z mniejszej ochrony niz klienci detaliczni. Zakłada się, że posiadają wystarczającą wiedzę i doświadczenie w zakresie inwestycji.
Uprawnieni kontrahenci Klienci posiadający bardzo dobrą znajomość rynków i produktów finansowych (np. banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne, instytucje finansowe). Klienci korzystają z najniższego poziomu ochrony.

 

Klienci mBanku klasyfikowani są wyłącznie jako Klienci detaliczni, korzystający z najwyższego poziomu ochrony. Wniosek klienta o zmianę kategorii zostanie rozpatrzony przez mBank negatywnie.

 

Test adekwatności

Zgodnie z dyrektywą MiFID bank, przed zawarciem z klientem umowy o świadczenie usługi inwestycyjnej, musi się upewnić, że usługa inwestycyjna lub instrument finansowy są dla klienta adekwatne. Adekwatność oznacza rozumienie produktu przez klienta, w szczególności znajomość wszelkich ryzyk związanych z danym produktem i ich wpływ na obecną i przyszłą cenę. Wymagana jest zatem ocena wiedzy i doświadczenia klienta w odniesieniu do instrumentów finansowych. Test adekwatności jest zestawem pytań, na które klient powinien odpowiedzieć umożliwiając tym samym ocenę swojej wiedzy i doświadczenia.

Klient może odmówić wypełnienia testu adekwatności, ale wówczas firma inwestycyjna musi powiadomić go o niemożności wykonania oceny jego wiedzy i doświadczenia, a co za tym idzie nie może ocenić, które z oferowanych przez nią produktów są dla niego właściwe. Odmowa wypełnienia testu adekwatności nie stanowi przeszkody do zawarcia umowy.

Test adekwatności...

 

Polityka zarządzania konfliktami interesów - podstawowe zasady postępowania w celu unikania konfliktów interesów

 

W mBanku obowiązują zasady pozwalające na unikanie powstawania konfliktów interesów, jak również na sprawne nimi zarządzanie w przypadku ich powstania. Zostały one zawarte w obowiązującej polityce zarządzania konfliktami interesów, zwanej dalej "polityką". Naczelna zasada polityki stanowi, iż interes Klienta ma zawsze pierwszeństwo przed interesami banku i jego pracowników. Takie działanie gwarantuje zarówno ochronę interesów Klientów, jak również ich równe traktowanie.

Przez konflikt interesów należy rozumieć znane mBankowi okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem banku, osoby powiązanej z bankiem a obowiązkiem działania przez bank w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta banku. Są to również znane bankowi okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesami kilku Klientów banku.

Konflikt interesów może powstać w relacjach pomiędzy:

 • mBankiem lub innym podmiotem z grupy kapitałowej mBanku a Klientem
 • Klientem a pracownikiem mBanku lub inną osobą powiązaną z mBankiem
 • mBankiem a pracownikiem mBanku lub inną osobą powiązaną z mBankiem
 • Klientami mBanku.

Zgodnie z polityką w sytuacji, gdy nie będzie można zapobiec zidentyfikowanemu konfliktowi interesów mBank będzie niezwłocznie informował o tym fakcie Klienta, którego takie zdarzenie dotyczy, w celu uzyskania jego zgody na dalszą realizację zleconych usług lub wycofanie się z ich świadczenia. Informacja przekazywana Klientowi jest umieszczona na trwałym nośniku i wystarczająco szczegółowa, z uwzględnieniem charakteru Klienta, aby  mógł on podjąć świadomą decyzję z uwzględnieniem  okoliczności związanych z usługą, w związku z którą zaistniał konflikt interesów.

W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji polityki w mBanku podjęto działania w szczególności polegające na wprowadzeniu:

 • barier informacyjnych - pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi banku chroniącymi poufność informacji;
 • zasad ograniczających wykorzystywanie przez pracowników informacji o Klientach i zawieranych przez nich transakcjach wyłącznie do przypadków, gdy jest to niezbędne dla prawidłowego wykonywania czynności związanych ze świadczonymi przez mBank usługami (na zasadzie wiedzy koniecznej - need-to-know).

Podjęte działania mają  zapewnić, że informacje o Klientach są wykorzystywane w ramach mBanku, jak również grupy kapitałowej mBanku, wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług lub w celu spełniania wymogów prawa.

W stosunku do pracowników mBanku naruszających postanowienia polityki będą wyciągane konsekwencje służbowe.

 

Pełna treści polityki dostępna jest na stronach internetowych mBanku (www.mbank.pl). Na wniosek Klienta udostępniana jest przez jego opiekuna w formie papierowej w placówkach mBanku.