Obowiązki podatkowe związane z wdrożeniem ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi krajami - CRS


Od 1 maja 2017r. instytucje finansowe w tym mBank, mają obowiązek pobierania od klientów oświadczenia, czy są oni podatnikami (rezydentami podatkowymi) innego kraju. Obowiązek ten wynika z Ustawy z dnia 9 marca 2017r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, (zwanej dalej ustawą CRS).

Ustawa i nałożony obowiązek na instytucje finansowe jest konsekwencją przyjętych przez Radę Europy: Dyrektywy 2011/16/UE i Dyrektywy 2014/107/UE/ w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania.

Obszar zbierania danych obejmuje:

 • identyfikowanie klientów indywidulanych i instytucjonalnych - posiadaczy rachunków finansowych, pod kątem posiadania statusu rezydenta podatkowego z państwa uczestniczącego i państwa trzeciego (definicje poniżej),
 • weryfikację, czy klienci instytucjonalni mBanku są kontrolowani przez rezydenta podatkowego z państwa uczestniczącego i państwa trzeciego (tj. beneficjenta rzeczywistego w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu),
 • przekazywanie danych klientów (zidentyfikowanych jako podatników innych krajów), ich rachunków, do organów podatkowych w Polsce, w termiach określonych w Ustawie.


Państwo uczestniczące (podlegające regulacji CRS) oznacza:

 • inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej,
 • inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła porozumienie będące podstawą automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych,
 • inne niż Stany Zjednoczone państwo lub terytorium, z którym Unia Europejska zawarła porozumienie będące podstawą automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych wymienione w wykazie opublikowanym przez Komisję Europejską.


Państwo trzecie (niepodlegające regulacji CRS) oznacza:

 • inne niż Rzeczpospolita Polska,
 • inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, które nie jest państwem uczestniczącym


Rachunek finansowy:

w mBanku, to w szczególności rachunek oszczędnościowy, oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek bieżący, rachunek karty kredytowej, rachunek powierniczy, objęty obowiązkiem identyfikacji zgodnie z Ustawą.


Obowiązek uzyskania przez mBank oświadczenia o rezydencji podatkowej dotyczy:

1. Klientów, którzy od dnia 1 maja 2017r. dokonają zawarcia z mBankiem umowy o prowadzenie rachunku finansowego. Klienci składają oświadczenie na bieżąco, w procesie otwarcia rachunku (złożenie oświadczenia jest warunkiem otwarcia rachunku).

2. Klientów, którzy w okresie od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia 30 kwietnia 2017r. włącznie, zawarli z mBankiem umowę o prowadzenie rachunku finansowego oraz posiadają cechy podatnika innego państwa.

Termin uzyskania oświadczenia:

 • do 31 lipca 2017r - jeśli umowa o prowadzenie rachunku została zawarta w okresie: 01.01.2016r. - 31.12.2016r.
 • do 31 grudnia 2017r. - jeśli umowa o prowadzenie rachunku została zawarta w okresie: 01.01.2017r – 30.04.2017r.

3. Klientów, którzy posiadali w mBanku rachunki finansowe na dzień 31.12.2015r.

W stosunku do tych klientów, mBank dokonuje weryfikacji, czy klient nie spełnia kryteriów podatnika – rezydenta podatkowego innego państwa, a w przypadku klientów instytucjonalnych (firmowych), dodatkowo, czy takich cech nie posiada osoba kontrolująca klienta.

Bank umożliwia złożenie oświadczenia w następujący sposób

Niezależnie od powyższego mBank zobowiązany jest do weryfikacji wiarygodności złożonego oświadczenia rezydencji podatkowej i w tym celu może występować do swoich klientów o dostarczenie dodatkowych dokumentów, potwierdzających ich status podatkowy.

W przypadku pytań dotyczących możliwości złożenia oświadczenia o rezydencji podatkowej w mBanku prosimy o kontakt z mLinią pod numerem telefonu: 801 300 800

Podatnik (rezdydent podatkowy) innego państwa

Zakres danych klienta przekazywanych do lokalnych organów podatkowych 

 •  

  dotyczy osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą:

  • Klient - posiadacz rachunku, będący podatnikiem innego kraju niż Polska i Stany Zjednoczone Ameryki

   mBank przekaże następujący zakres danych klienta określonego jako osoba raportowana:

   • imię (lub imiona) i nazwisko,
   • data i miejsce (w tym państwo) urodzenia,
   • aktualny adres miejsca zamieszkania, 
   • państwo/państwa rezydencji podatkowej,
   • numer/numery identyfikacji podatkowej (TIN),
   • powód braku numeru TIN (w przypakdu, gdy numer TIN nie został nadany),
   • numery rachunków uznanych za rachunki finansowe,
   • suma sald na rachunkach finansowych wyrażona w USD, a ustalona na koniec roku kalendarzowego lub innego okresu jeśli rachunek został zamknięty,
   • łączna kwota brutto odsetek wypłaconych lub uznanych na rachunku przez mBank.

Sposób złożenia oświadczenia 

(dotyczy klientów indywidualnych tj. osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą)

Oświadczenie o rezydencji podatkowej można złożyć:


1. Telefonicznie na mLinii

2. Podczas wizyty w placówce

3. W serwisie transakcyjnym:

 • dla nowego klienta - podczas otwierania rachunku,
 • dla klienta istniejącego, posiadającego już rachunek finansowy - wybierając kolejno zakładki: Pasaż>Market>Usługi>FATCA_CRS


Administratorem danych zebranych w oświadczeniu jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, a także do ich poprawiania. 

Oświadczenie zachowuje swoją ważność do momentu złożenia kolejnego oświadczenia. W przypadku zmiany okoliczności, które mają wpływ na rezydencję podatkową klienta lub powodują, że informacje zawarte w złożonym oświadczeniu stają się nieaktualne, klient zobowiązany jest zaktualizować oświadczenie w ciągu 30 dni od daty wystąpienia zmiany.

Oświadczenie złożone w mBanku będzie przekazywane do Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, w których klient posiada przynajmniej jeden aktywny rejestr funduszu przypisany do mBanku jako dystrybutora.

Dowiedz się więcej