powrót

Ogłoszenie o zmianie statutu Kreos Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 8 grudnia 2017 r.

Niniejszym mBank S.A. ogłasza o zmianie statutu KREOS Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”), objętego aktem notarialnym z dnia 08 grudnia 2017r. Repertorium A Nr 7891/2017, na podstawie, którego został zmieniony statut Funduszu. Wskazane poniżej zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian.

Art. 2 pkt. 20 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Towarzystwo - oznacza Saturn Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

W Art. 4 statutu Funduszu:

a. skreśla się w całości ust. 1
b. ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Funduszu wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu Towarzystwa albo jednego członka zarządu Towarzystwa i prokurenta.
c. ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
Siedzibą Towarzystwa jest Warszawa.
d. ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
Adresem siedziby Towarzystwa jest ul. Krasińskiego 2a, 00-601 Warszawa.
e. skreśla się w całości ust. 7

Art. 30 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
Zmiany Statutu i termin ich wejścia w życie, inne informacje, zawiadomienia i ogłoszenia wymagane prawem lub postanowieniami niniejszego Statutu będą publikowane przez Fundusz na stronie internetowej www.saturntfi.pl.

 

Tagi:

mBank, Fundusze, MSP