powrót

Skarbiec FIO – połączenie subfunduszy Skarbiec III Filar i Skarbiec Waga

17 stycznia 2023 r. Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (TFI) ogłosiło proces połączenia dwóch subfunduszy w ramach Skarbiec FIO.

Subfunduszem przejmującym jest Skarbiec – III Filar. Subfunduszem przejmowanym jest Skarbiec – Waga.

Do 7 marca 2023 r., do godziny 13:00 na platformie Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych (SFI) można kupić, sprzedać lub zamienić jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmowanego. Po tej dacie operacje dla subfunduszu Skarbiec – Waga zostaną zablokowane, a złożone zlecenia zostaną odrzucone przez Agenta Transferowego. Nie będą też wykonywane złożone wcześniej zlecenia z datą przyszłą oraz aktywne zlecenia stałe.

10 marca 2023 r. TFI przydzieli klientom, którzy inwestowali w Skarbiec – Waga, jednostki uczestnictwa Skarbiec – III Filar. TFI zastosuje wyceny jednostek uczestnictwa tych subfunduszy z 9 marca 2023 r.