powrót

Ogłoszenie o umorzeniu jednostek uczestnictwa Open Finance Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji z wydzielonym subfunduszem Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Likwidator”) jako likwidator Open Finance Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji z wydzielonym subfunduszem Open Finance Małych i Średnich Spółek (dalej „Fundusz”) informuje o umorzeniu jednostek uczestnictwa Funduszu w związku z przeprowadzoną jego likwidacją.


Likwidacja Funduszu polega na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności Funduszu, zaspokojeniu wierzycieli Funduszu i umorzeniu jednostek uczestnictwa przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych Uczestnikom Funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa. Wypłata środków pieniężnych Uczestnikom Funduszu, które pozostaną w Funduszu po dokonaniu czynności wskazanych powyżej, zostanie dokonana na wskazany przez Uczestników Funduszu rachunek bankowy.


Likwidacja Funduszu zakończyła się w związku ze zbyciem całości jego aktywów. W dniu 27.05.2021 r. nastąpiło odkupienie wszystkich jednostek uczestnictwa Funduszu po cenie 128,18 zł, w wyniku czego rozpoczął się proces wypłaty środków pieniężnych Uczestnikom Funduszu.


Środki pieniężne zostały przekazane na wskazane przez Uczestników Funduszu rachunki bankowe.
Niemniej, w przypadku, w którym Uczestnik Funduszu nie wskazał numeru rachunku bankowego do przekazania środków pieniężnych z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa - powinien złożyć dyspozycję zmiany danych poprzez wskazanie numeru rachunku do przekazania środków pieniężnych z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa.

Złożenie dyspozycji zmiany danych jest możliwe:
1. Bezpośrednio w siedzibie Likwidatora, ul. Prosta 18, Warszawa, po uprzednim ustaleniu terminu z osobą kontaktową – Tomaszem Kluczewskim pod numerem telefonu: 607 741 537
2. Drogą korespondencyjną poprzez przesłanie odpowiedniej dyspozycji na adres Likwidatora. Ze względów bezpieczeństwa, opisywany sposób postępowania wymaga poświadczenia podpisu Uczestnika Funduszu na dyspozycji przez notariusza. Jest to jedyna możliwości, aby korespondencyjna aktualizacja danych i wskazanie numeru rachunku bankowego lub jego zmiana była uznana przez Likwidatora poza powyżej wskazanymi możliwościami.

Adresem do korespondencji z Likwidatorem jest:
Departament Klientów Finansowych
mBank S.A.
ul. Prosta 18
00-850 Warszawa

z dopiskiem „Likwidacja Open Finance FIO – Tomasz Kluczewski”


Likwidator informuje, że w przypadku braku aktualizacji numeru rachunku bankowego, na który będą mogły być przekazane środki pieniężne z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa Funduszu, środki te zostaną złożone, zgodnie z art. 250 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi do depozytu sądowego.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt: depozytariusz@mbank.pl.

Kategorie:

Oferta indywidualna