powrót

Rozwiązanie funduszu Allianz Strategiczny SFIO

22 maja 2023 r. TFI Allianz Polska S.A. poinformowało, że wystąpiła przesłanka do rozwiązania funduszu Allianz Strategiczny SFIO. W ramach Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych (SFI) dostępny jest jeden jego subfundusz Allianz Globalnych Strategii. Przyczyną był spadek aktywów funduszu poniżej 10 mln PLN (zgodnie z art. 29 ust. 1 lit. d statutu funduszu).

Co to oznacza?

  • wszystkie zlecenia złożone po godz. 15.30 29 maja nie są realizowane
  • likwidatorem funduszu jest Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Armii Ludowej 26. Jemu przysługują wyłączne prawa do reprezentowania i zarządzania funduszem
  • 31 maja 2023 r. rozpoczęto likwidację funduszu
  • do końca likwidacji nie można w SFI zlecić kupna, sprzedaży, zamiany ani konwersji z subfunduszu Allianz Globalnych Strategii


6 czerwca 2023 r. TFI Allianz Polska S.A. ogłosiło harmonogram likwidacji:

  • ostatnie zlecenia fundusz przyjmował do 29 maja 2023 r.
  • likwidacja funduszu rozpoczęła się 31 maja 2023 r., a koniec likwidacji zaplanowano na 30 września 2023 r.
  • wartość wypłat dla uczestników funduszu zostanie określona nie później niż 31 sierpnia 2023 r.
  • umorzenie jednostek uczestnictwa funduszu nastąpi 1 września 2023 r.
  • wypłata kwoty świadczeń z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu odbędzie się 2 września 2023 r. przelewem na rachunki bankowe uczestników funduszu