powrót

Drugie ogłoszenie o otwarciu likwidacji Baltic Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji z wydzielonymi subfunduszami

  • Baltic Makro Alokacji w likwidacji
  • Baltic Makro Alokacji Plus w likwidacji


mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Likwidator”) informuje o otwarciu w dniu 29 grudnia 2023 r. likwidacji Baltic Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji („Fundusz”) w związku z wystąpieniem przesłanki określonej w art. 246 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz w art. 30 ust. 1 pkt 3 statutu Funduszu (spadek wartości aktywów netto Funduszu poniżej wartości 2.000.000 zł).


Likwidację Funduszu prowadzi mBank S.A. jako Likwidator (adres siedziby Likwidatora: ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa).


Likwidacja Funduszu polega na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności Funduszu, zaspokojeniu wierzycieli Funduszu i umorzeniu jednostek uczestnictwa przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom Funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa. Wypłata środków pieniężnych uczestnikom Funduszu, które pozostaną w Funduszu po dokonaniu czynności wskazanych powyżej, zostanie dokonana na wskazany przez uczestników Funduszu rachunek bankowy.


Planowana data zakończenia likwidacji Funduszu to 30 września 2024 r.


6 listopada 2023 r. nastąpiło otwarcie likwidacji subfunduszu Baltic Makro Alokacji Plus wskutek podjęcia przez Zarząd Baltic Capital Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A uchwały o otwarciu likwidacji subfunduszu z powodu spełnienia przesłanki, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 3 Statutu Funduszu. Baltic Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. wezwało wierzycieli subfunduszu do zgłaszania towarzystwu jako ówczesnemu likwidatorowi subfunduszu, roszczeń w terminie jednego miesiąca od dnia opublikowania w dniu 4 grudnia 2023 r. trzeciego ogłoszenia o rozpoczęciu likwidacji subfunduszu. Od dnia 29 grudnia 2023 r. likwidatorem Funduszu i subfunduszu jest Likwidator.


Likwidacja subfunduszu polega na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności, zaspokojeniu wierzycieli i umorzeniu jednostek uczestnictwa przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa. Wypłata środków pieniężnych uczestnikom, które pozostaną po dokonaniu czynności wskazanych powyżej, zostanie dokonana na wskazany przez uczestników rachunek bankowy i planowana jest na 30 kwietnia 2024 r.


29 grudnia 2023 r. nastąpiło otwarcie likwidacji subfunduszu Baltic Makro Alokacji w związku z likwidacją Funduszu.


Likwidacja subfunduszu polega na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności, zaspokojeniu wierzycieli i umorzeniu jednostek uczestnictwa przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa. Wypłata środków pieniężnych uczestnikom, które pozostaną po dokonaniu czynności wskazanych powyżej, zostanie dokonana na wskazany przez uczestników rachunek bankowy i planowana jest na dzień 30 kwietnia 2024 r.


Likwidator wzywa wierzycieli Funduszu do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń, niewynikających z tytułu uczestnictwa w Funduszu w terminie 1 (słownie: jednego) miesiąca od dnia ukazania się trzeciego ogłoszenia (ostatniego) w sprawie likwidacji Funduszu. Jeżeli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń w terminie wskazanym powyżej, wypłaty dla uczestników Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.


To ogłoszenie jest drugim z trzech ogłoszeń w sprawie likwidacji Funduszu.
 

Kategorie:

Oferta indywidualna