powrót

Ogłoszenie o zmianie statutu POPEMA m-INDEKS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, działając jako likwidator IPOPEMA m-INDEKS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji („Fundusz”) ogłasza o zmianach w statucie Funduszu, dokonanych w następujący sposób:


1. W art. 1 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą IPOPEMA m-INDEKS Fundusz Inwestycyjny Otwarty w likwidacji. Fundusz może używać nazwy skróconej IPOPEMA m-INDEKS FIO w likwidacji.”.   
2. W art. 3 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„1. Depozytariuszem Funduszu, na podstawie umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu, jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 18, 00-850 Warszawa.”
3. W art. 4 ust. 9 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„9. Fundusz – IPOPEMA m-INDEKS Fundusz Inwestycyjny Otwarty w likwidacji,”
4. Po art. 42 po ust. 2 dodaje się ust. 3 o następującej treści:
„3. W okresie likwidacji Funduszu, Fundusz udostępnia i publikuje ogłoszenia i dokumenty na stronie www.mbank.pl.”   
5. W art. 45 po ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„3. Z zastrzeżeniem art. 42 ust. 3 wszelkie wymagane przepisami prawa publikacje związane z Funduszem Towarzystwo będzie dokonywać na stronie internetowej Towarzystwa www.ipopematfi.pl.”

Zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Kategorie:

Oferta indywidualna