powrót

Ogłoszenie o zmianie statutu Baltic Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji

mBank S.A z siedzibą w Warszawie, działa jako likwidator Baltic Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji („Fundusz”).

Przekazujemy informacje o zmianie w statucie Funduszu:

W art. 25 ust. 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„6. Wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Funduszu dokonuje rada nadzorcza Towarzystwa z zastrzeżeniem zdania następnego. W okresie likwidacji Funduszu wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Funduszu dokonuje rada nadzorcza Likwidatora.”.

Zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.