powrót

Informacja półroczna o stanie likwidacji Funduszu KORNAS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji

Przekazujemy informację półroczną o stanie likwidacji Funduszu KORNAS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji, zgodną na 6 kwietnia br.

Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu 0 zł (nie nastąpiło zbycie żadnego aktywa Funduszu)
Wartość aktywów netto Funduszu na certyfikat inwestycyjny na dzień sporządzenia informacji

0 zł

Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji 158 322,25 zł
Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu 0 zł
Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia 158 322,25 zł
Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu 0 zł

mBank (likwidator funduszu) działa na podstawie art. § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U. 2005 Nr 114, poz. 963).

Informacja półroczna dotyczy czasu od 7 października 2023 r. do 6 kwietnia 2024 r.