powrót

Ogłoszenie o zmianie statutu Open Finance Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji

mBank S.A z siedzibą w Warszawie, działa jako likwidator Open Finance Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji („Fundusz”). Przekazujemy ogłaszanie o zmianie w statucie Funduszu.

W Części III, Rozdziale I Statutu po art. 3 dodaje się art. 3a o treści:
„Art. 3a W trakcie likwidacji Fundusz udostępnia i publikuje informacje i dokumenty na stronie www.mbank.pl.”.

Zmiany wchodzą w życie w dniu ogłoszenia.